Friday, 7 September 2012

ငရဲဆိုတာတကယ္ရွိသလား

အမွန္တကယ္ပင္ရွိပါသည္
အျပစ္ဒဏ္ခံရာ ငရဲမီးအိုင္ရွိေၾကာင္း လူတိုင္း၏စိတ္ဝိညာဥ္၌ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသည္။ ငရဲရွိသည္ဟု ႏႈတ္ျဖင့္လူေရွ႕တြင္ ဝန္မခံလိုသူမ်ားပင္ အတြင္းဩတၲပ၌ ငရဲရွိေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားမွာ အျပစ္ဒဏ္ခံရာ ငရဲ အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားလိုၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိေတြ႔ႀကံဳခံစားရမည့္ ေဘးဒဏ္ ကို တင္ႀကိဳမစဥ္းစာ ဝန္႔ေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အ ခ်ိဳ႕မွာ ေနာင္တမလြန္ထက္ လတ္တေလာအေရးကို ဦးစားေပးေသာေၾကာင့္
တေၾကာင္း ငရဲ၏အျဖစ္မွန္ကို ရွာေဖြေလ့လာျခင္း မရွိၾကေခ်။ ငရဲရွိေၾကာင္းဘုရားသခင္ ႏႈတ္ျြမက္ေတာ္မူသည့္သမၼာက်မ္းမွ အေထာက္အထား(၃)ခ်က္ကို ေလ့လာပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ မမွားယြင္းႏိုင္သည့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာ စစ္မွန္တိက်ေသာအေျဖကို ေပးႏိုင္၍ ေလ့လာ ယံုၾကည္သင့္ပါသည္။

(က) အသိအာ႐ံုျဖင့္ ဒုကၡခံရမည္
ငရဲတြင္ အျပစ္သားတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္အသိအာ႐ံု(၆)ပါးျဖင့္ ဒုကၡေဝဒနာ ခံစားရမည့္အေၾကာင္း အရွင္ေယ႐ႈဘုရားကိုယ္တိုင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သတိ ေပးခဲ့သည္(မ၁၀း၂၈။၁၃း၄၁၊၄၂)။ အထက္ပါစကားမ်ားသည္ ေမတၲာ၊ ဂ႐ုဏာ ရွင္ ေယ႐ႈဘုရား ၏ သတိေပးစကားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူမ်ား ယူဆသကဲ့သို႔ ေျခာက္လွန္႔တာ ဟု ခံယူလွ်င္ အဘယ္မွ် မိုက္မဲရာက်မည္နည္း
ေနာင္တမလြန္ဘဝအတြက္ ထာဝရဘုရားကို အားမကိုးခဲ့ေသာ သူေ႒းတဦးသည္ ငရဲတြင္ (ပူေလာင္ ဆာငတ္၊ သိ၊ ျမင္၊ သတိယ သည့္) အသိအာ႐ံုမ်ားျဖင့္ ျပင္းစြာ ေဝဒနာခံစားေနရေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္အရွင္ေယ႐ႈက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားထပ္မံ ေျပာျပ သတိေပးခဲ့သည္(လု၁၆း၂၃-၂၅)။
ခ်စ္စြာေသာ ေလာကခရီးသည္
ငရဲတြင္ ေျပာမကုန္ေအာင္ ခံရမည့္ဒုကၡဆင္းရဲကို သင္သည္ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားသင့္ေပ။ သင္၏အျပစ္ျပႆနာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ေလ့လာၿပီးၿပီလား

(ခ) ဒုကၡပမာဏ အစားစားခံရမည္
ငရဲသို႔က်သူတိုင္း ဒုကၡဆတူခံရၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း စာေစာင္တို႔၌ ေရးသားခ်က္ႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံၾကရ၏။(ဗ်ာ၂၀း၁၂)။ လူတိုင္း မိမိအျပစ္ျပဳခဲ့သည့္ ပမာဏႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ခံၾကရမည္။ အရွင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေပးဆပ္အေသခံျခင္းကို ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းမရွိာပဲ မိမိေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ အျပစ္ေၾကေကာင္း ေၾကမည္ဟုေတြးထင္ၿပီး၊ အဘယ္မွ်ပင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ လုပ္ေစကာမူ ငရဲသို႔က်မည္ဟု က်မ္းစာ၌ သတိေပးထားသည္။ အရွင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေပးဆပ္အေသခံျခင္းသာ ငရဲ၌ခံရမည့္ အျပစ္ဒဏ္မွ မိမိကို ကယ္ခြ်တ္ေပးႏိုုင္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာကို ယံုၾကည္အားကိုးပါ။

(ဂ) ဒုကၡကို ထာဝရခံရမည္
ငရဲသည္ အဆံုးမရွိ ထာဝရကာလဆက္ဆက္ ဆင္းရဲခံရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အျပစ္သားတို႔သည္ ပိုးမေသ၊မီးမၿငိမ္းရာ၊ ငရဲမီးအိုင္တြင္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ျပင္းစြာေသာ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရမည္(မာ ၉း၄၄။ ဗ်ာ၁၄း၉၊၁၁)ဟု က်မ္းစာ၌ သတိေပးထားပါသည္။
ငရဲသည္ အဘယ္သူမွ် မစဥ္းစားခ်င္၊ မစဥ္းစားရဲေလာက္ေအာင္ ႀကီးစြာေသာ ထာဝရ ဒုကၡဆင္းရဲခံရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မစဥ္းစာပဲေန႐ံုျဖင့္ သင္သည္ငရဲမွ လြတ္မည္မဟုတ္ေပ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျဖစ္မွန္ကို သိၿပီး လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရွာသင့္ၿပီ။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....