Monday, 6 February 2012

သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဣသရေလူမျိုးကိုပုံဆောင်သည့်အပင်သုံးမျိုး - အခန်း (၂၉)

(THE THREE TREES TO WHICH ISRAEL IS COMPARED IN THE SCRIPTURES)

သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဣသရေလလူမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်သောအပင်သုံးမျိုးမှာ စပျစ်နွယ်ပင်၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်နှင့် 
သံလွင်ပင်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအပင်များသည် ဣသရေလလူမျိုးအားအသင့်လျော်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရှိ ပြည်သူအများစုသည် ဤအပင်သုံးမျိုးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုး
သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုးများသည် မိမိတို့၏စပျစ်နွယ်ပင်နှင့် သဖန်းပင်များအောက်၌ နေထိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ (မိက္ခာ ၄း၃-၄) ယာကုပ်အသက်တာကုန်ဆုံး
ပြီးနောက်တွင် သူ၏စတုတ္ထသားဖြစ်သော ယုဒအားဤသို့မိန့်မှာထားခဲ့သည်။
“မိမိမြည်းကို စပျစ်နွယ်ပင်၌၎င်း၊ မြည်းကလေးကို အမြတ်ဆုံးသော စပျစ်နွယ်ပင်၌၎င်း၊ ချည်နှောင်၍မိမိ
ဝတ်ပုဆိုးများကို စပျစ်သီးအသွေးတည်းဟူသော စပျစ်ရည်ဖြင့် လျှော်လိမ့်မည်။ သူ၏မျက်စိသည် စပျစ်ရည်နှင့်နီလိမ့်မည်။ သွားသည်လည်း နို့နှင့် ဖြူလိမ့်မည်”ဟုဆိုခဲ့လေသည်။ (က ၄၉း၉-၁၉)
စပျစ်နွယ်ပင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအခွင့်အရေးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ သဖန်းပင်သည် 
ဣသရေလလူမျိုးများ၏နိုင်ငံရေးကို၎င်း၊ သံလွင်ပင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးကို
၎င်းနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
ဆာလံကျမ်း ၈၀း၈-၁၁ တွင်လည်း ဤသို့ဖတ်ရှုရပါသည်။
“ကိုယ်တော်သည် စပျစ်နွယ်ပင်ကို အဲဂုတ္တုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးတော်မူ၏။ သူ၏နေရာကို ပြုပြင်တော်မူသဖြင့် သူသည် အမြစ်ကျ၍ တပြည်လုံးနှံ့ပြားပါ၏။ သူ၏အရိပ်
သည်တောင်ကို၎င်း၊ အခက်အလက်တို့ကို ပင်လယ်(မြေထဲပင်လယ်)တိုင်အောင်၎င်း၊ အညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီး
(ယူဖရေးတီးစ်မြစ်)တိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏”ဟုရေးသားထားလေသည်။ 
ဆာလံသီချင်းရေးသောသူသည် ဣသရေလကိုစပျစ်နွယ်ပင်နှင့်ခိုင်းနှိုင်းပြီးနောက် သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်
မှဆွဲထုတ်ပြီးမြေသြဇာကောင်းသည့်ခါနန်ပြည်၌စိုက်ပျိုးမည့်အကြောင်းဖွဲ့နွဲ့ရေးသားခဲ့သည်။
ထာဝရဘုရားသခင်၏ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော လက်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့လျှင် သူတို့သည်
အီဂျစ်ပြည်ဖာရောဘုရင်လက်အောက်မှ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်
သည်သူတို့၏ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံနေစဉ်သူတို့သည် ခြောက်သွေ့နေ
သော စပျစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ဘဝမှလွတ်
မြောက်စေကာ၊ ခါနန်လူမျိုးများကိုအံ့သြဘွယ်ရာတန်ခိုးတော်အားဖြင့်အနိုင်ယူချေမှုန်းပြီးနယ်မြေသန့်ရှင်းစေ
လျက် စပျစ်နွယ်ပင်ကို ထိုအရပ်မှစိုက်တော်မူခဲ့လေသည်။ (တော ၁၃း၂၆-၃၃)
စပျစ်နွယ်ပင်ကိုထိုနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီး၊ မြေဆီလွှာရှိသဖြင့် အမြစ်သည်နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်
ကာအခက်အလက်များသည်လည်း တောင်များကိုဖုံးလွမ်းသည်အထိ သန်မာလာ၍ပင်လယ်တိုင်အောင်ပြန့်နှံ့
လေသည်ဟုဆိုသည်။ ဤအခြေအနေသည် ရှောလမုန်မင်းကြီးတန်ခိုးအာဏာကြီးမားသည့်အချိန်အခါကိုဆိုလို
ခြင်းဖြစ်သည်။ (တရားဟော ၁၁း၂၄) သို့သော်လည်း ဤပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးမပြည့်စုံသေးချေ။ ပျော်ရွှင်
ချမ်းမြေ့သောအနှစ်တစ်ထောင်ခေတ်ကာလတွင်ဤအရာအားလုံးပြည့်စုံလာလိမ့်မည်။ ဟေရှာယကလည်း -
“ငါချစ်ရာသခင်၏စပျစ်ဥယျာဉ်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍ မေတ္တာသီချင်းကို ရှေ့တော်၌ဆိုပေအံ့။ မြေ
ကောင်းသောတောင်ပေါ်မှာ ငါချစ်ရာသခင်၏ စပျစ်ဥယျာဉ်တော်တစ်ဆူရှိ၏။ မြေကိုတူး၍ကျောက်ခဲတို့ကိုရှင်း
လင်းစေပြီးမှ အကောင်းဆုံးသောစပျစ်နွယ်ပင်တို့ကို စိုက်ပျိုးတော်မူ၏။ ဥယျာဉ်ထဲမှာ မှီခိုစရာတဲလင့်ကိုလည်း
ဆောက်၍ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိုလည်းတူးတော်မူ၏။ ထိုအခါ စပျစ်သီးကိုသီးမည်ဟုမြော်သည်ရှိသော်၊ ဗောရှေသီးကိုသီးပါသည်တကား”ဟုရေးသားခဲ့သည်။ (ဟေ ၅း၁-၂)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဣသရေလနိုင်ငံကဲ့သို့မည်သည့်နိုင်ငံမှ ကောင်းကြီးမခံစားရချေ။ ထို့ကြောင့်ဘုရင်သခင်
ကလည်း -
“ငါစပျစ်ဥယျာဉ်၌ငါကျေးဇူးပြုနိုင်လျက်၊ မပြုသေးသောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလော။ စပျစ်သီးကိုသီး
မည်ဟုမျှော်လင့်သည်ရှိသော်၊ ဗောရှေသီးကိုအဘယ့်ကြောင့်သီးသနည်း”ဟုမိန့်မှာခဲ့သည်။

စပျစ်နွယ်ပင်

(ဟေရှာ ၅း၄) ဘုရားသခင်သငည်အလွန်စိတ်ဆင်းရဲတော်မူခဲ့သည်။ သူသည်ကောင်းသောစပျစ်နွယ်ပင်ကို
စိုက်ချင်သော်လည်းဗောရှေသီးသာသီးလာခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ယေရမိကျမ်း၌လည်း ၌ကဲ့သို့မိန့်ဆိုထားလေ
သည်။
“အကောင်းဆုံးသောစပျစ်နွယ်ပင်အမျိုးစစ်ဖြစ်သော သင့်ကိုငါစိုက်ပျိုးသော်လည်း၊ သင်သည်ငါ့ရှေ့မှာ
အဘယ်မျှလောက်ဖောက်ပြန်၍ အမျိုးမစစ်သော စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်တကား”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။
(ယေရ ၂း၂၁)
သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည်ဤအမှုကိုမည်သို့စီရင်မည်နည်း။ ဤအမှုသည်ဆုံးမဘို့ရန်ဖြစ်စေသည်။
“ငါစပျစ်ဥယျာဉ်ကိုငါပြုရမည့်အမှုမှာ သင်တို့ကိုပြအုံးမည်။ ဆောင်ရန်ကိုငါပယ်ရှင်းသဖြင့် သူတပါးတို့သည်စား
ကြလိမ့်မည်။ အုတ်ရိုးကိုငါဖြိုသဖြင့်သူတပါးတို့သည်ကျော်နင်းကြလိမ့်မည်။ ဥယျာဉ်ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်။ အဘယ်သူမျှ မပြင်ဆင်ရ။ အဘယ်သူမျှမတူးမဆွရ။ ဆူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုဥယျာဉ်အပေါ်မှာ
လည်းမိုဃ်းမရွာစေခြင်းငှါ ငါပညတ်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏စပျစ်ဥယျာဉ်ကာ၊ ဣသရေ
လအမျိုးတည်း။ တရားစီရင်ခြင်းကို မျှော်လင့်သည်ရှိသော်၊ အသေသတ်ခြင်းကို၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌
လည်းငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းတွေ့မြင်တော်မူ၏”ဟုမိန့်ဆိုတော်မူလေသည်။ (ဟေ ၅း၅-၇)
ပါလက်စတိုင်းသည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော ဥယျာဉ်နှင့်သဏ္ဍာန်တူလေသည်။ ဂျူးလူမျိုးများမိမိတိုင်း
ပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပျံံနှံ့သွားရခြင်းသည် ဥယျာဉ်ထဲမှ စပျစ်နွယ်ပင်ကိုဆွဲနှုတ်ယူခြင်းနှင့် တူ
လေသည်။ ထို့ကြောင့် ပရောဖက်ယေဇကျေလကလည်း -
“တဖန်ထာဝရဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါ့ဆီသို့ရောက်လာ၍ အချင်းလူသား၊ စပျစ်နွယ်
သားသည် အခြားသောသစ်သားထက်မြတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလော။ တစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်အံ့သောငှါ
စပျစ်နွယ်သားကိုယူတတ်သလော။ တစ်စုံတစ်ခုကိုဆွဲထားစရာစပျစ်နွယ်သားဖြင့်လုပ်တတ်သလော။ ထင်းတို့
မီးထဲသို့ချတတ်၏။ မီးသည်လည်း အရင်းဖျားအလယ်ကိုလောင်တတ်၏။ အသုံးဝင်တတ်သလော။ အရှင်ထာဝ
ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ တောသစ်ပင်တွင် မီးမွေးစရာထင်းဘို့ ငါအပ်သော စပျစ်နွယ်သားကဲ့သို့ ယေရုရှ
လင်မြို့သားတို့ကိုငါအပ်မည်။ သူတို့တစ်ဘက်၌ငါမျက်နှာကိုထားမည်။ သူတို့သည် မီးတစ်ပုံမှထွက်၍ တစ်ပုံ၌
လောင်လိမ့်မည်။ သူတို့တဘက်၌ ငါသည်မျက်နှာကိုထားသောအခါ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့
သိကြလိမ့်မည်။”ဟုမိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ (ယေဇ ၁၅း၁-၈)
ထို့ကြောင့် ယခုကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုးများသည်မီးကဲ့သို့ပူလောင်သော အခြေအနေ၌ဖြတ်သန်း
သွားရလေသည်။ သူတို့သည် စပျစ်သီးရိုင်းဖြစ်သော ဗောရှေသီးသီးသောကြောင့် ဖျက်ဆီးခြင်းမီးလောင်ခြင်းခံ
ရလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း အပြစ်သည် မလောင်ကျွမ်းပဲကျန်ရစ်လေမည်။ အနာဂတ်ကာလတချိန်ချိန်တွင် ရှင်
သန်ကြီးထွားလာပြီး အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် အရွက်များဝေဆာလာကာ အကိုင်းအခက်များလည်းရှည်
လျားစွာဖြာထွက်လာလိမ့်မည်။ (ထွ ၃း၁-၃)
ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသည်လည်း စပျစ်ဥယျာဉ်ဥပမာတစ်ခုတွင် အိမ်ရှင်တစ်ဦးသည် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို
စိုက်ပျိုးပြီး စောင်ရန်းကိုလည်းလုပ်ပြီးမှ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိုလည်းတူးလေ၏။ မှီခိုစရာလင့်စင်ကိုလည်း
ဆောက်၏။ အသီးသီးချိန်ရောက်သောအခါ အိမ်ငယ်သားကိုစေလွှတ်သောအခါ ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် ထို
ငယ်သားကိုဘမ်းဆီး၍ တစ်ဦးကိုရိုက်ပြီး၊ တစ်ဦးကိုသတ်၍ တစ်ဦးကိုခဲနှင့်ပစ်လေ၏။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိ
သားကိုစေလွှတ်သောအခါ ဥယျာဉ်ပြင်၌ ဖမ်းဆီး၍သတ်ပစ်လေ၏။ ယင်းသို့ဖြစ်သောကြောင့် အသီးသီးချိန်၌ 
အသီးကိုဆက်အံ့ငှါတခြားလူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှားပါလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဆိုခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် စပျစ်နွယ်ပင်
သည်ဣသရေလလူမျိုးများအဦးဆုံးခံစး ရမည့်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပေသည်။ (မ ၂၁း၃၄-၄၁)
သင်္ဘောသဖန်းပင်အားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးအားနှိုင်းယှဉ်သည့်အကြောင်းအရာကိုယေရှုခရစ်တော်
သည်တစ်ပတ်၏နောက်နှစ်ရက်၌ သံလွင်တောင်ပေါ်တွင်ထိုင်စဉ်တပည့်တော်များကမေးခွန်းသုံးမျိုးမေးသော
အခါ မိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ တပည့်တော်များက သခင်ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွာလာခြင်းနှင့်ဤကပ်
ကာလ၏နောက်ဆုံးလက္ခဏာများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ယေရှုက အကြောင်းအရာသုံးမျိုးကိုသွန်သင်
ခဲ့လေသည်။

သင်္ဘောသဖန်းပင်

(၁) ဖျက်ဆီးခြင်း၏သား၊ ရွံရှာဘွယ်ရာလူတစ်ဦးပေါ်လာခြင်း
ပရောဖက်ဒံယေလ၏မိန့်ဆိုချက်အတိုင်း ထိုသူသည် ယေရုဆလင်မြို့ရှိသန့်ရှင်းသောဗိမ္မာန်၌ထိုင်တော်
မူလိမ့်မည်။ (ဒံ ၉း၂၇) တမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းထိုသူအဓမ္မလူ၊ ဒုစရိုက်လူသည် ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့
သည်။ (၂သက် ၂း၁-၄)
(၂) သားတော်ဘုရားသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ကြွဆင်းလာခြင်း
သခင်ယေရှုဘုရားသည် အထက်ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွလာသည်နည်းတူ တဖန်ပြန်၍ ကြွဆင်းလာ
မည်ဖြစ်သည်။ (တ ၁း၉၊ မ ၂၄း၃၀) ခရစ်တော်တက်ကြွသည့်အခါ မိုးတိမ်ဖြင့်ချီဆောင်သကဲ့သို့ ကြွဆင်းလာ
သောအခါလည်း မိုးတိမ်စီး၍ကြွဆင်းလာလိမ့်ည်။
(၃) သင်္ဘောသဖန်းပင်၏နမိတ်ခက္ခဏာ
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်း ဤသို့မိန့်မှာခဲ့လေသည်မှာ -
“သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ အရွက်ပေါက်သောအခါ နွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ ထိုနည်းတူ၊ ထို
အကြောင်းအရာအလုံးစုံကိုမြင်ရလျှင် လူသားသည် တံခါးဝတိုင်အောင်အနီးသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်
ကြလော့။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မှီ ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့်
မည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးမတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်” ဟုမိန့်ဆိုခဲ့လေသည်။ (မ ၂၄း၃၂-၃၅)
သင်္ဘောသဖန်းပင်သည် အသင့်လျော်ဆုံးသောဣသရေလူမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဤအပင်သည် အပွင့်ပွင့်ပြီးနောက်မှ အရွက်နုထွက်လာလေ့ရှိသည်။ တခြားအသီးပင်များသည်အရွက်အောက်
၌သာအသီးသီးလေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ယေရှုခရစ်တော်သည် သင်္ဘောသဖန်းပင်၌ အရွက်မှတပါး
ဘာမျှမတွေ့ချေ။ (မ ၂၁း၁၈-၂၀) ရှင်မာကုစာစောင်တွင် အသီးသီးချိုန်မရောက်သောကြောင့် အသီးမသီးသေး
ကြောင်းရေးသားထားသည်။ 
(မာ ၁၁း၁၂-၁၄) အသီးသီးချိန်မဟုတ်လျှင် ခရစ်တော်သည်အဘယ့်ကြောင့်အသီးရှာသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ကျိန်ဆိုခဲ့သနည်း။ အဦးသီးသောသဖန်းသီးသည် ပထမလပိုင်း၌ အပွင့်ပွင့်ပြီးပဉ္စမလတွင်
သီးကာ ဆဋ္ဌမလတွင်ဆွတ်ခူးကြရသည်။ ကြွင်းသောမမှည့်သည့်သဖန်းသီးသည် နောက်တစ်နှစ်ဒုတိယလနှင့်
တတိယလပိုင်းတွင် မှည့်လာ၍ ဆွတ်ခူးကြရသည်။ ခရစ်တော်က သဖန်းပင်ကိုကျိန်ဆိုသည့်အချိန်မှာ နွေရာသီ
ဖြစ်သောကြောင့် စတုတ္ထလ(ဧပြီလ)ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် အဦးသီးသောအချိန်မဟုတ်ဘဲ အပွင့်ထွက်သော
အချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေရှုကကြွင်းကျန်သောအသီးကိုရှာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်မှ သီးသောအ
ကြွင်းအကျန်အသီးများရှာမတွေ့သောကြောင့် ကျိန်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ဣသရေလလူမျိုးထဲမှ၊ ဖါရိရှဲလူတန်းစားသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို
ပြောဆိုနေသော်လည်း လိုက်လျှောက်မှုမရှိချေ။ ဤကဲ့သို့ပြုမူခြင်းသည် သင်္ဘောသဖန်းပင်အရွက်နုသာပေါက်
၍ အသီးမသီးသောကြောင့် ခရစ်တော်ကကျိန်ဆဲရခြင်းဖြစ်သည်။ (မ ၂၃း၁-၃၃)
လုကာ ၁၃း၆-၉၌ရေးသားထားသော အသီးမသီးသည့် သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်လည်း ဣသရေလလူ
မျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ထားလေသည်။ ထိုသင်္ဘောသဖန်းပင်သည် စပျစ်နွယ်ပင်ဥယျာဉ်၌စိုက်ပျိုးထားသည်ဟုဆိုသည်။
စပျစ်ဥယျာဉ်သည်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုဆိုလိုပြီး၊ ဥယျာဉ်မှူးသည် ထာဝရဘုရားကိုဆိုလိုသည်။ ယေရှုခရစ်
တော်သည် အသီးသီးလာဘို့ရန်သုံးနှစ်ခွဲကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော်လည်းအသီးမသီးလာသဖြင့်
ခုတ်လှဲပြီး မီးရှို့ဘို့ရန်အခွင့်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်အခါ၌ မပျက်စီးခဲ့သေးပေ။ ဤအချင်းအရာမဖြစ်ဘို့ရန်
ဥယျာဉ်မှူးကတောင်းဆိုထားသဖြင့် အနှစ်လေးဆယ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်
စိတ်ရှည်တော်မူခဲ့သည်။ အေ-ဒီ ၇၀တွင် ဘုရားသခင်၏ပုဆိန်(ရောမအင်ပါယာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တိတု) အားဖြင့်
ထိုသဖန်းပင်ကိုခုတ်လှဲပြီးနောက်ဥယျာဉ်အပြင်သို့ပစ်ချခဲ့လေသည်။
သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုခုတ်လှဲပြီး မီးထဲပစ်ချခဲ့သော်လည်းငုတ်ပေါ်တွင် ပုဆိန်တင်ထားခဲ့လေသည်။
(လု ၃း၇-၉) တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် အရွက်နုပြန်၍ပေါက်လာကြရမည်။ ဤဥပမာသည် အစ္စရေးနိုင်ငံပြန်
၍တည်ထောင်လာမည်ကိုပြောထားသဖြင့် အမှန်တကယ်ပြန်၍တည်ထောင်လာရလိမ့်မည်။ ဣသရေလလူမျိုး
များသည် ခရစ်တော်ထံသို့ နောင်တရ၍ ပြောင်းလဲမှုကြီးမဖြစ်ပေါ်မှီသူတို့နိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးဖြစ်လေသည်။
ယခုအခါ သင်္ဘောသဖန်းပင်အားဖြင့် နမိတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးရှိရသည်။ တစ်မျိုးမှာ မိမိနိုင်ငံကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်
စီရင်နိုင်သည်နည်းပညာရှိခြင်းနှင့် နောက်တစ်မျိုးမှာ ရှေမအမျိုးကိုတော်လှန်နိုင်သည့်နည်းပရိယာယ်ရှိခြင်း၊ စ
သည့်တို့ဖြစ်၍ ၎င်းအချင်းအရာသည် သဖန်းပင်အရွက်နုပေါက်သည့်ကာလ၌ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ထိုကာလသည်
သူတို့နိုင်ငံပြန်လှန်ရှင်သန်လာခြင်းနှင့် နည်းပရိယာယ်ကြွယ်ဝသည့် အချိန်အခါဖြစ်ပြီး ဖြတ်သန်းရမည့်အရာသုံး
မျိုးလည်းရှိလေသည်။ ၎င်းမှာ ဘာသာရေးနိုးကြားရှင်သန်လာခြင်း၊ ကောင်းကြီၤးမင်္ဂလာရှင်သန်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံ
ရှင်သန်လာခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးနိုးကြားရှင်သန်လာခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဗိမ္မာန်တော်
ဆောက်ခြင်းဖြစ်၍ သမ္မာဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလကဲ့သို့ ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာလိမ့်မည်။
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပိုင်း၌ ဣသရေလလူမျိုးများကိုမည်သည့်နိုင်ငံ၌မဆိုကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်စေပြီး၊
မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လာစေကာ သူတို့ဆန္ဒအလျောက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိလေသည်။
နိုင်ငံရေးစနစ်ရှင်သန်လာခြင်းသည် ဣသရေလလူမျိုးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်ထောင်
စေပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိစေကာ ဂတိတော်အတိုင်းမေရှိယအရှင်သခင်သည်သူတို့ကိုမစကူညီလိမ့်မည်ဖြစ်
သည်။
ရှေမအမျိုးသားတော်လှန်သည့် နည်းပရိယာယ်သည်တိုင်းနိုင်ငံအများစုကဣသရေလလူမျိုးအားမုန်း
တီးသည့်အကြံအစည်ဖြစ်သည်။ ဂျူးလူမျိုးအားမုန်းတီးသည့် သဘောတရားသည်ဂျူးတို့ကိုမိမိနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်
ခြင်းဖြစ်စေသည်။ သည်တစ်ခါဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရခြင်းသည် အီဂျစ်ပြည်၌ခံရသောကျွန်ဘဝဒုက္ခထက်သာ၍
ကြီးမားလိမ့်မည်။ ဖါရောဘုရင်ကသူတို့အားညှင်းဆဲသည့်အရာမှာ အလုပ်ကြမ်းနှင့်ယောကျ်ားလေးများအား သတ်ဖြတ်သည်ဒုက္ခသာဖြစ်သည်။ (ထွ ၁း၇-၂၂) ဣသရေလလူမျိုးများအီဂျစ်ပြည်၌ဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းသည်
အနာဂတ်ကာလဘေးဒဏ်၌ဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်း၏ပုံသက်သေတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်လည်း ထာဝရ
ဘုရားက ဤသို့မိန့်မှာထားသည်။
“ထိုနေ့ရက်၌ထမ်းရသောထမ်းဘိုးကိုသူတို့လည်ပင်းမှ ငါချိုးပယ်မည်။ သူတို့ကိုချည်နှောင်သောကြိုး
များကိုငါဖြတ်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် နော်ကတဖန်သူတို့ကိုမစေခိုင်းရကြ”ဟုမိန့်ဆိုထားလေသည်။ (ယေ ၃၀း၄-၉)
ဤအရာနှစ်မျိုးသည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကျရောက်လာလိမ့်မည်။ သင်္ဘောသဖန်းပင်ရွက်နုပေါက်
သောအခါ နွေကာလနီးသကဲ့သို့ ယုဒ(ဂျူး)လူမျိုးများအတွက် လွတ်မြောက်ခြင်းရလာသောအခါ သခင်ယေရှု
သည် တံခါးဝသို့ နီးနေပြီဖြစ်ပေသည်။ (မ ၂၄း၃၃-၃၅)


သံလွင်ပင်ပုံ

သံလွင်ပင်အားဖြင့် ဣသရေလအားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ယေရ ၁၁း၁၆-၁၇)
သံလွင်ပင်သည် အလွန်လှပသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး အသီးသည်လည်း အလွန်ကောင်းသော အသီးဖြစ်
သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးကို သံလွင်ပင်အားဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းထားလေသည်။ သို့သော်
လည်းဣသရေလနှင့်ယုဒသည် ဗာလဘုရားအားဆည်းကပ်ပူဇော်သဖြင့် အကိုင်းအခက်များကို ခုတ်ထစ်၍ပစ်
ချခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြထားသည်။ (ရော ၁၁း၁၇-၂၇) ဤနေရာတွင်ကောင်းသောသံလွင်ပင်နှင့် သံလွင်ရိုင်းဟူ၍နှစ်
မျိုးရှိကြောင်းသိရသည်။ ကောင်းသောသံလွင်ပင်သည် ဣသရေလကိုပုံဆောင်ပြီး၊ အမြစ်မှာ အာဗြဟံဖြစ်သည်။ 
အမြစ်၌ ဖြာထွက်သောအကိုင်းနှစ်လက်မှာ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်ဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားသခင်သည်မောရှေမှတ
ဆင့်ဣသရေလအားဤသို့မိန့်မှာခဲ့လေသည်။ 
“သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူ
သော ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့စေလွတ်တော်မူပြီၤ”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ (ထွ ၃း၁၅) ဘုရား
သခင်သည်ဤအမည်နာမသုံးခုကို အဘယ့်ကြောင့်အသုံးပြုပါသနည်း။ ဘုရားသည် သုံးပါးတစ်ဆူရှိကြောင်းကို
ဖေါ်ပြလို၍ဖြစ်ပေသည်။ အာဗြဟံသည်ဖခမည်းတော်ဘုရားကိုပုံဆောင်ပြီး၊ ဣဇက်သည် သားတော်ဘုရားကိုပုံ
ဆောင်ကာ ယာကုပ်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကို ပုံဆောင်လေသည်။
အမြစ်သုံးခုရှိသောသံလွင်ပင်သည် သန့်ရှင်းသောအရာကိုပုံဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်
လည်းအကိုင်းအခက်များသည် အဘယ့်ကြောင့်ညစ်ညူးစေပါသနည်း။ မသန့်ရှင်းသောအကိုင်းအခက်တစ်ခု
သည် ကျိုးပဲ့သွားရလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျိုးပဲ့သွားသော အကိုင်းအခက်ကိုတပါးအမျိုးသားများဆက်သည်မ
ဟုတ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်မှုကြောင့်သာ အကိုင်း၌ဆက်၍ မရခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ကျိုးပဲ့သွားသောအကိုင်း
၌ဆက်၍မရခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ကျိုးပဲ့သွားသော အကိုင်းကိုမီးရှို့၍သံလွင်ရိုင်းကို ဆက်ခြင်းမဟုတ်ချေ။ ကောင်း
သောအမြစ်သည် ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအမြစ်၌ရှိသောဓါတ်သည်လည်းအရိုင်းပင်
ထဲသို့စိမ့်ဝင်သွားလေသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာအရ ကြည့်လျှင်ဂျူးလူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသားအားလုံးသည် ခရစ်
တော်ထဲ၌ အာဗြဟံ၏မြေးမြစ်များသာဖြစ်ပေသည်။ ကျိုးပဲ့သောအကိုင်းသည်ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သူများ
နှင့် အာဗြဟံကိုငြင်းပယ်ကာသူ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအသက်မရှင်သောယုဒလူမျိုးများသာဖြစ်သည်။
သံလွင်အရိုင်းအကိုင်း(တပါးအမျိုးသား) သည်ကောင်းသောသံလွင်ပင်အစစ်၌ဆက်သောအခါ မ
ကောင်းသောအရိုင်းသီးများသာသီးလာခဲ့လေသည်။ သို့သော်ကောင်းသော သံလွင်အကိုင်းကိုအရိုင်းပင်စည်၌
ဆက်သောအခါ ကောင်းသောသံလွင်သီးများသီးလာသည်။ ထို့ကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အရိုင်းကိုင်းကို
ကောင်းသောပင်စည်၌ ဆက်လျှင်သာ၍မကောင်းသောအရိုင်းသီးသာသီးလာလိမ့်မည်ဟုဆို၏။ သို့သော်ငြား
လည်း ဣသရေလလူမျိုးများသည် အရိုင်းကိုင်းများဖြစ်သဖြင့် ဘုရားရှင်သည်ခုတ်လှဲပယ်ရှားလျက်တပါးအမျိုး
သားများသည် အမြစ်မှဓါတ်သဘာဝကိုမျှဝေခံစားနိုင်ဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် အသင်းတော်သည်
လည်းဖေါက်ပြန်ပျက်စီးသော်ဘုရားရှင်သည်ခံတွင်းမှထွေးပစ်မည်ဖြစ်သည်။ (ဗျာ ၃း၁၆)သံလွင်ရိုင်းအကိုင်းကို 
ခုတ်လှဲပြီး သံလွင်စစ်အကိုင်းကိုအစားထိုးဆက်လိမ့်မည်။ (ရော ၁၁း၂၄) တပါးအမျိုးသားများသည် မိမိနေရပ်
ကိုစွန့်ခွာကာခရစ်တော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့လိမ့်မည်။ (စစ်မှန်သောဒုတိယမွေးဖွားသူကိုဆိုလိုသည်) သို့သော်
လည်းလိမ်ညာသော၊ မုသာပြောသော၊ အသင်းတော်၏ညီအစ်ကိုများ(တပည့်တော်ဟုခေါ်ကြသော်လည်း ဝါ
ကြွားသောသူ) ကိုခုတ်လှဲပြီးနောက် လောင်ကျွမ်းနေသော မီးအိုင်ထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရလိမ့်မည်။
ပါလက်စတိုင်းဒေသရှိသံလွင်ပင်နှစ်မျိုးအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အားအဓိကသုံးချက်သွန်သင်ပေးပါသည်။
(၁) တပါးအမျိုးသားများအရေအတွက် ပြည့်မှီလာသည့်တိုင်အောင်ဣသရေလလူမျိုးများအားမျက်
ကန်းဖြစ်စေမည်ဟုဆိုသည်။ တပါးအမျိုးသားများအရေအတွက်ပြည့်မှီလာသည့်အချိန်တွင်ထို
ဒုစရိုက်လူပေါ်လာရလိမ့်မည်။
(၂) ခုတ်လှဲလိုက်သော အကိုင်း၌သံလွင်ရိုင်းအလိုက်ဆက်စိုက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်း
သောသာသနာတော်အမှုကို ဆက်လက်မထမ်းဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(၃) ဘုရားသခင်သည်သူ၏လူဖြစ်သောသူ၏လူဖြစ်သော ဣသရေလူမျိုးကိုဘယ်တော့မှ စွန့်ပစ်
မည်မဟုတ်။ ကျိုးပဲ့သွားသောအကိုင်းကိုလည်းအသစ်တဖန်ဆက်၍စိုက်လိမ့်မည်။
သံလွင်ရိုင်းသည် လောကပညာအားဖြင့်ဘုရားရှင်အားကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်ကိုပုံဆောင်ထားလေ
သည်။ သို့သော်လည်း ခုတ်လှဲပြီးနောက် မျက်ကန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရသော်လည်း ဘုရားရှင်ကုသပေးပြီး
ကောင်းသော သံလွင်ပင်အစစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သံလွင်ပင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ ဘုရားသခင်ထံမှ အဦးဆုံးခံစားရမည့် ကောင်းကြီးကိုပုံဆောင်
လေသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဤ သံလွင်ပင်ကို ဣသရေလအားပုံဆောင်ထားပြီးတပါးအမျိုးသားကိုသား
ရဲအဖြစ်ပုံဆောင်ထားလေသည်။ ဤပုံဆောင်ချက်များသည် လုံးဝမှန်ကန်ပြီး သင့်လျော်သောပုံဆောင်ခြင်းများ
ဖြစ်ပေသည်။ (ဒံ ရး၁-၂၈)

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....