လျှို့ဝှက်သောတရားများ - အခန်း (၂၇)

(THE MYSTERIES) ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်၏အစေအပါးကဲ့သို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက် သောဘဏ္ဍာစိုးကဲ့သို့၎င်း၊ သူတပါးသည် ငါတို...

(THE MYSTERIES)

ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်၏အစေအပါးကဲ့သို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်
သောဘဏ္ဍာစိုးကဲ့သို့၎င်း၊ သူတပါးသည် ငါတို့ကိုမှတ်ပါစေ”ဟုရေးသားခဲ့သည်။ (၁ကော ၄း၁)
ရောမသြဝါဒစာ ၁၆း၂၅-၂၆၌လည်း
“ရှေးကပ်ကာလပတ်လုံးဝှက်ထားပြီးလျှင်၊ ယခုမှာထင်ရှားသည်ဖြစ်၍ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်
နားထောင်ကြမည့်အကြောင်း၊ ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီ ထာဝရဘုရားသခင်၏ပညတ်
တော်အတိုင်းထိုသူတို့အားဖော်ပြရသောဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်၏အကြောင်းကို ဟောပြော
ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ကို မြဲမြံစေခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော်မူသောအရှင်”ဟုရေးသားထားလေသည်။ ပေါလုက ဧဝံဂေလိ တရားသည် ဝှက်ထားလျက်ယခုမှာဖွင့်ပြပြီး ပေါ်လာသောအရာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ရှင်ပေါလု
ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်၌ဖေါ်ပြသောဘုရားသခင် နက်နဲသည့် အရာဖြစ်သည်။ (တ ၂၆း၁၆-၁၈)
နက်နဲသောတရား(ဝါ) လျှို့ဝှက်သောတရားများသည် တစ်ဆယ့်တစ်မျိုး(၁၁)မျိုးရှိ၍ ရှင်ပေါလုအား
ရှစ်မျိုးဖေါ်ပြပြီး နှစ်မျိုးမှာ တမန်တော်ယောဟန်ကို၎င်း၊ နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကို ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် တပည့်
တော်များအားဖွင့်ပြခဲ့သည်။
ဓမ္မသစ်၌ရှိသော ဤတရားများသည် အလွန်နက်နဲ၍ အနက်ဖွင့်ရန်ခက်ခဲသောအရာများမဟုတ်ချေ။
နက်နဲသောတရားများသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်သူ၏အကြံအစည်တော်များဖြစ်သဖြင့် သူ့အချိန်
ကာလရောက်လျှင် ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ဟပြမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံခဲ့သောနက်နဲသည့်အရာများ
ကို စတင်လေ့လာကြပါစို့။

၁။ လူဇာတိခံယူခြင်း၏နက်နဲသောတရား ( The Mystery of the Incarnation)

“မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာသည် ကြီးစွာသော အရာဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုန်ရန်မရှိ။
ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီး ဟုတ်မှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အား
ဖြင့် ထင်ရှားပြီ။ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုရှုမြင်ရကြပြီ။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် သတင်းတော်
ကိုကြားရကြပြီ။ လောကီသားတို့သည် ယုံကြည်ရကြပြီ။ ဘုန်းအသရေနှင့်တကွ အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို
ခံတော်မူပြီ”ဟု(၁တိ ၃း၁၆)၌ ရေးသားထားလေသည်။
သိနတောင်ပေါ်မှာမောရှေအားဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်စကားပြော၍ ဖွင့်ဟပြခြင်းသည် နက်နဲ၍လျှို့ဝှက်
သောတရားမဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် လူ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်ယူ၍ကျွနု်ပ်တို့အလယ်၌
တည်နေသည်မှာနက်နဲသောအရာဖြစ်သည်။ ဤအရာမှာခရစ်တော်သည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့လေပြီ။
(ယော ၁း၁-၁၄) ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ယေရှုက “ “ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏” ”ဟုမိန့်တော်
မူခဲ့သည်။ (ယော ၁၄း၉)

၂။ ကျိန်းဝပ်တော်မူခြင်း၏နက်နဲသောတရား (The Mystery of Divine Inswelling)

ကောလောသဲသြဝါဒစာစောင် ၁း၂၈-၂၉ တွင် တခြားသောနက်နဲသည့်အရာကိုတွေ့ရသည်။ ဤအ
ရာသည် “ “ရှေးကပ်ကာလ” ”မှစ၍တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်၊ မျိုးနွယ်စုတစ်စုမှတစ်စုသို့တိုင်အောင်ဝှက်ထား
ခဲ့သော်လည်း သန့်ရှင်းသူများကိုဖွင့်ဟဖော်ပြခဲ့လေပြီ။ ဤနက်နဲသောအရာမှာ “ “သင့်အထဲ၌ရှိသော ခရစ်
တော်” ”ဖြစ်သည်။ ဤတရားသည် အလွန်နက်နဲသောအရာဖြစ်ရခြင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း၏လျှို့ဝှက်
ချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိကောဒင်လည်း ဤအရာကိုနားမလည်ခဲ့ပေ။ သူက“ “အသက်ကြီးသောသူ
သည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်မည်နည်း” ”ဟုဆိုခဲ့သည်။ (ယော ၃း၄) ဤအရာသည်အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်သော
ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်အသစ်တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း (New birth)သည်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ပေသည်။ ၎င်း
သည် ဘုရားဇာတိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်း(Union)ဖြစ်သည်။ ဘုရားစစ်စစ်သည် လူ့ဇာတိခံယူ၍
ဤလောကသို့လူသားယေရုှုအမည်ဖြင့် ကြွလာသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားဇာတိကိုခံယူခြင်းဖြင့် ဘုရားနှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ထပ်တူထပ်မျှ၊ တပုံစံတည်း
ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သကဲ့သို့ခန္ဓာ
ကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ (၁ကော ၁၂း၁၂)” ” ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်၊ ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှိရှင်
၏”” (ဂလာတိ ၂း၂၀) ဟုရှင်ပေါလုမိန့်ဆိုခဲ့လေသည်။

၃။ ဂျူးနှင့်တပါးအမျိုးသားမျာအသင်းတော်ဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲ၌ တလုံးတဝဖြစ်ခြင်း၏နက်နဲ
သောတရား ။
( The Mystery of the union of Jews and Gentile in one Body Called the Church)

ဧဖက်မြို့၌ရှိသော သန့်ရှင်းသောသူများကို ရှင်ပေါလုက ဤသို့မိန့်ဆိုထားသည်။ “ထိုနက်နဲသော
သန့်ရှင်းသောတမန်တော်တို့နှင့်ပရောဖက်တို့အား ယခုကာလ၌ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်
နည်းတူ၊ အခြားသောကာလတို့၌ လူမျိုးတို့အားပြတော်မမူ။ ထိုနက်နဲသောအရာမူကား တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူ အမွေခံ၍ တလုံးတဝတည်းဖြစ်လျက် ခရစ်တော်နှင့် ဆိုင်
သောဂတိတော်ကို ဆက်ခံရကြသတည်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (ဧဖက် ၃း၁-၁၁)
ခရစ်တော်ယေရှုကာလ၌ ဂျူးနှင့်တပါးအမျိုးသားများကြားတွင် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုပြင်းထန်သဖြင့် ပေါင်းစည်းဘို့ရန်လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိချေ။ ဂျူးလူမျိုးများက တပါးအမျိုးသားများကိုခွေးကဲ့သို့သဘောထားပြီး
တပါးအမျိုးသားများက ဂျူးလူမျိုးကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်။ အိန္ဒိယလူမျိုးများ၏ ဇာတ်အဆင့်အတန်းခွဲခြားဆက်
ဆံခြင်းသည် သာ၍ဆိုးဝါးလေသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ဂျုးလူမျိုးတချို့နှင့်တပါးအမျိုးသားတချို့ကို
ယူဆောင်၍ ယခုပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် အသင်းတော်တည်းဟူသော အသစ်သောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်
တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပေးလေသည်။ အသင်းတော်အတွင်း၌သာဤကဲ့သို့သောလူမျိုးခွဲဝါဒများ၊ အဆင့်အတန်း
ခွဲခြားမှုများ၊ ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ အသင်းတော်အတွင်း၌သာ ဤကဲ့သို့သောလူမျိုးခွဲ၊ အဆင့်အတန်း
ခွဲခြားမှုများကင်းသော “သန့်ရှုင်းသောညီအစ်ကိုများ” (Holy Brother) အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤကမ္ဘာလောက
သားများမျှော်လင့်တောင့်တနေသော အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။


၄။ ကြယ်ခုနှစ်လုံးနှင့်ရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံး၏နက်နဲသောတရား
(The Mystery of the Seven Stars and Seven Candlesticks)

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁း၁၂၌ ဘုရားသခင်သည် ရှင်ယောဟန်အားကြယ်ခုနှစ်လုံးနှင့်ရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးကိုဖေါ်
ပြခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ ကြယ်ခုနှစ်လုံးသည်အာရှမိုင်းနားရှိ အသင်းတော်ခုနှစ်ပါး၏တမန်များကိုပုံ
ဆောင်ပြီး ရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးသည် အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကို ပုံဆောင်လေသည်။ အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးသည် အသင်းတော်ခေတ်တိုင်အောင် ယနေ့ထိတည်ရှိနေခြင်းနှင့်အသင်းတော်၏အကျင့်များနှင့် အသင်းတော်ခေတ်
ကာလတစ်ခုစီကြား၌ မည်သို့ဆက်နွယ်ပုံတို့သည် နက်နဲသောအရာများဖြစ်သည်။ (အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးအခန်း
၌လေ့လာရန်)

၅။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ နက်နဲသောတရား
(The Myatery of the Kingdom of Heaven)

ဣသရေလလူမျိုး(ဂျူး)များခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကို ငြင်းပယ်ခဲ့သောကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်
တည်ထောင်ဘို့ရန် အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီး၊ ဤအကြောင်းအရာသည်လျှို့ဝှက်သောတရားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ပုံဥပမာများစွာဖြင့် ဟောပြော
သွန်သင်ခဲ့လေသည်။ ဤပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးသည် ၁၂မျိုးဖြစ်ပြီး ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌သာရေးသားမှတ်တမ်း
တင်ထားလေသည်။ (နိုင်ငံတော်အခန်း၌ အကျယ်တဝင့်လေ့လာပါ)

၆။ အသက်ရှင်သောသန့်ရှင်းသူများပြောင်းလဲခြင်း၏နက်နဲသောတရား
(The Mystery of the Translation of the Living Saints)

၁ကော ၁၅း၅၁-၅၅၌ ရှင်ပေါလုက“နက်နဲသောအရာကို ငါပြဦးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် အိပ်ပျော်ရကြ
မည်မဟုတ်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးသောတံပိုးမှုတ်သောအခါ တခဏချင်းတွင်မျက်စိတမှိတ်၌ငါတို့သည်
ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြရလိမ့်မည်”ဟု ရေးသားထားလေသည်။
ဤအကြောင်းအရာသည် နက်နဲသောအရာများမှ အကြီးဆုံးသောနက်နဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားများလုံး
ဝမစဉ်းစား၊ အိပ်မက်မမက်ဘူးသောအရာဖြစ်လေသည်။ လူ့လောက၌ လူသားများသည် သေခြင်းဖြင့် သာ
ပျောက်ကွယ်သွားရပြီး ယခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှ မသေဘဲချက်ချင်းချီဆောင်သွားလိမ့်မည်ဆိုသည့်အရာမှာ
ရှင်ပေါလုကို ဘုရားသခင်က မဖွင့်ပြမချင်းလုံးဝမစဉ်းစားမိသောအရာဖြစ်သည်။ (အသင်းတော်အခန်း၌ အ
ကျယ်တဝင့်လေ့လာပါ။)
၇။ ဣသရေလလူမျိုးများမျက်ကန်းရခြင်း၏နက်နဲသောတရား
(The Mystery of Israel’s Blindness)

ရှင်ပေါလုက ရောမမြို့သားများအား ရောမ ၁၁း၂၅၌“ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည်ဝါကြွားသောစိတ်မ
ရှိစေမည့်အကြောင်း၊ တပါးအမျိုးသားတို့သည် မဝင်မှီတိုင်အောင်၊ ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း
ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသော နက်နဲသောအရာကို မသိဘဲနေစေခြင်းငှါ ငါအလိုမရှိ” ဟုရေးသားခဲ့လေသည်။
ဂျူးလူမျိုးများသည် ခရစ်တော်ယေရှုအားငြင်းပယ်ခဲ့သောကြောင့် သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ မျက်စိကန်း
ခြင်းသည် အလွန်တရာမှမပြင်းထန်ခဲ့ပေ။ ဣသရေလလူမျိုးများခေါင်းမာလိမ့်မည်ဆိုခြင်းသည် တစ်ဦ်းချင်းသာမ
က တစ်မျိုးသားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ခေတ်အချိန်၌ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ခရစ်တော်
နောက်လိုက်သောသူများစွာရှိခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုအား ဖေါ်ပြခဲ့သည့်ဤနက်နဲသောအရာသည် ဂျူးလူမျိုးများ
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာမည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (အပိုင်း (၁) ရှိဂျူးလူ
မျိုးများအခန်း၌ ဆက်လေ့လာပါ။)

၈။ အဓမ္မအမှု၏နက်နဲသောတရား (The Mystery of Iniquity)

သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာဒုတိယစောင် ၂း၁-၁၂၌ “ဒုစရိုက်လူ”ဟုသော“ပျက်စီးခြင်း၏သား”၊ ဝှက်
ထားလျှက်ရှိသောထို “အဓမ္မအရာ” သည်ရှင်ပေါလုအချိန်အခါ၌ပင်လျှင် ပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ သွန်သင်
ထားလေသည်။ ဘုရားဇာတိသည် လူသားထဲ၌ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ ဝှက်ထားလျက်ရှိသော ထိုအဓမ္မအရာဖြစ်သည့်
ဒုစရိုက်(စာတန်)သည် လူသားပဂ္ဂိုလ်၌ထင်ရှားစွာဖေါ်ပြလိမ့်မည်။(အန္တိခရစ်အခန်း၌ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)

၉။ ဗာဗုလုန်မြို့ကြီး၏နက်နဲသောတရား (The Mystery of Babylon the Great)

ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း ၁၇၌ရေးသားထားပြီး ဖြစ်သည်။ (အခန်း
(၂၄) ၌ဗာဗုလုန်မြို့ကြီးကိုအကျယ်တဝင့်ဖတ်ရှုရန်။)

၁၀။ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးဖြစ်ခြင်း၏နက်နဲသောတရား
(The Mystery of the Church as the Bridge of Christ)

ဤနက်နဲသောတရားကို ရှင်ပေါလုအားဖြင့် ဧဖက် ၅း၂၂-၂၃၌ ဖေါ်ပြ၍ရေးသားထားလေသည်။ ဤ
တရားသည် အကြီးမားဆုံးသောတရားဖြင်ပြီး ယောကျ်ားနှင့်မိမိ၏ခင်ပွန်းဆက်နွယ်မှုကိုအခြေခံ၍ ဖေါ်ပြထား
လေသည်။ ပထမအာဒံ၏ခင်ပွန်းသည် ဧဝဖြစ်၍ ဒုတိယအာဒံ(သို့) နောက်ဆုံးအာဒံ၏ခင်ပွန်းသည်အသင်း
တော်တည်းဟူသော သတို့သမီးဖြစ်သည်။ ဤတရား၏နက်နဲရခြင်းအကြောင်းမှာ ခရစ်တော်၏သတို့သမီးဖြစ်
သောအသင်းတော်သည် ဤလောကမှ ခေါ်ယူ၍ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရွေးယူထားပြီး ခရစ်တော်၏ပထမနှင့်
ဒုတိယကြွလာခြင်း၏ကြားကာလ၌ ပြင်ဆင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (အသင်းတော်အခန်း၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်
ပြန့်လေ့လာရန်။)

၁၁။ အရာခပ်သိမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏နက်နဲသောတရား
(The Mystery of the Restoration of all Things)

ဤတရားကို ရှင်ပေါလုအား ဧဖက်အသင်းတော်သို့ (ဧဖက် ၁း၉-၁၀)၌ ကာလအချိန်စေ့စပ်စုံလင်သော
အခါ ဘုရားသခင်၏ှလုံးတော်၏ လျော်ညီသောစေတနာနှင့်အညီ ဖေါ်ပြထားလေသည်။ ဤအရာသည် အလွန်
လေးနက်၍ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်အရအပြစ်တရားကိုပြန်လည်ပြုပြင်၍အရာခပ်
သိမ်းသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ပုန်ကန်မှုမဖြစ်ပွားမှီ အချိန်ကာလကဲ့သို့၎င်း၊ နဂိုမူလအနေအထားအခြေအနေသို့
ပြန်လည်ရောက်ရှိစေခြင်းငှါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်မူလိမ့်မည်။ (ဤအကြောင်းအရာကို ကမ္ဘာကိုမီးရှို့သန့်စင်ခြင်း
အခန်း၌ လေ့လာရန်။)

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: လျှို့ဝှက်သောတရားများ - အခန်း (၂၇)
လျှို့ဝှက်သောတရားများ - အခန်း (၂၇)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_7245.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_7245.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content