Sunday, 9 September 2012

ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိသလား?

ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိသလား?။ သမၼာက်မ္းစာက “လူသည္ မိန္းမ ဖြားေသာသူျဖစ္သျဖင့္ အသက္တို၍ ဒုကၡႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။ ပနး္ပြင့္ကဲ့သို႔ပြင့္၍ ရိတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရပါ၏။ မတည္မရပ္ပဲ အရိပ္ကဲ့သို႔ ေရြ႕သြားပါ၏ လူသည္ေသလွ်င္ အသက္ရွင္ပါလိမ့္မည္ေလာ။ အကၽြႏ္ုပ္ေျပာင္း လဲခ်ိန္မေရာက္မွီ ပင္ပန္းစြာအမႈထမး္ရေသာ ေန႔ရက္ကာလပတ္လံုးသည္းခံ လ်က္ေနပါမည္” (ေယာဘ ၊ ၁၄း၁၊ ၂၊ ၁၄)။

ေယာဘကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတို႔ကို
ဤေမးခြန္းကစိန္ေခၚေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသဆံုးသြား ၿပီးေနာက္မည္သည့္အရာမွ်တိက်စြာျဖစ္ပ်က္ေနပါသနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဘ၀ရပ္သြားပါ သလား။ ေသျခင္းတရားသည္ ဘ၀သံသရာ လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ေနာင္ဘ၀တြင္ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္ရန္ တံခါးေပါက္ျဖစ္ သလား။ လူသား အားလံုးသည္ ေနရာတစ္ခုသို႔သြားရမည္လား။ သို႔မဟုတ္ မတူညီေသာေနရာသို႔သြားရမည္ေလာ။ ေကာင္းကင္သုခဘံုႏွင့္ ငရဲမီးအိုင္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ရွိသလား။ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔သည္ စိတ္အာ႐ံုခံစားခ်က္ သာျဖစ္သလား။

ေနာင္တမလြန္ဘ၀သာမက ဘုန္းႀကီးေသာ ထာ၀ရအသက္ ရွိေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အဖို႔ အလို႔ငွာ၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာအရာတို႔ကို လူ႔မ်က္စိျဖင့္ မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မႀကံစည္ေသး” (၁ေကာ ၂း၉)။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူ႕ဇာတိကိုခံယူလ်က္ ဤထာ၀ရအသက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားေပးအပ္ရန္ ဤေလာကသို႔ ႀကြလာခဲ့သည္။ “ထိုသူသည္ ငါတို႕လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏။ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မး္သာကိုျဖစ္ေစေသာဆံုးမျခင္းကို သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔ သည္အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏ (ေဟရွာယ ၅၃း၅)။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈက ယူေဆာင္သြားခဲ့၍ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ သခင္ေယ႐ႈက မိမိအသက္တာေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သခ်ဳႋင္းတြငး္မွ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ေသျခင္းေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ရေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို ျပသခဲ့ပါ သည္။ သူသည္သူ၏ အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔မတက္မွီ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ဤေလာကတြင္ ေနထိုင္ ခဲ့ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက သက္ေသထူခဲ့ပါသည။္ေရာမ ၄း၂၅ က ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္မည္အေၾကာင္း ထေျမာက္ေတာ္မူ၏ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျငင္းဆိုမရေသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ မလိုအပ္ေသာအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ သည္ဟု တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုကေျပာခဲ့ပါသည္။ ဤသမၼာတရားျဖစ္ေသာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို မည္သူကမွွ မျငင္းပယ္ႏိုင္ေပ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတရား ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကိးေသာ တရားျဖစ္ပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထေျမာက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထေျမာက္ျခင္းတရားကို မယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ယာန္တို႔ကို ရွင္ေပါလုက ဤသို႕ခ်ိဳသာစြာ ကတိေပး ထားပါသည္။ ယခုမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရသည္ျဖစ္၍ ေသေသာသူ တို႕သည္ထေျမာက္ျခင္းမရွိဟု သင္တို႔တြင္ တခ်ိဳ႔႕ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ရၾကသနည္း။ ေသေသာသူတို႔ သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္ မမူ(၁ ေက၊ ၁၅း၁၂-၁၃)။

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာသူမ်ားထဲတြင္ အဦးဆံုးေသာသူျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦး၊ အာဒံအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းတရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ၏ မိသားစု၀င္အျဖစ္ အေမြခံေသာသူတို႔သည္ အသစ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိပါလိမ့္မည္ (၁ ေကာ၊ ၁၅း၂၀-၂၂)။ ဘုရားသခင္ကခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ထေျမာက္ေစ သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ၏ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာေသာအခါ ထေျမာက္မည္ျဖစ္ သည္ (၁ေကာ၊ ၆း၂၄)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ အတူတကြ၀င္ေရာက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထာ၀ရကာလစိုးစံေနရာသို႔၀င္ေရာက္ရန္ လူတိုင္းက ဤေလာက တြင္အသက္ရွင္ခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေသ၍ ေနာက္မွ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္(ေဟၿဗဲ ၉း၂၅)။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ ရွင္ေသာေနရာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရ ျပစ္ဒဏ္ခံစားရေသာေနရာ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္နည္းတူ ငရဲမီးအိုင္သည္ ထင္ရာျမင္ ရာေတြးေတာႏႈတ္ႁမြက္ ျခင္းမဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္တည္ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ မတရားေသာသူတို႕ကိုထာ၀ရအဆံုးမရွိသုိေလွာင္ေသာ ေနရာ၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေဒါသကိုထာ၀ရကာလခံစား ရေသာေနရာျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္နာက်င္မႈတို႔ကို ခံစားရ၍ ထိုမွ်မကအရွက္ကြဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ ရြံ႕႐ွာမုန္းတီးျခင္းတုိ႔ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။

ငရဲမီးအိုင္သည္ အဆံုးမရွိေသာတြင္းနက္ႀကီး (လုကာ ၈း၃၁၊ ဗ်ာ ၉း၁) မီးမေသေသာေနရာ၊ ကန္ႏွင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာေနရာ၊ မတရားေသာသူတို႔သည္ ထုိေနရာတြင္ ေန႔ညမပ်က္ ထာ၀ရကာလငိုေႀကြးျမည္တမ္းျခင္း ခံစားရေသာေနရာျဖစ္ သည္( ဗ်ာဒိတ္၊ ၂၀း၁၀ )။ငရဲမီးအိုင္ထဲတြင္ ငိုေႀကြးျခင္းႏွင့္ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြး ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႕သာရွိသည္ (မ၊ ၁၃း၄၂)။ ငရဲမီးအိုင္သည္ “ပိိုးမေသမီးမၿငိမ္းေသာေနရာ” ျဖစ္သည္ (မာကု၊ ၉း၄၈)။ မတရားေသာသူတို႔၏ေသျခင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ၀မ္းေျမာက္မႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရ အသက္ရရွိေရးအတြက္ မိမိအျပစ္မွ ေနာင္တရရန္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္ (ေဟယ်ေက်လ၊ ၁၃း၁၁)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူ႔ထံ အ႐ံႈးေပးအပ္ႏွံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အတင္းအဓမၼမခိုင္းေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚသူဆံုးျဖတ္မည့္အရာသည္ သူႏွင့္ထာ၀ရခြဲခြာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေလာက၌ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ စမ္းသပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္္ ေသရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္ရွိေသာ အရပ္၌ ထာ၀ရစိုးစံရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္၍ ထာ၀ရအသက္မည္ကဲ့သို႔ ရရွိႏိုင္မည္ နည္း။ လမ္းတခုတည္းရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းး ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္၍အသက္ရွင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၁၁း၂၅ - ၂၆)။

ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္သည္ လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေလာကီေရးရာေပ်ာ္ရႊင္မႈတခ်ိဳ႕ကို ျငင္းပယ္ရန္လိုအပ္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႕ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ရန္လိုအပ္ သည္။ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏။ သားေတာ္ကိုပယ္ေသာ သူမူကား အသက္ကို မေတြ႕ရ။ ထုိသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ (ေယာဟန္၊ ၃း၃၆)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသလြန္ ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာင္တရရန္ အခြင့္အေရးရဦးမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္၍ တႀကိမ္တည္းကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမင္ေတြ႔မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္တို႔သည္ တျခားေ႐ြးခ်ယ္ ရန္မ႐ွိ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ရန္အတြက္သာလိုအပ္သည္။ယခု ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည ္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံလာရန္သူကအလုိေတာ္ရွိသည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိဆန္႔ က်င္မႈျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔၏ အျပစ္အတြက္အေသခံသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္လွ်င္ ယခုဘ၀၌ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္တာ ပုိင္ ဆုိင္ရုံသာမက ခရစ္ေတာ္ရွိေသာေနရာ အရပ္၌ ထာ၀ရ ကာလစုိးစံရလိမ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲဆုေတာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခား ဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏိုင္ သည္ကိုမွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာငး္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္ တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈကယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏ ကၽြႏု္ပ္သည္အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ့္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ဖြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ တရားႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ထာ၀ရအ သက္ဆု ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား?   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....