ကောင်းကင်တမန်များ၊ နတ်ဆိုးများနှင့်မာရ်နတ် - ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ

၁။ စောင့်ရှောက်ကြည့် ရူသော ကောင်း ကင် တမန်များ ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းက သွန်သင် ပါသလား။           သွန်သင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်း၌ ကြည့်ရူစောင့်ရှေ...

၁။ စောင့်ရှောက်ကြည့် ရူသော ကောင်း ကင် တမန်များ ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းက သွန်သင် ပါသလား။
          သွန်သင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်း၌ ကြည့်ရူစောင့်ရှောက်သော ကောင်းကင် တမန်များ ဟုမဖော်ပြသော် လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ကို စောင့်ရှောက် ရန် ကောင်းကင် တမန်များစေလွှတ် ထားသည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ ယုံကြည်သည်။ မဿဲ၊၁၈း၁၀ ကိုကြည့်ပါ။

          ကလေးများအား ကာကွယ်ရန် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကိုစေလွှတ်ကြောင်း ဤကျမ်းချက်ကအခိုင်အမာ သက်သေထူထားပါသည်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်စီအတွက် ကောင်းကင်တမန် 
တစ်ပါးစီရှိ၊မရှိ ကွနု်ပ်တို့မသိပါ (ဟေဗြဲ၁း၁၄ ကိုလည်းကြည့်ပါ)။

၂။ ကမ်ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး ၆မှ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများသည် မည်သူများဖြစ်ပါသနည်း။
          ကမ်ဘာဦးကျမ်း(၆)ရှိ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးမားသူများသည် ပြစ်မှားသောကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူ၏သမီးများသဘာ၀ကိုလွန်ကာ ဆက်ဆံခြင်းမှဖြစ်လာသည်ဟု ကွနု်ပ်တို့ယုံကြည်သည်။ဟေဗြဲစကား၌ ပြစ်မှားဟူသောစကားသည်” nephillim” ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှားသောသူ ဟု ဆိုလိုသည်။ကောင်းကင်၌ရှိသော ကောင်းကင်တမန်များသည် လက်ထပ်ထနမ်းမြားခြင်းမရှိဟု သမ္မာကျမ်းက ဖော်ပြထားသည် ဟုဆိုရာ၌ကမ်ဘာဦးကျမ်းအခန်း(၆)၌ရှိသော ကောင်းကင်တမန်များမှာ ကောင်းကင်မှဆင်းလာရ မည့်ပြစ်မှားသော ကောင်းကင် တမန်များဖြစ်ကြောင်း မှတ််သားရန်လိုပါသည်။

၃။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ဖန်ဆင်းသောအရာများဖြစ်ပါသလား။
        ကောင်ကင်တမန်များအား ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆာလံ၊၁၄၈း၂-၅ တွင် ထာ၀ရဘုရားက ဖန်ဆင်းကြောင်း တိကျစွာဖော်ပြပါသည်။ကောလောသဲ၊၁း၁၆တွင်လည်း အကြောင်းမူကား၊ထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်၊မြေကြီးပေါ်ရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရခြင်းတန်ခိုးဖြစ်စေ၊အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ထိုသခင်အားဖြင့်၄င်းထိုသခင်အဘို့အလိုငှါ၄င်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏ ဟု ဆိုပါသည်။တဖန် ပြစ်မှားသောသူဖြစ်သည့်စာတန်သည်လည်းဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသတ္တဝါဖြစ်ကြောင်း ပြတ်သားစွာပြောပြပါသည်။

၄။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ပြစ်မှားသူ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
          ကောင်းကင်တမန်များ ပြစ်မှားနိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက်ကို ကျွနု်ပ်မသိပါ။ ကမ်ဘာဦးကျမ်း၊၁း၂၌ ရေးသားထားသည့် သူတို့၏ပြစ်မှားခြင်းမှာ ကမ်ဘာကိုမဖန်ဆင်းမှှီ စာတန်၏ဦးဆောင်မူဖြင့် ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ ယနေ့ ကောင်းကင်တမန်များအား နေရာ အခိုင်အမာ အတည်ပြုထားသောကြောင့် မပြစ်မှားနိုင်ကြတော့ပါ။

၅။ ကောင်းကင်တမန်မင်း မိခေလကို သခင်ယေရူခရစ်တော်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ် နားလည်ခဲ့သည်မှာ မှန်ပါသလား။
        ကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလသည် သခင်ယေရူခရစ်တော်နှင့် အတူတူမဟုတ်ပါ။ ကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလသည်က္ကသရေလလူမျိုးများကိုကာကွယ်ရန်တာ၀န်ရှိသော သီးသန့်ကောင်းကင်တမန်မင်းဖြစ်ပါသည်။မိခေလကို ဖော်ပြသော သမ္မာကျမ်းအနည်းငယ်တို့၌ ပါလက်စတိုင်းပြည်တွင် ပြန်လည်စုစည်းကြပြီး နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်လာကြမည့် က္ကသရေလလူမျိုးများနှင့် အမြဲတမ်းပတ်သက်သည်။

၆။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်သော ကျွနု်ပ်တို့ကို စာတန်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသလား။
          စာတန်၌ တန်ခိုးကြီးသည်မှာ မှန်သော်လည်း အနန္တတန်ခိုးရှင်မဟုတ်ကြောင်းကို သမ္မာကျမ်း၌ အကြွင်းမဲ့ ရှင်းလင်းထားသည်။ယောဟန်(၁၀)တွင် ငါ့ခမည်းတော်၏လက်မှ မည်သူမျှ ကျွနု်ပ်တို့ကိုမနှုတ်ယူနိုင် ဟူ၍ဖတ်ရသည်။ဤနေရာ၌လူဟူသောစကားကို မူလကျမ်း၌မရှိပါ။ ထိုကြောင့် လူတိုင်း၊အရာခပ်သိမ်းပါ၀င်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ပြတ်သားရှင်းလင်းပါသည်။၄င်း၌ သူတို့သည် ဘယ်တော့မှ ပျက်စီးမည်မဟုတ် ဟု ဆိုသည်။ ငါတို့ဘက်၌ရှိသောသူသည် ငါတို့တစ်ဘက်၌ရှိသောသူထက် ပို၍ကြီးမြတ်၏ ဟု ယောဟန်က ပြောပြပါသည်(၁ယော၊၄း၄)။ ကယ်တင်ရှင်လက်မှ စာတန်သည် သင့်ကို နှုတ်ယူနိုင်သည်ဟူသော ခံယူချက်ကို မေ့ပျောက်လိုက်ပါ။

၇။ကောင်းကင်၌ မာရ်နတ်သည် မည်သို့အပြစ်လုပ်နိုင်ပါသနည်း။
          သင်၏မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မာရ်နတ်သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံသောသူမဟုတ်ကြောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့သတိရရန်လိုသည်။ ထိုကြောင့်သူသည် အပြစ်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရူခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့် ရွေးနှုတ်သော ကျွနု်ပ်တို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခန္ဓာကိုယ်ရရှိသောအခါ ပြစ်မှားနိုင်သောအပြစ်ပေါင်းတို့မှ လွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသည်လည်းစင်ကြယ်စေခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိရပါ။

၈။ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဆိုးသွမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
          သင်၏မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဧဖက်၊၆း၁၂ သည်မြင့်သောအရပ်များ၌ ၀ိညာဉ်တော်ရေးရာဆိုးသွမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပြီး မာရ်နတ်၏လှည့်ဖျားမူနှင့် ယနေ့ခေတ်ကာလကို အုပ်စိုးသောသူများကို ရည်ညွှွန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်။

၉။ မာရ်နတ်သည် အပြစ်ပြုသောအခါ ဘုရားသခင်သည် အဘယ့်ကြောင့်မဖျက်ဆီးပါသနည်း။
          သင်၏မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဟော၊၂၉း၂၉ ကို အခြေပြု၍ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။၄င်း၌ မထင်ရှားသောအရာတို့သည် ငါတို့ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရား၏ အငန်းအတာဖြစ်ကြ၏။ဖော်ပြတော်မူသောအရာတို့သည် ကာလအစဉ်မပြတ် ငါတို့နှင့်ငါတို့သားသမီးများ၏ အငန်းအတာဖြစ်၍ ဤပညတ်တရားစကားအလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်ရမည့်အကြောင်းတည်း ဟု တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသောအရာများအကြောင်းကို ဖြေရှင်းရန်မလိုပါ။ အကြောင်းမှာသူသည် အချုပ်အခြာအာဏရှင် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သူကြိုက်နှစ်သက်သည်အတိုင်း လုပ်နိုင်သည်။သူသည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်။သူသည် အရာခပ်သိမ်းတို့၏အချုပ်အခြာ သခင်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွနု်ပ်တို့မသိအပ်သော မေးခွန်းများကိုချန်ထားခဲ့ပြီး အလိုတော်ကိုနာခံရန်သာဖြစ်သည်။လောက၌ သော်၄င်း၊ကျွနု်ပ်တို့၏အတွေ့အအကြုံ၌သော်၄င်း သမ္မာကျမ်း၌သော်၄င်းကျွနု်ပ်တို့ မသိနိုင်သောအရာ မြောက်များစွာရှိသော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ၄င်းတို့ကို ကျွနု်ပ်တို့လက်ခံရသည်။

၁၀။ ဓမ္မရာဇ၀င်ပထမစောင် အခန်း ၂၈ ကို လေ့လာရာ၌ ကျွန်ုပ်အံ့သြတုန်လှုပ်မိပါသည်။ စုန်းကေ၀အတတ်ပညာရှင်အားဖြင့် ရှမွေလ သည် အသက်ပြန်ရှင်လာပါသလား။ သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ပြုရန် ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးပါသလား။
        ဤအရာသည် ကျမ်းစာကျောင်းသားအတော်များများ သဘောထားကွဲလွဲသော ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာ စာတန်ပေါ်လာခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ပြောသောသူများရှိသည်။ အခြားသောသူများကထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဟုဆိုကြသည်။အချို့သောသူများက ရှောလုမင်းတစ်ဘက်၌သက်သေခံနိုင်ရန် စုန်းကေ၀ဖြင့်ခေါ်သောလည်း ဘုရားသခင်သည် ရှမွေလကို ပြန်လည်ခေါ်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိပါက ကျွနု်ပ်တို့က်ိုချစ်သောသူများ၏၀ိညာဉ်ကို သူ၏အချုပ်အခြာအာဏာဖြင့်ပြန်ခေါ်နိုင်သည်ဟုသက်သေထူသည်။ဤအကြောင်းကိုဆုတောင်းပြီးလေ့လာရန်ကျွနု်ပ်အကြံပေးလိုပါသည်။ရှောလု၏မကောင်းသောအရာကို သတိပေးရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီးသင်္ချိုင်းထဲမှ ရှမွေလထွက်လာရန် ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့မြင်လိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်ယူဆပါသည်။

၁၁။ မိခေလသည် တပါးတည်းသော ကောင်းကင်တမန်မင်းဖြစ်ပါက ဂါဗြေလသည်မည်သူဖြစ်ပါသနည်း။
         ကောင်းကင်တမန်အကြီးအကဲ မိခေလသည် တပါးတည်းသောကောင်းကင်တမန်မင်းဖြစ်ပြီး၊က္ကသရေလလူမျိုးများကို စောင့်ရှောက်ရန် သီးသန့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရကာ က္ကသရေလလူမျိုးများကို ကာကွယ်ခြင်းမှအပ အခြားမည်သည့်နေရာ၌မျှ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ အားကြီးသော ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလမှာမူအရေးကြီးသော ဘုရားသခင်၏သတင်းစကားကို လူတို့ထံသို့ယူလာသောလုပ်ငန်းတာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်သည်။

၁၂ ။ ကောင်းကင်တမန်များအတွင်း၌ ခြားနားသော အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
          ကောင်းကင်တမန်များကိုတပ်စုလိုက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်ရှိကြသော်လည်း မိခေလနှင့်ဂါဗြေလကဲ့သို့ပင် တစ်ဦးစီ၌တာ၀န်ရှိကြသည်။ဤမြင့်မားသောရာထူးရှိသည့် ကောင်းကင်တမန်တစ်ချို့ကို မင်းများ ဟုခေါ်သည်။ပြစ်မှားခြင်းသို့မရောက်မီ စာတန်ကိုယ်တိုင်သည်လည်းရာထူးမြင့်မားသောကောင်းကင်တမန်မင်းတပါးဖြစ်ပြီး၊မာန်မာနထောင်းလွှားခြင်းမရှိမီနှင့်ဘုရားသခင်ရှိသည့်နေရာမှ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ကိုအထူးစောင့်ရှောက်သောသူဖြစ်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌မမြင့်ဆုံးသောရာထူးကိုရကာလူစီဖါဟုခေါ်သည်။

၁၃။ ကောင်းကင်တမန်များ၌ တောင်ပံရှိကြပါသလား။
        သမ္မာကျမ်းတွင် ကောင်းကင်တမန်များ၌ တောင်ပံရှိသည်ဟူသောကျမ်းပိုဒ်မရှိပါ။ ပျံသန်းသည်ဟု အဆိုရှိသော်လည်း အတောင်ပံရှိကြောင်းမရည်ညွှန်းပါ။သမ္မာကျမ်း၌ အနည်းငယ်ဖော်ပြသော သရပ်နှင့်ခေရုဗိမ်ကောင်းကင်တမန််များကို သင် ကိုးကားလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် ယေဇကျေလကျမ်းကို ကိုးကားပြီးကျေးဇူးတော် ပလ္လင်ကို လွှမ်းမိုးထားသည့် သတ္တဝါများနှင့်လုံး၀ခြားနားသည်။သူတို့ကို ကေင်းကင်တမန်များဟူ၍ တစ်ခါမျှမခေါ်ပါ။ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့မယုံကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်၏အထူးအမူတော်လုပ်ငန်းအတွက် ၀ိညာဉ်သတ္တဝါ တစ်မျိုးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်တမန်များနှင့်လုံး၀ခြားနားသည့် လုပ်ငန်းရှိကြသည်။ သူတို့သည် အလင်း၏အမြန်နှုန်းနှင့် သွားနိုင်ကြသည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့သိကြသည်။

COMMENTS

BLOGGER: 2
  1. သံုးပါးတစ္ဆူလို ့ေျပာၾကပါတယ္။တစ္ကယ္ပဲသံုးပါးရွိတာလား?မရွိဘူးလား?

    ReplyDelete
  2. The King Casino Company - Ventureberg
    It was https://septcasino.com/review/merit-casino/ born in 1934. The Company offers worrione luxury hotels, If you don't have apr casino a poker room in https://deccasino.com/review/merit-casino/ your house, then you'll ventureberg.com/ find a poker room in the

    ReplyDelete
ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....

Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကောင်းကင်တမန်များ၊ နတ်ဆိုးများနှင့်မာရ်နတ် - ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ
ကောင်းကင်တမန်များ၊ နတ်ဆိုးများနှင့်မာရ်နတ် - ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_19.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_19.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content