Wednesday, 5 September 2012

ျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ပါ

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ
ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးႏွင့္ ေလာကဓါတ္အရာမ်ားကုိဖန္ဆင္းသည္သာမက လူကိုလည္းဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဤလူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ေျမႀကီးကိုယူ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္ေစ့စပ္ကာ ပံုသြင္းၿပီးႏွာေခါင္းမွ နာမ္သက္(ဇီဝသက္) ကုိမႈတ္သြင္းေတာ္မူ၍ လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါအျဖစ္ တည္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ
လူ၌သခၤါရက႑ႏွင့္တဲြဖက္ကာ အစဥ္ထာဝရတည္မည့္နာမ္သက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤေလာကမွစုေတ့ေသာအခါ ဘဝသည္ ဆံုးမသြားဘဲ ထာဝရခရီးကုိဆက္ရဦးမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသည္ဤေလာက၌အသကရွင္စဥ္
မိမိကုိဖန္ဆင္း ေသာဘုရား ႏွင့္အဆက္မျဖစ္မခ်င္းစိတ္ႏွလံုးထဲ၌ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမႈမရႏုိင္ပါ။ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ယံုၾကည္ႏုိင္သည့္သက္ေသရဖုိ႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္က ႏွလံုးသားကုိသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ျမင္မည္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားရွင္ကခဲြျခားမႈမရွိပါ။ လာလိုေသာ သူတို႔သူတို႔ထံသုိ႔လာႏုိင္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ကအသိေပးေခၚဖိတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏စကားေပၚတြင္ ယံုၾကည္တုန္႔ျပန္ ကုိးစားမည္ဆုိလွ်င္ယံုၾကည္ျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္ကုိအမွန္ပင္ခံစားရ မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ကိုယ္ေတာ္စကားကုိသံသယ စိတ္ျဖင့္တုန္႔ျပန္ကာအေလးမထား၊ ဂရုမျပဳလွ်င္အက်ဳိးရႈံးမည့္ သူမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

သေဗၺဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္
လူမွန္လွ်င္ခရစ္ယာန္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိမိမိပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့အညီဖန္ဆင္းထားေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိၿပီး မည္သုိ႔ေသာသေဘာျဖင့္အသက္ရွင္ေနသည္ကုိသိပါသည္။ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ဘုရားစကားကုိ ျငင္းပယ္၍အျပစ္သားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ပုန္းကြယ္ေနသည္ကုိ ဘုရားရွင္ကသိျမင္ပါသည္။

ဘုရားရွင္က အာဒံႏွင့္ဧဝအား “သင္တုိ႔ အဘယ္မွာရွိသနည္း”ဟု ေမးပါသည္(ကမၻာ၊၃)။ အကယ္စင္စစ္ထုိသုိ႔ ေမးျခင္းမွာ သူတို႔ရွိသည့္ေနရာကုိဘုရားရွင္ကမသိ၍ ေမးျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာဒံႏွင့္ဧဝံသည္သူတို႔၏အမွားကုိဝန္ခံ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္သို႔ ျပန္လာလုိေသာဆႏၵမရွိပါ။ ထုိနည္းတူ ယေန႔လူေျမာက္ျမားစြာတို႔သည္ အျပစ္သားဘဝမွ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ျပန္လာၿပီး အျပစ္လႊတ္ျခင္းကိုလက္ခံရယူ၍ ဘုရားရွင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ရန္ အလုိမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္ၾကား၍
(က၊၂၈း၁၃)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္ႏွင့္စကားေျပာေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ရသည္။ ယာကုပ္သည္ ယခင္အခ်ိန္ ကမိဘဘုိးဘြားတို႔၏ ေျပာေသာစကားအရသာ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းကုိၾကားသိထားသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္က သူ႔အားစကားေျပာသည္ကိုၾကား၍ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်သက္္ေသႏွင့္ သိခြင့္ရသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အျခားသူမ်ားကတဆင့္ေျပာၾကား၍သာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းသိရွိၿပီး ကိုယ္တိုင္ဘုရားရွင္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ထိေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးပါက ႏွလံုးသားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုတမ္းတ၍ ေခၚၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ေမာေရွအားသူ၏အမည္နာမကုိေခၚ၍ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးမွ စကားေျပာေတာ္မူပါသည္။ ထုိ႔အတူေယာရႈအားလည္း အမည္နာမျဖင့္ေခၚ၍သိေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေမာေရွအားေခၚစဥ္ ေမာေရွသည္ ေယာကၡမ၏သိုးႏွင့္ဆိတ္မ်ားကုိ ထိန္းေက်ာငး္ေတသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အမႈ ကုိျပဳသည့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွလံုးသားကဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းဆင္ျခင္၍တမ္းတမည္ဆုိပါက၊ ဘုရားရွင္မွစကား ေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းကိုေရာက္လာ၍ ဝတ္ျပဳစည္းေဝးတြင္ပါဝင္ၿပီးမွ ေလာကီအရာမ်ားကုိ အာရုံစိတ္မိသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏စကားသံကုိမၾကားရဘဲျပန္သြားရေသာျဖစ္ ရပ္သည္လါန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွ ေပသည္။

ဟုတ္မွန္ေသာစကား
(ဆာလံ၊ ၁၁၉း၁၆ဝ)တြင္ ဆာလံဆရာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းဝန္ခံထားပါသည္။ ဆာလံ သီခ်င္းကိုေရးသားေသာဒါဝိဒ္အသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားအလံုးစံုမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသကိုလက္ေတြ႔ ခံစားရပါ သည္။ သူကုိယ္တိုင္၏အသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ခံစားရသလုိ အျခားလူမ်ားလည္း လက္ေတြ႔ျမည္းစမ္း၍ သက္ေသ ခံစားႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ ေဝငွသက္ေသခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိယ္ တိုင္ခံစားၿပီးေသာအခါ သိုထားဖုိ႔ရန္မဟုတ္ပါ။ သက္ေသကုိအျခားသူမ်ားအား ေဝငွေျပာၾကားဖို႔ ကိုယ္ေတာ္အလုိရွိပါသည္ (ေဟရွာ၊၅၅း၁ဝ)။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းကုိေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္သည္သာမက ႏွလံုးသားႏွင့္္ တမ္းတ၍ ေအာ္ဟစ္သူတိုင္းကုိုတုန္႔ျပန္သက္ေသထူဖို႔ ယေန႔ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။ ယေန႔ဤႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိၾကား၍ ခုိင္မာ ေသာသေဘာ၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသေဘာမရွိဘဲ မိမိအသက္တာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားအတိုင္း ကုိယ္ေတာ္ အားျမည္းစမ္းေခၚၾကည့္ပါ။ ထုိ႔သုိ႔ေခၚလွ်င္ ထာဝရအက်ဳိးရလဒ္ခံစားႏုိင္ေသာသက္ေသကုိ သင္ေတြ႔ျမင္ခံစားရ မည္ဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္သတိေပးေဝငွလုိက္ရပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....