Saturday, 8 September 2012

ကယ္တင္ျခင္းေမးခြန္းမ်ား

၂၉၈။ သမၼာက်မ္းသည္ ထာ၀ရစိတ္ခ် လုံျခဳံမူကုိ သြန္သင္ပါသလား။
            ထာ၀ရစိတ္ခ်မူဟူေသာစကားလုံးကုိ သမၼာက်မ္းထဲ၌မေတြ႕ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္  ထာ၀ရအသက္ကုိ တိက်စြာ သြန္သင္ပါသည္။ သခင္ ဘုရားက ေယာ၊၁၀း၂၈ ၌ “သူတို႔သည္ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ မည္မဟုတ္” ဟုဆုိ၏။ သခင္ ဘုရား သစၥာရွိေၾကာင္း ဤက်မ္း ပုိဒ္က သြန္သင္ဟန္ရွိေသာေၾကာင့္ သခင္ ဘုရားအေပၚ၌ယုံၾကည္စိတ္ ခ်ထားေသာအခါ ရွင္ေပါလုႏွင့္အတူ  “အဘယ္သူကုိ ငါယုံၾကည္သည္ကုိငါသိ၏။သူ႔ထံ၌အပ္
ထားသမွ်ေသာအရာတို႔ကုိ ထိုေန႔တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ငါသေဘာ က်လ်က္ရွိ၏”(၂တိ၊၁း၁၂)ဟု၀န္ခံႏုိင္မည္။လုံျခဳံစိတ္ခ်မူကုိ ျပင္းထန္စြာျငင္းပယ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားစြာရွိ ေသာ္လည္းအကယ္၍ သူတို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရေသာသူသည္ ဤလုံျခဳံစိတ္ခ်မူကုိ မယုံၾကည္ပါက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျငိမ္သက္ျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ လက္လႊတ္ရၾကမည္။

၂၉၉။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟုထင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔စိတ္ခ်ႏိုင္ပါမည္နည္း။
            ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ကထမေစာင္ကုိဖတ္ျပီး “သိသည္” ဟူေသာစကားလုံးကုိေတြ႕တိုင္းအဓိကထားျပီးမွတ္သားပါက သင့္အား မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ျပီးစီးခဲ႔သည့္ အလုပ္အေပၚ၌ အမွီျပဳျပီး သင္၏ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကဳံသုိ႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္အေပၚ၌မတည္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကျပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္သြားျပီဟု လုံးလုုံးယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ကယ္တင္သည့္ သူ၏သစၥာပင္ျဖစ္သည္။

၃၀၀။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရေၾကာင္းသိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လူမ်ားတို႔၏သက္ေသခံျခင္းကဲ႔သုိ႔အခ်ိန္္ေပးႏိုင္ပါ။ဤအရာသည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္လုိအပ္ပါသလား။
          ကယ္တင္ျခင္းရသည့္အခ်ိန္ အတိအက်ကုိ မသိသည့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ အေရးၾကီးေသာအရာမွာ ကယ္ တင္ျခင္းရေၾကာင္းယခုသိရန္ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ကုိျပန္လည္ေျပာျပတတ္ရန္ ဆႏၵရွိသင့္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူေသာ္လည္း မရွိမ ျဖစ္ဟု မယုံၾကည္ပါ။ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ႔သုိ႔လူတိုင္းသည္တူညီေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတည္းထဲ၌ ၾကီးျပင္းလာေသာသူမ်ားမဟုတ္ပါ။

၃၀၁။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးသင့္ပါသလား။ သူတုိ႔ကို ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ ၾကိဳတင္ခဲြ ခန္႔ထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆုေတာင္းျခင္းမည္သုိ႔အေျဖရႏိုင္မည္နည္း။
            ေရွးမဆြကခဲြခန္႔ ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ၾကိဳတင္သိထားျခင္းအေပၚ၌အေျချပဳပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္သဗၺညဳတဥာဏ္ ေတာ္ ရွင္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အရာခပ္သိမ္းကုိ ၾကိဳတင္သိထားျပီး ထိုအတိုင္းစီစဥ္ၾကံစည္ပါသည္။ဤအရာသည္ဆုေတာင္း ျခင္းတန္ ဖိုးကုိ မပ်က္စီးေစႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကိဳတင္ခဲြခန္႔ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏အလုပ္ျဖစ္ျပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္မွာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ ပါ သည္။မိမိတို႔အပုိင္းကုိ သစၥာရွိစြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳၾကပါက ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အပုိင္းကုိျပီးစီးေစမည္။စုိးရိမ္ရန္မလုိပါ။

၃၀၂။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားသည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေနာက္ပုိင္း၌ကယ္တင္ျခင္းရရန္အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိၾကဦးမည္လား ။ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါက သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ထြက္သြားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကုိမည္သုိ႔ရရွိ ၾကမည္နည္း။
            ဗ်ာဒိတ္ ၇ အရေဘးဒဏ္ၾကီးကာလအတြင္းတြင္ မ်ားစြာေသာလူမ်ားကယ္တင္ျခင္းရၾကမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ေသာ္လည္း ယခုကာလ၌သခင္ဘုရားကုိျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္သခင္ဘုရားၾကြလာျပီးေနာက္ပုိင္း၌ဒုတိယ အခြင့္အေရးကုိေမွ်ာ္ လင့္၍ မရပါ။ဧ၀ံေဂလိကုိျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားအားအျခားေသာ အခြင့္အေရးေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္အျမဲတမ္း စြဲကုိင္ေလ့ ရွိပါ သည္။သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၌ေခၚသြားျပီးေနာက္ပုိင္းပင္ေတကုေတၱမတိုင္မီ ဓမၼေဟာင္းကာလကဲ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။ အသင္းေတာ္၌တည္ရွိျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူခ်ီ ေဆာင္ျခင္းခံ ေသာ္ လည္း ေျမၾကီးေပၚ၌ယုံၾကည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ဆက္လက္သက္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

၃၀၃။ ကၽြန္ေတာ္အမွန္တကယ္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံသည္ကုိ မည္သို႔သိႏုိင္ရမည္နည္း။
            သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိစိတ္လႈပ္ရွားခံစား လ်က္လူ၏ အထင္အျမင္ႏွင့္သင္၏ စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ရွိေသာ အေတြးအေခၚအေပၚမူတည္မထား ရန္ ကၽြႏု္ပ္အၾကံေပးပါရေစ။အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္အေပၚ၌ တည္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ အသက္တာမ်ားကုိၾကည့္ေသာ အခါ ၌သံသယ မ်ားစြာျဖစ္ေစပါ သည္။ဘုရား သခင္၏ ဂတိ ေတာ္ကုိ ၾကည့္ေသာအခါ၌သံသယမရွိႏိုင္ပါ။ထုိ႔အျပင္က်မ္းစာက “သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိေခၚေသာသူ တုိင္းတို႔သည္ ကယ္ တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္” ဟုဆို၏။ထုိကတိေတာ္ႏွင့္မည္သည့္အရာမွ်႐ႈပ္ေထြးမူ မရွိေၾကာင္း သင္သတိထားမိပါလိမ့္ မည္။ သူ၏နာမည္ကုိ႐ိုးသားစြာေခၚပါက စိတ္ခံစားသည္ျဖစ္ေ စ၊သင္ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟု ဘုရားသခင္ေျပာပါသည္။ တစ္ခါထပ္ ေျပာပါရေစ။ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ၌ မတည္ဘဲ သင္၏ ယုံၾကည္ျခင္းအရာ အေပၚ၌ တည္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က“ ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူကိုငါအလွ်င္းမပယ္” ဟုဆို၏။

၃၀၄။ သမၼာက်မ္းက အိမ္လုံးကၽြတ္ကယ္တင္ျခင္းရျခင္းကုိ သြန္သင္ပါသလား။
            တစ္မိသားစုလုံးကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁ ရွိတစ္အိမ္သားလုံး ယုံၾကည္ေသာဖိလိပၸိျမိဳ႕ရွိေထာင္မွႈးကုိ သတ္ိရပါ။ တအိမ္လုံးကယ္တင္ျခင္းရရန္တအိမ္သား လုံးယုံၾကည္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရျပိီး ကေလးမ်ား ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သခင္ ဘုရားကုိအျပည့္အ၀ ယုံၾကည္မည္ဆုိပါကသူသည္“ သူငယ္သြားရာလမ္း၀၌ ဆုံးမသြန္သင္ေလာ့ ဟူေသာႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

၃၀၅။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရျပီဟု ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာသံသယရွိျပီး ကယ္ တင္ျခင္းဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ဤအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္အမွန္ တကယ္ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးျခင္းျဖစ္ပါသလား။

စာ၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာကၽြႏ္ုပ္လည္းအၾကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာသံ သယရွိပါသည္။ သင္အံ႔ၾသသြားျပီလား။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္အေပၚ၌ သံသယမရွိ ေသာ္လည္း De Haan ဟူေသာ သူကုိ ကၽြႏ္ုပ္ခဏခဏ သံသယ ရွိပါသည္။ ဤပုဂၢဳလ္၏အထဲကုိ ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ေသာအခါအရာခပ္သိမ္း တို႔ ေမွာင္ မိုက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္သူကုိ ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ေသာအခါအရာခပ္သိမ္းေတာက္ပ လွ်က္ရွိပါသည္။ကယ္တင္ရွင္ကုိသင္ၾကည့္မည့္အစား သင္ကုိသင္ၾကည့္မည္ကုိ စုိးရိမ္ပါသည္။ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္ ေျပာင္းလဲျပီး ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္မ်ားသည္အတူ တူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။

၃၀၆။ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြါးလာၾကပါသလား။
            လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမြးဖြါးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားမဟုတ္ဘဲအမ်က္ေတာ္ကိုခံေသာသူမ်ားႏွင့္  မာရ္နတ္သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းက တိက်စြာေျပာပါသည္။ ေယ႐ႈ ကုိယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသစ္ေမြးဖြါးျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္၏အေစခံ ကၽြန္ႏွင့္သားသမီးျဖစ္ႏုိင္သည္။

၃၀၇။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသုိ႔ လာရန္ ဤအသက္တာသည္ေနာက္က်ေနျပီလား။
            ေနာင္တရလွ်က္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔လာရန္ ေနာက္က်ေနျပီဟု ကၽြႏု္ပ္ မယုံၾကည္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေနာင္တမရႏုိင္ သု႔ိမဟုတ္သခင္ ဘုရားထံေတာ္သုိ႔မလာႏိုင္ပါက ဤအေၾကာင္းအရာကုိ သတိရခံစားမည္မဟုတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေရားရာ၌ေသေသာ သူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ေသာသူသည္ သခင္ေယ႐ႈထံသုိ႔လာရန္အဆင့္၌ ရွိေသးသည္။“ သခင္ဘုရား ၏နာမ ကုိေခၚေသာသူတိုင္း သည္ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရလိမ့္မည္။”(ေရာမ၊၁၀း၁၃) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကုိ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ က “ ကိုယ္အျပစ္ တို႔ကုိ ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိလႊတ္၍  ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္၄င္း ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း ျပည့္စုံေတာ္မူ၏” (၁ေယာ၊၁း၉)ဟူ၍သမၼာက်မ္းက ရွင္းလင္းပါသည္။ ဤကတိေတာ္အတြက္ အေျခအေန ထပ္္မံ ျဖည့္ဆည္းျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း  “မည္သူမဆုိ” အျပစ္၀န္ခ်ျခင္းႏွင့္ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔လာေသာ အာဒံႏွင့္သားသမီးတုိငး္အတြက္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ ကန္ေၾကာင္းယုံၾကည္ရမည္။

၃၀၈။ တရားေဟာရာက်မး္ ၂၃း ၂ အရ တိတ္တိတ္ပုန္းရေသာကေလးသည္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏုိင္ဟု တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက ကၽြန္ေတာ့္အားေျပာပါသည္။ သမၼာက်မ္း၌ သြန္သင္ပါသလား။
            တိတ္တိတ္ပုန္းရေသာကေလးသည္ အျခားေသာသူမ်ားကဲ႔သုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းမရႏုိင္ဟု သမၼာက်မ္းထဲ၌ လုံး၀ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ “လာလုိသူတိုင္း” သည္ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္လက္ခံႏုိင္ျပီ။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....