Saturday, 29 September 2012

ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း (God’s purpose and Planing)

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သင်သည် မတော်တဆ၊ လူဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ ယခုနေ ရာဒေသတွင်လည်း၊ မတော်တဆ ရောက်လာသည် ဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်၊ အကြံအစည် (စီမံကိန်း) ဘောင်ထဲတွင်ရောက် လာသည်ကိုမမေ့ သင့်ပေ။

လူကိုဖန်ဆင်း၍၊ လူ့အထဲ၌ လူ၏ ဝိညာဉ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရား 
တဆုပါရှိ၏ (ဇာခရိ ၁၂း၁)။ ထိုတဆူ တည်းသော ထာဝရဘုရားသခင်သည် မိမိပုံ ဏ္ဍာန်နှင့် အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ပုံဏ္ဍာန်တော်နှင့်  အညီလူယောကျ်ား၊

လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျှင်--- “အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့။ မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍ နိုင်ကြလော့” (က ၁း၂၇-၂၈)။ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊
အပြစ်မရှိသော လူသားများအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်စေဘို့ဖြစ်ပါသည်။ “မြန်မာအားကစား ၊ ကမ္ဘာကိုလွမ်းရမည်။ ဟူသောဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်၊ အပြစ်ကင်းသော
လူသားများအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ဖြည့်စေဘို့ဖြစ်ပါသည်။

သို့သော်ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခဏ်းကြီးသုံးရောက်လာသောအခါ ရှေ့ဦးစွာသောလူယောကျ်ားနှင့် မိန်းမသည်၊ ဘုရားစကား ကိုနားထောင်မည့် အစားစာတန် မာရ်နတ်စကားကို နားထောင်သောကြောင့် အပြစ်ထဲ ကျရောက်ခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး၊ လူနှင့် ဘုရားသခင်သည်၊အဆက်ပြတ်ခဲ့ရပြီး၊ မွေးဘွားသော သားသမီးတို့သည်၊ အပြစ်ပါလာရသည် သာမက၊ ကမ္ဘာမှာလူ အပြစ်
ကြီး၍ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံ အစည်းရှိ သမျှဆိုးညစ်ခြင်း သက်သက်ရှိသည်ကို ဘုရားသခင်သည် မြင်တော်မူလျှင်၊
မြေကြီးပေါ်မှာ လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို စိတ်နှလုံးပူပန် လျက်ရှိတော်မူ၏။
နောက်ဆုံးတွင် နောဧနှင့် မိသားစု (၈) ယောက်ကို ကယ်တင်ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀) တရားဟော သော်လည်း၊ နားမထောင်ော ကမ္ဘာသူ/
သားအားလုံးကို ဘုရား သခင်သည် ရေဖြင့် ဖျကိဆီးခဲ့လေသည် (က ရး ၂၁-၂၄)။


ထပ်မံအမိန့်ပေးခြင်း။
ဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာဦးက၊ လူယောကျ်ားနှင့် လူမိန်းမကိုပေးခဲ့သော အမိန့်ကို၊ နောဧနှင့် မိသားစုအားထပ်မံ၍ အမိန့်ပေးခဲ့ပြန်လေသည်။
“ဘုရားသခင်သည်နောဧနှင့် သားတို့ကို၊ ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍၊ သင်တို့သည်များစွာ မွေးဖွားလျက်

မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလော့ (က ၉း၁)။
ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံတော်သည်၊ ကမ္ဘာဦးမှ စ၍ ယနေ့တိုင်အပြောင်းအလဲမရှိပါ။ အတူတူပင် ဖြစ် လေသည်။ နောဧနှင့် မိသားစုအားဖြင့်
များပြားစွာ၊ မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း၊ ကမ္ဘာကို ပြည့်စေဘို့ အမိန့်တော်ကို နာမခံဘဲ၊ ဆန့်ကျင်လျက်၊

တနေတည်းတွင်စု စည်းလျက်ရဲ တိုက်ဆောက်ခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရလေသည်။ လူတို့သည် ဘာသာတမျိုးတည်း၊
စကားတမျိုးတည်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ စုရုံးလျက် မိုးကောင်းကင်မှီမည် ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်လျက်၊
နေသောကြောင့်၊ ထိုအချိန်မှ စ၍ စကားကွဲလွဲစေခြင်းအားဖြင့် ပြန့်နှံ့ စေခဲ့လေသည်။ သို့သော်အမျိုးမသန့်
သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မျိုး ကောင်း မျိုးသန့်ကို ရွေးယူသော အနေဖြင့် (UR)ခေါ် ဥရမြို
့မှ အာဗြံကို ခေါ်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ (က ၁၁း၂၇-၃၁)။

အာဗြံကို ခေါ်ထုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်။

ထာဝရဘုရားသခင်အနေဖြင့် အာဗြံကို ခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ (၁) လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ (၂) နာမည်ကြီး ဖြစ် စေမည်။ (၃) သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကို
ငါကောင်းကြီးပေးမည်။ (၄) သင့်ကို ကျိန်ဆဲသောသူကို ငါကျိန်ဆဲမည်။ (၅) သင့်အားဖြင့်လည်းလူမျိုး
အပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီး မဂ်လာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု မျန့်တော်မူ၏ (က ၁၂း ၁-၅)။

သို့သော် အာဗြံအသက်တာကိုကြည့်လျှင်၊ ခါနာန်ပြည်၌ နေဘို့ဘုရားသခင်ဂတိပေးထားသော်လည်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ဂတိဖျက်လျက်၊ အခြားတိုင်းတပါးသို့ထွက်သွားတတ်၏။ သို့သော်၊ အကြိမ်ကြိမ် ခါနာန်သို့ပြန်လာ၍၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်၊ သားစဉ်မြေးဆက်ထိ၊ ထိုပြည်၌နေကြ၏။
သို့သော်၊ နောက်ဆုံး ယာကုပ်၏သား ယောသပ်လက်ထက်တွင်၊ လူကိုစေလွတ်၍၊ မိမိအာယာကုပ်နှင့်
တကွ၊ အရေးအတွက်အားဖြင့် (၇၅) ယောက်တို့ကို ခေါ်ပင်လေ၏။ နောင်တွင်ဣသရေလ လူတို့သည်၊ ယောသပ်သေပြီးသည်နောက်အဲဂုတ္တုပြည်၌၊ ကျွန်ခံခဲ့ကြလေသည် (တ ရး၁၄-၁၈)။

ဘုရားသခင်သည် အာဗြံလက်ထက်ထားခဲ့သော ဂတိတော်အတိုင်း၊ အဲဂုတ္တု ပြည်၌ ကျွန်ခံနေသော၊ ဣသရေလ လူတို့ကို မောရှေ အားဖြင့်ခေါ်ထုတ်၍ ခါနာန်ပြည်၌ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့လေသည် (က ၁၅း၁၃-၁၆)။ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ ကမ္ဘာ့
အလယ်ပိုင်းဖြစ်သော ဣသရေလ နိုင်ငံမှာ၊ ဗဟိုပြုလျက်၊ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်သို့အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို
သိစေဘို့ဖြစ်ပါသည်။ ပရောဖက် ဟေရှာယနှင့် ပရောဖက် ဟဗဣတ်နှစ်ပါး စလုံးကဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်နှင့်
ရည်ရွယ်ချက်ကို ဤသို့ရေးထားကြလေသည်။ “ပင်လယ်ရေသည်၊ မိမိနေရာကိုလွမ်းမိုးသကဲ့သို့၊ မြေကြီးသည်၊
ထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်း ပညာနှင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၁၁း၉။ ဟဗဣတ် ၂း၁၄)။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံအစည်ကို၊ သူ့လူမျိုး ဣသရေလ လူတို့က၊ မဆောင်ကြဉ်း သည်သာမပ၊ အခြားလူမျိုးများနှင့် သူတို့အကြားအုတ်သံတိုင်းနံရံများကာဆီူလျက်၊ သူတို့သာ သန့်ရှင်းသော အမျိုး၊ မြင့်မြတ် သောအမျိုး၊ တပါးအမျိုးသားတို့သည်၊ ညစ်ညူးသောအမျိုး ဟူ၍ခွဲခြားလျက်၊ တပါးအမျိုးသားများကိုခွေးလိုသဘောထား သည့်အထိသီးခြားဆက်ဆံသည်ကို တွေ့ရ၏။

နောက်ဆုံးမှာ၊ ဘုရားသခင်၏ လက်ဦးအကြံအစည်သည် အထမမြောက်တော့သဖြင့်၊ နောက်ပိတ်ဆုံးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် ဖြစ်သော သားတော်ယေရှုကို ဤလောက၏ အလယ်ဗဟိုဗက်လင်နွားစားခွက်မှာ၊ အပျိုကညာ မာရိဝမ်းက တဆင့်၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပဋိသန္ဓေယူလျက်၊ မွေးဖွား သန့်စင်ခဲ့လေသည် (မဿဲ ၁း၁၈-၂၁)။

ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ ဣသရေလ နိုင်ငံတွင် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖြင့်၊ ကမ္ဘာကို ဘုရားသိသော ပညာနှင့် လွှမ်းစေဘို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူ (ယေရှုခရစ်) သည် ဤလောက၌ ရှိတော်မူပြီ။ သို့သော်လည်း
ဤလောကသည် ထိုသူကိုမသိ။ သူ (ယေရှုခရစ်) သည် မိမိဒေသ အရပ်သို့ ကြွလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတိုွှသည်သူ့ကိုလက် မခံဘဲနေကြ၏ (ယော ၁း၁၀-၁၁)။

ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ မည်မျှရင်နာစရာကောင်းပါသနည်း။ ဤသို့ဖြစ် ဣသရေလ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံတော်ကို အဆီးအတားလုပ်သည်သာမက၊ သခင်ယေရှုခရစ်ကို၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ၊ ရက်စက်စွာ၊ ကားစင်တင်ခဲ့ကြောင်း ကျမ်းစာကထောက်ပြလျက်ရှိပါသည်(မဿဲ ၂ရး၂၂-၂၆)။ ယေရှုခရစ်ကို ကျိန်ဆိုပြီးသတ်ခဲ့သော
ဣသရေလ လူတို့သည်၊ A.D. 70 ရောက်လာသော အခါ၊ ရောမတပ်မှုး Titus ရောက်လာပြီး၊ ယေရုစလင်မြို
့ကို ဖျက်ဆီး ခဲ့သည် သာမက၊ ဣသရေလ လူတို့သည်၊
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ပြန့်နှံ့ခဲ့လေသည်။ ဣသရေလနိုင်ငံသည်လည်း ပျောက်ဆုံးလျက် ၁၉၄၈-မေလ-၁၄
ရက်နေ့ရောက်မှ၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကျေးဇူးကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံကို ပြန်ရခဲ့လေသည်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို လူက ကြန့်ကြာအောင်၊ ခေတ္တ စလာရပ်ဆိုင်း နိုင်သော်လည်း၊ လုံးဝဖျက်ဆီး၍မရပါ။

မယုံကြည်သူများအတွက် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံအစည်။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ- သင်သည်ယခုစာဖတ်နေစဉ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေပါသနည်း။ ယခုရောက်နေသော နေရာ၌ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကိုသိစေဘို့၊ ဘုရားသခင် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံအစည်ရှိလေသည် (တ ၁ရး၂၄-၂၈)။ အထက် ပါကျမ်းစာ၌၊ ဘုရားသခင်သည်၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့အား
ဇိဝအသက်နှင့်တကွ၊ ထွက်သက်မှစ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပေး တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ မြေတပြင်လုံး၌
နေရသော လူအမျိုးမျိုးတို့ကို တသွေးတသားတည်းနှင့် ဖန်ဆင်း၍၊ သူတို့အားခွဲ ေ၀ စီမံသော
အချိန်ကာလ ကို၎င်း၊ နေရာအပိုင်းကို၎င်း မှတ်သားတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေအနေဖြင့်၊ မြန်မာပြည်မှာ
ရှိသလား၊ မလေးရှားမှလား၊ စင်္ကာပူမှာလား၊ ယိုးဒယားလား၊ တတိယနိုင်ငံမှာလား။ ရောက်ရှိနေသောဒေသမှာ၊
နေတုန်းဘုရားတွေ့စေဘို့ ဘုရားသခင်စီမံကိန်းရှိကြောင်းသိစေလိုပါသည်။ ထိုကျမ်းစာ၌၊ “လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုရှာ စမ်းသဖြင့် တွေ့ကောင်းတွေ့ကြလိမ့်မည် အကြောင်းတည်း (တ ၁ရး၂၇)။

ချစ်သောဓမ္မ မိတ်ဆွေ၊ ယခုလက်ရှိနေရာမှာ၊ ဘယါလောက်ကြာကြာ ဘုရားထားမည်နည်း။ ဘုရားအတွက် ကန့်သတ် ထားကြောင်းနားလည်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နေစဉ်၊ ဘုရားကို မသိလျှင်။ ယိုးဒယား ကိုရွှေ့နိုင်သည်။ ယိုးဒယားမှာ မတွေ့သေးလျှင်၊
မလေးရှားကိုရွှေ့နိုင်သည်။ ကျန်းမာနေချိန်၊ ကောင်းစားနေချိန်မှာ စိတ်ခိုင်မာလျှင် ထောင်ထဲ
ပို့နိုင်သည်။ ထောင်ထဲမှာ ဘုရားမတွေ့သေးလျှင်၊ ဆေးရုံလည်းပို့နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ ရောက်ရာနေရာမှာ၊ အသက်ရှင်သော ဘုရား၊ စစ်မှန်သောဘုရား၊ ငရဲမှ ကယ်တင်သောအရှင် ကိုတွေ့စေဘို့ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန် နာမည်ခံများကို လည်းသတိပေးပါရစေ။ သင်သည်လည်း၊ မယုံကြည်သူနှင့် ဘာမျှမထူး၊
မခြားနားပါ။ သေလျှင် ငရဲသွားမှာသေချာနေသော ကြောင့်ဘုရားသခင် ခေါ်သံ ကို၊ မထီမဲ့မြင်မပြုပါနှင့်။
ဘုရားသခင်သည် ၊ ူသင့်ကို နောင်တလမ်းသို့သွေးဆောင်သည်ကို မသိမမှတ်ဘဲ၊ ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူးပြု
တော်မူခြင်း၊ သည်းခံတော်မူခြင်း၊ စိတ်ရှည်တော်မူခြင်း တို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလော (ရောမ
၂း၄)။ ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ယခုပင် နှစ်သက်ဘွယ်သော အချိန်ရှိ၏။ ယခုပင်ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလရှိ၏။
(၂ကော ၆း၂)။

ယုံကြည်သူများအတွက် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြံတော်

ချစ်သော ယုံကြည်သူ Born again ဘုရားသားများ၊ သင်သည်၊ ဤလောကမှချက်ချင်းဘုရားမရုပ်သိမ်းဘဲ၊ ထားထား ရခြင်းသည်၊ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေအား တတောင့်တနေရာမှာ၊ အမှုတော်မြတ်အတွက် အသုံးလို သောကြောင့် ချန်ထားသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။ (တ ၁း၈) ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးကိုခံယူပြီးလျှင်၊ ယေရှုစလင်မှစ၍၊ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ခရစ်တော်၏ အသက်သေဖြစ်ဘို့က၊
သမိုင်းပေးတာဝန်၊ တနည်းအားဖြင့် ဘုရားပေးတာဝန်၊ မဟာအမှုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် ယနေ့ဘုရားသားဖြစ်ပြီးဟု မိမိကိုယ်ကို အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေသော ယုံကြည်သူများကိုစိမ်ခေါ်လိုပါသည်။ သင်သည်၊ ခရစ်တော်၏မဟာအမူတော်ထဲမှာ ဘယ်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါသနည်း။ တမန်တော်များသည်၊ ပင်တေကုတ္တေနေ့ပြီးကတည်းက၊ ယေရှုစလင်မြို့မှ၊ အခြားဒေသသိုထွက်၍ ဟောပြောခြင်းမပြုသောကြောင့်၊ တမန်တော် အခဏ်းကြီး (ရှစ်) အခန်းငယ် တစ် (၈း၁) ရောက်လာသောခါ၊ ရောမအစိုးရ၏ ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလေသည်။ ချိုချိုသာသာ ပြောစဉ်အခါ၊
လိုက်နာခြင်းမရှိသောအခါ၊ အကြမ်းနည်းဖြင့်၊ ရက်စက်လိုက်သော အခါ၊ မသွားချင်လည်းသွားရလေပြီ။
ယခုချိန်မှာ၊ ဇိမ်ခံပြီးထိုင်နေလို့မရတော့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ရှောလုသည် အသင်းတော်များကိုဖျက်ဆီးလေ၏။
အိမ်များသို့ ဝင်ပြီးလျှင်၊ ယောကျ်ားမိန်းမတို့ကို ဆွဲငင်၍ ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထားတတ်၏။
ထို့ကြောင့် အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြား သော သူတို့သည်၊ လှည့်လည်၍နငတ်ကပတ်တော်တည်းဟူ သော ဧဝံဂလိတရားကိုဟောပြောကြ၏ (တ ၈း၁-၄)။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သတိထားပါ။ သင်သည် ဘုရားသားဖြစ်လျက်ကြိုးစား၍ အမှုတော်မဆောင်လျှင် ကျိန်ခြင်းခံရ ပေလိမ့်မည်။ “ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ကို ကြိုးစား၍ မဆောင်သော သူသည်ကျိန်ခြင်းကိုခံစေ” (ယေရမိ ၄၈း၁၀)။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက
ဤသို့မိန့်ဆိုလေသည်- ငါသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောရုံပြုလျှင် ဝါကြွားခြင်း အကြောင်းမ မရှိသေး။
အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမှု ကား မဟောဘဲမနေနိုင်။
မဟောဘဲနေလျှင် အမင်္ဂလာရှိ၏ (၁ကော ၉း၁၆)။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ဘုရားသားဖြစ်လျက်နှင့် နာခံခြင်းမရှိလျှင်၊ မိမိအသက်တာ၌ အမင်္ဂလာဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ လုပ်လျက်နှင့်လုပ်ခမရခြင်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲ ဘေးဒုက္ခနှင့် တွေ့ခြင်း၊ Boss ၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းများ တွေ့ကြုံရပေလိမ့်မည်။
“သင်သည် ဥစ္စာကြွယ်ဝသောအခါ၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်၊ သင်၏ဘုရားသခင်၊ ထာဝရဘုရား ၏ အမှုတော်ကို၊ မဆောင်မရွက်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားစေလွှတ်တော်မူသော၊ ရန်သူ၏ အမှုကို သင်သည်
မွတ်သိပ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ရှိခြင်းနှင့် တကွ၊ အရာရာ၌ဆင်းရဲစွာဆောင်ရွက်ရခိမ့်မည်။ (တရာ ၂၈း၄၈)။

ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ပိုက်ဆံရှိစဉ်မှာ။ အမှုတော်အတွက်မပါဝင်လိုသောကြောင်၊ ဖျားနာသောအခါ၊ ငွေမကုန်ချင် လည်း၊ ဆေးဘိုးဝါးခအတွက် ကုန်ရပေလိမ့်မည်။ ပိုက်ဆံရှိနေစဉ် ၁/၁၀ဘို့ကို မပေးချင်သောကြောင့်၊ ငွေမရှိချိန်မှာ၊ ရဲကို၎င်း၊ လာဖမ်းသော “ရဲလာ” ကို၎င်း၊ မပေးချင်လည်းပေးရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ၊ အမှုတော်အတွက်မပါဝင်သော
ကြောင့်ဖြစ်လာ သော ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေသည်။

သို့ဖြစ်၍ ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူ အမှန်အကန်ဖြစ်လျှင်၊ ယနေ့မှစ၍၊ ဘုရားပေးတာဝန်ကို၊ မိမိဆုကျေးဇူး အလိုက်မနှေး အမြန်ပါဝင်ပါ။ ဟောပြောမလား၊ စေလွှတ်မလား၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်မလား။ ငွေအားနှင့်လား၊ လူအား နှင့်လား
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်လား၊ တိတိကျကျ။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပါ။

အကယ်၍ ဓမ္မမိတ်ဆွေသည်၊ မယုံကြည်သူဖြစ်ပါက၊ ကယ်တင်ခြင်းရအောင် အမြန်ဆုံး၊ ဆရာများထံချဉ်းကပ်ပြီး၊ လေံလာခံယူပါ။ အသာတကြည်ခေါ်နေစဉ်မှာ၊ ချက်ချင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ ဉာဏ်ပညာမဲ့သော မြင်းလားကဲ့သို့ မဖြစ်နှင့်။ သူသည်သင့်ထံသို့မချဉ်းကပ်သောကြောင့်ပါးစပ်ကို ဇက်ခွံ့၍ဇက်ကြိုးနှင့်ဆွဲရနည်။ (ဆာလံ ၃၂း၈-၉)။ ဤအခြေအနေသို့ မရောက်မှီ အသာတကြည် ဘုရားထံပြန်လှည့်ပါ။
ငါ့ထံသို့ လာသောသူကိုငါသည် အလျင်းမပယ် ဟုမိန့်တော်မူသော၊ ဘုရားထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြပါစို့။

ဤဓမ္မဆောင်းပါးဖတ်ရှုသူတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကြံအစည်ကိုနာလည်းကြပါစေ။
Rev. Dr. ပေါလ်ခေကျိုင်း

Sunday, 23 September 2012

သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာနည်း ( How to Study the Bible )

   သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်အားလုံးအနက် အထွဋ္ဋ်အထိပ် (အမြင့်မြတ် ဆုံးသော) ဖြစ်သောစာအုပ်ပေတည်း။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် လူသားတို ့ကို အမိန် ့ရှိတော်မူသော စာအုပ်ဖြစ်၏။ မြင့်မြတ်သန် ့ရှင်းသော ညွန်ကြားမှုကို ပေးသည့် စာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်းချိန်၌ နှစ်သိမ့်မှုကို ၄င်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည့်အခါ၌ လမ်းညွန်မှုပေးခြင်း၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ အပြစ်များအတွက် ဆိုဆုံးမခြင်းနှင့် ကျွနိုပ်တို ့လိုအပ်သည့် အရာများကို နေ ့စဉ်လျှို ့ဆော်ပေးလျှက်ရှိသည်။
   သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်တအုပ်တည်းသာမဟုတ်။ စာအုပ်ပေါင်းချုပ်တအုပ်ဖြစ်ပြီး 
စာပေရသမျိုးစုံနှင့် ပြည့်လျက်ရှိသည်။ သမိုင်း ရာဇ၀င်အကြောင်းအရာများ၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ အထုပ္ပတိ၊ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ၊ ဒဿနဗေဒ၊ သိပ္ပံနှင့် စိတ်၀ိညာဉ် လျို ့ဆော်မှု ရစေသော စာပေရသများ ပါ၀င်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို ့ကြောင့် ကျမ်းစာ တအုပ်လုံးကိုသော်၄င်း၊ အချို ့အပိုင်းများကို ၄င်း၊ ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၁၂၀၀ ထက်မက ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး၊ နှစ်စဉ်ရောင်းချရသော လုံးချင်းစာအုပ်များအနက် အရေအတွက် အများဆုံးရောင်းရသော စာအုပ်တအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။

   လူကြီး လူငယ်မရွေး မေးနေကြသော ကြီးမားသည့် မေးခွန်းများ၏ စစ်မှန်သော အဖြေများကို သမ္မာကျမ်းစာ ကသာလျင် ပေးနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဤမေးခွန်းများမှာ “ကျွုနိုပ်သည် မည်သည့်နေရာက လာသနည်း။” “မည်သည့်နေရာသို ့ သွားမည်နည်း။” “အဘယ့်ကြောင့် ဤလောကမှာ ရှိနေပါသနည်း။” “သမ္မာတရားကို မည်သို ့သိနိုင်သနည်း။” ဟူသော မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော အကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ပြသည်။ လူသားတို ့၏ ရင်ဆိုင်ရသည့် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း နှင့် အပြစ်ကြောင့် ခံစားရသည့် ပြဿနာအကြောင်းရင်းများကို ရှင်းထားသေး၏။ 

   သမ္မာကျမ်းစာ တအုပ်လုံး၏ ကြီးမြတ်သော အကြောင်းရင်းမှာ သခင်ခရစ်တော် အကြောင်းနှင့် လူသားတို ့ ကယ်တင်းခြင်း ရရန်အတွက် သခင်ယေရှု ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်ချက်ပေတည်း။ ခရစ်တော်၏ အကြောင်းနှင့် သူ၏ အမှုတော်အကြောင်းများကို ဂတိတော်ထားရှိခြင်း၊ ကြိုတင် ဟောပြောထားခြင်း၊ ပုံတော်ထားခြင်းတိုကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နိမိတ် လက္ခ္စဏာ အဖုံဖုံဖြင့် တွေ ့မြင်ရသည်။ ခရစ်၀င်ကျမ်းများတွင်လည်း သခင်ခရစ်တော်၏ သမ္မတရားနှင့် ကောင်းမြတ်မှုကို ဘော်ထုတ်ထားသေးသည်။ သြဝါဒ စာများတွင်လည်း ခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်တော်သည် နောက်တဖန် ဘုန်းအသရေ ထွန်းတောက်စွာဖြင့် ပြန်လာမည့်အကြောင်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ကြိုတင်ဟောကြားထား၏။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ရေးသားထားသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် ဤသမ္မာကျမ်းစာ၏ မဟာတာ၀န်တရပ်မှာ သခင်ယေရှုတည်းဟူသော အသက်ရှင်လျှက်ရှိသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထုတ်ဇေါ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။ 
   ဒေါက်တာ ေ၀းလ်ဘာအမ်။ စမစ်သ် ( Dr. Wilbur M. Smith) က သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှု ့လေ့လာခြင်းဖြင့် ရရှိသော အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ကို တင်ပြထားသည်။
၁၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့၏ အပြစ်ကို ဘော်ထုတ်ပြီး စီရင်ချက်ချသည်။
၂၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့ကို ညစ်ညမ်းသော အပြစ်များမှ ဆေးကြောသန် ့စင်ခြင်းဖြင့် ကူညီထောက်မသည်။

၃။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့ကို ခွန်အားပေးသည်။
၄။ သမ္မာကျမ်းစာသည် မည်သည့်အရာကိုလုပ်ရမည်ကို လမ်းညွန်ပေး၏။ (ဦးဆောင်လမ်းညွန်သည်။)
၅။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့အပြစ်ကို အောင်နိုင်ရန် ထား (ဓါး) ကိုပေးတော်မူ၏။ 
၆။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့၏ ဘ၀အသက်တာကို သီးပွင့်ရန် (အကျိုးရှိစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်) ပြုလုပ်ပေးသည်။
၇။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ့အား ဆုတောင်းနိုင်သော စွမ်းအားကို ပေး၏။ 

   သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရန် စာပေကျမ်းဂန်စု ( a whole library of books ) တခုလုံး မလိုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကပင် ေ၀ဖန်သုံးသပ်၍ ဘော်ပြခြင်း၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဟခြင်းတို ့ကို လုပ်ဆောင်ပေးလေသည်။ ဤကျမ်းစာအုပ်တွင် ဘော်ပြထားသော လမ်းညွန်မှု အကူအညီများအားဖြင့် ကျမ်းစာကို သက်ဆုံးတိုင်အောင် လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။


၁။ သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်း ( Personal Bible Study)
  က။ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရား၀တ်ပြုခြင်း ( Devotional Bible Study )
      ကျမ်းစာကို လေ့လာခြင်းသည် ဦးတည်ချက်မဟုတ်ပဲ ဘုရားသခင်ကိုသိပြီး အလိုတော်ကိုလက်ခံလိုက်နာရန် ဦးတည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ့ကြောင့် ၀ိညာဉ်ခွန်အားရရန် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို သိပ္မံပညာရှင်။ ဆေးဆရာ၀န်ဖြစ်သူ (Dr. Howard A. Kelly) က ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်။ အသေအချာ ဂရုစိုက်၍ နေ ့စဉ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာများမှ မိမိစိတ်နှလုံးထိ ထင်ဟတ်ဖတ်ရှုလေ့လာရသည် ဟု ပြောဖူးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖေါ်ပြပါမည်။
      (၁) ကျမ်းစကဖတ်ခြင်းကို ဆိုတောင်းခြင်းဖြင့် အစပြုပါ (ဆာ ၁၁၉း၁၈၊ ယော ၁၆း ၁၃ - ၁၅) 
      (၂) ဖတ်ခဲ့သောကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့် အေရးပါသောအချက်များကို မှတ်စုရေးထားပါ။ဤအတွက် မှတ်စုစာအုပ်ကလေး တအုပ်ထားသည့်ပါသည်။
      (၃) အခန်းကြီး (Chapter) တခုသော်၄င်း၊ နှစ်ခု သုံးခုကို၄င်း အချိန်ယူ ဖြေးဖြေးချင်းဖတ်ပါ။ သို ့မဟုတ် အပိုဒ် တပိုဒ်ကိုပဲ ဖတ်လိုလျင် ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပြီးလျင် ကျမ်းပိုဒ် အဓိပ္မါယ် ဘာလဲဆိုသည်ကို မိမိကိုယ် ပြန်မေးခွန်းထုတ်ပါ၊ ထို ့နောက် တဖန် ပြန်ဖတ်ပါ။ 
     (၄) ကျမ်းစာ၏ အခန်းကြီးတခုလုံး သို ့မဟုတ် ကျမ်းပိုဒ်၏ စစ်မှန်သော အဓိပ္မါယ်ကိုရှာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည့် ဘော်ပြပါ မေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေးပါ။ ထို ့နှောက် အဖြေများကို မှတ်စုစာအုပ်တွင် ရေးချပါ။

  (က) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကအချက်ကား အဘယ်နည်း။
 (ခ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဘော်ပြသနည်း။ မည်သူက ပြောနေသနည်း။ မည်သူ ့ကို ပြောနေသနည်း။ မည်သူက သက်၀င်လှုပ်ရှားနေပါသနည်း။
  (ဂ) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကကျမ်းချက်ကား အဘယ်နည်း။
 (ဃ) ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကို ကျွနိုပ်အား အဘယ်သို ့ သွန်သင်နေပါသနည်း။ (င) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျွနိုပ်၀န်ချတောင်းပန်ရမည့် အပြစ်မျိုးကို ဘော်ပြထားပါသလား။
 (စ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျွန်ုပ် နာခံရမည်း အမိန် ့တော် တခုခု ပါ၀င်ပါသလား။
 (ဆ) ကျွန်ုပ်အတွင် ဂတိတော်တခုခုကို ပေးနေပါသလား။
 (ဇ) ကျွန်ုပ်လိုက်နာဖို ့ ညွန်ကြားချက်တခုခု ပါ၀င်ပါသလား၊

    (၅) ၀ိညာဉ်ရေးရာ နေ ့စဉ်မှတ်တမ်း (Spiritual diary) စာအုပ်တအုပ်ထားပါ၊ နေ ့စဉ် ဘုရားသခင်က မိမိအား ကျမ်းစာမှ တဆင့် ဘာပြောနေသည်ကို ရေးမှတ်ပါ၊

   (၆) သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းချက်များကို အလွတ်ကျက်ပါ၊ အသက်ကြီး၍ အလွတ်မကျက်နိုင်တော့ဘူးဟု မထင်ပါနှင့်။ စက္ကူကပ်ပြားလေးများတွင် ကျမ်းချက်များကိုတဖက်။ ကျမ်းကိုးများ (Reference) များကိုတဖက်ရေးထားပါ။ ၄င်းတို ့ကို ဘယ်သွားသွားထည့်ယူသွားပြီး ရထားစောင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ တဦးတယောက်ကို စောင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ရတိုင်း ပြန်၍ စစ်ဆေး ကျက်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းတနည်းမှာ ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် မိနစ်အနည်းငယ် ဘုရားသခင်ကျမ်းပိုဒ်များကို စဉ်းစားလျင် အိပ်ချိန်၌ မသိစိတ် (subconscious) မှ၄င်း။ ကျမ်းပိုဒ်များကို မှတ်မိနိုင်စွမ်းပေးလိမ့်မည်။
  
    (၇) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံပါ။ ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို မိန် ့မှာသကဲ့သို “ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရာသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၏“ ၂တိ ၃း၁၆။ ထို ့ကြောင့် “နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာရုံမျှသာ ပြုသောသူမဟုတ်၊ တရားကိုကျင်သောသူ ဖြစ်ကြလော့၊” ဟု မိန် ့မူထားသည်။ ယာ ၁ း ၂၂ 

   (၈) ဒုတိယကမ်ဘာစစ်မဖြစ်မှီလေးတွင် Navigators အသင်းအဖွဲ ့တခုကို အမျိူးသားတစုမှ ဖွဲ ့ထားသည်၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ ့မှ ပုံစံတရပ်မှာ
  (က) ဆုတောင်းပြီးသောအခါ ပဌမအကြိမ် တွင် ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖြေးဖြေးနှင့် အသံမထွက်ပဲ ဖတ်ပါ။ နောက်တကြိမ်း ဖတ်ရာတွင် အသံထွက်ဇတ်ပါ။
  (ခ) မှတ်စုစာအုပ်ကြီးတအုပ်တွင် စာမျက်နှာတခုစီတွင် ကော်လံများချပြီး ဘော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များကို ကော်လံအလိုက် အခန်းကြီးခေါင်းစဉ်၊ အဓိက ကျမ်းချက်၊ ထူးခြားသော သမ္မာတရား အပြန်အလှန်ကျမ်းညွှန်း၊ ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆိုင်သော အခက်အခဲများ၊ သင့်အတွက် မည်သို့အသုံးကျပုံ၊ ကျမ်းပိုဒ်၏ အကျဉ်းချုပ် သို့မဟုတ် ကျောရိုးအချက်အလက်များ (outline) ဟူ၍ ကော်လံတခုစီတွင် မိမိနှစ်သက်သောအချက်များကို ရေးမှတ်ထားပါ။ 

   ဤလေ့လာနည်းအားလုံးကို တကြိမ်အတွင်း အသုံးပြုရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ တခုပြီးမှ တခု ဖြေးဖြေးခြင်းအသုံးပြုပါ။ မိမိနှင့်ကိုက်ညီမည်ထင်သည့် လေ့လာနည်းများ အကြံပြုချက်များကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အရင် သန်းပေါင်းများစွာသောသူများ လေ့လာသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာလေလေ ပို၍ ဖတ်ချင်လေလေဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အမှန်တရားများကို ပို၍ လေးလေးနက်နက်လေ့လာလိုသူများအတွက် အကြံပြုချက်များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။

၂၊ မိသားစုသမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Family Bible Study )
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်တခုတွင် မိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းပလ္လင်ထက် ပို၍ အရေးပါသောအရာမရှိပေ။ မိသားစုအားလုံး အိမ်တွင်ရှိစဉ် မိခင် (သို ့မဟုတ်) ဖခင် က ၀တ်ပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အရိုးဆုံး အလွယ်ကူဆုံးမိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းမှာ ဓမ္မသီချင်းသီဆိုခြင်း၊ မိသားစု၀င်တဦးမှ အဖွင့် ဆုတောင်းခြင်း။ သမ္မာကျမ်းစာကို အကျဉ်းချုံး လေ့လာခြင်း နှင့် မိသားစု၀င်တဦးမှ အပိတ် ဆုတောင်းခြင်းတို ့ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲနက်နဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကိုရှောင်ပြီး လူတိုင်းစိတ်၀င်စားဖွယ် ပုံ၀တ္တု၊ အံ့သြဖွယ်ရာ၊ ယေရှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ကျမ်းတိုတိုလေးများကိုရွေးချယ်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတခု ဥပမာ မောရှေ အသက်သာကို အခန်းဆက်အဖြစ် တပတ်လုံး လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အထုပ္မတိအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Biographies )
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်က လူသားတို့ကို၄င်း လူသားတို့အားဖြင့် ၄င်း မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားဖေါ်ပြသော မှတ်တမ်းတအုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများတွင် အထၳုပ္ပတိပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာစရာများဖြင့် ကြွယ်၀လျှက်ရှိသည်။ အချို့ကို ဘော်ပြရသော်
နောဧ ၏ အသက်တာ က ၅း၃၂ – ၁၀း၃၂
အာဗြာဟံ၏ အသက်တာ က ၁၂ – ၂၅
ယောသပ်၏ အသက်တာ က ၃၇ – ၅၀
ဒေဗောရ ၏ အသက်တာ သူကြီး ၄ – ၅
ကျမ်းစာတွင်ပါ၀င်သော အထၳုပ္ပတိကြီးများကို လေ့လာရန် နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
၁။ မိမိလေ့လာလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဘ၀အသက်တာ၏ ထင်ပေါ်ထူးခြားသည့်အကြောင်း ပါသောကျမ်းသို့မဟုတ် ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပါ။ ဥပမာ အာဗြာဟံ အကြောင်းကို ကမ်ဘာဦးကျမ်း (၁၂ – ၂၅) တွင် ၄င်း။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာ (၁၁) နှင့် ရောမသြဝါဒစာ (၄) တွင်၄င် ညွှန်းထားသည်။
၂။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းကို အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်းတွင် လိုက်ရှာပါ။
၃။ ကျမ်းချက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းတွင် သွယ်၀ိုက်၍ ညွှန်းထားသည်ကို ဂရုပြု မှတ်သားပါ။

ကျမ်းချက်များအလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Verses )
ကျမ်းစာတွင်ရေးသားထားသော ရာဇ၀င်သမိုင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းပိုဒ်များကို လေ့လာသောအခါ ကျမ်းချက်တခု (Verse) သည် အဓိပ္ပါယ် တမျိုးကိုသာ ရှင်းရှင်းလေး ဆိုထားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အပိုင်းတော်တော်များများတွင်၄င်း၊ ခရစ်၀င်ကျမ်း၏ အချို့အပိုင်းများတွင် ၄င်း တွေ့နိုင်သည်။
သို့သော်လည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မစသ်ကျမ်းတွင် ကျမ်းချက်အများစုသည် မြင့်မြတ်သော သမ္မာကျမ်းစာ၏ သမ္မာတရားများဖြင့် ကြွယ်၀ခြင်းကြောင့် အသေးစိတ်လေ့လာရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကျမ်းချက်တခုတည်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

(၁) ကျမ်းချက်တခုတွင် ပါ၀င်သော ကြိယာများအလိုက် လေ့လာနိုင်သည်။ ဥပမာ ယေ ၃း၁၆ ကိုလေ့လာနေလျှင် “ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ရစေခြင်းငှာ” “ရစေခြင်းငှာ” “စွန့်တော်မူသည်” “ချစ်တော်မူသည်” အစရှိသော ကြိယာများကို တွေ့လိမ့်မည်။
ထို့နောက် အောက်ပါကဲ့သို့သော နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို ရေးချနိုင်သည်။
ဘုရားသခင် စွန့်တော်မူသည် ——— လူတို့ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်၊ လူတို့ ထာ၀ရအသက်ကို ရ၏။
ဘုရားသခင် ချစ်တော်မူသည် ——— လူတို့က ယုံကြည်၏
သို့မဟုတ်လျှင် ကျမ်းချက်တွင်ပါရှိသော နာမ် (Noun) များကို ဤနည်းတူ “ဘုရားသခင်” —– “လောကီသားတို့” —— “တပါးတည်းသောသားတော်” —- “သူအပေါင်း” — “ထာ၀ရအသက်” ဟူ၍ မှတ်သားထားနိုင်သည်။

(၂) ကျမ်းချက်တခုတွင် ဖေါ်ပြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် လေ့လာနိုင်သေးသည်။ ဥပမာ ယောဟန် ၃း၁၆ ကိုပြန်၍ ကြည့်လျှင် “ဘုရားသခင်” “တပါးတည်းသော သားတော်” “သူအပေါင်း” အစရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရိုးရိုးလေးပင် ရေးထားသော်လည်း ထူးခြားချက်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည်။

(၃) ကျမ်းချက်တခုကို လေ့လာစဉ် မည်ကဲ့သို့သော မြင့်မားသည့် အတွေးအခေါ်များကို ဘော်ပြကြောင်း ရှာယူရပေမည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ယောဟန် ၃း၁၆ ကို ကြည်မည်။ ဤကျမ်းချက်၏ ခေါင်းစဉ်ကို “ကျမ်းစာတအုပ်၏ အမွန်မြက်ဆုံးသော ကျမ်းချက်” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်သည်။ ဤကျမ်းချက်၌ အောက်ပါအကြောင်းအချက်များကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

“ဘုရားသခင်” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသောလူ
“ချစ်တော်မူ၏” – အမြင့်မားဆုံးသော မြတ်နိုးမူ
“လောကီသားတို့” – အကြီးမားဆုံးသော အရေအတွက်၊
“စွန့်တော်မူ၏” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ဆောင်ရွက်ချက်
“တပါးတည်း” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော လက်
“တပါးတည်းသော သားတော်” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော လက်ဆောင်ပဏာ
“ယုံကြည်သောသူအပေါင်း” – အကြီးမားဆုံးသော အခြေအနေပေးမှု
“ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်” – အကြီးမားဆုံးသော ဂရုဏာတော်
“ထာ၀ရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ” – အကြီးမားဆုံးသော အကျိုးထူး၊ အခွင့်ထူး
(၄) တခါတရံ ဘော်ပြပါ အတွေးအခေါ် အယူအဆများအားဖြင့် ကျမ်းချက်တခုကို လေ့လာလျှင် ကြွယ်၀သော အကျိုးအမြတ်ကို ရနိုင်သည်။ ဥပမာ ရောမ ၅း၁ ကို ကြည့်ကြပါစို့ -
“ထို့ကြောင့်” ဖြင့် အစပျိုးသော ဤကျမ်းချက်သည် ၄း၂၅ ကို မှီး၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းက ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အာမခံချက်ကိုပေးသည်။

“ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်” – အမှန်တရားကို ဖြစ်စေသည်။ “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” – ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်နည်းလမ်း (၃း၂၄ နှင့် ၄း၉ ကိုလည်းကြည့်ပါ) “ခံစားကြ၏”။ – ယခု ခံစားရသော အခွင့်အရေး ‘ငြိမ်သက်ခြင်း’ – ကျွနိုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတွင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသား ကျွနိုပ်တို့အကြား ကြေအေးမှုကို ရပြီ။
“ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်” – ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရခြင်းကို ယေရှုခရစ်တော် တပါးတည်းသာလျှင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
 
အပိုဒ်လိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Paragraphs )
စာပိုဒ်တပိုဒ်ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအရာတခုကို ဝါကျများစုပေါင်းဖွဲ့စည်း၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည် အရေးပါသော အကြောင်းအချက်သစ်တခုကို ပြောင်း၍ရေးသားလိုလျှင် စာပိုဒ်အသစ်တခုဖြင့် ပြောင်းရေးလေ့ရှိသည်။ ဤသို့ စာပိုဒ်အလိုက် လေ့လာခြင်းကို အစိတ်အပိုင်းခွဲ၍ (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျာ၍) ကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်း (Analytical Bible Study) ဟုခေါ်သည်။

(၁) အဓိက အတွေးအခေါ် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကိုသိရန် စာပိုဒ်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
(၂) စာပိုဒ်တွင်ပါသော အဓိက စကားလုံးများနှင့် ဝါကျများ မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကို ရှာနိုင်ရန် ပေးထားသော စာပိုဒ်ကို ပြန်၍နားလည်လွယ်အောင် ရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာ မဿဲ ၆ း ၅-၈ တွင် တွေ့ရသော တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်တွင် ပါသောဆုတောင်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို လေ့လာလျှင် ဤသို့ပြန်၍ ရေးသားနိုင်ပါသည်။
“သင်တို့သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ သူတော်ကောင်းဆောင်သူများ (Hypocrites) ကဲ့သို့မပြုကြနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတော် သူတို့သည် လူအများမြင်နိုင်သော ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ၄င်း၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်၄င်း၊ ဆုတောင်း ပဌနာပြုလိုကြသည်။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ထိုသူတို့သည် မိမိအကျိုးကို ခံစားရလိမ့်မည်။”

“သို့သော် သင်တို့သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ မိမိအခန်းတွင်းသို့ သွားပြီး၊ တံခါးကို ပိတ်လျှက် လူသူမသိသောနေရာတွင် ရှိသော သင်တို့အဘထံသို့ ဆုတောင်းပါ။ လူသူမသိမမြင်သော သင်တို့အဘသည်လည်း သင်တို့အား ပွင့်လင်းစွာ ထောက်မလိမ့်မည်။”
“သို့သော် သင်တို့သည် ဆုတောင်း ပဌနာပြုသောအခါ သာသနာပလူများကဲ့သို့ တဖန်တလဲလဲမဆိုပါနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စကားများဆိုခြင်းဖြင့် သူ၏ ဆုတောင်းသံများကို ကြားမည်ဟု ထင်ကြသည်။”
“ထို့ကြောင့် သူတိုနည်းတူ မလုပ်ကြနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့မတောင်မီကပင် သင်တို့ ဘာလိုသည်ကို သင်တို့အဘ သိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။”

၃။ ဤသို့ကျမ်းပိုဒ်ကိုပြန်၍ နာလည်လွယ်အောင် ရေးသောအခါ တပိုဒ်နှင့်တပိုဒ် မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကို တွေ့လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါ လွယ်ကူသော ကျောရိုးအချက်များကို ရေးချနိုင်မည်။ ဥပမာ မဿဲ ၆ း ၅-၁၅ ကို အသုံးပြုလျှက် ကြောရိုးအချက်အလက် (outline) ကို တဖက်ပါအတိုင်း ရေးနိုင်သည်။ “မည်ကဲ့သို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုရမည်ကို ကျွနိုပ်တို့အား ယေရှုသင်ပြခြင်း” မဿဲ ၆ း ၅-၁၅
(က) မည်သို့ ဆုတောင်း ပဌနာမပြုရန် မဿဲ ၆း၅၊၇၊၈)

(၁) သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သောသူများကဲ့သို့ လူမြင်နိုင်သော နေရာ၌ ဆုတောင်း ပဌနာ မပြုလုပ်ရန် (၆း၅)

(၂) ထပ်ဖန်တလဲလဲ မဆိုရန် (၆း၇၊၈)
(ခ) မည်သို့ ဆုတောင်း ပဌနာပြုရန် (မဿဲ ၆း ၆၊ ၉-၁၃)
(၁) သူများမသိရန် လျှိုး၀ှက်စွာ အဘဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းရန် (၆း၆)
(၂) သခင်ယေရှု သင်ပေးသော ပဌနာတော်၏ နမူနာအတိုင်း ဆုတောင်းရန် (၆း၉-၁၃)
၄။ ဤစာပိုဒ်တွင် ပါ၀င်သော အရေးပါသည့် စကားလုံးများကို အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်းတွင် ကြည့်လျှင် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဥပမာ “လျှို့၀ှက်သောလူ” နှင့် “သာသနာပလူ” အစရှိသော စကားလုံးများ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်းအကြောင်းကို ဘော်ပြသော အခြားကျမ်းပိုဒ်များ တခုနှင့်တခု နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသော် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စစ်မှန်သော သဘောအခြေအနေ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ရရှိသော ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေများကို အမှန်တကယ် နားလည်နိုင်မည်။

အခန်းကြီးလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Chapters )
သမ္မာကျမ်းစာ တအုပ်လုံးတွင် စုစုပေါင်း အခန်းကြီး ၁၁၈၉ ခန်းရှိ၏။ တရက် တခန်းဖတ်သော် ၃ နှစ်အတွင် ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကို သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာနိုင်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာမည်ဆိုလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဦးစွာဖတ်ရန် အကြံပေးပါသည်။
(၁) အခန်းကြီးတခုလုံးကို သေချာစွာဖတ်ပြီး အဓိကအချက်ကို ရှာယူပါ။
(၂) အခန်းကြီးတခုစီကို ဖတ်သည့်အခါ အဓိက ပါ၀င်သောအကြောင်းရင်း၏ ခေါင်းစဉ်ကိုပေးပါ။ ဥပမာ ရှင်ယောဟန် ခရစ်၀င်ကျမ်းကို ဖတ်နေလျှင် အခန်းကြီးတခုစီ၏ ခေါင်းစဉ်များကို ဤသို့ပေးနိုင်သည်။

အခန်းကြီး ၁ – “ယေရှုခရစ်တော် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်”
အခန်းကြီး ၂ – “ကာနမြို့၌ ကျင်းပသော မင်္ဂလာပွဲ”
အခန်းကြီး ၃ – ” အသစ်မွေးဖွားခြင်း”
အခန်းကြီး ၄ – “ရေတွင်းနားမှ ရှင်မာရိ အမျိုးသမီး”
အခန်းကြီး ၅ – “ဗေသေသ ဒရေအိုင်၌ လူတယောက်ကို ရောဂါပျောက်စေခြင်း”
အခန်းကြီး ၆ – “လူ၅၀၀၀ ကိုကျွေးမွေးခြင်း”
(၃) ဤအခန်းကြီးကို နောက်တဖန်ပြန်ဖတ်ပြီး ၄င်းအခန်း၏ အဓိက ကျောရိုးအချက်အလက် (outline) ကိုရေးချပါ။ ဥပမာ ရှင်ယောဟန် ခရစ်၀င် အခန်းကြီး(၁) ကို ဖတ်သည့်အခါ ကျောရိုးအချက်အလက်ကို ဤသို့ရေးနိုင်ပါသည်။
“ယေရှုခရစ်တော် – ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်”
(က) ယေရှုခရစ်တော်သည် ထာ၀ရ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည် (ယော ၁-၉)
(ခ) ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကသို့ ကြွလာ၏ (၁၀ – ၁၈)
(ဂ) ရှင်ယောဟန်က ခရစ်တော်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို သက်သေခံသည်။ (၁၉ – ၂၈)
(ဃ) ရှင်ယောဟန်က ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (၂၉ – ၃၇)
(င) ပဌမဦးဆုံးသော တပည့်တော်များကို ယေရှုခေါ်တော်မူသည်။ (၃၈ – ၅၁)
(၄) အခန်းကြီးတခုကို ဖတ်သောအခါ ဘော်ပြပြီးသော နေ့စဉ်ခွန်အားအတွက် ဖတ်ရန်ဘော်ပြထားသော အကြံပြုချက် အမှတ်(၄) တွင် ပါရှိသောမေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေး၍ အဖြေများကို ပေးကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဤအခန်းတွင် လက်တွေ့အသုံးကျနိုင်သည့် အချက်သော၄င်း။ ဓမ္မကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲပြသနာများကို တွေ့ရာတွင်၄င်း မှတ်ထား၍ ရေးချပါ။

 ထို့နောက် သင်၏ အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်း (concordance) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ပါ၀င်သော အဓိကစကားလုံးများကို ရှာပြီး ကျမ်းစာ၏ မည်သည့်အပိုင်းများတွင် ဤမေးခွန်း သို့မဟုတ် အခက်အခဲအကြောင်းကို ဘော်ပြသည်ကို လိုက်ရှာပါ။ မှန်ကန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို ရရန်အတွက် ကျမ်းပိုဒ် တခုနှင့်တခုကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အရေးကြီးသော အခန်းကို နားလည်နိုင်ရန် ရှေ့တွင်ရှိသော အခန်းကို ၄င်း၊ နောက်တွင်ပါသော အခန်းကို၄င်း ယှဉ်တွဲ၍ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည်။

၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ ( Principles of Bible Interpretation )
၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ ( Principles of Bible Interpretation )
(၁) သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ မမှားနိုင်သော၀ိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အစဉ်သတိရပါ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမှားလုံး၀မရှိ။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုသိစေလိုသောအရာများ၊ သိရန်လိုအပါသော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကျမ်းစာတွင် မွတ်ဆိုထားသည်။

(၂) အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန် အခြားမူတခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာကို အဓိပ္မါယ်ကောက်သည့်အခါ ရာဇ၀င်နောက်ခံသဘောကို အလေးပေးရန်လိုပါသည်။ ဤနောက်ခံသဘောကို ရှုထောင့် (၃)မျိုးမှ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကျမ်းပြုသူ၏ ဘ၀အခြေအနေကို လေ့လာပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာလိုလျင် ထိုအချိန်ကာလတွင် ရှင်ယောဟန်သည် မည်သည့်နေရာ၌ ရောက်နေသည်၊ ဤဆန်းကြယ်သော ဗျာဒိတ်တော်ကို ဘုရားသခင်မှပေးသောအခါ ရှင်ယောဟန် ဘာလုပ်နေသည်ကို နားလည်ထားရန် အရေးကြီးပေသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁း ၁ – ၁၀ ကိုကြည့်ပါ၊)

(ခ) ဒုတိယ ရှုထောင့်မှာ ရေးထားသော အကြောင်းအရာ (သို ့မဟုတ်) အဖြစ်အပျက်များသည် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်သည်၊ ထိုတိုင်းပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်ရန် လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ရုသ ၀တ္တုကို နားလည်ရန် ထိုတိုင်းပြည်တွင် မုဆိုးမများနှင့် ပတ်သတ်သော ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု စသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြောင်းအရောနှင့်ပတ်သတ်၌ ၀တ်ပြုရာကျမ်း (၂၅) နှင့် တရားဟောရာကျမ်း (၂၅) တို ့တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
(ဂ) တတိယ ရှုထောင့်မှာ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ထိုအချိန်ကာလက တကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့သော သမိုင်းအခြေအနေနှင့် ဖြစ်ရပ်များပေါ်မူတည်၍ အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ခရစ်၀င်ကျမ်းများကိုလေ့လာသည့်အခါ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ထိုအချိန်က ပါလေတိနပြည်နယ် တ၀ှမ်းလုံးရှိ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအင်ပါယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အဖိနှိပ်ခံနေရသည်ကို နားလည်ထားရန်လိုအပ်သည်။

(၃) ကျမ်းတစောင်လုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တင်ပြချက်အရ ကျမ်းစာကို အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ကျမ်းတိုင်းတွင် တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ရှိကြသည်။ ဥပမာ – ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပဌမစောင် သည် ခရစ်ယာန်များအတွင်သာ ရေးထားသည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ (၁ယော၅း၁၃)

(၄) အနက်အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ရာတွင် အရေးကြီးသောမူတခုမှာ ကျမ်းချက်တခုတွင်ပါ၀င်သောကျမ်းပိုဒ်များ၏ ရှေ ့နောက် အကြောင်းအရာ ( Context ) ပေါ်မူတည်၍ အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ဆာလံ ၁၄း၁ တွင် “ဘုရားသခင်မရှိ” ဟုဖေါ်ပြထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် “မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်သည်” ကို ဖတ်မှသာ အဓိပ္မါယ်အတိအကျ ပေါ်လွင်လာမည်ဖြစ်သည်။

(၅) စကားလုံး. ဆိုလိုရင်းကို အဓိပ္မါယ်ပေါ် မူတည်၍လည်း အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ယူပါ။ ဥပမာ – “ဆုတောင်းခြင်း” (Prayer) “ကြားခံဆုတောင်းခြင်း” (Intercession) “ အသနားခံ၍ တိကျသော တောင်းလျောက်ခြင်း” (supplication) အစရှိသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္မါယ် အနည်းငယ်စီ ခြားနားသကဲ့သို ့ဖြစ်သည်။

(၆) သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်နှုတ်သည့်အခါ ဘော်ပြပါအကြောင်းအရောနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များအာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းစာတအုပ်လုံး၏ ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရ လေ့လာပြီး အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ရမည်၊

ကျမ်းစာကို ဖတ်လျှင် ဘုရားသခင်မှ လူသားတို့ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ရန် ပေးထားသော နည်းလမ်းကို ကျမ်းစာအစမှ အဆုံးအထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားသည်ကို နားလည်လာလိမ့်မည်။ နားလည်ရန် ခက်ခဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကို တွေ့သောအခါ ကျမ်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ခြုံငုံ၍ မြင်တတ်ရမည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘော်ပြထားသော သားကောင်ယာဇ်များသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော် အသေခံခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံခြင်းသဘောကို ပုံဘော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

ဤ လွယ်ကူသောနည်းများဖြင့် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျင် မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုများနှင့် တဘက်စွန်းကျနားလည်မှုများမှ ကင်းေ၀းစေမည်။ ထို ့အပြင် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ပါရှိသော ခက်ခဲနက်နဲသည့် ကျမ်းပိုဒ်များ၏ သွန်သင်မှုများကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပေလိမ့်မည်၊

Friday, 21 September 2012

သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်း(Einstein)

အိုင်းစတိုင်း၏ ငယ်ဘဝအိုင်းစတိုင်းသည် ငယ်စဉ် ကလေးဘဝမှာ အလွန်ထုံထိုင်းလေးလံရုံသာမက စကားလည်း နည်းလှသည်။ အခြားကလေးများလို ဆော့ကစားခြင်း မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း တွေးနေ ငေးနေတတ်သည်။ မူလတန်း စတတ်သည့်အခါတွင်လည်း ဉာဏ်ထိုင်းသည်ဟု ဆရာများက မှတ်ချက်ပေးခြင်းခံရသည်။ ဒါပေမယ့် သူသည် အသက် ခြောက်နှစ်သားအရွယ်မှာ တယောထိုးခြင်းကို စတင်သင်ကြားနေပြီဖြစ်ပြီး ဂီတကိုလည်း
မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ် နေပြီဖြစ်သည်။ အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်တွင် ကျောင်းမနေချင်တော့ဘူးဟု မိဘများကို ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ 
အိုင်းစတိုင်းနှင့် သင်္ချာ 
သူသည် သင်္ချာဘာသာရပ်တွင် အလွန်ညံ့ဖျင်းသည်။ ထို့အပြင် ခေါမနှင့် လက်တင်ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ သဒ္ဒါသင်ကြားရာမှာလည်း စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိခဲ့ချေ။ သူ့ကို ဦးလေးဖြစ်သူ Jakob က အက္ခရာသင်္ချာနှင့် ဂျီသြမေတြီ သဘောတရားများကို နားလည်အောင် ရှင်းလင်းပြသပေးခဲ့သည့် အတွက် အိုင်းစတိုင်းသည် သင်္ချာပညာတွင် ဆရာများအံ့သြလောက်အောင် ထူးချွန်လာခဲ့ပြီး ပညာဆက်သင်နိုင်ခဲ့လေသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ် စတင်ရန် နီးကပ်လာသည့်အချိန်တွင် ဂျာမန်လူမျိုးကြီးဝါဒ ကြီးထွားလာနေပြီး ပညာရေးစနစ်ကလည်း တင်းကျပ်ပြင်းထန်လွန်းနေလေသည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ မိဘများလည်း စီးပွားရေး အဆင်မပြေသည့်အတွက် ဂျာမနီမှာ ဆက်နေရန် ခက်ခဲလာသည့်အတွက် မြူးနစ်မြို့က မိတ်ဆွေတစ်ဦးဆီမှာ အိုင်းစတိုင်းကို အပ်ထားခဲ့ပြီး သူတို့က အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ သို့သော် အိုင်းစတိုင်းသည် အထက်တန်းပညာ မပြီးဆုံးခင် (၁၅)နှစ်သားအရွယ်မှာ ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာပြီး မိဘများရှိရာ မီလန်ကို လိုက်သွားခဲ့လေသည်။
 
အိုင်းစတိုင်း၏ မိဘများသည် စီးပွားရေး အခြေအနေမကောင်းလှသော်လည်း သားဖြစ်သူကို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်သည့်အတွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဇူးရစ်မြို့က သိပ္ပံကျောင်းတိုက်တွင် ပညာဆက်သင်နိုင်အောင် ပို့ပေးခဲ့လေသည်။ ဇူးရစ်သိပ္ပံကျောင်းကို ဝင်ခွင့်ရရန် စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ အိုင်းစတိုင်းသည် သင်္ချာဘာသာတွင် အမှတ်ကောင်းသော်လည်း နိုင်ငံခြားဘာသာ(ခေါမ၊ လက်တင်)၊ ရုက္ခဗေဒနှင့် သတ္တဗေဒ ဘာသာရပ်များမှာ ကျရှုံးခဲ့လေသည်။ သို့သော်  ကျောင်းအာဏာပိုင်များက သင်္ချာဘာသာရပ်တွင် ထူးထူးခြားခြား တော်နေသည့် အိုင်းစတိုင်းကို အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပေးခဲ့ကြသည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် Aarau ဆိုသည့် မြို့ငယ်လေးက အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် တစ်နှစ် ပြင်ဆင်ခဲ့လေသည်။
သူသည် ၁၈၉၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လအထိ ဇူးရစ်သိပ္ပံကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေချိန်အတွင်း သြစတြီးယား ဟန်ဂေရီနိုင်ငံက ဆာဘီးယား မျိုးနွယ်စုဝင် မိန်းကလေး Mileva Maritsch နဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့လေသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခြင်း
ကျောင်းပြီးသွားသည့်အချိန်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Grossmann ၏ အကူအညီဖြင့် ဘန်းမြို့မှ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ကန့်သတ်လက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့် ရုံးတစ်ရုံးတွင် ၁၉၀၂ ဇူလိုင်လမှ စတင် အလုပ်ဝင်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် အိုင်းစတိုင်းနှင့် မီလီဗာတို့ လက်ထပ်ခဲ့လေသည်။ 
Relativity Theory
အိုင်းစတိုင်းသည် တတ်ထားသည့်ပညာရပ်များနှင့် လားလားမှမဆိုင်သော အလုပ်ကို လုပ်နေရသော်ငြား စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲ အားလပ်ချိန်များတွင် တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားတွေးတောရင်း စာရွက်လွတ်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ခဲတံတိုတစ်ချောင်းဖြင့် တွက်ချက် နေတတ်လေသည်။ သူသည် ဓာတ်ခွဲခန်းမရှိဘဲ ရှေ့ ခေတ်အဆက်ဆက်က ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုစဉ်းစားပြီး တွက်ချက်လိုက်၊ အကြံထုတ်လိုက်၊ ညောင်းညာလာသည့် အခါ တယောထိုးလိုက်နှင့် နေခဲ့လေသည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် သူ၏ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (Relativity Theory)ကို ကမ္ဘာသိအောင် တင်ပြနိုင်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်မှာတော့ ဇူးရစ် သိပ္ပံကျောင်းတိုက်က အိုင်းစတိုင်းကို အထူးပါမောက္ခရာထူးပေးပြီး အလုပ်ခန့်ခဲ့လေသည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် ဂျာမနီဖွား ရေဝတီအနွယ်ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အတွက် မခန့်ချင်ခန့်ချင် ခန့်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
 
သူ၏ ကျော်ကြားလှသည့် သီအိုရီကို ကမ္ဘာသိအောင် မထုတ်ပြန်ခင် တစ်နှစ်အလို ၁၉၀၄ ခုနှစ်က မီလီဗာက သူတို့ရဲ့ သားဦး Hans Albert ကို မွေးဖွားပေးခဲ့ပါသည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် သူ၏ သီအိုရီကို ကမ္ဘာသိအောင် ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်နောက်တွင် သဘောတရားပိုင်းကနေ သင်္ချာ ရူပဗေဒ ဖြစ်လာအောင် ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ညီမျှခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံလာသည်အထိ ခြောက်နှစ်ကြာ ကြိုးစားခဲ့လေသည်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်ရောက်သောအခါ သူ၏ အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီသည် သင်္ချာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံသွားလေတော့သည်။
 
၁၉၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ တွင် မီလီဗာက ဒုတိယသား Edward ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့မိသားစုမှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ရုန်းကန်နေခဲ့ကြရသည်။ ၁၉၁၀ နှစ်ကုန်ခါနီးတွင် သြစတြီးယား ဟန်ဂေရီ အင်ပါယာ၏ ဘုရင်က အိုင်းစတိုင်းကို ပရပ်တက္ကသိုလ် (University of Prague) တွင် ပါမောက္ခတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာသည် ဇူးရစ်ထက် အစစအရာရာ သာသည့် အခြေအနေရှိသောကြောင့် အိုင်းစတိုင်းက သွားချင်သော်လည်း လူမျိုးကြီး စစ်ဝါဒကို မုန်းတီးသော မီလီဗာက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် အိုင်းစတိုင်းကတော့ ပရပ်တက္ကသိုလ်တွင် သုံးနှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထိုနေရာတွင် အဖိနှိပ်ခံဘဝကို နာကျည်းနေသော ချက်လူမျိုးများနှင့် ရေဝတီလူမျိုးများ အများအပြား ရှိလေသည်။ ပရပ်တက္ကသိုလ်မှာ အိုင်းစတိုင်း ရှိနေစဉ်က စာရေးဆရာ ကပ်ဖ်ကာ (Franz Kafka) နှင့် ရေဝတီခေတ်ပညာတတ်များ ဦးဆောင်ပြီး ဇီယွန်လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်နေချိန် ဖြစ်လေသည်။
 
ထို့နောက် အိုင်းစတိုင်းသည် လူမျိုးရေး ကျဉ်းမြောင်းမှုများကို စိတ်ပျက်သည့်အတွက် ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ သူ့အား ဇူးရစ်သိပ္ပံကျောင်းတိုက်က ရူပဗေဒဌာန အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သလို ဂျာမန်ဘုရင်ကလည်း ဘာလင်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့လေသည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် ဂျာမန်ဘုရင်၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံခဲ့ပြီး ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာပင် ဂျာမနီကို ပြန်သွားခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး သူနှင့် မီလီဗာတို့လည်း လမ်းခွဲခဲ့ကြလေသည်။
ဂျာမနီတွင် အိုင်းစတိုင်းတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေချိန်တွင် ညီမဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ Elsa က လာရောက် စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။ အယ်လ်ဆာသည် သမီးနှစ်ယောက်အမေ မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်သော်ငြား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။ သူမသည် အိုင်းစတိုင်းကို လိုလေသေးမရှိအောင် ပြုစုလေသည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ် ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး စဖြစ်နေသော်လည်း အိုင်းစတိုင်းကတော့ သူ၏ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီကိုပဲ ဆက်လက် တိုးချဲ့ဆန့်ထုတ်နေခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ် စစ်ဖြစ်နေဆဲ အချိန်တွင်ပင် အိုင်းစတိုင်းသည် သူ၏ ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (General Theory of Relativity) ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ေ၀ လိုက်လေသည်။
 
၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် အိုင်းစတိုင်းသည် မီလီဗာနှင့် တရားဝင် ကွာရှင်းပြီး အယ်လ်ဆာနှင့် လက်ထပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိုဘယ်လ်ဆုကို ချီးမြှင့်ခံရလေသည်။ ထိုဆုသည် သူ၏ ကျော်ကြားလှသော ရီလေတီဗတီ သီအိုရီအတွက် မဟုတ်ဘဲ အလင်းလျှပ်စစ်အကျိုး (ဖိုတွန်သဘောတရား) အတွက် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဟစ်တလာ အာဏာရလာသည့်အခါတွင် လူမျိုးကြီးဝါဒများ ပြန်လည် ခေါင်းထောင်လာသည့်အတွက် အိုင်းစတိုင်းသည် အမေရိကန်ကို အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခဲ့လေသည်။
 
သူသည် အမေရိကန် ပရင့်စတန်တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး အစပျိုးနေချိန် ၁၉၃၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဖရင်ကလင်ဒီ ရုစဗဲ့ဆီသို့ အဏုမြူဗုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးစာ ရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏ စာကြောင့် သမ္မတ ရုစဗဲ့သည် မန်ဟက်တန် စီမံကိန်းကို ရေးဆွဲပြီး အဏုမြူဗုံး ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 
၎င်းအဏုမြူဗုံး(သို့)အက်တမ်ဗုံးကို ထုတ်လုပ်နည်းသည် အိုင်းစတိုင်း၏ ကမ္ဘာကျော် ညီမျှခြင်းဖြစ်သည့် E=mc2 ဆိုသည့် ဒြပ်ထုစွမ်းအင် တူညီခြင်း နိယာမတရားပင်ဖြစ်သည်။
သူသည် စစ်ကြီးပြီးသည့်နောက်တွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ကို ကောင်းသည့်ဘက်တွင် အသုံးချရန် တိုက်တွန်းခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် သူ၏ ပေါင်းစပ်စက်ကွင်း သီအိုရီကို တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုသီအိုရီသည် ရှင်းလင်းလွယ်ကူမှု မရှိသည့်အတွက် လူအများ နားမလည်ခဲ့ချေ။ ထို သီအိုရီကို ပို၍ ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင် ထပ်မံရှင်းမပြနိုင်ခင် ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက် မနက် ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် အိုင်းစတိုင်းသည် ပရင်စတန် ဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့လေသည်။

ဖော်ဝပ်မေးလ် မှ

Tuesday, 18 September 2012

သင့်ပြဿနာအဖြေမှန်

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ အ ခု တလော ကျွနု်ပ်တို့သည် မှော်ဘီယုံ ကြည်သူများထံ၊ တစ်အိမ်တက် တစ်
အိမ်ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့အ ထဲတွင် ပြဿနာ အမိုျးမိုျးရှိကြသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ တချို့ မှာ စားဝတ်နေရေးပြဿနာ၊ တချို့ မှာ  လင်မယား အကြားပြဿ နာ၊ တချို့ မှာ သားသ မီးများ မလိမ္မာမှုပြဿနာ၊  တချို့မှာ အမွေဆိုင်ပြဿနာ၊  တချို့ မှာ ကျန်း မာရေးပြဿနာ၊ တခိုျ့မှာ အလုပ်အ ကိုင်နှင့်ဆိုင်သောပြဿနာ စသည့် စသည့်ပြဿနာအသီးသီးကို ရင်ဆိုင် နေကြရပါသည်။

  ထိုသူတို့၏ပြဿနာများကို ဆုတောင်းပေးရင်း၊ သူတို့ဖြေရှင်း နည်းများကိုလည်း မေးမြန်းလေ့လာ
ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ပြဿနာဖြေ ရှင်းနည်းကို ခြုံပြီးပြောရလျှင်၊ ကိုယ့် ပြဿနာကို အခြားသူများအား ပြောပြပြီး အကြံဉာဏ်တောင်းဆိုခြင်း၊ ငွေ ရေးကြေးရေးအခက်အခဲရှိသူများ သည်လည်း အသိမိတ်ဆွေများထံငွေချေးခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာဖြေ ရှင်းကြခြင်း၊ တခိုျ့မှာ ထိုပြဿနာကို ဘုရားသခင်က ဖယ်ရှားပေးဖို့ ဆု
တောင်းရင်း ဘုရားသခင်ထံမှ ဘာ အဖြေမှ မရသည့်အဆုံး၊ဘုရားသခင် ကို စိတ်ကောက်ပြီး၊ ဘုရားကျောင်း
မတက်သူများလည်း ရှိပါသည်။

      ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ သင် ကော မည်သို့သောပြဿနာနှင့် ရင် ဆိုင်နေရပါသနည်း။ အထက်ပါယုံ
ကြည်သူများ၏ပြဿနာများသည် ဆု တောင်းနေကြသော်လည်း မပြေ လည်သည့်အတွက် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်
ဟန်ဖြင့် ဖြေရှင်းလိုက်၊ အခြားသူများ ကို အကြံဉာဏ်တောင်းလိုက်နှင့် မ ပြေလည်သည့်အဆုံး၊ ဗေဒင်ဆရာထံရောက်လိုရောက်၊ ပြဿနာမှ ရုန်းမ ထွက်နိုင်ဘဲ၊
 လုံးချာလည်လိုက်နေ သည်ကို တွေ့ရလေသည်။
 
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ကျွနု်ပ် လည်း မရင့်ကျက်မှီက ဤအတိုင်းဘဲ ပြဿနာထဲမှာ ချာချာလည်ခဲ့ဘူးပါ
သည်။ ကျွနု်ပ်၏ပြဿနာမှာ ပေတရု ကဲ့သို့ စိတ်မြန်လက်မြန် ဆန္ဒစော သောပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ တခါက
အရှင်ယေရှုကို လူတွေလာဖမ်းစဉ်၊ ယေရှုနှင့် အတူပါလာသော သူတို့ သည် ဖြစ်အံ့သောအမှုကို မြင်လျှင်
သခင် အကျွနု်ပ်တို့သည် ထားနှင့် ခုတ်ရပါ့မလောဟု မေးလျှောက်ပြီး မှ တစ်ယောက်သောသူ (ပေတရု)
သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ကျွန်(မာလခု)ကို ခုတ်သဖြင့် လကျာ်နားရွက် ပြတ်လေ၏ (လုကာ၊ ၂၂း၄၉-၅၁)
ပေတရုသည် အရှင်ယေရှုကို ခုတ်ရ ပါ့မလောဟု အခွင့်ပန်သော်လည်း အရှင်ယေရှုထံမှ ဘာတစ်ခုမျှ တုံ့ပြန့်
ခြင်းမရမှီမှာ သူ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ခဲ့သကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း မိမိ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့သကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်သည်လည်း မိမိပြဿနာအတွက် ဆု တောင်းပြီး ဘုရားသခင်ထံမှ   အဖြေ မရမှီ၊ ခါးထဲက ဓါးကို ထုတ်ပြီး အစွမ်းပြတတ်သူဖြစ်ပါသည်။

ဤသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ကျွန်ုပ်၏ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုတောင်းပြီး အဖြေမစောင့်ဘဲ၊ မိမိ
ဉာဏ်နှင့် ဖြေရှင်းတတ်သည့်အကျင့် သည် အကျွနု်ပ်၌ ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေ ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပြဿနာဟာ
ပြေလည်လာသလားဟု မေးလျှင် မ ပြေလည်ပါ။ သာ၍ဆိုးလာသည်ကို သာ တွေ့ရပါသည်။ (ဥပမာ)ငွေလို
၍ ဆုတောင်းသောအခါ ဘုရားသ ခင်ထံမှ အဖြေမရမှီ မိတ်ဆွေထံချေး ယူခဲ့လေပြီ။ လတ်တလော ပြေလည်
သယောင်ရှိသော်လည်း တချိန်မှာ ေြွကးရှင်က ေြွကးဆပ်ဖို့ တောင်းလာ သောအခါ ပြဿနာနှင့်သာ စခန်း
သွားခဲ့ရလေသည်။ ထိုအခါ၊ ေြွကး ဟောင်းကို ဆပ်ဖို့ ေြွကးသစ်ကို ယူ ရပြန်လေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယုံလည်း
ယုံ၊ ခုန်လည်းခုန်ရင်း ကျွနု်ပ်အသက် တာသည် ပြဿနာအောက်မှာ ပိပြား ခဲ့လေပြီ။
 
နောက်ဆုံးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုချခဲ့လေသည်။ ဘာပြဿနာဘဲ ကြုံကြုံ ဆုတောင်းမည်။ အဖြေမရ
မချင်း၊ ဘာတစ်ခုမျှ မလုပ်ဘဲ ငြိမ်ဝပ် စွာနေပါမည်ဟူ၍ ဂတိပြုခဲ့ပါသည်။ ''ငြိမ်ဝပ်လျက်နေလော့၊့၊
ငါကား ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်ကြလော့''(ဆာ၊ ၄၆း၁ဝ)

ကျွနု်ပ်တို့၏ပြဿနာအရင်း အမြစ်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဘုရားသ ခင်ဖြစ်မှန်း မသိခြင်းပင် ဖြစ်လေ
သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင် ၏ အစွမ်းတန်ခိုး၊ မေတ္တာဂရုဏာ၊ ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်များကို
ခေါင်းသိသိသော်လည်း လက်တွေ့ အသက်တာမှာ မသိကျွမ်းခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ဘုရား သခင်ကိုသိကျွမ်းသောသူတို့၏သက် သေခံချက်ကို ကြည့်ပါ။ ယောသပ်
သည် ညီအစ်ကိုတို့၏ မုန်းတီးခြင်းခံ ရသည်။ တွင်းထဲချခြင်း၊ ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံရခြင်း၊ သူ့သခင်မ၏မ
တရားစွပ်စွဲခံရခြင်း၊ ထောင်တွင်းအ ကျဉ်းချခံရခြင်း၊ စသည့် ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ရလေသည်။ သို့သော် ယော
သပ်၏တုန့်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ ''သင်တို့သည် ကျွနု်ပ်ကို ညှင်းဆဲမည်ကြံသော်လည်း၊ဘုရား
သခင်သည် ယနေ့ဖြစ်သည့်အ တိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေ ခြင်းငှာ ကျေးဇူးပြုမည်ကြံတော်
မူ၏။'' (ကမ္ဘာ၊ ၅ဝး၂ဝ) ''သင်တို့သည် ဤအရပ် သို့ စေလွှတွှတ်ေ်တော်မ်မူသူသည်မဟုတ်၊
ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသ တည်း'' (ကမ္ဘာ၊ ၄၅း၈)
       ယောသပ်သည် ဘုရားသ ခင်၏အလေ့အလာ၊ ဘုရားသခင်၏ အထာကို ပေါက်သောကြောင့် ဤ
ကဲ့သို့ ပြောဆိုနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ပိုင်သအုပ်စိုးသောအရှင်ဖြစ်၍ ထိုအ
ရှင်သည် အရာခပ်သိမ်းတို့သည် မိမိ ကောင်းကိုျးအတွက် ပြုပြင်ပေးနေ သည်ကို ယောသပ်သည် ကောင်းမွန်
စွာ နားလည်သဘောပေါက်ထား သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ (ရော၊၈း၂၈)

ပရောဖက်ဒံယေလ သက် သေခံချက်ကိုလည်း ဆင်ခြင်ကြည့် ပါ။ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် အားလုံးက
ဝိုင်းပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေချိန်မှာ ''မိမိတို့ဘုရားသခင်ကို သိသောသူတို့မူကား၊ ကြီးစွာ
သောအားနှင့် ပြုကြလိမ့်မည်''(ဒံ၊ ၁၁း၃၂)
     ပြဿနာနှင့်ကြုံတွေ့သော အခါ၊ ပြဿနာပြေလည်ဖို့ထက် ပြ ဿနာကို ရင်ဆိုင်နိုင်သော ခွန်အား
အစွမ်းသတ္တိလိုနေခြင်းသာ ဖြစ်လေ သည်။ ထိုခွန်အားသည် ဘုရားသခင် နှင့် သိကျွမ်းခြင်းအပေါ်မှာ မူတည်
ကြောင်း ဒံယေလအားဖြင့် သိခွင့်ရ လေပြီ။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ဘုရား သခင်ကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း ရှုမြင်
တတ်လေလေ ဘုရားသခင်ကို သိ ကျွမ်းလေလေ ခွန်အားတိုးပွားလေ လေဖြစ်လာလိမ့်မည်။

ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်း သောမောရှေမှာလည်း ပြဿနာ သောင်းခြောက်ထောင်နှင့် ရင်ဆိုင်
တွေ့ကြုံခဲ့ပါသည်။ ''မောရှေက ကိုယ်တော် တိုင်မသွားလျှင်၊ အကျွနု်ပ်တို့ကို ဤအရပ်မှ ပို့တော်မမူပါနှင့်။''
ဟူ၍ ဘုရားသခင်ကိုတောင်း လျှောက်ခဲ့သည်။ (ထွက်၊ ၃၃း၁၅)။
       အကြောင်းမှာ ဤခရီးလမ်း၌ ဘုရား မပါလျှင် ကြောက်စရာများစွာ ရှိ သည်။ ရန်သူ့ဘေး၊ အငတ်ဘေး၊ အ
ချင်းချင်းမညီညွတ်သောဘေးအမိုျး မိုျးရှိသည်။ ဤပြဿနာများ ဖြေရှင်း နိုင်ဘို့၊ ဘုရားမပါလျှင် မဖြစ်နိုင်။
ဘုရားသခင်သာ သူတို့နှင့်အတူပါ လျှင် အရာခပ်သိမ်းပြေလည်မည်ကို မောရှေကောင်းကောင်းသိသည်။
  
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ အ မှန်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ ပြဿနာက ပြဿ နာဖြစ်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့
ပြဿနာအရင်းအမြစ်မှာ ထိုပြဿ နာခပ်သိမ်းတို့ကို ဖြေရှင်းပေးပိုင် သော ပုဂ္ဂိုလ်(သခင်ဘုရား)အား မ
သိကျွမ်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ သင့် ပြဿနာ၏အဖြေမှာ ယေရှုသခင်ပင် ဖြစ်သတည်း။
      ထို့ကြောင့် ဓမ္မတေးတစ်ခု မှာ ဤသို့စပ်ထားပါသည်။ ကိုယ် တော်ကို လိုပါ၏။ အရှင်ယေရှု၊ နာရီ
မပြတ်လိုသည်။ မစတော်မူ ကိုယ် တော်မြတ်သည် လိုရင်းပင်၊ နာရီ တိုင်း ခိုကိုးရ၊ ခုကောင်းကြီးပေး ကယ်
ချွတ်ရှင်၊ ခြေတော်ရင်းလာ။ ကိုယ် တော်ကို လိုပါ၏။ အလျင်ြွကလာ။ ဒုက္ခ သုခရှိရှိ အနီးနေပါ။
 
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ဤဆောင်း ပါးကိုရေးနေစဉ်၊ ကျွနု်ပ်မှာ ဝမ်းကိုက် ပြီး၊ ဝမ်းလျှောခြင်းပြဿနာနှင့် ရင်
ဆိုင်ရလေသည်။ တစ်ညလုံး မအိပ် နိုင်ဘဲ၊ အိမ်သာထဲမှာ ဘုရားသခင် နှင့် လုံးထွေးခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်
မှာ ဝမ်းပိတ်ဆေး ဝယ်ဘို့၊ ဆိုင်တွေ လည်း ပိတ်၊ အိမ်၌လည်း ဆေးမရှိ။ နောက်ဆုံးမှာ ကျွနု်ပ်သည် ဘုရား
သခင်ထံ ဆုတောင်းရာက လွဲ၍ ဘာ မျှမတတ်နိုင်တော့ပါ။ ကိုယ်တော် ဟာ ကြီးမြတ်သောဘုရား၊ ဂရုဏာ
မေတ္တာရှင်ဘုရား၊ အနာရောဂါငြိမ်း စေသောထာဝရဘုရား၊ ကျွနု်ပ်ဝေဒ နာကို ယူတင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်
ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။ မကြာပါ။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်မစမှုဖြင့် ဝမ်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာခွင့်ရခဲ့
လေပြီ။
  ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ပြဿ နာကို လိုက်ရှင်းနေမည့်အစား၊ ပြ ဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်
သောဘုရားသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်း ကပ်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်း ခြင်း၌ ကြီးပွားကြပါစို့ (၂ပေ၊ ၃း၁၈)။
ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာ သောအခါ၊ မိတ်ဆွေ၏ပြဿနာခပ် သိမ်းတို့သည် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပေမည်။

နာမတော်မြတ်၌
ညီအစ်ကို
 ဇေန

Sunday, 16 September 2012

The Greatest

 ပညာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ .... ................ .. .... . ဘုရားသခင္
    Greatest knowledge ........... ........ ...... ... ......... God

 အေကာင္းမြန္ဆံုး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ သည္... ...... . . ယေန႔
     The best day .......................... ..... .... .         .. Today

 အႀကီးမားဆံုး အမွားသည္ ..... ................. ... လက္ေလွ်ာ႔လိုက္ျခင္း
The greatest mistake .............. ............. . Giving up

Friday, 14 September 2012

လူထဲကတကယ့်လူ

ချစ်သောမိတ်ဆွေ……!
လောကထဲမှာ တ ကယ့်လူလို့  ခေါ်လောက်တဲ့ သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ  ကမ္ဘာ့မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတတွေ၊သစ်ပင်၊ ပန်းပင်တွေ၊
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါတွေ အစ ကမ္ဘာ့ပြင်ပကဂြိုလ်တွေမကျန် စူးစမ်းလေ့လာဖော်ထုပ်ပြီး  ကမ္ဘာကို ပြောပြနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို

စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်သူ တွေဟာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော အတွင်းကျကျရှာဖွေ နားလည်ကြပါရဲ့လား ၊ ဒီစကြာဝဠာကြီးထဲမှာ လူရဲအကြောင်းက အနက်ဆုံး၊
စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး မဟုတ် ပါလား

မိတ်ဆွေ၊ မိမိကိုယ်ကိုအရှိအတိုင်း သိမြင်နားလည်သူဟာ လူထဲက တကယ့်လူပါ။ ဒီအတွက် မေးခွန်း(၃)ခုဖြေရပါမည်။

၁။ လူဆိုတာဘာလဲ……….?
စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ပြီး လူတန်းစေ့နေနိုင် သူကိုမှလူပိသတယ်လို့ တစ်ချို့က ဆိုပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြီး ပြည့်စုံလျက်နဲ့သဝမှာ

အစိပါယ်မဲ့သလိုခံစားနေရသူတွေ အများကြီးပါ။ တစ်ချို့က လူသမိုင်းကြောင်းမှာ လူအကျိုးအတွက်တစ် ခုခုလုပ်နိုင်ရင်လူပိသတယ်လို့ပြောကြတယ်။

ဒါပေမဲ့ လူတွေအားလုံးကလုပ်နိုင်ပါ့မှာလား၊ တစ်ချို့ကလူဟာ မျောက်ကဆင်း သက်လာလို့တိရိစ္ဆာန်သလာသာပါဘဲတဲ့၊ ဒီအဆိုမှန်ရင်တော့လူဟာယဉ်ကျေးမူနဲ့ဘာသာတရားမလိုတော့ပါဘူး၊တိရိစ္ဆာန်ဟာ စားဖို့ဘဲသိတယ်မဟုတ်လား၊ မိတ်ဆွေဘာလဲဆိုတာ
စဉ်းစားလို့ရပါသလား၊ဆက်ဖတ်ပါအုံး။

၂။ လူဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲ………!
ဒီကမ္ဘာကြီး ကိုကြည့်ပါမိတ်ဆွေ၊မြေကြီးရယ်၊ အပင်တွေရယ်၊ တိရိစ္ဆာန်တွေရယ်၊ လူတွေရယ် လို့တွေ့နေရပါတယ် မြေကြီးဟာအပင်တွေရှင်တန်ဖို့ ၊

အပင်ကလေးတွေက တိရိစ္ဆာန်ရှင်တန်ဖို့ ရှိနေရတယ် ။ တိရိစ္ဆာန်တွေကလည်း လူတွေမှီ့ဝဲ

စားသုံးဖို့ ရှိနေရပါတယ်။သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲပါ။ ဒါဆိုရင်လူက ဘာအတွက်ကြောင့်ရှိနေရတာလဲ၊လူဆိုတာစားဖို့ရှင်နေ တာမဟုတ်၊ရှင်ဖိုးစားနေရပါတယ်လို့ဆင်ခြင်ညဏ်ရှိသူတိုင်း ဆိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြာင့် စားဝတ်နေရေးဟာမိတ်ဆွေရဲပန်းတိုင်မ ဟုတ်ပြန်ဘူး။

ဒါပြင်လူဟာသေမျိုးဖြစ်လို့ တစ်ချိန်မှာမုချသေရမယ်။ ဒါဆိုရင် သေဖို့ရှင်နေတာလို့ပြောမလား၊ သေဖို့ရှင်နေတာ မှန်ရင်တော့ သေချိန်ကို

စောင့်နေရတာထက် အခုချက်ခြင်းသေရင်ပိုမကောင်းဘူးလား၊ ဒါတွေလည်းအဖြေမမှန်ပြန်ဘူး၊ မိတ် ဆွေရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဘာလည်းဆိုတာ
စဉ်းစားလို့ ရပါသလား၊ဆက်ဖတ်ပါအုံး။

၃။ လူသေရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲ…….?
တမလွန်ရှိတာလူတိုင်းယုံကြတယ်။ တမလွန်မှာဘာတွေဖြစ်မှာလည်း၊ တချို့ကသေမှသိမယ်တဲ့။ တစ်ချို့ကကိုယ့်အပေါ် မူတည်တယ်တဲ့၊

ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရောက်မယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းရာကိုရောက်မယ်တဲ့။အဖြေတွေ ကအမျိုးမျိုးပါဘဲ၊

ဒါပေမဲ့ သေမှာကြောက်တာရယ်၊ သေပြီးရင်ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာ တိတိကျကျမပြောနိုင်တာရယ် က တော့လူအားလုံးမှာအတူတူပါဘဲ၊ မိတ်ဆွေသေရင်ဘယ်သွားမလဲသိပါသလား……….?

ချစ်သောမိတ်ဆွေ……!

လူထဲကတကယ့်လူ ဖြစ်စေမယ့်မေးခွန်း(၃) ခုရဲ့အဖြေ ကိုသမ္မာကျမ်းစာကဒီလိုအဖြေပေးထားပါတယ်။

လူဆိုတာဘာလဲ? - ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဌန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။

''တဖန်ဘုရားသခင်က ငါတို့ပုံသဏ္ဌန်နှင့်တညီတသဏ္ဌန်တည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့'' (ကမ္ဘာ၁း၂၆)

လူဟာဘုရားရဲ့သဘောသဘာဝကိုထင်ဟပ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပါတယ်၊ အမြင့်ဆုံးနဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖေါ်ပြချက် ဖြစ် လို့ လူတန်းစာမရွေး

(အေအိုင်ဒီအက်စ် သမားမကျန်) သာခေါ် ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ပါင်။ လူလူချင်းအဆင့်အတန်းခွဲ တတ်တဲ့ဒီလောကာကြီးမှာဒါကိုသိမှလူကို

လူလိုမြင်နုင်မှာပါ။ ကိုကွယ်ရာကို တမော့မော့နဲ့ကြည့်တတ်လို့ လူကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ် လူမှန်ရင်စာရိတ္တ ကို တန်ဖိုးထားပြီးဝဋ်ကို ယုံ၊

ငရဲကို ကြောက်တတ်တာဒါကြောင့်ပါမိတ်ဆွေ၊ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားတကယ်ရှိ တာကိုမိတ်ဆွေယုံရဲ့လား၊အကြောင်းကြောက်

အကျိုးဖြစ်ရတဲ့ သဘောကို ဆင်ခြင်ရင်အလွယ်သိနိုင် ပါတယ်။

ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်၊ ထာဝရတန်ခိုးတော် တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသော

ဘုရား သခင်၏အရာတို့သည် ကမ္ဘာတည်သည်ကာလမှစ ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏"(ရောမ၁း၂၀)

ထာဝရဘုရားသခင်ဟာ မြေမှုန့်နဲ့ လူကိုဖန်ဆင်းပြီး ဇီဝအသက်ကုမှုတ်သွင်းခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်လူမှာရှပ်နဲ့နာမ် ဆို ပြီး(၂)ပိုင်း ရှိတာပါ။ သိပ္မံပညာရှင်တွေကလူရဲ့ရှပ်ကြွင်းကိုစါတ်ခွဲတဲ့အခါမြေကြီး မှာပါတဲ့စါတ်အရေအတွက် အမျိုးအမည်နဲ့ တိ ကျစွာကိုက်ညီကြောင်းသက် သေခံထားပါတယ်။

လေကိုရှုမိတဲ့မိတ်ဆွေဟာ၊နှာခေါင်းရှိလို့လေရှိရသလား၊လေရှိ လို့နှာခေါင်းရှိရသလား၊စဉ်းစားဖူးပါသလား၊ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ

ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီး ပုံစံကျနေ တာ။ ဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုရှင်းပြမှာလဲ၊ ကောင်းရာကိုတန်ဖိုးထားပြီး ၊အို၊ နာ၊

သေခြင်းကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက် မှောက်ပြုဖို့ တောင့်တနေတာဟာလည်းထာဝရတည်တဲ့၊ သင်္ခါရနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့၊ ကောင်းမြက် ခြင်းရဲ့အချုပ်ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကိုရှာနေတာဘဲမဟုတ်လားမိတ်ဆွေ

ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြက်တော်မူသည်အကြောင်းကိုမြည်းစမ်း၍ သိမတ်ကြလော့။"(ဆာလံ၃၄း၈)

မိတ်ဆွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်တော် ဖြစ်တယ်လို့ တကယ့်လူဖြစ်ပါပြီ။ ဒုတိယဖြေရမည်မေးခွန်က- လူဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲ?

- လူဟာဖန်ဆင်းရှင်ကို အစေခံဖို့ ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။

''သင်တို့သည် - မည်သည့်အမူကိုပြုသော်၎င်း၊ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ ခပ်သိမ်းသောအမူကိစ္စ ကိုပြုကြလော့။''

(၁ကော၁၀း၃၁)''

ဖန်ဆင်းခံဖြစ်ခြင်ကပန်းတိုင်ကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ အိမ်မှာမွေးထာတဲ့ ခွေးကို နံနက်မိုးလင်းတာနဲဆလံပေးပြီး၊ မင်္ဂလာပါလို့ ဘယ်အိမ်ရှင်မှ

နှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ခွေးကို ကိုယ်မွေး ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ထားသလိုနေရမှာပါ။ ကြောင့်စားဝတ်နေရေးဟာ ပန်းတိုင်မဟုတ် တော့ပါ၊

ဘုရားကို အစေခံရာမှာ လူ့အသက်ရှင်ဖို့ လုပ်တဲ့အလုပ်လေးမျှ သာဖြစ် ပါတော့တယ်၊ ဒါကိုစိတ်ချရင် မိတ်ဆွေဟာတကယ်လူဖြစ်ပါပြီ။

နောက်ဆုံးမေးခွန်း---

လူသေရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲ? -
ကွဲပြားတဲအဖြေတွေကြောင့်ဘုရားထံပြန်မဲ့အစား တစ်နေရာရာကိုလွဲချော်ဦး တည်နေပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။

အဘယ်ကြောင်နည်းဟူမူကား ၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အသေရေပျက်ကြပြီ။(ရောမ၃း၂၃)

လူတွေဘုရားထံပြန်မရောက်နိုင်တာဟာဘုရားစံချိန်နဲ့ လွဲနေကြလို့ ကံသုံးပါးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကျူးလွန်နေကြ လို့ဖြစ် ပါ တယ် ။

ဘုရားစံချိန်ကမလုရင်လည်းချစ်ပါ။ ဘာအကြောင်းနဲ့မှ မညာရဘူးတဲ့၊ သူမချစ်ရင်လည်း ကိုယ်ကချစ်ရ ကောင်းရမယ် တဲ့ ၊

မျှော်လင့်ချက်မထားဘဲ း ပေးကမ်းပါတဲ့ ၊ အူမ မတောင့်ရင်လည်း သီလမပျက်ရဘူးတဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် လူတွေ ဘာလုပ် ကြ သလဲ ၊

လှမှ ချစ်ကြတယ် မုသားပါမှ လင်္ကာချောတယ် ၊ သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါတဲ့

သမီးပေးမှသမက်ရမယ်တဲ့ ၊ အူ မ မတောင့်ရင် တော့ သီလစောင့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဖူးတဲ့၊ ဒီလို ဘရားစံချိန်နဲ့လွဲနေမှာတော့

တမလွန် ဝဋ်ကြွေးဆပ်ရာမှာ သေချာပြီ ပေါ့မိတ်ဆွေ---------

လူသည်တစ်ခါတည်း သေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရသကဲ့သို့'' (ဟေဗြဲ၉း၂၇) "အသက်စာစောင်၌

စာရင်းမဝင်သော သူရှိသမျှတို့ကို လည်းမီးအိုင်ထဲ့သို့ချပစ်လေ၏'' (ဗျာဒတ်၂၀း၁၅)

ချစ်သောမိတ်ဆွေ…..!

သေဖို့ကကြောက်နေတာဟာ တမလွန်မှာ ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ရှိနေလို့ပါ။ဒီဝဋ်ကြွေးကျေအောင် လူကမတတ်နိုင်ဘူး ၊

ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ ချေမယ်ဆိုပြန်တော့ ကုသိုလ်လုပ်မိတာနည်းနည်း၊ ငရဲကြီးမိတာကများများမဟုတ်လားမိတ်ဆွေ ၊

တရားကိုကျင်းမယ်စဉ်းစားပြန်တော့ လည်းအားလုံးကို ကုန်အောင် မကျင်းကြံနိုင်၊ တစ်ခုပျက်ရင်အားလုံးပျက်တာဘဲ မဟုတ်လား ၊

ပညတ်တရားအလုံးစုံ ကိုစောင့်ရှောက်သည်တွင် တစ်စုံတစ်ခု၌မှားမိလျှင်ပညတ်အလုံးစုံကို လွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏(ယာ၂း၁၀)

ဒီလိုမိမိဘာသာ ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ အစွမ်းလည်းမရှိ ၊ အချိန်လည်းမရှိကြတဲ့ လူသားထု အပယ်တံခါးပိတ် လို့ ကိုယ်တော်ထံပြန်လာနိုင်အောင်

ဘုရားသင်ခင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါပြီ မိတ်ဆွေ၊

"အဘယ်ကြောင်နည်းဟူမူကား ၊ ဘုရာသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတိုအတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူ ဖြစ်စေတော်မူ၏

အကြောင်မူကား ၊ ငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောက်မတ်သော သူဖြစ်မည့်အကြောင်းတည်း။" (၂ကော ၅း၂၁)

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်က ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားဟာ လူ့ဇာတိကိုယူပြီး လောကသို့ကြွဆင်းခဲ့ပါတယ် ၊ မိတ်ဆွေရဲ့ဝဋ်းကြွေးကို

ကားတိုင်မှာသူအသက်နဲ့ပေးဆပ်ပြီးသုံးရက် မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ၊ ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ် တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ပြီး

သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို စိတ်ချကိုးစားလိုက်မယ် ဆိုရင် ယခုအပယ်တခါးပိတ်လို့ ကောင်းကင်တခါးဖွင့်လို့နေပါပြီ။ သခင်ဘုရားကို

ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိသားစု တွေနဲ့ တမလွန်မှာပြန်ဆုံနိုင်ပါပြီ ။

''ယေရှုက ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသတည် သေလွန်သော်လည်းရှင်လိမ့်မည်''(၁ယော ၁၀း၂၅)

လူထဲကတကယ့်လူဆိုတာ မိမိကိုယ်မိမိ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူဖြစ်ပါ တယ် ။ မိတ်ဆွေ မိမိကိုယ်မိမိ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတမ လွန်အတွက်စိတ်ချပြီလား

ဆိုတာ မေတ္တာနဲ့ခေါ်ဖိတ်ဝေငှလိုက်ပါတယ်။

Thursday, 13 September 2012

“အနာသိလျှင်ဆေးရှိသည်”

တခါကဖါရိရှဲ ရှိမုန်သည်၊  ယေရှုဘုရားကို ခေါ်ပင့်၍ စားပွဲ၌ လျောင်းတော်မူ၏။  ထိုစားပွဲ၌ လျောက်တော်မူသည်ကို ထိုမြို့၌ ဆိုးသော မိန်းမ တယောက်သည်သိလျှင်၊ ဆီမွှေး၊ ကျောက်ဖြူ ခွက် တလုံးကို ယူခဲ့၍၊ နောက်တော်၌ခြေတော်
အနီးမှာရပ်လျက် ငိုကြွေးလေ၏။ ခြေတော်ပေါ်သို့ မျက်ရည်ကျလျှင်၊  မိမိဆံပင်နှင့် သုတ်လေ၏။
ခြေတော်ကိုလည်း နမ်း၍ ဆီမွှေးနှင့် လိမ်းလေ၏။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ဤဆိုးသော မိန်းမ၌၊ 
အဘယ်မည်သောရောဂါရှိ၍နာကြင်လျက်၊ ငို ကြွေးပါသနည်း။ ထိုမိန်းမကို၊ မြင်သော ဖါရိရှဲသည်၊ သူမ၏အနာရောဂါကို သိပါသလား။ ကိုယ်တော် ကိုခေါ်ပင့်သော ဖါရိရှဲ ရှိမုန်သည်၊
ဤအဖြစ်အပျက်ကို မြင်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် ပရောဖက်
မှန်လျှင်ခြေတော်ကိုကိုင်သော ဤမိန်မသည်၊ အဘယ်သို့ သောသူဖြစ်သည်ကို၊ သိလိမ့်မည်။ ဤမိန်း
မသည်၊ ဆိုးသော သူဖြစ်၏ဟု ထင်မှတ်၏။ မှန်ပါသည်၊ ဖါရိရှဲ ရှိမုန်၏ ခန့်မှန်းချက်အတိုင်း၊
ထိုမိန်းမ သည်၊ ပြည့်တန်ဆာမ၊ မိန်းမဆိုးဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်၊ သူ့အနာ၊ သူ့ဝေဒနာကို ရှိမုန်မသိခဲ့ပါ။ ထိုမိန်း မ၏ လိုအပ်သောအရာ၊ သူမ၏ ရောဂါဝေဒနာ
ကိုရှိမုန်မရိပ်မိခဲ့ပါ။

သို့သော်ကိုယ်တော်သည် ထိုဆိုးသော မိန်းမ၏ အနာရောဂါကို ကောင်းစွာသိလေသည်။ ထိုမိန်းမသည်၊ ခန္ဓာကို ရောင်းပြီး၊ အသက်မွေးသည်မှာ ကြာကောင်းကြာပေလိမ့်မည်။ ငွေကြေးဥစ္စာ လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ဆီမွှေးကျောက်ဖြူခွက်တလုံးဆိုသည်မှာ
ဒေနာရိ အပြားသုံးရာကျော် ဖြင့်သာဝယ် နိူင်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်ထို အခါကဒေနာရိတပြားသည်၊
တရက်လုပ်မှ ရရှိသော လုပ်အားခဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ထိုဆီမွှေး ကျောက်ဖြူခွက်တလုံးသည်၊
တနှစ်ပတ်လုံး၊ လုပ်မှရနိုင်သောငွေကြေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆိုးသောမိန်းမသည်၊ ထိုဆီမွှေးကို
ဝယ်နိုင်ခြင်းမှာ၊ ငွေကြေးရှိသော၊ ချမ်းသာသော မိန်းမဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်စားနိုင်၊
သောက်နိုင်သောမိန်းမဖြစ်ပေခိမ့်မည်။ သို့သော်၊ လူသူမသိသောရောဂါသည် သူနှလုံးသားထဲမှာ၊
အသဲခိုက်အောင် နာကြင်လျက်၊ မျက်ရည်ကျသည့်အထိ ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုအနာ သာ် အပြစ်၏ အနာဖြစ်ကြေင်း
ကိုယ်တော်က၊ ကောင်းကောင်းသိလေသည်။

ထို့ကြေင့်ကိုယ်တော်က ထိုမိန်းမအား သင်သည် အပြစ်တို့နှင့် လွတ်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်၊ သင့်ကို ကယ်တင်ပြီ။ ငြိမ်းဝပ်စွာသွားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏ (လုကာ ရး၃၆-၅၀)။

ချစ်သာဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သင်၌မည်သို့သော အနာရောဂါစွဲနေပါသနည်း။ သင့်ရောဂါ၊ သင့်ဝေဒနာကို၊ လူသူမသိအောင်ကွယ်ထားတာရှိပါသလား။ ထိုဝေဒနာ အတွက်တယောက်တည်း ကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံစားနေပါသလား။ လောက၊ ဒေါက်တာဆရာဝန်များက မသိနားမလည်
သော်လည်း စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ ဘုရားရှင်သည် မိတ်ဆွေ၏ လိုအပ်ချက်ကို အကြွင်းမဲ့သိတော်မူ၏။

ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ မိမိတို့အသက်တာမှာ၊ အလုပ်၊ လုပ်ကိုင်လျက်နှင့် စားဝတ်နေရေး အဆက်မပြေဘဲ၊ ခက်ခဲခြင်းပြဿနာနှင့် ကြုံ တွေ့နေပါသလား။ ထိုအရာအတွက် အနာသိလျှင်၊ ဆေးမရှိပါသည်။

ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ စကားကိုနားမထောင်သောကြောင့် (586 B.C) မှာ ဗာဗုန်လုန်သို့ ကျွန် အဖြစ်သိမ်းပိုက့်ခင်းခံခဲ့ကြလေသည်။ ဣသရေလ လူတို့သည် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကြာပြီးမှ၊ ကျွန်ဘဝမှ လွတ်လာခဲ့ပါသည်။ 520 B.C ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ပရောဖက်ဟဂ္ဂဲ ပေါ်ထွန်းပြီး၊ ဣသရေလ လူတိုပ၏ အားနည်းချက်အပြစ်များကို ဖေါ်ထုတ်လေသည်။ (whose name means my feast) ဖြစ်လေသည်။ ဟဂ္ဂဲနာမည်၏
အဓိပ္ပါယ်မှာ၊ စားသောက်ပွဲကြီးဟုဆိုလိုပါသည်။ ပရောဖက် ဟဂ္ဂဲသည် ဗာဗုန်လုန်သို့ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံပြိးနောက်
ခါနာန်ပြည်သို့ပြန်ရောက်လာသော ဣသရေ လ လူတို့ကို စောပြောနေခြင်းဖြစ်လေသည်။ သူအဓိက ဟောပြောရသည့်
အကြောင်းရင်းမှာ၊ ဣသရေလ လူတို့သည်၊ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည်ကို မလုပ်ဘဲ၊ မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးကိုသာ
ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေခဲ့ခြင်းများကို သတိပေးဟောပြောခဲ့သည်။

ဣသရေလ လူတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားအိမ်တော်ကို သီးစားပေးလုပ်ရမည့် အစား၊ မိမိတို့နေအိမ်များအတွက်၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၌သာ အချိန်ကုန်နေခဲ့သည်ကို၊ အမှားထောက်ပြ၍၊ ဆုံးမခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ဦးစားပေး၊ မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသော
အကျိုးဆက်များ၊ တနည်းအားဖြင့်၊ သူတို့၏အနာရောဂါများကို၊ ပရောဖက်ဟဂ္ဂဲ သည် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့လေသည်။

ယခုမှာ၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကိုယ်ကျင့်တို့ကို ဆင်ခြင်ကြလော့။
သူတို့သည် များစွာကြဲသော်လည်း -- အသီးအနှံနည်းပါးရ၏။
စားရသော်လည်း -- ဝစွာမစားရ။
သောက်ရသော်လည်း -- ဝစွာမသောက်ရကြ။
အဝတ်ကို ဝတ်ရသော်လည်း -- နွေးစွာမဝတ်ရကြ။
အလုပ်၊ လုပ်၍အခရသော်လည်း -- မလုံသောအိတ်ထဲမှယ သိူ ထားရကြ၏ ( ဟဂ္ဂဲ ၁း ၅-၆)။
(တနည်းအားဖြင့် အိတ်ပေါက်နှင့် ဖါးကောက်သကဲ့သို့ဖြစ်၏)။

ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ “အခနာသိလျှင်ဆေးရှိ၏” ဟူသောစကားအတိုင်း၊ ဣသရေလ လူတို့၏ အားနည်းချက်ကို၊ ဟဂ္ဂဲသည် ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြသောကြောင့်၊ ကောင်းမွန်စွာဖေါ် ထုတ်ခဲ့ လေသည်။ ထို့ အပြစ်ရောဂါကြောင့်
ဣသရေလ လူတို့သည်၊ ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာကို၊ ခံစာရလေသည်။

ထို့ကြောင့်သူတို့ အပေါ်မှာ၊မိုးခွေင်းသဖြင့်၊ နှင်းမကျရ။ မြေသည်လည်း အသီးအနှံကို မပေးရ။ မြေပေါ်၌ ၎င်း၊ တောင်ပေါ်၌၎င်း၊ ဆန်စပါး၊ ချိုသောစပျက်ရည်၊ ဆီအပေါ်၌၎င်း၊ မြေထဲကထွက်သမျှ အပေါ်၌၎င်း၊ လူသတ္တဝါ တရိစ္ဆာန်အပေါ်၌၎င်း၊ လုပ်ဆောင်သမျှအပေါ်၌၎င်း၊ သွေ့ခြောက်ခြင်းဘေး
ကိုငါမှာလိုက်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏ (ဟဂ္ဂဲ ၁း၁၀-၁၁)။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သင်သည်လည်း၊ အလုပ်၊ လုပ်လျက်နှင့်စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေပါ သလား။ ရသမျှလုပ်ခများ၊ အသုံးမခံဘဲ ဖြစ်နေပါသလား။ သင်တို့သည် များစွာရမည်ဟု မြော်လင့်စော်လည်း၊ ရသောဥစ္စာခေါင်းပါးရ၏။ အိမ်သို့ရောက်သောအခါငါမှုတိလိုက်၏။
အဘယ်ကြောင့်နည်းဟု၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာ)ရမေးတော်မူ၏။ ငါ့အိမ်သည် ပျက်လျက်ရှိသော
ကြောင့်၎င်း၊ အသီးအသီးမိမိတို့အိမ်သို့ ပြေးသောကြောင့်၎င်းဖြစ်သတည်း။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည်၊ ဗိမာန်တော်၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်ရာ၊ ဗိမာန်ပျက်စီးသောအခါ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝ၊ ရာသီဥသုတိုင်အောင်ဖေါက်ပြန်
လျက်ရှိ၏။

သို့သော်ယခုဓမ္မသစ်ကာလတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဗိမာန်တော်၌အမြဲမနေ။ ယေရှုခရစ် အသေခံ သောနေ့တွင်၊ ယေရုစလင်မြို့ရှိ၊ ဗိမာန်တော်၏ ကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှ အောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲလေ၏ (မဿဲ ၂ရး၅၁)။ ထိုအချိန်မှစ၍၊
ယနေ့တိုင်အောင်၊ ဘုရားသခင်သည်။ လူလက်နှင့် လုပ်သောဗိမာန်၍ ကျိန်ဝပ်တော်မူသည်မဟုတ်။
လောကဓါတ်မှစ၍၊ လောကဓါတ်၍ရှိလေသမျှသော အရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်သည်၊ ကောင်းကင်နှင့်
မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသော အရှင်ဖြစ်၍၊ လူတို့လက်ဖြင့် လုပ်သော ဗိမာန်၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်မဟုတ်
(တ ၁ရး၂၄)။

ထို့ကြောင့်ယခု အချိန်မှာ လူလက်နှင့်လုပ်သော ဗိမာန်ပျက်စီးရုံနှင့်၊ မိမိတို့ အသက်တာ၌ အထက်ပါကျိန်ခြင်း မျိုးခံစားရမည်မဟုတ်။ ယနေ့အချိန်မှာ၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်တော်နှင့်ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ဟူ၍၊
နှစ်မျိုးရှိလေသည်။ “ သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်
ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသော၊ ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌၊ ကျိန်းဝပ်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏၊
ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း၊ မိမိတို့ကို၊ မိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်း မသိကြသလော” (၁ကော ၆း၁၉-၂၀)။

ထိုပကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်သော ကိုယ်ခန္ဓာ ၊ သည်၊ မတရားသောမေထုန်မှီဝဲပြီး၊ ပြည့်တန်ဆာ၏ အင်္ဂါ မဖြစ်စေအပ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ငါတို့ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ခရစ်တော်၏ အင်္ဂါဖြစ်၏ (၁ကော
၆း၁၅)။ သို့ဖြစ်၍၊ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖျက်ဆီးခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ကို
ဖျက်ဆီးရာရောက်၏။ ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သင်သည်၊ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး
တခုခုအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်တည်းဟူသော မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဖျက်ဆီးနေပါသလား။
ထိုသို့ဖျက်ဆီးလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းကို ခံရသည် သာမက၊ လုပ်လေရာရာမှာ၊ အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘဲ၊
ဆုံးရှုံးနေ သူဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။

နောက်တဖန်၊သင်တို့သည်၊ ဘုရား သခင်၏ ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း၊ ဘုရား သခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည်၊ သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်ကို၎င်း မသ်ကြသလော။ အကြင်သူသည်၊ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ကို ဖျက်ဆီး၏။ ထိုသူကို ဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်သည်၊ သန့်ရှင်းရ၏။ သင်တို့သည်
လည်း၊ ထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ (၁ကော ၃း၁၆-၁၇)။

ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်သည် ကွာခြားပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်သည်၊ ယုံကြည်သူတဦးစီ၏ ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တာ်သည်၊ ယုံကြည်သူ လူစုကို ဆိုလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုက ဤသို့ မိန့်ဆိုခဲ့လေသည်။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးတို့သည်
ငါ၏နာမကိုထောက်၍ စည်းဝေးကြ၏။ ထိုအရပ်၌ သူတို့အလယ်မှာ ငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ (မဿဲ ၁၈း၂၀)။

သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်ရာ ဗိမာန်သည် ယုံကြည်လျှင်စုကို ဆိုလို၏။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်သူလူစုထဲမှာ မပါလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ကို ဖျက်ဆီးရာရောက်၏။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူလူစုနှင့် အတူအမြဲစည်းဝေးရပါမည်
(ဟေဗြဲ ၁၀း၂၄-၂၅) ယုံကြည်သူလူစုသည် ဘုရားသခင် ဗိမာန်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထိုလူစုကို ပျက်ပြားအောင်
လုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်သူများ၊ ဘုရားသခင်၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရမည်
၉၁ဆကာ ၃း၁၇)။

ချစ်သောဓမ္မ မိတ်ဆွေ၊ ယခုကဲ့သို့၊ အလုပ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ဆောင်လျက်နှင့် မလောက်မင ဖြစ်နေရခြင်း အကြောင်းရင်း၊ (ဝါ) မိမိ၏ အားနည်း ချက်၊ အပြစ်ရောဂါ ကိုတွေပြီလား။ အနာသိပြီဆိုလျှင် ဆေးဧကန်အမှန်ရှိ၏။

တချိန်ကဗိမာန်တော် ပျက်စီးသောကြောင့်၊ ကျိန်ခြင်းခံရသော ဣသရေလ လူမျိုးများအတွက် ပရောဖက် ဟဂ္ဂဲ၊ အနေဖြင့်ကုသရမည့်ဆေးပေးခဲ့လေသည်။

ထိုဆေးမှာအခြားမဟုတ်။ ပျက်စီးနေသော ဗိမာန်ကိုပြန်လည် တည်ဆောက်ဘို့ဖြစ်လေသည်။ ထိုဗိမာန်ကို ပြန်ဆောက်သည့်နေ့မှစ၍၊ ရှေ့ကိုမျော်ကြည့်ဆင်ကြပါလော။ ဆင်ခြင်ရမည့် အကြောင်းအရာဟူမူကား စပါးကျီ၌ စပါးရှိသလော။ မရှိ၊ စပျစ်ပင်၊ သင်္ဘောပင်၊
သဖန်းပင်၊ သလဲပင်၊ သံလွင်ပင်ကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ (ဟဂ္ဂဲ ၂း၁၈-၁၉)။

ထို့အတူ ယနေ့တွင် ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မှသာ လျှင်၊ ယနေ့ပြိုပျက်၊ ပျက်စီးနေသော၊ လူမှုရေး၊ စီပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စားဝတ်နေရေးများ့ပန်လည်နာလံထူနိုင်ပေလိမ့်မည်။

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်၊ သင်၏ကျန်းမာရေး၊ သင်၏စား ဝတ်နေရေး၊ ပြေလည်လိုပါသလား၊ ယခုအနာနှင့်ဆေးကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သိခဲ့ရပြီ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်သော ကိုယ်ခန္ဓာကို၊
အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာနှင့်ဖျက်ဆီးနေပါက၊ ထိုအရာများကို စွန့်ပစ်ပါ၊
စွန့်ပစ်ချင်သော ဆန္ဒနှင့် ခွန်အားကို ဘုရားသခင်ပေးတော်မူလိမ့်မည် (ဖိ ၂း၁၃)။

ထို့အတူဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သော ယုံကြည်သူ လူစုထဲမှာ၊ မပါလျှင်၊ ယနေ့ မှစ၍ပါဝင်ပါ။ တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်း၊ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်း၊ မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ယနေ့ ပင်အစပြုပါ၊ သို့ပြုလျှင်ရှေ
့ကို မျှော်ကြည်ဆင်ခြင်ပါ။ ဘာမျှမရှိသောအခြေအနေမှ၊ ဘုရားရှင်၏ ဂတိတော်နှင့် အညီကောင်းကြီး
မင်္ဂလာကို ဧကန်မုချခံစားပါလိမ့်မည်။

ဘုရား သခင်သည်၊ မိတ်ဆွေ၏၊ အတွင်းထဲမှာရှိသော အနာရောဂါကို သိတော်မူ၏။ အရှင်ယေရှုသည် ဆိုးသောအမျိုးသမီး၏ အပြစ်ရောဂါကို၍ကူသပေးခဲ့သည့်နည်းတူ၊ မိတ်ဆွေရောဂါ ကိုလည်းကူသပေးချင်ပါ၏။ မိမိရောဂါ၊
မိမိအားနည်းချက်ကို သိပြီဆိုလျှင်၊ ငါတို့၏ အနာငြိမ်းစေသူ၊ အရှင်ယေရှုထံအပါနှံပါ။ အရှင်ယေရှုသည်၊ ကူသပေးပါလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့၏ ရောဂါကို ငြိမ်းစေသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ (ထွက် ၁၅း၂၆)။

ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုသူတိာင်း အနာကိုသိ၍ နှုတ်ကပတ်တော်ဆေးအားဖြင့်၎င်း၊ ထာဝရဘုရား၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်၎င်း၊ အနာရောဂါငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ။

Rev. Dr. ပေါလ်ခေကျိုင်း

Monday, 10 September 2012

သခင်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သည် အဘယ်နည်း?

မိတ်ဆွေသည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခဲ့သလား? မိတ်ဆွေသည် အဖြေမပေးမီမေးခွန်း ကို ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ ဤမေးခွန်းကို သင့် တော်စွာသိရှိနား လည်ခြင်းမပြုမီ “သခင်ယေရှုခရစ် တော်” “မိမိကိုယ်တိုင်” နှင့် “ကယ်တင်ရှင်” တို့ကို  ကောင်းမွန်စွာ သိရှိရန်လိုအပ်သည်။

သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း? 
လူပေါင်းများစွာက သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လူကြီး လူကောင်းတစ်ယောက်၊ နာမည်ကြီးဆရာတစ်ပါး (သို့) ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်တစ်ပါးဟုသတ်မှတ် နိုင်ပေမည်။ သခင်ယေရှုကို ထိုသို့တွေးတောခြင်းသည် မှန်ကန်နေပါသည်။ သို့သော်သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကို မသိခဲ့ကြပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည် ဘုရားဇာတိမှ လူ့ဇာတိခံယူသူဖြစ်ကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားပါသည်။ (ေယောဟန်၊၁:၁, ၁၄)။ ကျွနူ်ပ်တို့ကို သွန်သင်ရန်၊ အနာရောဂါငြိမ်းစေရန်၊ အမှားပြုပြင်ပေးရန်၊ ခွှင့်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ပေး ရန်နှင့် ကျွနူ်ပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံရန် သခင်ယေရှုဤလောကသို့ ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားလည်း ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ထိုသခင်ကိုလက်ခံမည်လော?

ကယ်တင်ရှင်ဟူသည် အဘယ်နည်း? အဘယ်ကြောင့် ကျွနူ်ပ်တို့သည်ကယ်တင်ရှင်လိုအပ်သနည်း?

ကျွနူ်ပ်တို့သည် အပြစ်ဒုက္စရိုက်ြပြုကြောင်းနှင့် မကောင်းသောအနိဌာရုံများပြုကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားပါသည်။ (ရော၊ ၃:၁၀ – ၁၈) ။ ကျွနူ်ပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော် နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရန် ကျွနူ်ပ်တို့သည်ထိုက်တန်လျက်ရှိသည်။ပြည့်စုံသော ထာဝရဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်းအပြစ်သည် သေခြင်းအပြစ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ (ရော၊ ၆:၁၂၊ ဗျာ၊ ၂၀:၁၁ -၁၅)။ ထိုကြောင့် ကျွနူ်ပ်တို့သည် ကယ်တင်ရှင်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာ၍ ကျွနူ်ပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံခဲ့သည်။ လူ့ဇာတိခံယူသော သခင်ယေရှု၏သေခြင်းသည် ကျွနူ်ပ်တို့၏အပြစ်အတွက် အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ( ၂ကော၊ ၅:၂၁)။ ကျွနူ်ပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန် သခင်ယေရှုအသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ (ရော၊ ၅:၈)။ သခင်ယေရှုက ပြစ်ကြွေးအားလုံးပေးဆပ်ခဲ့သောကြောင့် ကျွနူ်ပ်တို့သည် ပြစ်ကြွေးများ ပေးဆပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပေ။ သေခြင်းမှ သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းက ကျွနူ်ပ်တို့၏ပြစ်ကြွေးအားလုံးကို ပေးဆပ်နိုင်ကြောင်းကို သက်သေထူသည်။ ထို့ ကြောင့်သခင်ယေရှုသာလျှင် ကယ်တင်ပေးနိုင်သော အရှင်ဖြစ်သည်။ (ယောဟန်၊ ၁၄:၆၊ တ၊ ၄:၁၂)။ မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးစားပါသလား?

သခင်ယေရှုသည် မိတ်ဆွေ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား? ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ဘုရားကျောင်းသို့  တက်ရောက်ခြင်း၊ ဘာသာရေးပွဲများကျင်းပခြင်းနှင့်၊ အပြစ်ရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူများစွာကယူဆ တတ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ပေ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းသည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို  မိမိကယ်တင်ရှင်အ ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းသည် သူအထဲ၌ကျွနူ်ပ်တို့၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုများကို ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တခြား သောအရာတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ ကောင်းမှုကုသိုလ်တော်လုပ်ခြင်း အားဖြင့်လည်း ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အ ဖြစ်ယုံကြည်ရမည်။ သူ၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ူပ်တို့ကိုယ်စားသေခံခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ယုံကြည် လက်ခံရမည်။ သူ၏ထမြောက်ခြင်းသည်လည်း ထာဝရအသက်အတွက် အာမခံပေးသည်ကိုလည်း ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်(ယောဟန်၊ ၃:၁၆)။ သခင်ယေရှုသည် မိတ်ဆွေ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သလား?

မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုလျှင် ဤသို့ ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမပါပဲ ဆုတောင်းခြင်း(သို့)တခြားဆုတောင်းခြင်းတို့က မိတ်ဆွေကိုကယ် တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမပေးနိုင်သည်ကို မှတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကသာ မိတ်ဆွေကို အပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် မိတ်ဆွေကဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုး စားကြောင်းနှင့် သူပြင်ဆင်ထားသော ကယ်တင်ခြင်းတရားအတွက် ကိုယ်တော့်ကိုကျေးဇူးတင် စကား ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ူပ်သည်ကိုယ်တော့်ကို ပြစ်မှားကြောင်းနှင့် ထိုအပြစ်တရား အတွက်တရားစီရင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကို ကျွန်ူပ်သည်ခံထိုက်ကြောင်း ကျွန်ူပ်သိပါ၏။ ကျွန်ူပ်ခံထိုက်သော အပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ူပ်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရပါ၏။ ကျွန်ူပ်သည်အပြစ်ဒုက္စရိုက်နွံမှ ရုန်းထွက်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကိုယ်တော့်ကိုကျွနူ်ပ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ အံ့သြဖွယ်သော ကျေးဇူးတော်များနှင့် ခွှင့်လွှတ်ခြင်းတရား၊ ထာဝရဆုကျေးဇူးတော်အတွက် ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏”!အာမင်!