Monday, 6 February 2012

သမ္မာကျမ်းစာ၏ ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်များ - အခန်း (၃၁)

(Scripture Numerics)

သမ္မာကျမ်းစာအားသေချာဂရုစိုက်ဖတ်ရှုသူများသည် ကျမ်းစကားများထဲ၌လေး၊ ခုနှစ်၊ တစ်ဆယ်၊ လေး
ဆယ်၊ ခုနှစ်ဆယ် အစရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းများကိုသတိထားမိကြမည်။ သမ္မာဟောင်း၌၎င်း၊သမ္မာသစ်၌၎င်းဤနံ
ပတ်များသည်အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။
ဘုရားသခင်သညခအရာခပ်သိမ်းဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သဖြင့် သူဖန်ဆင်းသမျှထဲတွင် အရေအတွက်၊ အလေးချိန် နှင့်အတိုင်းအတာဖြင့်ဖေါ်ပြပြီးသားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သမ္မာကျမ်းစာရေးသားသူနှင့် ဤ
ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်သဖြင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သူ၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်လုံးဝတူညီမှုရှိရပေမည်။
သမ္မာကျမ်းတွင်အချိန်တိုင်းတာသည့်စနစ်ကို“ကျမ်းစာ၏ သတ္တပတ်”အဖြစ်ဖေါ်ပြလေသည်။ ၎င်းတို့
သည်ခုနှစ်မျိုးရှိလေသည်။
၁။ နေ့ရက် သတ္တပတ် (The Week of Days)
၂။ သတ္တပတ်များ၏ သတ္တပတ် (The Week of Weeks)
၃။ လူများ၏ သတ္တပတ် (The Week of Months)
၄။ နှစ်များ၏သတ္တပတ် (The Week of Years)
၅။ နှစ်များ၏ သတ္တပတ်များ၏ သတ္တပတ် (The Week of Weeks of Years)
၆။ အနှစ်တစ်ထောင်များ၏ သတ္တပတ် (The Week of Millenmiums)
၇။ ထာဝရကာလများ၏ သတ္တပတ် (The Week of Ages)
သမ္မာကျမ်း၏ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်ပုံကိုလေ့လာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိရစ္ဆာန်၏သဘာဝကိုကြည့်လျှင် ကြက်သည် သုံးပတ်ဝပ်ရသည်။ ခိုသည်နှစ်ပတ်ဝပ်ရ
သည်။ ငါးသည်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ဆယ်ဝပ်မှ အကောင်ပေါက်သောငါးမျိုးလည်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့လူများ၌လည်း
အဖျားတက်ခြင်း၊ တစ်ခါဖျား၊ တစ်ခါပျောက်သည့်ရောဂါမျိုးဖျားခြင်းစသည်များဖြင့်ရက်သတ္တပတ်ခုနှစ်ရက်သို့မ
ဟုတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ်ခုနှစ်ရက်၏ ခုနှစ်ဆထိကြာညောင်းလေသည်။ ခုနှစ်ရက်၊ ဆယ်လေးရက်၊ လေးဆယ်
တစ်ရက်စသည့် ရက်များသည် ရောဂါကိုစစ်ဆေးရာ၌သုံးသောအရေအတွက်ဖြစ်လေသည်။ သီချင်းအသံသည်
ခုနှစ်သံရှိလေသည်။ သက်တန့်၌လည်းအရောင်ခုနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သုံးမြှောင့်ဖန်သားသည် အလင်းရောင်ခုနှစ်
မျိုးထွက်သည်။ အပင်များ၏အရွက်များသည်လည်း ခုနှစ်ပါတ်၏ ပုံစံကိုလိုက်၍ကြီးထွားလေ့ရှိသည်။

တစ် (One)
ကိန်းဂဏန်း၏ ကနဦးမူလ

ဤကိန်းဂဏန်းသည်ရှေးဦးစွာရေတွက်သောပထမကိန်းနံပါတ်ဖြစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်ပါတ်သက်
လေသည်။ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူသည်။ ဘုရားတစ်ပါးသာရှိသည်။ (မာ ၁၂း၃၂၊ ယော ၁၀း၃၀၊
ဧဖက် ၄း၄-၆) ဧဖက်သြဝါဒစာစောင်တွင် “တစ်”ဆိုသည့်ကိန်းဂဏန်းခုနှစ်ကြိမ်တွေ့ရသည်။

နှစ် (Two)
စုံဖက်ခြင်းနံပါတ်

ထိမ်းမြားခြင်း၏စုံဖက်ခြင်း၌“တသားတစ်ကိုယ်တည်း”ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ (က ၂း၂၃-၂၄) ခရစ်
တော်နှင့်အသင်းတော်သည်လည်း တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ (ဧဖက် ၅း၃၁-၃၂) ခရစ်တော်သည်သန့်ရှင်း
သောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်၏။ (လု ၁း၃၅) ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတွင်ငှက်(သို့)ခိုနှစ်ကောင်(ဝတ် ၁၄း၄-၇)နှင့်
ဆိတ်နှစ်ကောင်(ဝတ် ၁၆း၅-၂၂)တွေ့ရသကဲ့သို့ခရစ်တော်၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်သေခြင်းသည် အ
သက်ရှင်ခြင်း၌နစ်မြှုပ်ခဲ့ရသည်။ တပည့်တော်များကိုခရစ်တော်က နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်သည်။ (မာ ၆း၇)
တမန်တော်များသည်တစ်ဦးစီ၌အမှုနှစ်မျိုးဆောင်ရွက်ရသည်။ (မ ၁၀း၂-၄) ပညတ်တရားရေးသားသည့်
ကျောက်စာနှစ်ချပ်ရှိသည်။ ၎င်းအပြင်နှစ်ဦးသက်သေသည်ခိုင်းလုံလေသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌လည်း
သက်သေခံနှစ်ဦးပေါ်လာလိမ့်မည်။ (ဗျာ ၁၁း၃)

သုံး (Three)
ဘုရားသခင်၏နံပါတ်

သုံးကိန်းဂဏန်းသည် ဘုရားသခင်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောမှုအရာကိုရည်ညွှန်း
ပြောဆိုသည့်အခါလည်း ဤနံပါတ်ကိုအသုံးပြုသည်။
ဘုရားသခင်သည် သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား၌ ဖခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်
သည်။ လူသည်လည်းကိုယ်၊စိတ်၊ဝိညာဉ်သုံးပါးပါဝင်သော ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ပွဲကြီးလည်းပသခါပွဲ၊ ပင်တေ
ကုတ္တေပွဲနှင့် သကေနေပွဲဟူ၍သုံးပွဲရှိသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသည့်အခါ၌လည်း သုံးပါးတစ်ဆူ၏နာမ၌ခံယူ
လေသည်။ (မ ၂၈း၁၉)တမန်တော်များ၏နှုတ်ဆက်ခြင်းသုံးမျိုးရှိသည်။ (၂ကော ၁၃း၁၄)ခရစ်တော်သည်
လည်းစုံစမ်းခြင်းသုံးမျိုးခံရသည်။(မ ၄း၁-၁၁)
ပေတရုသည်ခရစ်တော်ကိုသုံးကြိမ်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ (ယော ၁၈း၁၅-၂၇)ယေရှုသည်ဂေသရှေမန်ဥ
ယျာဉ်၌သုံးကြိမ်ဆုတောင်းသည်။ (မ ၂၆း၃၆-၄၆) ခရစ်တော်က မေးခွန်းသုံးခုနှင့်အခွင့်သုံးမျိုးပေးသည်။
(ယော ၂၁း၁၅-၂၃) ကောင်းကင်မှပေတရုအားသတ္တဝါအမျိုးအစားသုံးကြိမ်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ (တ ၁၀း၉-၁၆)
ဣသရေလလူမျိုးတို့အား သုံးရက်မြောက်နေ့၌ ထမြောက်မည်ဟုဂတိပေးသည်။ (ဟော ၆း၂)ညစ်ညူးသော
ဖားသုံးကောင်ကဲ့သို့ဝိညာဉ်သုံးပါးပေါ်လာလိမ့်မည်။ (ဗျာ ၁၆း၁၃-၁၄) ကောင်းကင်တမန်သရပ်တို့သည်သန့်
ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်းဟုသုံးကြိမ်ကြွေးကြော်သည်။ (ဟေ ၆း၃)
ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းဗိုက်၌သုံးရက်နေရသကဲ့သို့ လူသားသည် မြေကြီးထဲမှာ သုံးရက်နေရလတ္တံ့။ 
(မ ၁၂း၃၈-၄၀) ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဤနံပါတ်ကိုကြိမ်ဖန်များစွာသုံးစွဲထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်
ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်တော်မူ၍ ကာလသုံးပိုင်း၌ အသက်ရှင်
သည်။ ဤနံပါတ်သည်ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ အရှင်တကာတို့၏အရှင်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်စေသည်။ 
သတ္တဝါလေးပါးတို့ကလည်းထာဝရအရှင်သည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။
ဟုနေ့ညဉ့်မပြတ်ပြောဆိုချီးမွမ်းကြလေသည်။ (ဗျာ ၄း၈)ဗာဗုလုန်အပေါ်သို့ကျိန်ဆိုခြင်းသုံးမျိုးမှာ သေခြင်း၊ ငို
ကြွေးမြည်တမ်းခြင်း နှင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းစသည့်သုံးမျိုးဖြစ်သည်။ (ဗျာ ၁၈း၈)ထိုကာလ၌လူတန်းစားသုံး
မျိုးမှာ ပင်လယ်ရေတံငါသည်များ၊ ဘုရင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကုန်သည်ပွဲစားလူတန်းစားများဖြစ်သည်။ တခြား
လောကရေးရာ၌အသုံးပြုသောသုံးနံပါတ်မှာလည်းများစွာရှိလေသည်။
နေရောင်ခြည်၌လည်း အပြာ၊ အနီ၊ နှင့်အဝါတို့ဖြင့် ဖွဲစည်းထားပြီး အလင်း၊ အပူနှင့်ရောင်ခြည်စသည်
ပုံသဏ္ဍာန်သုံးမျိုးရှိလေသည်။ သဘာဝ၌ လောကသုံးပါးရှိသည်။ ၎င်းမှာ သတ္တလောက၊ အပင်လောကနှင့် 
သတ္တုလောကတို့ဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထု၌လည်း ဆွဲငင်အား၊ အလင်းအားနှင့် လျှစ်ပစ်ဓါတ်အားစသည်တို့ဖြစ်
သည်။ လူသားကျဆင်းချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာကိုမီးရှို့သန့်စင်သည့်အချိန်ထိကာလသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ရေမလွှမ်းမိုးမှီကာလနှင့် အနှစ်တစ်ထောင်ကာလဟူ၍ သုံးဆင့်တွေ့ရသည်။

လေး (Four)
လောကနံပါတ်

ကမ္ဘာပေါ်၌တစ်နှစ်လျှင် ဥတုလေးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းမှာဆောင်းရာသီ၊ မိုးဉ်ီးရာသီ၊ နွေရာသီနှင့်နွေနှောင်း
ရာသီတို့ဖြစ်သည်။ အရပ်လေးမျက်နှာအရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဓါတ်သဘာဝလေး
မျိုးမှာ မြေကြီး၊ လေ၊ မီးနှင့် ရေတို့ဖြစ်သည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်မှမြစ်ကြီးလေးသွယ်စီးဆင်းလေသည်။ ထို့ကြောင့်
လေးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ (က ၂း၁၀-၁၄) ယေဇကျေလသည် သတ္တဝါလေးပါးကိုရူပါရုံ၌တွေ့ရပြီး သတ္တဝါ
တစ်ကောင်စီတွင် မျက်နှာလေးမျိုးနှင့် အတောင်လေးဘက်ရှိသည်။ လူမျက်နှာ၊ ခြင်္သေ့မျက်နှာ၊ နွားမျက်နှာ
နှင့်လင်းယုန်မျက်နှာစသည့်လောကသတ္တဝါမျက်နှာများရှိကြသည်။ ပရောဖက်ဒံယေလက ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်
အင်အားကြီးနိုင်ငံလေးနိုင်ငံကိုဖေါ်ပြသည်။ ၎င်းမှာ ဗာဗုလုန်၊ မေဒိ - ပေရသိ၊ ဂရိနှင့် ရောမနိုင်ငံစသည့်လေး
နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်သို့တရားစီရင်သည့်ဘေးလေးမျိုးမှာ စစ်ဘေး၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဘေး၊ ကူးစက်ရောဂါ
ဘေးနှင့် မြေငလျင်ဘေးစသည့် လေးမျိုးဖြစ်သည်။ (မ ၂၆း၆-၇) လူ့လောက၌လည်းနိုင်ငံ၊ လူမျိုးနိုင်ငံသားနှင့်
ဘာသာစကားလေးမျိုးတွေ့ရသည်။ ယေရုရှလင်မြို့ပေါ်သို့ကျရောက်သည့်ဘေးဒုက္ခလေးမျိုးမှာ ဓါးဘေး၊ ငတ်
မွတ်ဘေး၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကူးစက်ရောဂါဘေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကြေးဝါပလ္လင်၌လည်း
လေးဘက်ရှိ၍ ချိုလေးချောင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ မြို့သစ်သည်ဘေးဘက်ရှိသော စတုရန်းပုံစံဖြစ်လေသည်။

ငါး (Five)
ခွဲခြားခြင်းနံပါတ်

သတို့သမီးဥပမာ၌ ပညာရှိငါးယောက်နှင့် ပညာမဲ့ငါးယောက်ရှိသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည်မုန့်ငါးလုံး
ဖြင့်လူငါးထောင်ကိုကျွေးမွေးခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည်မြစ်ဆိပ်မှကျောက်ခဲငါးလုံးကောက်ယူခဲ့သည်။ ခြေချောင်းနှင့်
လက်ချောင်းတစ်ဘက်စီတွင် ငါးချောင်းရှိသည်။ မောရှေသည် ပညတ်တရားကျမ်းငါးကျမ်းကို စီရင်ရေးသား
ခဲ့သည်။ လူတစ်ဦး၌လည်း အာရုံငါးပါးရှိသည်။ 

ခြောက် (Six)
လူသား၏နံပါတ်

လူကိုခြောက်ရက်မြောက်သောနေ့၌ဖန်ဆင်းသည်။ တစ်ပတ်၌ခြောက်ရက်သာအလုပ်လုပ်စေသည်။
ဟေဗြဲလူမျိုးကိုခြောက်နှစ်ကျွန်ခံစေသည်။ ခြောက်နှစ်အတွင်း အလုပ်လုပ်၍ သတ္တမနှစ်ရောက်လျှင်အနားယူ
ရလေသည်။ ကမ္ဘာသက်တမ်းသည်လည်းနှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ရှိလေပြီ။ သိနတောင်ပေါ်၌မောရှေသည်
ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောဘို့ရန်ခြောက်ရက်တိုင်တိုင်စောင့်ဆိုင်းနေရသည်။ (ထွ ၂၄း၁၅-၁၈) ဣသရေလလူ
မျိုးများယေရိခေါမြို့ကိုခြောက်ရက်တိုင်တိုင်ပတ်ရသည်။ (ယောရှု ၆း၁-၂၀) ရှောလမုန်၏ရာဇပလ္လင်သည်အ
ထပ်ခြောက်ထပ်ရှိသည်။ (၁ရာ ၁၀း၁၉) ခရစ်တော်သည်ခြောက်ရက်လွန်ပြီးမှတပည့်တော်များကိုခေါ်၍ သူ၏
ဘုန်းတော်ကိုဖေါ်ပြခဲ့သည်။ (မ ၁၆း၂၈၊ ၁ရး၂) နေဗုခတ်နေဇာမင်းကြီးထူထောင်ခဲ့သော ရွှေရုပ်တုသည်အမြင့်
အတောင်ခြောက်ဆယ်ရှိသည်။ အလျားအနံလည်းအတောင်ခြောက်ဆယ်ရှိသည်။ (ဒံ ၃း၁-၃၀) ဤအရာသည်
အနာဂတ်ဘေးဒဏ်ကာလ၌ မိစ္ဆာပရောဖက်အားဖြင့် ထူထောင်မည့်အရာ၏ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ (ဗျာ ၁၃း၁၃-၁၈) သားရဲ၏အမှတ်တံဆိပ်သည်(၆၆၆)ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ်ကာလ၌လူသားများ၏ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်
လာလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကိုချုပ်ကိုင်လာသဖြင့် ထိုသူကိုကိုးစား၍ကိုးကွယ်လာကြလိမ့်မည်။ (ဗျာ ၁၃း၁၅-၁၇) အမှတ်အသားသည် “ခြောက်”ဂဏန်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ကာလသည် လူသာပဓါနဖြစ်သော လွှမ်းမိုး
သောအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။

ခုနှစ် (Seven)
ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်

သုံးနှင့်လေးပေါင်းလျှင် ခုနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် လူသားနံပါတ်နှင့်ဘုရားနံပါတ်ပေါင်းလျှင်ပြည့်စုံခြင်းသို့
ရောက်လေသည်။ ကျမ်းစာ၌ဤနံပါတ်ကိုအများဆုံးတွေ့ရသည်။ ခုနှစ်ရက်မြောက်ဥပုသ်နေ့သည်အနှစ်တစ်
ထောင်ကိုပုံဆောင်ထားသည်။ အနားယူသည့်နေ့ရက်သည် ထိုဥပုသ်နေ့သတ္တမနေ့ဖြစ်သည်။ ဧနောက်သည်
အာဒံပြီးနောက်ခုနှစ်ဆက်မှပေါ်ထွန်းလာသည်။ ယာကုပ်သည်ရာခေလအတွက် ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးရ
သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ အစာရှားပါးချိန်ခုနှစ်နှစ်နှင့် ဆန်ရေစပါးပေါကြွယ်ဝချိန်ခုနှစ်နှစ်ရှိသည်။ ဣသရေလများ
ယေရိခေါမြို့ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်ခုနှစ်ပါးဦးဆောင်၍ ခုနှစ်ကြိမ်လှည့်လည်ရသည်။ တဲ့တော်ထဲတွင် အကိုင်း
ခုနှစ်ခုရှိသည့် ဆီမီးခွက်ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်သောသူသည် ခုနှစ်နှစ်၌အနားယူရသည်။ ရှောလမုန်မင်းကြီး
သည် ဗိမ္မာန်တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တည်ဆောက်ရလေသည်။ ပြီးနောက်ပွဲကိုခုနှစ်ရက်တိုင်ကျင်းပသည်။ ယော
ဘ၌သားသမီးခုနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည်သူ့အားခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်စကားမပြောဘဲ
နေသည်။ ၎င်းပြီးနောက် နွားပျိုခုနှစ်ကောင်နှင့်ဆိတ်ခုနှစ်ကောင်ယဇ်ပူဇော်လေသည်။ နေမာအားဂျော်ဒန်မြစ်
၌ ရေခုနှစ်ကြိမ်ချိုးခိုင်းလေသည်။ (၂ရာ ၅း၁၄)ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်သေတ္တာသို့သိုး၏
အသွေးခုနှစ်ကြိမ်ပက်ဖျန်းရလေသည်။ (ဝတ် ၁၆း၁၄) သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်ခုနှစ်ပွဲရှိသည်။ (ဝတ် ၂၃း၁-၄၄)
ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အသေမခံမှီလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ စကားတော်ခုနှစ်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တမန်တော်ခေတ်၌ အသင်းတော်တွင်သင်းအုပ်ခုနှစ်ဦးရွေးချယ်ခန့်ထားသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတစ်စောင်ထဲတွင် ခုနှစ်ပါတ်အများဆုံးတွေ့ရသည်။ အာရှမိုင်းနားတွင် အသင်းတော်
ခုနှစ်ပါး၊ ဆီမီးခွက်ခုနှစ်လုံး၊ ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါး၊ ကြယ်ခုနှစ်လုံး၊ တံဆိပ်ခုနှစ်ချက်၊ စာစောင်ကိုအနက်ဖွင့်သူဦး
ချိုခုနှစ်ချောင်း၊ မျက်စိခုနှစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သူသည် သိုးသူငယ်စသည်တို့တွေ့ရသည်။ ၎င်းနောက်ကောင်းကင်
တမန်ခုနှစ်ပါးသည် အမျက်တော်ခွက်ဖလားခုနှစ်ခွက်ကိုင်ထားလေသည်။ သားရဲသည် ခေါင်းခုနှစ်လုံး၊
ရှေးမြွေဟောင်းလည်း ခေါင်းခုနှစ်လုံး၊ သရဖူခုနှစ်ဆူနှင့် တောင်ခုနှစ်တောင်စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားလေသည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် “ခုနှစ်”နံပါတ်သည်အကြိမ်ငါးဆယ်ထက်မကတွေ့ရပြီး၊ တနည်းအားဖြင့် ကိန်းနံ
ပါတ်စာစောင်ဟူ၍လည်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဤကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် စီမံသောခေတ်
ကာလခုနှစ်ခေတ်ပြည့်စုံရာလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းပြီးနောက်တွင် ယေရုရှလင်မြို့သစ်နှင့် မြို့တော်အသစ်ပေါ်
ထွန်းလာလိမ့်မည်။


ရှစ် (Eight)
အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းနံပါတ်

ရှစ်ဟူသည့်နံပါတ်သည် အရာခပ်သိမ်းအသစ်တဖန်ပြောင်းလဲ၍ စတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောနံပါတ်
ဖြစ်သည်။ ယုဒထုံးစံ၌ခုနှစ်ရက်သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်အားဖြင့် အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်သောဥပုသ်နေ့
သည် ရှစ်ရက်မြောက်နေ့အစပြုသောနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်သည်။ ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထ
မြောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများအစပြုခြင်း(ရှစ်ရက်)နှင့် အသစ်တဖန်ဖန်ဆင်းခြင်း(မွေးဖွားခြင်း)
သည် ရှစ်ဆင့်မြောက်တစ်ဆင့်၌ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုပုံဆောင်ထားလေသည်။
ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအား ဆွေစဉ်မျုးိဆက်အားမိန့်မှာထားသည်မှာ မွေးဖွားပြီးနောက်ရှစ်ရက်
မြောက်နေ့တွင် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူရန်ပညတ်ထားလေသည်။ (က ၁ရး၁၁-၁၄) ဤမင်္ဂလာကိုမခံယူသူ
သည်ဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှားခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ဣဇက်သည်ရှစ်ရက်မြောက်နေ့၌အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူ
သည်။ ဤမင်္ဂလာတစ်ပါးသည် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရှိသနည်း။ ဤအရာသည် အာဗြဟံနှှု့်ဆွေစဉ်မျိူးဆက်
အားလုံးအသစ်သော သတ္တဝါအဖြစ် ဘုရားသခင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရဘို့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေး၌အ
သစ်သောသတ္တဝါဖြစ်ခြင်း၏အပြင်လက္ခဏာသက်သေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အာဒံလက်ထက်မှ ဆက်သွယ်ခြင်း
ပြတ်တောင်းခဲ့ရသော်လည်း ယခုတဖန်ဆက်သွယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
နောဧမိသားစုတွင် ရှစ်ယောက်ရှိသည်။ (၂ပေ ၂း၅) သူတို့ရှစ်ယောက်သည်ရေလွမ်းမိုးခြင်းဘေးမှ ကယ်တင်ခြင်းရသည်။ (၁ပေ ၃း၂၀) နောဧ၏အမျိုးအနွယ်သည်ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်
မင်းကြီးသည်ယေရှဲသားရှစ်ယောက်မြောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် သူ့အားဖြင့်အသစ်
သောခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်သို့ ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ (၁ရာ ၁၆း၁၀-၂၁၁) နူနာစွဲသူများ
ပျောက်ကင်းသောအခါ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင်ရေသန့်ဖြင့်ဆေးကြောသန့်ရှင်းရလေသည်။ (ဝတ် ၁၄း၁၀၊၂၃)
ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင်အဦးသီးသောကောက်လှိုင်းချီလွှဲ၍ ပူဇော်ရလေသည်။ (ဝတ် ၂၃း၁၁) ပင်တေကုတ္တေပွဲ
နေ့သည်လည်းရှစ်ရက်မြောက်နေ့၌ ကျင်းပရသည်။ ထိုပွဲနေ့တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြွဆင်းလာပြီး အသင်းတော်တည်ထောင်ကာ ခေတ်ကာလတစ်ခု စတင်လိုက်လေသည်။ (ဝတ် ၂၃း၁၆) သကေနေပွဲသည်
ရှစ်ရက်နေ့၌ သန့်ရှင်းသောဓမ္မစည်းဝေးကိုကျင်းပရသည်။ (ဝတ် ၂၃း၃၆) ဤပွဲသည် ပွဲကြီးသုံးပွဲ၌ နောက်ဆုံး
ပွဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအနားယူခြင်းကိုပုံဆောင်ထားသည်။ 

တစ်ဆယ် (Ten)
လောကပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်

လောကနံပါတ်နှင့် လူသား၏နံပါတ်ပေါင်းလျှင် ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ရရှိသည်။ (၄+၆=၁၀) ကျမ်းစာ၌
ပညတ်တရားဆယ်ချက်ရေးသားထားသည်။ သတို့သမီး(၁၀)ဦး၊ နေဗုခတ်နေဇာ၏ ရုပ်တုအားဆယ်ရက်ဝတ်ပြု
ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဒံယေလ၏ရူပါရုံ၌သားရဲတစ်ကောင်တွင်ချိုဆယ်ချောင်းစသည်တို့တွေ့ရသည်။ ရှင်ယောဟန်
တွေ့သည့် ရူပါရုံ၌လည်း သားရဲတွင်ချိုဆယ်ချောင်းပါရှိလေသည်။ သူတို့အားလုံးသည် လောက၌ပေါ်လာမည့်
ဘုရင်ဆယ်ပါးနှင့် နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံကိုပုံဆောင်ထားလေသည်။ (ဗျာ ၁ရး၃၊၁၂) ဤနိုင်ငံနှင့်ဘုရင်များကိုနောက်ဆုံးသောကာလ၌ 

ခရစ်တော်၏ကျောက်အားဖြင့် ချေမှုန်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။ မိန်းမ၌ ငွေအခွက်တစ်ဆယ်၊ (လု ၁၅း၈)ကျွန်
ဆယ်ယောက်နှင့် သူတို့အားအပ်နှံသည့်ငွေအခွက်တစ်ဆယ်ရှိပြီး အမြတ်အစွန်းရှိသူအားသခင်ပြန်လာလျှင် မြို့
ဆယ်မြို့ကိုအုပ်စိုးရသည့် အခွင့်ထူးပေးလိမ့်မည်။ (လု ၁၉း၁၃၊၁၇) အီဂျစ်ပြည်၌လည်း ဘေးဒဏ်ဆယ်မျိုးဖြင့်
ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။

တစ်ဆယ့်နှစ် (Twelve)
ထာဝရပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်

လောကနံပါတ်နှင့်ဘုရားသခင်နံပါတ်ပေါင်းလျှင် ထာဝရပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ကိန်းရရှိလေသည်။ ဣသရေလအမျိုးဆယ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ်ရုံ၌ ရတနာဆယ်နှစ်မျိုးဖြင့်တန်ဆာဆင်ရသည်။
ပြင်ဆင်ပြီးသော စားပွဲ၌မုန့်ဆယ်နှစ်လုံးရှိသည်။ ခါနန်ပြည်သို့သူလျှိုဆယ်နှစ်ဦးစေလွှတ်သည်။ ယောရှုကဂျော်
ဒန်မြစ်ထဲမှ ကျောက်ဆယ်နှစ်လုံးကိုယူပြီး အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်အဖြစ် စိုက်ထူခဲ့သည်။ ဧလိယလည်း 
ကျောက်ဆယ်နှစ်လုံးယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်တည်သည်။ ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ကြေးနီနွားရုပ်ဆယ်နှစ်ရုပ်ထုလုပ်
ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အသက်ဆယ်နှစ်နှစ်တွင်သန့်ရှင်းသောဗိမ္မာန်တော်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်
သည် တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်ရွေးချယ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်တော်ဆယ်
နှစ်အုပ်စုကိုစေလွှတ်၍ ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြုသည်ဟုဆိုသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ဆယ်နှစ်နှစ်ဖျားနာ
လျက်ရှိသည်။ အသက်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသည့်သမီးလေးသေသောအခါ ယေရှုက ရှင်ပြန်ထမြောက်စေသည်။ (လု
၈း၄၂) ခရစ်တော်၌တပည့်တော် ၁၂ ဖေါ်ရှိခဲ့သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ မိန်းမဦးခေါင်းရှိသရဖူတွင် ကြယ်ဆယ်နှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ ယေရု
ရှလင်မြို့သစ်တွင် တံခါးပေါက်ဆယ်နှစ်ပေါက်ရှိသည်။ တံခါး၌ ကောင်းကင်တမန်ဆယ်နှစ်ပါးစောင့်လျက်ရှိ
သည်။ မြို့၏အမြစ်သည်ဆယ့်နှစ်ခုရှိလေသည်။ သိုးသူငယ်၏တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါး၏နာမကိုကဗ္ဗည်းထိုး
ထားသည်။ အသက်ပင်ဆယ့်နှစ်မျိုးရှိသည်။ မြို့၏အမြင့်သည် (၁၄၄)ယူဇနာရှိသည်။ (၁၂x၁၂=၁၄၄) ရှင်
ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ရက်၌ တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးသည် ပလ္လင်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးသည်ပလ္လင်တော်ဆယ့်နှစ်
ခု၌ထိုင်လျက်ဣသရေလလူမျိုးအားတရားစီရင်လိမ့်မည်။ (မ ၁၉း၂၈) နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ဣသရေလ
လူမျိုးဆယ်နှစ်မျိုးနှင့်အသင်းတော်သည် ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီၤးသစ်တွင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာခံ
စားရလိမ့်မည်။

လေးဆယ် (Fourty)
စုံစမ်းခြင်းနံပါတ်

နောဧလက်ထက်တွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာသည်။ မောရှေသည် အီဂျစ်ပြည်၌နှစ်
ပေါင်းလေးဆယ်နေခဲ့သည်။ တော၌သိုးထိန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်နေခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ
သည်လည်း တော၌နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လှည့်လည်ခဲ့ရသည်။ ခါနန်ပြည်သို့စုံစမ်းချိန်ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာ
သည်။ ရှောလု၊ ဒါဝိဒ်နှင့် ရှောလမုန်တို့၏ရှင်ဘုရင်သက်တမ်းသည်လည်းနှစ်ပေါင်းလေးဆယ်စီရှိသည်။ ဂေါလျက်သည်ရက်ပေါင်းလေးဆယ် ဣသရေလလမျိုးများအပေါ်မထီမဲ့မြင်ပြု၍ ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ဧလိယသည်
လည်းမစားမသောက်သည့်အချိန်ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာသည်။ နိနဝေမြို့သားများသည် ရက်ပေါင်းလေးဆယ်
အတွင်းနောင်တရ၍ပြောင်းလဲကြသည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသည်အစာလေးဆယ်ရက်ရှောင်လျှင် စုံစမ်းခြင်းခံရ
သည်။ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကိုယ်ခန္ဓာဖေါ်ပြခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်းဆယ့်တစ်
ကြိမ်ဖေါ်ပြသည်။ အပြစ်ဒဏ်ခံရန်ကြိမ်ဒဏ်အချက်လေးဆယ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်က လောကအားအမြန်ဆုံးတရားစီရင်သည့်သက်သေဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သတို့အား
အချိန်အကန့်အသတ်မရှိစောင့်ဆိုင်းပေးလေသည်။ 
အထက်ပါအကြောင်းအရာများသာမက အခြားအကြောင်းအရာများသည်ရှိသေးသည်။ ခုနှစ်ဆယ်တစ်
ရာ့နှစ်ဆယ်နှင့် တစ်ရာ့လေးဆယ်စသည့်နံပါတ်များလည်းကျမ်းစာ၌တွေ့ရှိရသည်။ ဤမျှအားဖြင့်ကိန်းဂဏန်းနှင့်
ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာလုံလောက်သည်ဟုခံယူပါသည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....