Tuesday, 18 September 2012

သင့္ျပႆနာအေျဖမွန္

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ အ ခု တေလာ ကြ်နု္ပ္တို့သည္ ေမွာ္ဘီယံု ျကည္သူမ်ားထံ၊ တစ္အိမ္တက္ တစ္
အိမ္ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသူတို့အ ထဲတြင္ ျပႆနာ အမို်းမို်းရိွျကသည္ ကို ေတြ့ရပါသည္။ တခို့်မွာ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာ၊ တခို့်မွာ  လင္မယား အျကားျပႆ နာ၊ တခို့်မွာ သားသ မီးမ်ား မလိမၼာမႈျပႆနာ၊  တခို့်မွာ
အေမြဆိုင္ျပႆနာ၊  တခို့်မွာ က်န္း မာေရးျပႆနာ၊ တခို့်မွာ အလုပ္အ ကိုင္နွင့္ဆိုင္ေသာျပႆနာ စသည့္

စသည့္ျပႆနာအသီးသီးကို ရင္ဆိုင္ ေနျကရပါသည္။
  ထိုသူတို့၏ျပႆနာမ်ားကို ဆုေတာင္းေပးရင္း၊ သူတို့ေျဖရွင္း နည္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းေလ့လာ
ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ သူတို့၏ျပႆနာေျဖ ရွင္းနည္းကို ျခံုျပီးေျပာရလွ်င္၊ ကိုယ့္ ျပႆနာကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာ
ျပျပီး အျကံဥာဏ္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေငြ ေရးေျကးေရးအခက္အခဲရိွသူမ်ား သည္လည္း အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံ
ေငြေခ်းျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာေျဖ ရွင္းျကျခင္း၊ တခို့်မွာ ထိုျပႆနာကို ဘုရားသခင္က ဖယ္ရွားေပးဖို့ ဆု
ေတာင္းရင္း ဘုရားသခင္ထံမွ ဘာ အေျဖမွ မရသည့္အဆံုး၊ဘုရားသခင္ ကို စိတ္ေကာက္ျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္း
မတက္သူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။
      ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ သင္ ေကာ မည္သို့ေသာျပႆနာနွင့္ ရင္ ဆိုင္ေနရပါသနည္း။ အထက္ပါယံု
ျကည္သူမ်ား၏ျပႆနာမ်ားသည္ ဆု ေတာင္းေနျကေသာ္လည္း မေျပ လည္သည့္အတြက္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္
ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္၊ အျခားသူမ်ား ကို အျကံဥာဏ္ေတာင္းလိုက္နွင့္ မ ေျပလည္သည့္အဆံုး၊ ေဗဒင္ဆရာထံေရာက္လိုေရာက္၊ ျပႆနာမွ ရုန္းမ ထြက္နိုင္ဘဲ၊
 လံုးခ်ာလည္လိုက္ေန သည္ကို ေတြ့ရေလသည္။
 
ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ကြ်နု္္ပ္ လည္း မရင့္က်က္မီွက ဤအတိုင္းဘဲ ျပႆနာထဲမွာ ခ်ာခ်ာလည္ခဲ့ဘူးပါ
သည္။ ကြ်နု္ပ္၏ျပႆနာမွာ ေပတရု ကဲ့သို့ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ဆနၵေစာ ေသာျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ တခါက
အရွင္ေယရႈကို လူေတြလာဖမ္းစဥ္၊ ေယရႈနွင့္ အတူပါလာေသာ သူတို့ သည္ ျဖစ္အံ့ေသာအမႈကို ျမင္လွ်င္
သခင္ အကြ်နု္ပ္တို့သည္ ထားနွင့္ ခုတ္ရပါ့မေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပီး မွ တစ္ေယာက္ေသာသူ (ေပတရု)
သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ကြ်န္(မာလခု)ကို ခုတ္သျဖင့္ လက်ာ္နားရြက္ ျပတ္ေလ၏ (လုကာ၊ ၂၂း၄၉-၅၁)
ေပတရုသည္ အရွင္ေယရႈကို ခုတ္ရ ပါ့မေလာဟု အခြင့္ပန္ေသာ္လည္း အရွင္ေယရႈထံမွ ဘာတစ္ခုမွ် တံု့ျပန့္
ျခင္းမရမီွမွာ သူ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ခဲ့သကဲ့သို့ ကြ်နု္ပ္တို့သည္လည္း မိမိ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခဲ့သကဲ့သို့ ကြ်နု္ပ္သည္လည္း မိမိျပႆနာအတြက္ ဆု ေတာင္းျပီး ဘုရားသခင္ထံမွ   အေျဖ မရမီွ၊ ခါးထဲက ဓါးကို ထုတ္ျပီး အစြမ္းျပတတ္သူျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ နွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ၊ ကြ်နု္ပ္၏ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆုေတာင္းျပီး အေျဖမေစာင့္ဘဲ၊ မိမိ
ဥာဏ္နွင့္ ေျဖရွင္းတတ္သည့္အက်င့္ သည္ အကြ်နု္ပ္၌ ဘိန္းစဲြသလို စဲြေန ခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္ ျပႆနာဟာ
ေျပလည္လာသလားဟု ေမးလွ်င္ မ ေျပလည္ပါ။ သာ၍ဆိုးလာသည္ကို သာ ေတြ့ရပါသည္။ (ဥပမာ)ေငြလို
၍ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသ ခင္ထံမွ အေျဖမရမီွ မိတ္ေဆြထံေခ်း ယူခဲ့ေလျပီ။ လတ္တေလာ ေျပလည္
သေယာင္ရိွေသာ္လည္း တခိ်န္မွာ ေျြကးရွင္က ေျြကးဆပ္ဖို့ ေတာင္းလာ ေသာအခါ ျပႆနာနွင့္သာ စခန္း
သြားခဲ့ရေလသည္။ ထိုအခါ၊ ေျြကး ေဟာင္းကို ဆပ္ဖို့ ေျြကးသစ္ကို ယူ ရျပန္ေလသည္။ ဤသို့ျဖင့္ ယံုလည္း
ယံု၊ ခုန္လည္းခုန္ရင္း ကြ်နု္ပ္အသက္ တာသည္ ျပႆနာေအာက္မွာ ပိျပား ခဲ့ေလျပီ။
 
ေနာက္ဆံုးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခ်ခဲ့ေလသည္။ ဘာျပႆနာဘဲ ျကံုျကံု ဆုေတာင္းမည္။ အေျဖမရ
မခ်င္း၊ ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ဘဲ ျငိမ္ဝပ္ စြာေနပါမည္ဟူ၍ ဂတိျပုခဲ့ပါသည္။ ''ျငိမ္ဝပ္လ်က္ေနေလာ့၊့၊
ငါကား ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ျကေလာ့''(ဆာ၊ ၄၆း၁ဝ)

ကြ်နု္ပ္တို့၏ျပႆနာအရင္း အျမစ္မွာ ဘုရားသခင္ကို ဘုရားသ ခင္ျဖစ္မွန္း မသိျခင္းပင္ ျဖစ္ေလ
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ၏ အစြမ္းတန္ခိုး၊ ေမတၲာဂရုဏာ၊ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို
ေခါင္းသိသိေသာ္လည္း လက္ေတြ့ အသက္တာမွာ မသိကြ်မ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ဘုရား သခင္ကိုသိကြ်မ္းေသာသူတို့၏သက္ ေသခံခ်က္ကို ျကည့္ပါ။ ေယာသပ္
သည္ ညီအစ္ကိုတို့၏ မုန္းတီးျခင္းခံ ရသည္။ တြင္းထဲခ်ျခင္း၊ ကြ်န္အျဖစ္ ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ သူ့သခင္မ၏မ
တရားစြပ္စဲြခံရျခင္း၊ ေထာင္တြင္းအ က်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ စသည့္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ သို့ေသာ္ ေယာ
သပ္၏တုန့္ျပန္ခ်က္ကို ျကည့္ပါ။ ''သင္တိိုုု့့သည္ ကြ်နုု္္ပ္ကိိုု ညွင္္းဆဲမည္ျကံေသာ္လည္္း၊ဘုရား
သခင္သည္ ယေန့ျဖစ္သည့္အ တိိုုင္္းလူမ်ားအသက္ခ်မ္္းသာေစ ျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပုမည္ျကံေတာ္
မူ၏။'' (ကမၻာ၊ ၅ဝး၂ဝ) ''သင္တို့သည္ ဤအရပ္ သိိုုု့့ ေစလႊတႊတ္ေ္ေတာ္မ္မူသူသည္မဟုတ္္၊
ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူသ တည္း'' (ကမၻာ၊ ၄၅း၈)
       ေယာသပ္သည္ ဘုရားသ ခင္၏အေလ့အလာ၊ ဘုရားသခင္၏ အထာကို ေပါက္ေသာေျကာင့္ ဤ
ကဲ့သို့ ေျပာဆိုနိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ပိုင္သအုပ္စိုးေသာအရွင္ျဖစ္၍ ထိုအ
ရွင္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို့သည္ မိမိ ေကာင္းကို်းအတြက္ ျပုျပင္ေပးေန သည္ကို ေယာသပ္သည္ ေကာင္းမြန္
စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထား ေသာေျကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ (ေရာ၊၈း၂၈)

ပေရာဖက္ဒံေယလ သက္ ေသခံခ်က္ကိုလည္း ဆင္ျခင္ျကည့္ ပါ။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အားလံုးက
ဝိုင္းျပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနခိ်န္မွာ ''မိမိတို့ဘုရားသခင္ကို သိေသာသူတို့မူကား၊ ျကီးစြာ
ေသာအားနွင့္ ျပုျကလိမ့္မည္''(ဒံ၊ ၁၁း၃၂)
     ျပႆနာနွင့္ျကံုေတြ့ေသာ အခါ၊ ျပႆနာေျပလည္ဖို့ထက္ ျပ ႆနာကို ရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ ခြန္အား
အစြမ္းသတၲိလိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ေလ သည္။ ထိုခြန္အားသည္ ဘုရားသခင္ နွင့္ သိကြ်မ္းျခင္းအေပၚမွာ မူတည္
ေျကာင္း ဒံေယလအားျဖင့္ သိခြင့္ရ ေလျပီ။ ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ဘုရား သခင္ကို အရိွကိုအရိွအတိုင္း ရႈျမင္
တတ္ေလေလ ဘုရားသခင္ကို သိ ကြ်မ္းေလေလ ခြန္အားတိုးပြားေလ ေလျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ကို သိကြ်မ္း ေသာေမာေရွမွာလည္း ျပႆနာ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နွင့္ ရင္ဆိုင္
ေတြ့ျကံုခဲ့ပါသည္။ ''ေမာေရွက ကိုယ္ေတာ္ တိိုုုင္မသြြားလွ်င္၊ အကြ်နုု္္ပ္တိိုုု့့ကိိုု ဤအရပ္မွ ပို့ေတာ္မမူပါနွင့္။''
ဟူ၍ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္း ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ (ထြက္၊ ၃၃း၁၅)။
       အေျကာင္းမွာ ဤခရီးလမ္း၌ ဘုရား မပါလွ်င္ ေျကာက္စရာမ်ားစြာ ရိွ သည္။ ရန္သူ့ေဘး၊ အငတ္ေဘး၊ အ
ခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္ေသာေဘးအမို်း မို်းရိွသည္။ ဤျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း နိုင္ဘို့၊ ဘုရားမပါလွ်င္ မျဖစ္နိုင္။
ဘုရားသခင္သာ သူတို့နွင့္အတူပါ လွ်င္ အရာခပ္သိမ္းေျပလည္မည္ကို ေမာေရွေကာင္းေကာင္းသိသည္။
  
ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ အ မွန္မွာ ကြ်နု္ပ္တို့ ျပႆနာက ျပႆ နာျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကြ်နု္ပ္တို့
ျပႆနာအရင္းအျမစ္မွာ ထိုျပႆ နာခပ္သိမ္းတို့ကို ေျဖရွင္းေပးပိုင္ ေသာ ပုဂၢိုလ္(သခင္ဘုရား)အား မ
သိကြ်မ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ ျပႆနာ၏အေျဖမွာ ေယရႈသခင္ပင္ ျဖစ္သတည္း။
      ထို့ေျကာင့္ ဓမၼေတးတစ္ခု မွာ ဤသို့စပ္ထားပါသည္။ ကိုယ္ ေတာ္ကို လိုပါ၏။ အရွင္ေယရႈ၊ နာရီ
မျပတ္လိုသည္။ မစေတာ္မူ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္သည္ လိုရင္းပင္၊ နာရီ တိုင္း ခိုကိုးရ၊ ခုေကာင္းျကီးေပး ကယ္
ခြ်တ္ရွင္၊ ေျခေတာ္ရင္းလာ။ ကိုယ္ ေတာ္ကို လိုပါ၏။ အလ်င္ျြကလာ။ ဒုကၡ သုခရိွရိွ အနီးေနပါ။
 
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ဤေဆာင္း ပါးကိုေရးေနစဥ္၊ ကြ်နု္ပ္မွာ ဝမ္းကိုက္ ျပီး၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းျပႆနာနွင့္ ရင္
ဆိုင္ရေလသည္။ တစ္ညလံုး မအိပ္ နိုင္ဘဲ၊ အိမ္သာထဲမွာ ဘုရားသခင္ နွင့္ လံုးေထြးခဲ့ေလသည္။ ထိုအခိ်န္
မွာ ဝမ္းပိတ္ေဆး ဝယ္ဘို့၊ ဆိုင္ေတြ လည္း ပိတ္၊ အိမ္၌လည္း ေဆးမရိွ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကြ်နု္ပ္သည္ ဘုရား
သခင္ထံ ဆုေတာင္းရာက လဲြ၍ ဘာ မွ်မတတ္နိုင္ေတာ့ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ဟာ ျကီးျမတ္ေသာဘုရား၊ ဂရုဏာ
ေမတၲာရွင္ဘုရား၊ အနာေရာဂါျငိမ္း ေစေသာထာဝရဘုရား၊ ကြ်နု္ပ္ေဝဒ နာကို ယူတင္ျပီျဖစ္ေသာေျကာင့္
ဂုဏ္ေတာ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ၏။ မျကာပါ။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္မစမႈျဖင့္ ဝမ္းကိုက္ေဝဒနာ သက္သာခြင့္ရခဲ့
ေလျပီ။
  ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ျပႆ နာကို လိုက္ရွင္းေနမည့္အစား၊ ျပ ႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္
ေသာဘုရားသခင္ထံ တိုးဝင္ခ်ဥ္း ကပ္ျကပါစို့။ ဘုရားသခင္ကို သိကြ်မ္း ျခင္း၌ ျကီးပြားျကပါစို့ (၂ေပ၊ ၃း၁၈)။
ဘုရားသခင္နွင့္ ရင္းနီွးကြ်မ္းဝင္လာ ေသာအခါ၊ မိတ္ေဆြ၏ျပႆနာခပ္ သိမ္းတို့သည္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားနိုင္ေပမည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိိုု
 ေဇန

2 comments:

 1. သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  အနာနဲ႔ေဆးေတြ႔ေစတဲ့ ခြန္အားေပးစကားေတြပါပဲ

  မၾၾကာေသးခင္က ေျပာခဲ့တဲ့ စကားက ကၽြန္မတုိ႔ေတြက ရွင္ေပါလုလုိ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိ မခ်စ္ႏုိင္ၾကတာလဲ
  ဘုရားသခင္ကုိ ဘုရားသခင္မွန္း ဘာလုိ႔ မျမင္ႏုိင္ၾကတာလဲလုိ႔ ေပါလုေျပာတဲ့ က်မ္းစကားေတြ ဖတ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေမးခြန္းေတြ ေမးမိပါတယ္

  ယုံၾကည္သူ ကၽြန္မတုိ႔ေတြဟာ ဘုရားသခင္ကုိ ဘုရားသခင္မွန္း သိပ္မသိၾကတာ သိပ္၀မ္းနည္းဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ေျပာမိပါတယ္

  တကယ္ေတာ့ အခုလုိ စိတ္ဓါတ္ေတြ ဖိစီးေနခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္း တတ္ႏုိင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သိပ္ကုိ ျမင္ခ်င္ သိခ်င္ပါတယ္

  ေဆာင္းပါး၊ အားေပးခ်က္၊ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေ၀ငွခ်က္၊ သက္ေသခံခ်က္ေတြ အားလုံးအတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ေဒေဗာရလင္း

  ReplyDelete
 2. thank you for sharing .

  ReplyDelete

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....