Monday, 6 February 2012

သိတင်းကောင်းတရားလေးပါး - အခန်း (၂၁)

(THE FOUR GOSPELS)

Gospel ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားသည် သိတင်းကောင်း(သို့)ဧဝံဂေလိတရားကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
စကားလုံးကွဲပြားသော်လည်း အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုညီညွတ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် 
ဧဝံဂေလိတရားလေးပါးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
(၁) နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရား
(၂) ကျေးဇးူတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရား
(၃) ဘုန်းအသရေနှင့် ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား
(၄) ထာဝရဧဝံဂေလိတရား ဟူ၍ လေးမျိုးရှိလေသည်။

၁။ နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရား (မ ၂၄း၁၄)
ဤ ဧဝံဂေလိတရားသည် ယုဒလူမျိုး(ဂျူး)များအတွက် ဝမ်းမြောက်ဘွယ်ရာ သိတင်းကောင်းတရားဖြစ်
ပေသည်။ ထာဝရဘုရားသည် ဤကမ္ဘာလောကတွင် မျက်မြင်ရသော နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ထောင်၍ အုပ်စိုး
မည့်သူမှာ ဒါဝိဒ်မင်းအမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာသော ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့လေသည်။ (လု ၁း၃၂
-၃၃)။ သို့သော်လည်း ဣသရေလလူမျိုးများသည် မူလအစပိုင်း၌ လက်မခံခဲ့သောကြောင့်၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်
သော ဧဝံဂေလိတရားကို နှစ်ကြိမ်ဟောပြောရလိမ့်မည်။ ပထမအကြိမ်ဤတရားကို နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်မှ
အစပြုပြီး သခင်ယေရှုဘုရားကိုငြင်းပယ်သည့် အချိန်အထိဟောပြောခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဟောကြားချိန်
သည် အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းခံပြီးနောက်၌ တဖန်ဟောကြားလိမ့်မည်။ 

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် “ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို လူမျိုးအပေါင်းတို့
အားသက်သေဖြစ်စေဘို့ရန်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ဟောကြားရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်”ဟု 
ကျမ်းစာလာသည်။ ဤတရားသည် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေသောတရား မဟုတ်ချေ။ ဤတရားသည် 
နိုင်ငံတော်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ၎င်းနိုင်ငံတော်လျင်မြန်စွာ တည်ထောင်လိမ့်မည့်အကြောင်းနှင့် ကောင်းကင်
နိုင်ငံတော်အတွက် သက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ကာလတွင် ဧလိယသည်လည်း ဤတရားကို ဟော
လိမ့်မည်။ (မာလ ၄း၅-၆) လူအများကို စေလွှတ်ပြီး ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်၌ ထိုင်လိမ့်
မည်ဟု ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ဟောကြားသက်သေခံသောအခါ ဂျူးလူမျိုးများအားလုံးသည် ပါလက်စတိုင်းသို့ပြန်
လာကြလိမ့်မည်။

၂။ ကျေးဇူးတော်နှင့် ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရား (တ ၂၀း၁၄)

ဤတရားသည် လူတကာအားဝမ်းမြောက်စေသည့် သိတင်းကောင်းတရပ်ဖြစ်သည် ။ ခရစ်တော်သည် ယုဒလူများငြင်းပယ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အားလုံးအတွက်အသေခံကာ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို
ဆောင်ရွက်ပေးသော ဘုရားသခင်၏မဟာကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ (ရော ၁း၁) ကယ်တင်ခြင်း
ဆုကျေးဇူးသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏မေတ္တာတော်ထဲမှစီးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (ယော ၃း၆) ၎င်းအပြင် သူ
၏ကရုဏာမေတ္တာတော်ကြောင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (တ ၂း၂၄) အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ခရစ်
တော်ပင်ဖြစ်သည်။ (ရော ၁း၁၆၊ ၂ကော ၁၀း၁၄) ဤတရားသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးဖြစ်ပြီး ယုံကြည်သူအား
လုံး အပြစ်မှကယ်တင်ပေးသော အရာဖြစ်သည်။ ဤအချင်းအရာသည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်စေပြီး ငြိမ်း
ချမ်းခြင်းရသော ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်ရှိသူတစ်ဦးနှင့် ဘုရားရှင် အကြား
သင့်မြတ်စေကာ လူသားများချမ်းသာရရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ (ဧ ၆း၁၅)

၃။ ဘုန်းအသရေနှင့် ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား (၂ကော ၄း၄၊ ၁တိ ၁း၁၁)

ဤဧဝံဂေလိတရားသည် ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားအစစ်အမှန်နှင့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်လေသည်။
ဤအရာသည် ခရစ်တော်ယေရှုဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ပြည့်ဝခြင်း၊ သူ့အားအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ချီးမြင့်ခြင်းနှင့်
သူ၏အခြွေအရံများနှင့်အတူ ဘုန်းတော်ထဲသို့ ဝင်စားခြင်းစသည် သိတင်းကောင်းတရားဖြစ်လေသည်။ (ဟေဗြဲ
၂း၁၀) ဤတရားသည် အဓိကအားဖြင့် ခရစ်တော်ယေရှုဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော
တရားဖြစ်ပြီး၊ ခရစ်တော်ကြွလာမည်ကို မျှော်လင့်တောင့်တနေသူများအား နှစ်သိမ့်ခွန်အားပေးသည့် တရားဖြစ်
လေသည်။ (တိ ၂း၁၃) စာတန်မာရ်နတ်သည် ဤလောက၏အစိုးရသော မင်းတစ်ပါးဖြစ်သဖြင့်၊ လူ၏နှလုံးသား
ကိုထိမ်ဝှက်ပြီး၊ သမ္မာတရားကိုသိနားလည်ပြီး၊ မရှိစေရန် ဉာဏ်မျက်စိဘည်းကွယ်စေလေသည်။ ခရစ်တော်၏
ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကိုလည်းမမြင်အောင် ကွယ်ထားလေသည်။ (၂ကော ၄း၃-၄)

၄။ ထာဝရဧဝံဂေလိတရား (ဗျာ ၁၄း၆)

ဤဧဝံဂေလိတရားသည် ဘေးဒဏ်ကာလ၌ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်
ခွက်ဖလားမသွန်းလောင်းမှီ ကောင်းကင်တမန်များကဟောကြားသည့်တရားဖြစ်လေသည်။ ဤတရားသည်
ကောင်းကင်နိုင်ငံနှင့်ယှဉ်သော ကြောက်ရွံ့ရိုသေကိုင်းရှိုင်းရမည့်တရား၊ တနည်းအားဖြင့် ပညတ်တရားတစ်ပါး
လည်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံသော ဘုရားဖြစ်သဖြင့် အပြစ်များကို စီရင်ပိုင်
သောသူလည်းဖြစ်၍၊ ၎င်းတရားစီရင်ရာကာလရောက်လုပြီဟု သတိပေးသော တရားဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း
တရားစီရင်ခြင်းသည် ယုဒလူမျိုးအတွက်ကောင်းသောလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင်မီးတည်းဟူသော
ဒုက္ခဆင်းရဲထဲသို့ ဖြတ်သန်းနေသူ အတွက်သီတင်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ဤဘေးဒဏ်ကာလသည်အန္တိခရစ်
နှင့် နောက်လိုက်သားရဲများကို အဆုံးစီရင်ပြီးမှ သာလျှင် ဤလောကပြီးဆုံးရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဒီအချိန်မှာ
ဟောကြားသည့် တရားသည် မယုံကြည်သူများအားစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဘို့ရန်ဟောသည့်တရားမဟုတ်ချေ။ 
သို့သော်လည်း ခပ်သိမ်းသော အရာကိုဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ထိုသခင်ကို ဝန်ခံရန်နှင့် ဘုန်းကြီးသောဘုရားအား ကိုး
ကွယ်ရန် ကြေငြာသောတရားစကားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာသောသူတိုင်းသည် မည်
သည့်ဧဝံဂေလိတရားသည် မည်သူ့အတွက်ဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ မည်သည့်အချိန်၌ဟောပြောရမည်ကို၎င်း သိနား
လည်ထားရမည်။ ထိုသို့သိနားလည်လျှင်မှားယွင်းမှုနှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ 
၎င်းအပြင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက တခြားသောဧဝံဂေလိတရားတစ်ပါးရှိသည်ဟုဆိုထားပြန်သည်။ ထို
တရားသည် ရှင်ပေါလုခေတ်အခါတွင် သူဟောပြောသည့် တရားမဟုတ်ဘဲ၊ လှည့်ဖြားသောသူများဟောပြော
သည့် တရားစကားဖြစ်ပြီး၊ နာခံမှုမရှိသည့် သူများ၏တရားစကားလည်းဖြစ်သည်။ (ဂလာ ၁း၆-၁၂၊ ၂ကော ၁၁း၄) သူတို့က ယုံကြည်သည်သာမက၊ ပညတ်တရားကိုလည်းကျင့်ရမည်ဟု သွန်သင်သည်။ ထို့ကြောင့်တမန်
တော်ရှင်ပေါလုသည် ထိုသူတို့အားပြစ်တင်ရှုတ်ချလေသည်။ (ကော ၂း၂၀-၂၃၊ ဟေဗြဲ ၆း၁၊ ဂလာ ၁း၈-၉)

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....