Thursday, 3 March 2016

စာတန်မာရ်နတ်သည် အဘယ်သူနည်း WHO IS SATAN?

စာတန်မာရ်နတ်သည် ကောင်းကင်မှ လျှပ်စစ်
ကဲ့သို့ ကျဆင်းလာသူ ဖြစ်ကြောင်း ယေရှုကိုယ်
တိုင် ဖော် ပြထာါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်
(လု၊၁၀း၁၉)။စာတန်မာရ်နတ်သည် ကမ်ဘာဦး
အစ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ နေစဉ်ပင်
လျှင် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမလူဖြစ်သူ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ထံ
 မြွေအသွငိဖြင့် လာပြီး အပြစ်သွေးဆောင်ခဲ့ပေသည် (က၊၃း၁-၅)။ ဤ လောကတစ်နိုင်ငံလုံးကို လှည့်ဖြား၍ မာရ်နတ်စာတန် အမည်ရှိသော
ရှေးမြွေဟောင်းတည်းဟူသော နဂါးကြီး ကိုလည်းကောင်း၊ သူနှင့်အတူ သူ၏တမန်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီးသို့ ချလိုက်ကြ၏(ဗ်ာ၊ ၁၂း၉)။
စာတန်သည် 
- ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၍ ချောမော၏ (ယေဇ၊၂၈း၁၂)။
- ကျောက်မျက် ရတနာအမျိုးမျိုးနှင့် ဖုံးထားလျက် ရွိ၏ (ယေဇ၊၂၈း၁၃)။
- ဖြန့်၍လွှမ်းမိုးသော ခေရုဗိမ်ဖြစ်သည် (ယေဇ၊၂၈း၁၄)။
- ဖွားသောနေ့မှစ၍ အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့အထိ စုံလင်လျက်ရှိခဲ့သည် (ယေဇ၊ ၂၈း၁၆)။
- အဓမ္မအမှုနှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည် (ယေဇ၊၂၈း၁၆)။
- ကိုယ်၌ တင့်တယ်ခြင်းအသရေကြွားခဲ့သည် (ယေဇ၊၂၈း၁၇-၁၈)။
- လူစီဖာ မိုးသောက်ကြယ်ဟု ခေါ်သည် (ဟေ၊၁၄း၁၂)။
- ကောင်းကင်မှကျသော သူဖြစ်၏ (ဟေ၊၁၄း၁၂)။
- စာတန်သွားရာလမ်းကြောင်းသည် ငရဲသို့ဖြစ်၏ (ဟေ၊၁၄း၁၅)။

(က) စာတန်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောသူဖြစ်သည်
- ဘုရားသခင်ပြောသမျှကို ဆန့်ကျင်ဘက် ကန့်ကွက်သူဖြစ်၏ (က၊၃း၄-၆)။
- ရှေးဦးစွာမှ စ၍ ဒုစရိုက္ကို ပြုသူဖြစ်၏ (၁ယော၊၃း၈)။
- စာတန်သည် မာနနှင့် ယစ်မူးသူဖြစ်၏ (၁တိ၊၃း၆)။
- စာတန်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို စုံစမ်းသွေးဆောင်လျက်ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်သူဖြစ်၏(မဿဲ၊၄း၂-
၁၁)။

(ခ) စာတန်သည် လှည့်စားဖြားယောင်းတတ်၍ မုသား၌ ကျင်လည်သူဖြစ်သည်
- စာတန်သည် လူသားကြားထဲ၌ လှည့်လည်၍ လှည့်ဖြားရန် သွားလာလျက်ရှိလေသည် (ယောဘ၊
၁း၇)။
- စာတန်သည် သစ္စာတရား၌မတည်၊ မုသားစကား၌ ကျင်လည်သူဖြစ်၏ (ယော၊၈း၄၄)။
- စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားဖြားယောင်းခဲ့ပေသည် (၂ကော၊၁၁း၃)။
- စာတန်သည် လောကတစ်နိုင်ငံလုံး လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်၏ (ဗျာ၊၁၂း၉)။
- စာတန်သည် မုသား၏ အဘဖြစ်၏ (ယော၊၈း၄၄)။

(ဂ) စာတန်သည် အယောင်ဆောင်တတ်သောသူဖြစ်သည်
- စာတန်သည် လင်းသောကောင်းကင်တမန် ဖြစ်ယောင်ဆောင်တတ်၏ (၂ကော၊၁၁း၁၄)။
- စာတန်သည် ဘုရားသခင် ယောင်ဆောင်သူဖြစ်၏ (ယေဇ၊၂၈း၂)။
- ခရစ်တော်ယောင်ဆောင်သူနှင့် မိစၦာပရောဖက်တို့ ပေါ်လာမည် (မဿဲ၊၂၄း၂၄)။

(ဃ) စာတန်သည် တန်ခိုးပြနိုင်သောသူဖြစ်သည်
- စာတန်သည် ယောဘ၏ အသက္တာ၌ တန်ခိုးပြခြင်း (ယောဘ၊၁း၆-၁၉)။
- စာတန်သည် ထူးဆန်းသော တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဩဖွယ်အမျိုးမျိုးကို ပြခြင်း (၂သက်၊၂း၁၀)။
- စာတန်သည် လှည့်ဖြားလောက်အောင်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဩဖွယ်သောအမှု အမျိုးမျိုးကို
ပြကြလိမ့်မည် (မဿဲ၊၂၄း၂၄)။

(င) စာတန်သည် လူ၏အရာကို စွဲလမ်းသောသူဖြစ်သည်
- လူ၏အရာကို စွဲလမ်းသောသူဖြစ်၏ (မဿဲ၊၁၆း၂၃)။
- အစားအသောက်၌ စွဲလမ်းခြင်းရှိသူဖြစ်၏ (က၊၃း၅-၆)။
- လောကစည်းစိမ်၌ ဝါကြွားခြင်း၊ ွျှပ်မက်ခြင်း ရွိ၏ (၁ယော၊၂း၁၄-၁၆)။

(စ) စာတန်သည် နောက်လိုက်များစွာ ရှိသူဖြစ်သည်
- မာရ်နတ်နှင့်သူ၏တမန်တို့ (မဿဲ၊၁၆း၂၃)။
- ပြစ်မှားသော ကောင်းကင်တမန်တို့ (၂ပေ၊၂း၄)။
- စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်တို့ကို ထာဝရချည်နှောင်ထားတော်မူ၏ (ယုဒ၊၁း၆၊၁၃)။
- စာတန်နှင့်အတူ သူ၏ တမန်တို့ကို မြေကြီးသို့ ချလိုက်ကြ၏ (ဗျာ၊၁၂း၉)။

(ဆ) စာတန်သည် လောကကို အုပ္စိုးသူ ဖြစ်သည်
- လောကီသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်၏လက်ထဲ၌ ရှိခြင်း (၁ယော၊၅း၁၉)။
- ဥာဏ္မ်က္စိကို ကွယ်စေခြင်း (၂ကော၊၄း၄)။
- ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားရသောသူများ၏ စိတ်ထဲမှ ခိုးယူခြင်း (မဿဲ၊၁၃း၁၉)။
- မယုံကြည်သူ သူတို့၏ စိတ်အာရုံပိတ်ပင်ခြင်း (၂ကော၊၄း၄)။

(ဈ) စာတန်သည် လူသတ်သမားဖြစ်သည်
- လူ့အသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်သည် (ယော၊ ၈း၄၄)။
- စာတန်သည် ဟောက်သောခြငေ်္သ့ကဲ့သို့ အဘယ္သူကို မြိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ
(၂ပေ၊၅း၈)။

(ည) စာတန်မာရ်နတ်၏ သွားရာလမ်း (THE WAY OF SATAN)
- စာတန်မာရ်သည် မိမိအချိန်ကုန်ခါနီးကြောင်းကို သိ၍ လောကီသားတို့ကို ကြီးစွာသော ဒေါသနှင့်
အနှောင့်အယှက် ပေးလိမ့်မည် (ဗျာ၊၁၂း၁၂)။
- ကောင်းကင်းတမန်သည် အနက်ဆုံးသောတွင်း၏ သော့နှင့် သံကြိုးကြီးကိုကိုင်လျက် စာတန်
မာရ္နတ္ကို ချည်နှောင်၍ အနှစ်တစ်ထောင် တွင်းနက်ကြီးထဲသို့ ချထားလိမ့်မည် (ဗျာ၊၂၀း၃)။
- အနှစ်(၁၀ဝ၀)ကုန်ပြီးမှ ခဏလွှတ်ခြင်း ခံရဦးမည် (ဗ်ာ၊ ၂၀း၇)။
- ပြန်လွှတ်လာပြီးနောက် မြေကြီးလေးမျက်နှာမှာ နေသောလူ အမျိုးမျိုးတို့ကို လှည့်ဖြားလိမ့်မည်
(ဗျာ၊၂၀း၈)။
- သားရဲနှင့် မိစၦာပရောဖက်ရှိရာ ကန့်နှင့် ရောနှောသော မီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်၍ နေ့ညမပြတ်ကမ်ဘာ
အဆက်ဆက် ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကို ခံရကြလတ္တံ့ (ဗျာ၊၂၀း၈)။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....