ကောင်းကင်ဘုံ နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများ

၁၉၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်သူများကို ကောင်းကင်ဘုံ၌မှတ်မိကြမည်လား။           ရှင်မဿဲ၊၁၇ တွင် တွေ့ရသည်အတိုင်း မေရှေနှင့်ဧလိယတို့အားတပည့်တော်များကချ...

၁၉၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်သူများကို ကောင်းကင်ဘုံ၌မှတ်မိကြမည်လား။

          ရှင်မဿဲ၊၁၇ တွင် တွေ့ရသည်အတိုင်း မေရှေနှင့်ဧလိယတို့အားတပည့်တော်များကချက်ချင်းမှတ်မိကြသည။် ငရဲသို့ရောက် သော သူဋ္ဌေးသည် အာဗြဲဟံရင်ခွင်၌ရှိသော လာဇရုကို မှတ်မိသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် တပည့်တော်များကသခင်ယေရှု ကိုမှတ်မိကြပြီး၊၁သက်၊၄ တွင် ငါတို့သည်(ချစ်သောသူများနှင့်အတူ) ချီဆောင်ခြင်းကိုခံကြမည်ဟုဆိုသည်။ထို့ကြောင့်ကောင်း ကင်ဘုံ၌ကောင်းမွန်စွာမှတ်မိကြမည်။

၁၉၆။ ကရာနီမတိုင်မီ သေလွန်သောသူအားလုံး မြေကြီး၏အလယ်သို့သွားကြမည်ဆိုပါက ဧလိယသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ မည်ကဲ့သို့ချီဆောင်ခြင်းခံနိုင်မည်နည်း။

             ဧလိယသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းခံရသော် မည်သည့်ကောင်းကင်ဖြစ်သည်ဟု မပြောပါ။ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ယခုလက်ရှိ ဘုရားသခင်ရှိသောနေရာအကြား ခြားနားချက်တစ်ခုရှိသည်။ ဓမ္မဟောင်းထဲတွင ်တဲတော်၌ သန့်ရှင်း ရာဌာနနှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနရှိသည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ယဇ်ပရောဟိတ်အားလုံး ဝင်ရသော်လည်း အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန၏ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း သည် တစ်နှစ်တခါသာ ဝင်ရသည်။ ဧလိယကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်သောအခါ ကရာနီ မတိုင်မီ ကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင် ရှိသည့်နေရာသို့ ချင်ချင်းမချီဆောင်ပါ။

၁၉၇။ ကျွန်ုပ်၏သားသမီးများ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါက ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျွန်တော်မည်သို့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါမည်နည်း။

             ကယ်တင်ခြင်းမရသော သင့်ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သည်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါက သူ၏ဂတိတော်ဖြစ်သော “သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်” (တမန်၊၁၆း၃၁) ဟူသောဂတိတော်ကို သင်ရမည်။သူတို့ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဟူသောယုံမှားသံသယမရှိသင့်ပါ။ သင်၏ကလေး များပျက် စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှလွှတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိမည်ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်။ ကောင်းကင်ဘုံသို့ သင်ရောက်သောအခါ ဘုရားသခင်ပြုလုပ်သော အရာခပ်သိမ်းတို့သည် တရားမျှတကြောင်းနားလည်မည်။

၁၉၈။ကောင်းကင်ဘုံ၌ မိသားစုသည် မည်သို့တော်စပ်ကြမည်နည်း။

             ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖခင် မိခင်နှင့်သားသမီးများကို သိကြမည်ဖြစ်သော်လည်း ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တော်စပ်မူသည် မိသားစုတော်စပ်မူထက်များစွာမြင့်မားပြီး အခြားအရာအားလုံးကို ဤတော်စပ်မူက လွှမ်းမိုးမည်။

၁၉၉။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော သန့်ရှင်းသူသည် မည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားရှိမည်နည်း။

             ဖိလိပ္ပိ၊၃း၂၁ အရရှင်ပြန်ထမြောက်သော သန့်ရှင်းသူများ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်တူမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ အသက်(၃၃)နှစ်ရှိသော အရွယ်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာ ကိုယ်သည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စားနိုင်သောလည်း စားရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအသစ်သော ခန္ဓာကိုယ်သည် သဘာဝတရား၏စိုးမိုးခြင်းမရှိဘဲဝိညာဉ်ရေးရာသာဖြစ်သည်။

၂၀၀။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ကျွနု်ပ်တို့၏ချစ်သူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်နိုင်မည်လား။

             လောက၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကို ယုံကြည်ခြင်း၌သေလွန်သော ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သည့်သူများသိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဟေဗြဲအခန်း၁၂ ကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောအရာ များနှင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌သစ္စာရှိစွာ အလုပ်လုပ် နေသည်ကို သက်သေခံအေများတို့သည်ဝိုင်းရံလျက်ရှိသည်ဟု ထိုကျမ်းပိုဒ်၌ပြောပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်နောင်တရ သောအပြစ် သားတစ်ယောက်အတွက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြောင်းသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူပါသည်(လု၊၁၅း၇)သူတို့သည် ထာဝရမျက်စိ အားဖြင့်၎င်း၊ သခင်ဘုရာ်း၏မျက်စိအားဖြင့်၎င်း၊အရာများကိုကြည့်ကြပြီး အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဉာဏ်ပညာ တော်အား ဖြင့် နားလည်ကြမည်။သူတို့သည်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သကဲ့သို့ မကြည့်ဘဲ ကျွနု်ပ်တို့ထက်များစွာသိရှိနားလည်ကြကာ အရာ ခပ်သိမ်းတို့၌ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရန်ကိုယ်ကို ကိုယ်နှိမ့်ချကြသည်။

၂၀၁။ကောင်းကင်ဘုံသည်အမှန်တကယ်ရှိပါသလား။

             ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသည် အဆိုပြု ချက် သို့မဟုတ်အခြေအနေ တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ နေရာအတိအကျရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ကောင်း ကင်ဘုံသို့ တက်ကြွသွားသည်ကိုသတိရပါ။ ဤခန္ဓာကိုယ်သည် မြင်နိုင်၊တို့ထိနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကင် ဘုံသည် နေရာအရပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။

၂၀၂။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကလေးများရှိမည်လား။

             ကောင်းကင်ဘုံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာထဲတွင် များစွာမတွေ့ရပါ။ ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ် ပျက်မည့် အခြေအနေကိုအတိအကျမသိပါ။ ခရစ်တော်လောက၌အုပ်စိုးမည့်ငြိမ်သက်အေးချမ်းသောအနှစ်တစ်ထောင်အခြေ အနေကိုသာ သမ္မာကျမ်းက များစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ဟေရှာယနှင့်ဇာခရိကျမ်းအရ အနှစ်တစ်ထောင် ကာလတွင် ကလေးများ မွေးကြမည်  ဇာခရိကျမ်းတွင် ယေရုရှလင်မြို့၏လမ်းမကြီးများသည် ကလေးများဆော့ကာပြည့်နေကြမည်ဟု ဖတ်ရသည်။အနှစ်တစ် ထောင် အုပ်စိုးခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံ၌မဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ တကယ်အံ့သြစေရန် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိမည့်အခြေအနေကို ယခုသိရန်သခင်ယေရှု အလိုတော်မရှိကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ နှစ်သိမ့်စရာတစ်ခုမှာ ဆုံးဖြတ် နိုင်ခြင်းမရှိမှီအရွယ်၌သေလွန်သွားသောကလေးများအားလုံးတစ်ယောက်မျှ ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းကင်သို့သွားကြမည်။ ဘုရား သခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖော်ပြထားသောအရာထက် ကျော်လွန်ပြီးမရှုမြင်ရန် သတိထားရကြမည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် ကလေးမြောက်များစွာတို့သည် လောကကြီးထဲသို့ မွေးဖွါးလာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့သိကြပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သူတို့၏ အခြေအနေကို ကျွနု်ပ်တို့မသိကြသော်လည်းတစ်နေ့သောအခါ သိမြင်ကြလိမ့်မည်။

၂၀၃။ “ကျွန်ုပ်တို့သရဖူ၌ ကြယ်များရှိမည်” ဟူသောအရာသည် ကျမ်းစာအတိုင်းဟုတ်မဟုတ် ကျွန်တော်မသိပါ။

             သရဖူ၌ကြယ်များရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံသည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ သမ္မာကျမ်း၌ ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ကဗျာဆန်ဆန် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်မည်ဟု ဖော်ပြသည့်အရာ သမ္မာကျမ်းထဲတွင် မရှိပါ။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည်ဟု ကျွနု်ပ် မယူဆပါ။။ သမ္မာကျမ်းအတိုင်း တိတိကျကျပြောမည်ဆိုပါက အထောက်အထားမရှိပါ။

၂၀၄။ ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မီ ချီဆောင်ခြင်းခံမည်ဆိုပါက မြေကြီးပေါ်၌ ကျန်ခဲ့သောသူများ၏ပျက်စီးခြင်းကို  ကြည့်ရှုသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါမည်လား။

             ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သောအခါအရာရာကို ဘုရားသခင်၏မျက်စိတော်အားဖြင့် ကြည့်ကြမည်ဇာတိသဘော သဘာဝအားဖြင့် ကြည့်ကြမည်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းနှင့် သမ္မာတရား၏အလင်းအားဖြင့် အရာခပ်သိမ်း တို့ကို ကြည့်ကြမည်။ ဖန်ဆင်းသောအရာများစွာတို့အပြင် ခရစ်တော်အသေခံသော်လည်း သူတို့သည် ကိုယ်တော်ထံသို့လာမည် မဟုတ်သော ကြောင့် ဘုရားသခင်မည်သို့ပျော်ရွှင်နိုင်မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမြင်နှင့် ကိုယ်တော်ကြည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုအမြင် နှင့်ကြည့်ကြမည်။

၂၀၅။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အစာစားကြမည်လား။

             ဤအမေးကို ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ် မဟုတ်ပါဟူ၍ နှစ်ခုစလုံးအဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ယခုအချိန်၌ ရှိသော ဝိညာဉ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်မရှိကြသောကြောင့် မစားဘဲနေကောင်းနေကြမည်။ သို့သော် ယေရှုပြန်လည်ကြွလာသောအခါ သန့်ရှင်းသူအားလုံး ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် အစာစားကြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသောက်နိုင် သော်လည်း ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းမရှိတော့သောကြောင့် အစာစားကြမည်မဟုတ်တော့ပါ။ ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထ မြောက်သော ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ဂါလိလဲကမ်းခြေ၌ တပည့်တော်များရှေ့တွင် အစာစားခြင်းဖြင့် သူ၏လူ့ဇာတိကို သက်သေထူခဲ့ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံမန္နမုန့်တည်းဟူသော အစားအစာနှင့် အသက် မြစ်ကမ်းခြေနှစ်ဖက်၌ပေါက်သော အသက်ပင်တွင်အနည်းဆုံးအသီး တစ်ဆယ်နှစ်မျိုးသီးသည်။အစာစားခြင်းသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏ပျော်စရာထဲတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

၂၀၆။ ဓမ္မဟောင်းသန့်ရှင်းသူ ဧနောက်၊မောရှေနှင့် ဧလိယတို့သာ ကောင်းကင်၌ယခုရှိနေကြပါသလား။

`ဧနောက်၊မောရှေ၊ဧလိယတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်မှစပြီး သူတို့သာလျှင် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိကြမည်မဟုတ်ပါ။ မဿဲ၊၂ရး၅၂-၅၃ တွင် သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ အတူထမြောက်သောလူတစ်စုလည်းရှိနိုင်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ၏အဦးသီးအဖြစ် ယေရှုနှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်သွားကြသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကောင်းကင်ဘုံ နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများ
ကောင်းကင်ဘုံ နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများ
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2020/10/blog-post_19.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2020/10/blog-post_19.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content