Thursday, 13 September 2012

“အနာသိလွ်င္ေဆးရွိသည္”

တခါကဖါရိရွဲ ရွိမုန္သည္၊  ေယရႈဘုရားကို ေခၚပင့္၍ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။  ထိုစားပြဲ၌ ေလ်ာက္ေတာ္မူသည္ကို ထိုျမိဳ ႔၌ ဆိုးေသာ မိန္းမ တေယာက္သည္သိလွ်င္၊ ဆီေမႊး၊ ေက်ာက္ျဖဴ ခြက္ တလံုးကို ယူခဲ့၍၊ ေနာက္ေတာ္၌ေျခေတာ္
အနီးမွာရပ္လ်က္ ငိုေၾကြးေလ၏။ ေျခေတာ္ေပၚသို႔ မ်က္ရည္က်လွ်င္၊  မိမိဆံပင္ႏွင့္ သုတ္ေလ၏။
ေျခေတာ္ကိုလည္း နမ္း၍ ဆီေမႊးႏွင့္ လိမ္းေလ၏။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ ဤဆိုးေသာ မိန္းမ၌၊
အဘယ္မည္ေသာေရာဂါရွိ၍နာၾကင္လ်က္၊ ငို ေၾကြးပါသနည္း။ ထိုမိန္းမကို၊ ျမင္ေသာ ဖါရိရွဲသည္၊ သူမ၏အနာေရာဂါကို သိပါသလား။ ကိုယ္ေတာ္ ကိုေခၚပင့္ေသာ ဖါရိရွဲ ရွိမုန္သည္၊
ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္
မွန္လွ်င္ေျခေတာ္ကိုကိုင္ေသာ ဤမိန္မသည္၊ အဘယ္သို႔ ေသာသူျဖစ္သည္ကို၊ သိလိမ့္မည္။ ဤမိန္း
မသည္၊ ဆိုးေသာ သူျဖစ္၏ဟု ထင္မွတ္၏။ မွန္ပါသည္၊ ဖါရိရွဲ ရွိမုန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္း၊
ထိုမိန္းမ သည္၊ ျပည့္တန္ဆာမ၊ မိန္းမဆိုးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္၊ သူ႔အနာ၊ သူ႔ေ၀ဒနာကို ရွိမုန္မသိခဲ့ပါ။ ထိုမိန္း မ၏ လိုအပ္ေသာအရာ၊ သူမ၏ ေရာဂါေ၀ဒနာ
ကိုရွိမုန္မရိပ္မိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုဆိုးေသာ မိန္းမ၏ အနာေရာဂါကို ေကာင္းစြာသိေလသည္။ ထိုမိန္းမသည္၊ ခႏၶာကို ေရာင္းျပီး၊ အသက္ေမြးသည္မွာ ၾကာေကာင္းၾကာေပလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ လည္းရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္။ ဆီေမႊးေက်ာက္ျဖဴခြက္တလံုးဆိုသည္မွာ
ေဒနာရိ အျပားသံုးရာေက်ာ္ ျဖင့္သာ၀ယ္ ႏူိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္ထို အခါကေဒနာရိတျပားသည္၊
တရက္လုပ္မွ ရရွိေသာ လုပ္အားချဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုဆီေမႊး ေက်ာက္ျဖဴခြက္တလံုးသည္၊
တႏွစ္ပတ္လံုး၊ လုပ္မွရႏုိင္ေသာေငြေၾကးျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆိုးေသာမိန္းမသည္၊ ထိုဆီေမႊးကို
၀ယ္ႏုိင္ျခင္းမွာ၊ ေငြေၾကးရွိေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္စားႏုိင္၊
ေသာက္ႏုိင္ေသာမိန္းမျဖစ္ေပခိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္၊ လူသူမသိေသာေရာဂါသည္ သူႏွလံုးသားထဲမွာ၊
အသဲခိုက္ေအာင္ နာၾကင္လ်က္၊ မ်က္ရည္က်သည့္အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအနာ သာ္ အျပစ္၏ အနာျဖစ္ေၾကင္း
ကိုယ္ေတာ္က၊ ေကာင္းေကာင္းသိေလသည္။

ထို႔ေၾကင့္ကိုယ္ေတာ္က ထိုမိန္းမအား သင္သည္ အျပစ္တို႔ႏွင့္ လြတ္ေလျပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္၊ သင့္ကို ကယ္တင္ျပီ။ ျငိမ္း၀ပ္စြာသြားေလာ့ဟု မိ္န္႔ေတာ္မူ၏ (လုကာ ၇း၃၆-၅၀)။

ခ်စ္သာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ သင္၌မည္သို႔ေသာ အနာေရာဂါစြဲေနပါသနည္း။ သင့္ေရာဂါ၊ သင့္ေ၀ဒနာကို၊ လူသူမသိေအာင္ကြယ္ထားတာရွိပါသလား။ ထိုေ၀ဒနာ အတြက္တေယာက္တည္း ၾကိတ္မွိတ္ျပီး ခံစားေနပါသလား။ ေလာက၊ ေဒါက္တာဆရာ၀န္မ်ားက မသိနားမလည္
ေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ ဘုရားရွင္သည္ မိတ္ေဆြ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူ၏။

ခ်စ္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၊ မိမိတို႔အသက္တာမွာ၊ အလုပ္၊ လုပ္ကိုင္လ်က္ႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အဆက္မေျပဘဲ၊ ခက္ခဲျခင္းျပႆနာႏွင့္ ၾကံဳ ေတြ႔ေနပါသလား။ ထိုအရာအတြက္ အနာသိလွ်င္၊ ေဆးမရွိပါသည္။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကိုနားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ (586 B.C) မွာ ဗာဗုန္လုန္သို႔ ကြ်န္ အျဖစ္သိမ္းပိုက့္ခင္းခံခဲ့ၾကေလသည္။ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာျပီးမွ၊ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္လာခဲ့ပါသည္။ 520 B.C ပတ္၀န္းက်င္မွာ
ပေရာဖက္ဟဂၢဲ ေပၚထြန္းျပီး၊ ဣသေရလ လူတိုပ၏ အားနည္းခ်က္အျပစ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ေလသည္။ (whose name means my feast) ျဖစ္ေလသည္။ ဟဂၢဲနာမည္၏
အဓိပၸါယ္မွာ၊ စားေသာက္ပြဲၾကီးဟုဆိုလိုပါသည္။ ပေရာဖက္ ဟဂၢဲသည္ ဗာဗုန္လုန္သို႔ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံျပိးေနာက္
ခါနာန္ျပည္သို႔ျပန္ေရာက္လာေသာ ဣသေရ လ လူတို႔ကို ေစာေျပာေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သူအဓိက ေဟာေျပာရသည့္
အေၾကာင္းရင္းမွာ၊ ဣသေရလ လူတို႔သည္၊ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မလုပ္ဘဲ၊ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းမ်ားကို သတိေပးေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဣသေရလ လူတို႔သည္၊ ထာ၀ရဘုရားအိမ္ေတာ္ကို သီးစားေပးလုပ္ရမည့္ အစား၊ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားအတြက္၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၌သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္ကို၊ အမွားေထာက္ျပ၍၊ ဆံုးမခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဤသို႔ဦးစားေပး၊ မွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္၊ သူတို႔၏အနာေရာဂါမ်ားကို၊ ပေရာဖက္ဟဂၢဲ သည္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ေလသည္။

ယခုမွာ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္က်င့္တို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကေလာ့။
သူတို႔သည္ မ်ားစြာၾကဲေသာ္လည္း -- အသီးအႏွံနည္းပါးရ၏။
စားရေသာ္လည္း -- ၀စြာမစားရ။
ေသာက္ရေသာ္လည္း -- ၀စြာမေသာက္ရၾက။
အ၀တ္ကို ၀တ္ရေသာ္လည္း -- ေႏြးစြာမ၀တ္ရၾက။
အလုပ္၊ လုပ္၍အခရေသာ္လည္း -- မလံုေသာအိတ္ထဲမွယ သိူ ထားရၾက၏ ( ဟဂၢဲ ၁း ၅-၆)။
(တနည္းအားျဖင့္ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖါးေကာက္သကဲ့သို႔ျဖစ္၏)။

ခ်စ္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၊ “အခနာသိလွ်င္ေဆးရွိ၏” ဟူေသာစကားအတိုင္း၊ ဣသေရလ လူတို႔၏ အားနည္းခ်က္ကို၊ ဟဂၢဲသည္ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာေၾကာင့္၊ ေကာင္းမြန္စြာေဖၚ ထုတ္ခဲ့ ေလသည္။ ထို႔ အျပစ္ေရာဂါေၾကာင့္
ဣသေရလ လူတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာကို၊ ခံစာရေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔ အေပၚမွာ၊မိုးေခြင္းသျဖင့္၊ ႏွင္းမက်ရ။ ေျမသည္လည္း အသီးအႏွံကို မေပးရ။ ေျမေပၚ၌ ၎၊ ေတာင္ေပၚ၌၎၊ ဆန္စပါး၊ ခ်ိဳေသာစပ်က္ရည္၊ ဆီအေပၚ၌၎၊ ေျမထဲကထြက္သမွ် အေပၚ၌၎၊ လူသတၱ၀ါ တရိစၧာန္အေပၚ၌၎၊ လုပ္ေဆာင္သမွ်အေပၚ၌၎၊ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းေဘး
ကိုငါမွာလိုက္ေလျပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ဟဂၢဲ ၁း၁၀-၁၁)။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ သင္သည္လည္း၊ အလုပ္၊ လုပ္လ်က္ႏွင့္စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲေနပါ သလား။ ရသမွ်လုပ္ခမ်ား၊ အသံုးမခံဘဲ ျဖစ္ေနပါသလား။ သင္တို႔သည္ မ်ားစြာရမည္ဟု ေျမာ္လင့္ေစာ္လည္း၊ ရေသာဥစၥာေခါင္းပါးရ၏။ အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါငါမႈတိလိုက္၏။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာ)ရေမးေတာ္မူ၏။ ငါ့အိမ္သည္ ပ်က္လ်က္ရွိေသာ
ေၾကာင့္၎၊ အသီးအသီးမိမိတို႔အိမ္သို႔ ေျပးေသာေၾကာင့္၎ျဖစ္သတည္း။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က်ိန္း၀ပ္ရာ၊ ဗိမာန္ပ်က္စီးေသာအခါ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀၊ ရာသီဥသုတိုင္ေအာင္ေဖါက္ျပန္
လ်က္ရွိ၏။

သို႔ေသာ္ယခုဓမၼသစ္ကာလတြင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္၌အျမဲမေန။ ေယရႈခရစ္ အေသခံ ေသာေန႔တြင္၊ ေယရုစလင္ျမိဳ ႔ရွိ၊ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္းတိုင္ေအာင္ စုတ္ကြဲေလ၏ (မႆဲ ၂၇း၅၁)။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍၊
ယေန႔တိုင္ေအာင္၊ ဘုရားသခင္သည္။ လူလက္ႏွင့္ လုပ္ေသာဗိမာန္၍ က်ိန္၀ပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။
ေလာကဓါတ္မွစ၍၊ ေလာကဓါတ္၍ရွိေလသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္
ေျမၾကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၍၊ လူတို႔လက္ျဖင့္ လုပ္ေသာ ဗိမာန္၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္
(တ ၁၇း၂၄)။

ထို႔ေၾကာင့္ယခု အခ်ိန္မွာ လူလက္ႏွင့္လုပ္ေသာ ဗိမာန္ပ်က္စီးရုံႏွင့္၊ မိမိတို႔ အသက္တာ၌ အထက္ပါက်ိန္ျခင္း မ်ိဳးခံစားရမည္မဟုတ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ၊ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ဟူ၍၊
ႏွစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။ “ သင္တို႔ကိုယ္ခႏၶာသည္
ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌၊ က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏၊
ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတို႔ကို၊ မိမိတို႔မပိုင္ေၾကာင္းကို၎ မသိၾကသေလာ” (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။

ထိုပေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ၊ သည္၊ မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျပီး၊ ျပည့္တန္ဆာ၏ အဂၤါ မျဖစ္ေစအပ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါတို႔ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ အဂၤါျဖစ္၏ (၁ေကာ
၆း၁၅)။ သို႔ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ခႏၶာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ကို
ဖ်က္ဆီးရာေရာက္၏။ ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ သင္သည္၊ အရက္၊ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး
တခုခုအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္တည္းဟူေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဖ်က္ဆီးေနပါသလား။
ထိုသို႔ဖ်က္ဆီးလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ က်ိန္ျခင္းကို ခံရသည္ သာမက၊ လုပ္ေလရာရာမွာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘဲ၊
ဆံုးရႈံးေန သူျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ေနာက္တဖန္၊သင္တို႔သည္၊ ဘုရား သခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾကသည္ကို၎၊ ဘုရား သခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္၊ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည္ကို၎ မသ္ၾကသေလာ။ အၾကင္သူသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး၏။ ထိုသူကို ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္၊ သန္႔ရွင္းရ၏။ သင္တို႔သည္
လည္း၊ ထိုဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏ (၁ေကာ ၃း၁၆-၁၇)။

ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္သည္ ကြာျခားပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္သည္၊ ယံုၾကည္သူတဦးစီ၏ ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ျပီး၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္တာ္သည္၊ ယံုၾကည္သူ လူစုကို ဆိုလိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ေယရႈက ဤသို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးတို႔သည္
ငါ၏နာမကိုေထာက္၍ စည္းေ၀းၾက၏။ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏ (မႆဲ ၁၈း၂၀)။

သို႔ျဖစ္၍ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ရာ ဗိမာန္သည္ ယံုၾကည္လွ်င္စုကို ဆိုလို၏။ ထိုေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူလူစုထဲမွာ မပါလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူလူစုႏွင့္ အတူအျမဲစည္းေ၀းရပါမည္
(ေဟျဗဲ ၁၀း၂၄-၂၅) ယံုၾကည္သူလူစုသည္ ဘုရားသခင္ ဗိမာန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုလူစုကို ပ်က္ျပားေအာင္
လုပ္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀း၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္သူမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံရမည္
၉၁ဆကာ ၃း၁၇)။

ခ်စ္ေသာဓမၼ မိတ္ေဆြ၊ ယခုကဲ့သို႔၊ အလုပ္ကိုပင္ပန္းၾကီးစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ႏွင့္ မေလာက္မင ျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၊ (၀ါ) မိမိ၏ အားနည္း ခ်က္၊ အျပစ္ေရာဂါ ကိုေတြျပီလား။ အနာသိျပီဆိုလွ်င္ ေဆးဧကန္အမွန္ရွိ၏။

တခ်ိန္ကဗိမာန္ေတာ္ ပ်က္စီးေသာေၾကာင့္၊ က်ိန္ျခင္းခံရေသာ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပေရာဖက္ ဟဂၢဲ၊ အေနျဖင့္ကုသရမည့္ေဆးေပးခဲ့ေလသည္။

ထိုေဆးမွာအျခားမဟုတ္။ ပ်က္စီးေနေသာ ဗိမာန္ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဘို႔ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဗိမာန္ကို ျပန္ေဆာက္သည့္ေန႔မွစ၍၊ ေရွ ႔ကိုေမ်ာ္ၾကည့္ဆင္ၾကပါေလာ။ ဆင္ျခင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား စပါးက်ီ၌ စပါးရွိသေလာ။ မရွိ၊ စပ်စ္ပင္၊ သေဘၤာပင္၊
သဖန္းပင္၊ သလဲပင္၊ သံလြင္ပင္ကို ငါေကာင္းၾကီးေပးမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏ (ဟဂၢဲ ၂း၁၈-၁၉)။

ထို႔အတူ ယေန႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္မွသာ လွ်င္၊ ယေန႔ျပိဳပ်က္၊ ပ်က္စီးေနေသာ၊ လူမႈေရး၊ စီပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စား၀တ္ေနေရးမ်ား ့ပန္လည္နာလံထူႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ သင္၏အလုပ္အကိုင္၊ သင္၏က်န္းမာေရး၊ သင္၏စား ၀တ္ေနေရး၊ ေျပလည္လိုပါသလား၊ ယခုအနာႏွင့္ေဆးကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိခဲ့ရျပီ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကို၊
အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာႏွင့္ဖ်က္ဆီးေနပါက၊ ထိုအရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ပါ၊
စြန္႔ပစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ ခြန္အားကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္ (ဖိ ၂း၁၃)။

ထို႔အတူဘုရားသခင္ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္သူ လူစုထဲမွာ၊ မပါလွ်င္၊ ယေန႔ မွစ၍ပါ၀င္ပါ။ တမန္္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးမဩ၀ါဒကိုခံျခင္း၊ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း၊ မုန္႔ဖဲ့ျခင္း၊ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႔ျခင္းကို ယေန႔ ပင္အစျပဳပါ၊ သို႔ျပဳလွ်င္ေရွ
႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည္ဆင္ျခင္ပါ။ ဘာမွ်မရွိေသာအေျခအေနမွ၊ ဘုရားရွင္၏ ဂတိေတာ္ႏွင့္ အညီေကာင္းၾကီး
မဂၤလာကို ဧကန္မုခ်ခံစားပါလိမ့္မည္။

ဘုရား သခင္သည္၊ မိတ္ေဆြ၏၊ အတြင္းထဲမွာရွိေသာ အနာေရာဂါကို သိေတာ္မူ၏။ အရွင္ေယရႈသည္ ဆိုးေသာအမ်ိုးသမီး၏ အျပစ္ေရာဂါကို၍ကူသေပးခဲ့သည့္နည္းတူ၊ မိတ္ေဆြေရာဂါ ကိုလည္းကူသေပးခ်င္ပါ၏။ မိမိေရာဂါ၊
မိမိအားနည္းခ်က္ကို သိျပီဆိုလွ်င္၊ ငါတို႔၏ အနာျငိမ္းေစသူ၊ အရွင္ေယရႈထံအပါႏွံပါ။ အရွင္ေယရႈသည္၊ ကူသေပးပါလိမ့္မည္။
ငါသည္သင္တို႔၏ ေရာဂါကို ျငိမ္းေစေသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏ (ထြက္ ၁၅း၂၆)။

ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈသူတိာင္း အနာကိုသိ၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဆးအားျဖင့္၎၊ ထာ၀ရဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၎၊ အနာေရာဂါျငိမ္းနိဳင္ႀကပါေစ။

Rev. Dr. ေပါလ္ေခက်ိဳင္း

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....