ပုံသက်သေများနှင့် အမှန်ဖြစ်ရပ်များ - အခန်း (၂၈)

TYPE AND ANTI-TYPES ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အကြောင်း ဥပမာများကိုဟောပြောပြီးနောက်ဤစကား ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူက - “သို့ဖြစ်၍၊ က...

TYPE AND ANTI-TYPES

ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အကြောင်း ဥပမာများကိုဟောပြောပြီးနောက်ဤစကား
ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူက -
“သို့ဖြစ်၍၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ အကြောင်းအရာကို သင်ပြီးသောကျမ်းဆရာမည်သည်ကား၊ မိမိ
ဘဏ္ဍာထဲကအထူးထူအပြားပြားသော အသစ်အဟောင်းတို့ကို ထုတ်ဘော်သောအိမ်ရှင်နှင့်တူ၏”ဟုမိန့်တော်မူ
ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “သို့ဖြစ်၍” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို မှတ်သားရမည်။ (မ ၁၃း၁၀၅၂)
“အဟောင်း”သည် သမ္မာဟောင်း၏ပုံသက်သေဖြစ်ပြီး “အသစ်”သည် သမ္မာသစ်ရှိ ဖြစ်ရပ်ကိုဆိုလို
သည်။ သမ္မာသစ်သည် သမ္မာဟောင်း၌ဝှက်ထားခဲ့သော်လည်း သမ္မာဟောင်းကိုမူ သမ္မာသစ်၌ ဖွင့်ဟဖေါ်ပြခဲ့
လေပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သြဂတ်စ်တင်း(Augustine) က “အသစ်သည်အဟောင်း၍ပါဝင်ပြီး အဟောင်းကိုအသစ်အား
ဖြင့်ရှင်းလင်းဖေါ်ပြသည်”ဟုဆိုခဲ့သည်။ 
ဟေဗြဲသြဝါဒစာစောင်ကို မလေ့လာပဲဝတ်ပြုရာကျမ်းကိုနားမလည်နိုင်သကဲ့သို့ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုနားမ
လည်လျှင် ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းကို နားမလည်နိုင်ချေ။ ပသခါပွဲအကြောင်းအရာနှင့် ဟေရှာယ ၅၃ကိုနား
လည်ဘို့ရန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းအကြောင်းအရာကိုကြိုတင်သိရှိထားရမည်။ သမ္မာကျမ်း
၌ အမှန်ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏မှုတ်သွင်းထားသောကျမ်းဖြစ်
ကြောင်းကိုပြည့်စုံစေလေသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတစ်ပါးတည်းသာလျှင် သမ္မာကျမ်းစာ၏ရေး
သူဖြစ်ကြောင်းလူများနားမလည်နိုင်သည့်အဖြေကိုလည်း ဖြေဆိုပေးလေသည်။
သမ္မာဟောင်းကျမ်း၏ ပုံသက်သေသည် ပုံဖော်သောစကားရပ်(Picture Language)ဖြစ်ပြီး၊ သမ္မာသစ်
၏ခံယူချက်ဖြစ်သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာကို ရှေ့ပြေးအရိပ်အဖြစ်ထင်ရှားစေသည်။ ဥပမာ
အားဖြင့် ကြေးဝါမြွေရုပ်နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်(ယော ၃း၁၄-၁၅)ကိုကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဆရာမည်သူမဆို သမ္မာဟောင်းမှပုံသက်သေမပါရှိဘဲ သမ္မာသစ်ခံယူချက်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းကိုမသွန်သင်နိုင်ချေ။
ပုံသက်သေဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ရှင်ပေါလုက ၁ကော ၁၀း၁၁တွင် အဖြေပေးထားပါ
သည်။ အခန်းငယ် ၁၁၌ သူက -
“ထို့အကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေဖြစ်အံ့သောငှါ၊ ထိုသူတို့၌ ရောက်ကြ၏။ ကပ်ကာလအ
ဆုံးတွင်ဖြစ်သော ငါတို့ကို ဆုံးမစရာဘို့ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိသတည်း”ဟုဆိုခဲ့လေသည်။
သူတို့၌မည်သည့်အမှုရောက်ကြောင်း ရှင်ပေါလုကရှင်းပြပါသနည်း။ ဤအမှုသည် ဣသရေလ၏သား
စဉ်မြေးဆက်များ အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ၎င်းမှလွတ်မြောက်ပြီး ခါနန်ပြည်သို့ဝင်စားခြင်းကိုဆို
လိုသည်။ ဣသရေလလူမျုးိများ၏ သမိုင်း၊ အကြောင်းအရာကိုနားမလည်လျှင် မည်ကဲ့သို့အမှုရောက်ကြောင်း
သိလိမ့်မည်မဟုတ်။ သူတို့၌ ရောက်သောအမှုအားလုံးသည် သမ္မာသစ်ခေတ်ကာလ၌ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်
ခြင်းကျေးဇူးတော်၏ပုံသက်သေများဖြစ်သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့အစဉ်နိုးကြားဘို့အတွက်ဖြစ်သည်။ 
“ပညာတရားသည်နောင်ဖြစ်လတံ့သောမင်္ဂလာအကျိုး၏ သေချာသော ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြ၊ အရိပ်ကိုသာ
ပြသည်”ဟုရှင်ပေါလုရေးသားထားသည်။ (ဟေဗြဲ ၁၀း၁)
ထို့ကြောင့် ပညတ်တရားထဲ၌ ရှိသောပုံသက်သေများသည် အရိပ်သာဖြစ်သည်။ အရိပ်ရှိလျှင်အကောင်
(သေချာသောပုံသဏ္ဍာန်)ရှိရလိမ့်မည်။ နောင်အခါတွင် အမှန်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပုံသက်သေသည် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးကို၎င်း၊ အဖြစ်အပျက်ကို၎င်း၊ စနစ်ကို၎င်းအသုံးပြု၍ အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်သိမြင်စေလေသည်။
၁။ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ - အာဒံ၊ ကာဣန၊ မေလခိဇေဒက်၊ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယောသပ်၊ မောရှေ၊ ယောရှု၊ ဒါဝိဒ်၊
ယောန။
၂။ အဖြစ်အပျက်များမှာ - ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ အီဂျစ်၌ဘေးဒဏ်(၁၀)မျိုး၊ ပသခါ၊ ကြေးဝါ၊ မြွေရုပ်၊ ဂျော်ဒန်မြစ်
ဖြတ်ကူးခြင်း၊ ခိုလှုံရန်မြို့များ။
၃။ စနစ်များမှာ - ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ ဝတ်ပြုခြင်း၌သန့်ရှင်းမှု၊ ပွဲနေ့များကျင်းပခြင်း၊ ဂျူဗီလီနှစ်များ၊ ကယ်တင်
ရာနေ့ရက်ကာလ။
၎င်းအပြင် အဆောက်အဦးပုံသက်သေများအဖြစ် နောဧသင်္ဘောကြီး၊ တဲတော်အိမ်၊ သန့်ရှင်းသော
ဗိမ္မာန်တော်တို့ကို အသုံးပြုသည်။ ပရိဘောဂပုံသက်သေအဖြစ်တဲတော်၌ရှိသော ကြေးဝါပလ္လင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်၊
မီးတိုင်ခုနှစ်တိုင်၊ ရှေ့တော်မုန့်ထဲ့သည့် ခွက်ဖလား၊ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်နှင့် ဂရုဏာခုံ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရောင်အားဖြင့်လည်း အပြာရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့်နီမြန်းသောအရောင်စသည်တို့
ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်လည်း တစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ခုနှစ်၊ လေးဆယ်စသည်တို့ကိုအသုံးပြုလေသည်။

ကျမ်းစာထဲတွင်ဤအရာများအပြင်တခြားပုံသက်သေများနှင့် အမှန်ဖြစ်ရပ်များစွာရှိလေသည်။ သုတ္တံ
စကားကဲ့သို့ ရှေ့စကားလုံးသည် ပုံသက်သေဖြစ်ပြီး၊ နောက်စကားလုံးသည် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ 
လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူ လူအပေါင်းတို့သည် ခရစ်တော်
အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်လာကြလတံ့ဟူ၍ရေးသားထားသည်။ (၁ကော ၁၅း၂၂)
လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ (မ ၂၄း၃၇)
မောရှေသည် တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသားသည် မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။ 
(ယော ၃း၁၄)
ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာသုံးရက်နေသကဲ့သို့ လူသားသည် မြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလတံ့။
(မ ၁၂း၄၀)
သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ရှိသောပုံသက်သေများနှင့် ဖြစ်ရပ်အမှန်များကို လွယ်လင့်တကူသိရှိနားလည်နိုင်
ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအကြောင်းအရာများကိုသိရှိနိုင်ရန် ပညာတတ်ဖြစ်ဘို့မလိုချေ။ သို့သော်လည်းသမ္မာ
ဟောင်းကျမ်း၌ရှိသော ပုံသက်သေများသည် အချိန်ကာလနှင့်လည်း ပါတ်သက်နေသဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သတိနှင့်
ယှဉ်ပြီး လေ့လာရပါမည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် အလုံးစုံကိုသိမြင်နိုင်သူနည်းပါးမည်။ အပေါ်ယံဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်
လည်းနားမလည်နိုင်ပေ။ ကျမ်းစာ၌ ကမ္ဘာဦး ၂၄း၁-၆၇ အတွင်းပါရှိသော ဣဇက်နှင့်ရေဗက္ကဝတ္ထုကိုအောက်ပါ
အတိုင်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ဣဇက်နှင့် ရေဗက္က
(က ၂၄း၁-၆၇)
၁။ အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ပုံသက်သေဖြစ်၏။
၂။ ဣဇက်သည် ခရစ်တော်၏ ပုံသက်သေဖြစ်၏။
(၁) ဣဇက်နှင့်ခရစ်တော်သည် ဂတိတော်အားဖြင့် ဖွားမြင်သောသားများဖြစ်သည်။ (က ၁၅း၄၊
ဟေ ရး၁၄)
(၂) ဣဇက်နှင့်ခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းသည် ကြိုတင်ကြော်ငြာပြီးဖြစ်သည်။ (က ၁၈း၁၀၊ 
လု ၁း၃၀-၃၁)
(၃) သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမမွေးဖွားခင်အမည်နာမတပ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ (ဣဇက်- က ၁ရး၁၉၊ 
ယေရှု -လု ၁း၃၁)
(၄) သူတို့နှစ်ဦးမွေးဖွားခြင်းသည် သဘာဝထက်လွန်ကဲစွာမွေးဖွားလာသည်။ စာရာသည် အမြုံမ
ဖြစ်သည်။ (က ၁၁း၃၀) မာရိသည် အပျိုကညာဖြစ်သည်။ (မ ၁း၁၈-၂၀)
(၅) သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် တပါးတည်းသောသား၊ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သည်။ (က ၂၂း၂၊ ယော ၃း၁၆၊ ဟေဗြဲ ၁၁း၁၇)
(၆) နှစ်ဦးစလံးုအားမိမိလူမျိုးအားဖြင့် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ ညင်းဆဲခြင်းခံကြရသည်။ (က ၂၁း၉-၂၀၊
ဂလာတိ ၄း၂၈-၂၉၊ မ ၂ရး၂၉)
(၇) နှစ်ဦးစလုံးသည် အပြစ်အနာအဆာကင်း၍ ယဇ်ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ ရသည်။ (၂၂း၂၊ မ ၂ရး၂၉)
(၈) ဣဇက်သည် သစ်သားပေါ်အသေခံရန် ယူဆောင်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ခရစ်တော်သည် မိမိလက်ဝါး
ကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ အသေခံခဲ့သည်။ (က ၂၂း၆၊ ယော ၁၉း၁၇)
(၉) ဣဇက်သည် မိမိဆန္ဒအလျောက်ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တက်ခဲ့သကဲ့သို့ ယေရှုခရစ်တော်လည်း မိမိ
ဆန္ဒအလျောက်ကားတိုင်ပေါ်တက်ခဲ့သည်။ (က ၂၂း၉၊ ယော ၁၀း၁၇)
(၁၀) နှစ်ဦးစလုံးအားဖခင်များက စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ (က ၂၂း၁၂၊ မ ၂ရး၄၆)
(၁၁) နှစ်ဦးစလုံးသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၁၇-၁၉၊ မ ၂၈း၆)
ဣဇက်နှင့်ခရစ်တော်တို့၏ အသက်တာထဲတွင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပေးရလေသည်။

၃။ ဧလျာဇာသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ပုံသက်သေဖြစ်၏။
(၁) ဧလျာဇာသည် အာဗြဟံ၏ကျွန်ဖြစ်သကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏
အစေခံဖြစ်သည်။
(၂) ဧလျာဇာသည် ခါရန်သို့စေလွှတ်ခြင်းခံ၍ ဣဇက်အတွက်သတို့သမီးကိုရှာဖွေပေးရသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကောင်းကင်မှဆင်းကြွလာပြီးခရစ်တော်အတွက်သတို့သမီး
ရှာဖွေပေးရလေသည်။
(၃) ဣဇက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံပြီးမှသာ ဧလျာဇာသည် သတို့သမီးရှာရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသကဲ့သို့
ခရစ်တော်အသေခံ၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှသာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လောကသို့စေ
လွှတ်၍ သတို့သမီးရှာဖွေရလေသည်။
(၄) ဧလျာဇာသည် မိမိအကြောင်းကိုမပြောပဲ သခင်၏သားအကြောင်းကိုပြောရသကဲ့သို့ သန့်ရှင်း
သောဝိညာဉ်တော်သည်မိမိအကြောင်းကိုမပြောပဲ ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသက်သေခံရလေ
သည်။
(၅) ဧလျာဇာသည် အရေးကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်သကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်
လည်းအရေးကြီးလေသည်။
(၆) ဧလျာဇာသည် သူ့သခင်ဣဇက်၏စည်းစိမ်ကြွယ်ဝမှုကို ဖွင့်ဟပြီး အဖိုးတန်ရတနာကို ရေဗက္က
အားလက်ဆောင်ပေးသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလည်း သူ၏ဆုကျေးဇူးများ
အားဖြင့် သတို့သမီးအတွက် စည်းစိမ်ကြွယ်ဝမှုကိုကြိုတင်မြည်းစမ်းခွင့်ပေးလေသည်။
(၇) ဧလျာဇာသည် ဣဇက်အတွက်သတို့သမီးဖြစ်သော ရေဗက္ကသဘောတူလက်ခံသောအခါ သူ
နှင့်အတူပြန်ခေါ်ဆောင်လာသည်။ ရေဗက္ကတစ်ဦးတည်းမလာနိုင်ဘဲသူကိုယ်တိုင်ခေါ်ဆောင်
လာသည်။ ထိုနည်းတူ သတို့သမီးဖြစ်သော အသင်းတော်သည် အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် အသင်းတော်နှင့်အတူ ကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
၄။ ရေဗက္ကသည် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးပုံသက်သေဖြစ်သည်။
(၁) ရေဗက္ကသည် ဧလျာဇာ၏တောင်းဆိုချက်ကိုယုံကြည်၍ လက်ခံသကဲ့သို့ အသင်းတော်သည်
လည်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တောင်းဆိုမှုကိုယုံကြည်၍ လက်ခံသည်။
(၂) ရေဗက္ကသည် ဣဇက်အတွက် မိမိ၏အမျိုးသားချင်းကိုခွဲခွါရသကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများသည်
လည်းခရစ်တော်အတွက် မိမိအမျိုးသားချင်းများကို စွန့်လွှတ်ခွဲခွာရလေသည်။ 
(၃) ဧလျာဇာသည် ခရီးတစ်လျှောက်ရေဗက္ကအားမိမိသခင်ဣဇက်အကြောင်း၊ သူမအတွက် မည်မျှ
ပြင်ဆင်ထားကြောင်းပြောပြသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်လည်း ခရစ်တော်
၌မတွေ့ဆုံမချင်း လောကီခရီး၌ လျှောက်လှမ်းစဉ် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်မည်မျှပြင်ဆင်
ထားကြောင်းပြောပြလေသည်။
(၄) ရေဗက္ကသည် တပါးအမျိုးသား၏သတို့သမီးဖြစ်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည်
လည်းတပါးအမျိုးသားသတို့သမီးဖြစ်လေသည်။ အာဗြဟံသည်လည်းအပါးအမျိုးသားဖြစ်ပြီး၊ 
ယုဒလူမျိုး၏ဖခင်တဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူ၏ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးသည် တပါးအမျိုး
သားများဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးသည်အာဗြဟံ၏မြေး ယာကုပ်၏စတုတ္ထမြောက်သားမှ ပေါက်
ပွားဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ 
(၅) ရေဗက္ကသည် ဣဇက်အိမ်သို့သွားသောလမ်းခရီး၌ အနှောက်အယှက်အတားအဆီးမရှိသကဲ့သို့
အသင်းတော်သည်လည်း ခရစ်တော်ထံသို့သွားသည့်ခရီး၌ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း ဖြတ်
သွားစရာအကြောင်းမရှိ။
(၆) ဣဇက်သည် မိမိနေအိမ်မှထွက်၍ ယာတောအထိရေဗက္ကကိုလာကြိုသကဲ့သို့ခရစ်တော်သည်
လည်း ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြွ၍ အထက်ကောင်းကင်၌ အသင်းတော်ကိုလာကြိုလိမ့်မည်။
(၇) ဣဇက်သည် ရေဗက္ကအား ညနေစောင်းအချိန်လာကြိုသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်းအသင်း
တော်ကိုနောက်ဆုံးသောကလာ၌ လာကြိုလိမ့်မည်။ ပုံသက်သေတစ်ချို့သည်ဖြစ်ရပ်မှန်နှစ်မျိုး
စလုံးအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်လေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပရောဖက်ယောနငါးကြီးဝမ်းဗိုက်ထဲ၌
သုံးရက်နေရခြင်းသည် ခရစ်တော်မြေကြီးထဲ၌သုံးရက်မြှုပ်နှံခြင်းကိုဆိုလိုပြီး၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ
ယုဒလူမျိုးများ၏ သမိုင်းကိုလည်းဆိုလိုပေသည်။ (မ ၁၂း၄၀)
၅။ ယောနသည် ယုဒလမျိုး၏ပုံသက်သေဖြစ်သည်။
(၁) ဘုရားသခင်သည် ယောနအား တပါးအမျိုးသားဖြစ်သော နိနဝေမြို့သို့ စေလွှတ်သကဲ့သို့ ယုဒ
လူမျိုးအပေါင်းတို့အား သာသနာပြုရန်ရွေးချယ်ထားလေသည်။ 
(၂) ယောနသည် ဘုရားစေခိုင်းချက်နာမခံဘဲ တာရှုမြို့သို့တိမ်းရှောင်သကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုးများ
လည်းဘုရားစကားနားမထောင်ကြချေ။
(၃) ယောနသည် ဘုရားစကားနားမထောင်သဖြင့် ပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရသကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုး
များလည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရလေသည်။ တိုင်းတပါးလက်အောက်သို့ကျ
ရောက်ခဲ့ရသည်။
(၄) ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းဗိုက်ထဲ၌ အံ့သြဘွယ်ရာကြေမွခြင်းမခံရသဲ့သို့ ယုဒလူမျိုးလည်း ယနေ့
တိုင်အောင်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်လေသည်။
(၅) ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းဗိုက်ထဲ၌ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုးများသည် လူမျိုးများ
အလယ်၌ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေ၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းရသည်။
(၆) ယောနသည် ငါးဗိုက်ထဲ၌ နောင်တရပြီး ပြောင်းလဲသကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုးများသည်လည်းမိမိတိုင်း
ပြည်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
(၇) ယောနအားဘုရားသခင် ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်သောအခါ နာခံ၍ သာသနာပြုသကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုး
များသည်လည်း အနာဂတ်ကာလတွင် လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသာသနာပြုကြလိမ့်မည်။ နောက်
ပုံသက်သေတစ်ခုထပ်၍လေ့လာကြစို့။ ယောသပ်သည်လည်းခရစ်တော်၏ပုံသက်သေဖြစ်ပေ
သည်။
၆။ ယောသပ်သည်လည်း ခရစ်တော်၏ပုံသက်သေဖြစ်ပေသည်။
(၁) ယောသပ်သည်ဖခင်၏ ချစ်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကိုလည်း ဖခမည်းတော်ကချစ်မြတ်နိုး
သည်။
(၂) ယောသပ်သည်ညီအစ်ကိုထံစေလွတ်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်းမိမိညီအစ်ကို
၏များထံစေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
(၃) ယောသပ်သည် ညီအစ်မကိုများကလက်ခံရန်ငြင်းဆိုသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်း ညီအစ်
ကိုများ၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
(၄) ယောသပ်ကိုညီအစ်ကိုအချင်းချင်းရောင်းစားသကဲ့သို့ ခရစ်တော်လည်းရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရ
သည်။
(၅) ယောသပ်ကို မတရားစွပ်စွဲသကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကိုလည်း မတရားစွပ်စွဲကြသည်။
(၆) ယောသပ်သည် ထောင်၌အကျဥ်းခံရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်း မြေတွင်း၌ မြှုပ်နှံခြင်းခံ
ရသည်။
(၇) ယောသပ်သည် အကျဉ်းချရာမှ လွတ်မြောက်လာပြီး ဖာရောဘုရင်နှင့်အတူထိုင်ရသည့်အထိ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်လာကာ ဖခမည်းတော်လကျ်ာ
ဘက်၌ ထိုင်သည့်အထိ ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့လေသည်။
(၈) ယောသပ်ကို ဖာရောဘုရင်ခံအဖြစ်ချီးမြှင့်ပြီး အီဂျစ်တစ်ပြည်လုံးအငတ်ဘေးမှကယ်တင်သည့်
အမှုပြုသကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကိုလည်း ဖခမည်းတော်လကျာ်ဘက်၌ ထိုင်တော်မူ၍ အသက်မုန့်
ကိုပေးနိုင်သူဖြစ်လာရသည်။
(၉) ယောသပ်သည် ချီးမြှင်ခြင်းခံပြီးနောက် အာသနတ်နှင့်ထိမ်းမြားသကဲ့သို့ခရစ်တော်ကိုလည်းချီး
မြှင့်ပြီးနောက်သတို့သမီးဖြစ်သောအသင်းတော်နှင့်ထိမ်းမြားရလိမ့်မည်။
(၁၀) ယောသပ်သည် ထိမ်းမြားပြီးနောက် သူ၏ညီအစ်ကိုများအစာလာရှာသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်
လည်းအသင်းတော်နှင့် ဆုံတွေ့ပြီးနောက်ဘေးဒဏ်ကာလတွင် ဂျူးလူမျိုးများသည်ခရစ်တော်
ထံနောင်တနှင့် လာရှာလိမ့်မည်။
(၁၁) ယောသပ်သည် ညီအစ်ကိုများပထမအကြိမ်လာရောက်စဉ် သူတို့ကိုသိသည်။ သို့သော်သူ့ညီ
အစ်ကိုများက ယောသပ်ကိုမသိချေ။ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်ပထမအကြိမ်ယုဒပြည်သို့လာ
သော်လည်း ယုဒလူမျိုးများက သူ့ကိုမသိချေ။ ခရစ်တော်ကသာ ယုဒလူမျိုးများကိုသိသည်။
(၁၂) ယောသပ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ညီအစ်ကိုများနှင့်ဆုံတွေ့သောအခါ မိမိကိုယ်ကိုဖေါ်ပြခဲ့သကဲ့
သို့ ခရစ်တော်သည်လည်းဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါ ယုဒလူမျိုးများအားမိမိကိုယ်တိုင်
ဖွင့်ဟပြ၍ သိခိုင်းလိမ့်မည်။
(၁၃) ယောသပ်ကို မိမိဆွေစဉ်မျိုးဆက်များက သိရှိပြီးနောက်တွင် ယောသပ်သည်အသက်ရှင်လျက်
ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာသကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကိုလည်း ဂျူးလူမျိုးများသိရှိပြီးနောက်
တွင် ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာလိမ့်မည်။
(၁၄) ယောသပ်သည်သူ၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များအား မြေသြဇာကောင်းသည့်ဂေါရှင်ပြည်၌ နေထိုင်
ခိုင်းသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်သည်လည်း ဂျူးလူမျိုးများကိုပါလက်စတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ခွင့်
ပြုလိမ့်မည်။
သမ္မာဟောင်းကျမ်း၌ရှိသော ကြေးဝါမြွေရုပ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံသက်သေဖြစ်သဖြင့် သမ္မာသစ်
၌ ပြည့်စုံခဲ့လေပြီ။ ပုံသက်သေသာရှိပြီး ဖြစ်ရပ်အမှန်မတွေ့မြင်သေးသမျှ၊ အားလုံးသည် အနာဂတ်ကာလတွင် တကယ်ပြည့်စုံလာလိမ့်မည်။ နောဧသင်္ဘောသည် ခရစ်တော်၏ပုံသက်သေမဟုတ်ချေ။ အနှစ်တစ်ထောင်ခေတ်
ထဲသို့ဝင်စားကြမည့်လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို ပုံဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် မီးအားဖြင့်တရားစီရင်
ခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီး မြေကြီးသစ်ထဲဝင်စားကြရမည်။ အီဂျစ်ပြည်၌ကျရောက်သောဘေးဒဏ်ကြီးသည် အနာ
ဂတ်တွင်ယာကုပ်အမျိုးအပေါ်ကျရောက်မည့်ဘေးဒဏ်ကြီး၏ပုံသက်သေဖြစ်ပြီး၊ ခိုလှုံနေရာသည်လည်း ထိုအ
ချိန်အခါ၌ ထွက်ပြေးပြီး ခိုလှုံရမည့် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသော နေရာ၏ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ နေဗုခတ်
နေဇာမင်း၏ရွှေရုပ်တုသည်လည်းအနာဂတ်ဘေးဒဏ်ကာလတွင် ပေါ်လာမည့် အန္တိခရစ်ရုပ်တု၏ပုံသက်သေဖြစ်
ပေသည်။ (ဗျာ ၁၃း၁၄-၁၅) ဤပုံသက်သေများကိုမလေ့လာဘဲကျမ်းစာကိုအပေါ်ယံသာဖန်ရှုသူများသည်နက်နဲ
သောဝိညာဉ်ရေးရာများကို သိရှိနားလည်လာမည်မဟုတ်ချေ။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ပုံသက်သေများနှင့် အမှန်ဖြစ်ရပ်များ - အခန်း (၂၈)
ပုံသက်သေများနှင့် အမှန်ဖြစ်ရပ်များ - အခန်း (၂၈)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_7485.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_7485.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content