Friday, 17 February 2012

ပင္ေတေကာ့စ္တဲလ္၏သမိုင္း (HISTORY OF PENTECOST)

သင္ခန္းစာ (၁)
က။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုသည္ သမၼာက်မ္းစာအတိုင္းလား။
ဤစာေစာင္တြင္ငါတို့သည္နွစ္ဆယ္ရာစုနွစ္၏ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈအေျကာင္းကိုေလ့လာ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္ နႈတ္ကပတ္ေတာ္နွင့္အစပို်းရန္မွာသဘာဝက်၍မွန္ကန္ေသာေန ရာျဖစ္ပါသည္။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုသည္က်မ္းစာနွင့္ကိုက္ညီပါသလား။ ဤျကီးျမတ္ေသာပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ နႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ဘဲလား။

ဤေမးခြန္းနွစ္ခုစလံုးသည္မွန္ကန္ေျကာင္း ထပ္ဆင့္အတည္ျပု၍ အေျဖေပးနိုင္ပါသည္။
ဘုရားသခင္ခ်ေပးေတာ္မူေသာ စစ္မွန္သည့္နိႈးထမႈတိုင္းတြင္ ဝိညာဥ္နွင့္သမၼာတရား ဟူေသာအရာနွစ္ခုသည္ပါလွ်က္ ရိွပါသည္။ ဤနွစ္ဆယ္ရာစု ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈသည္ လူတို့ကမိမိတို့အသက္တာတြင္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ျပည့္ဝစြာတည္ရိွျခင္းကိုလိုလား၍ သူတို့သည္စစ္မွန္ေသာ က်မ္းစာအေပၚရပ္တည္ေနသည့္အေတြ့အျကံုကိုရိုးသားစြာ ရွာျကေသာ ေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေရးထားေသာက်မ္းခ်က္မ်ားက ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္ အေတြ့အျကံုသည္ လံုးဝသံသယျဖစ္စရာမလိုဘဲ က်မ္းစာတရားအတိုင္းသာျဖစ္ေျကာင္း သက္ေသျပပါသည္။

ခ။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ျကိုတင္ေဟာထားခဲ့သည္။
မီွျငမ္းေသာ က်မ္းခ်က္မ်ား
( ေဟရွာ ၂၈း၁၁ ) – အကယ္စင္စစ္ စကားမပီေသာ နႈတ္ ၊ ရိုင္းေသာ လွ်ာနွင့္ ဤလူမို်းကို သူမိန့္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
( ေယာလ ၂း၂၈ ) – ထို့ေနာက္မွ ေနာင္ကာလ၌ လူမို်းတကာတို့အေပၚသို့ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုငါသြန္းေလာင္းမည္။ သင္တို့၏ သားသမီးတို့သည္ပေရာဖက္ဥဏ္နွင့္ေဟာေျပာရျကလိမ့္မည္။ အသက္ျကီးေသာသူတို့သည္ နမိတ္အိပ္မက္တို့ကို ျမင္မက္ရျက လိမ့္မည္။ အသက္ငယ္ေသာသူတို့သည္လည္း ဗ်ာဒိ္တ္ရူပါရံုတို့ကို ျမင္ရျကလိမ့္မည္။
ဤေနရာတြင္ငါတို့သည္ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္လကၡဏာကို ရွင္းလင္းစြာျပသည့္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ က်မ္းခ်က္(၂)ခုရိွပါသည္။
(ေဟရွာ ၂၈း၁၁) ပေရာဖက္ျပုရာတြင္သူသည္မပီေသာနႈတ္ ၊ ရိုင္းေသာလွ်ာ နွင့္မိန့္ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟုငါတို့ဖတ္ျက ရပါသည္။သူဟူ၍ အေျပာခံရေသာသူမွာ ဘယ္သူပါလိမ့္။

တမန္ေတာ္ေပါလုက ေကာရိသုအသင္းေတာ္သို့ေပးခဲ့ေသာ စာတြင္ အေျဖကိုငါတို့အားေပးခဲ့ပါသည္။
( ၁ေကာ ၁၄း၂၁) ပညတ္တိက်မ္းစာ၌လာသည္ကား အျခားတစ္ပါးေသာ လွ်ာ ၊ အျခားတပါးေသာ နႈတ္နွင့္ ဤလူမို်းကို ငါေျပာမည္။ သို့ေသာ္လည္း သူတို့သည္ နားမေထာင္ျကဟု ထာဝရဘုရားမိန့္ေတာ္မူ၏။
ဤက်မ္းခ်က္ကား ငါတို့ကို ျပသသည္မွာ အျခားတပါးေသာလွ်ာနွင့္ အျခားတပါးေသာနႈတ္ကို စကားေျပာရာတြင္ အသံုးျပုေသာသူသည္သခင္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဤက်မ္းခ်က္က မပီေသာနႈတ္နွင့္ အျခားေသားဘာသာစကားကို အသံုးျပုလွ်က္သူေျပာေသာအခါတန္ဖိုးရိွေျကာင္းကိုလည္းေျပာပါသည္။ဤအခ်က္က အနားယူျခင္း၊ျငိမ္သက္ျခင္း၊အားသစ္ေလာင္း ၊သက္သာျခင္းျဖစ္သည္။ ( ေဟ ၂၈း၁၂ ) ယင္းသည္သခင္ဘုရားက ဝန္ေလး၍ပင္ပန္းေသာ သူတို့အားေပးရန္ကတိေတာ္ ထားခဲ့ေသာ အနားယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

( ေယာလ ၂)တြင္ ျကီးက်ယ္ေသာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္းမည့္ ဗ်ာဒိတ္ေဟာထားခ်က္ရိွပါသည္။ ပင္္ေတၲကုေတၲေန့တြင္ လူ ၁၂ဝ တို့သည္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ ျပည့္ဝျက၍ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည့္အတိုင္း အမို်းမို်းေသာ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာျကေသာအခါ ေပတရုက ဤအေျကာင္းသည္ ပေရာဖက္ေယာလေဟာေျပာေသာ အေျကာင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာခဲ့သည္။

ဂ။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုနွင့္ ပတ္သက္၍ နွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ပေရာဖက္ျပုခဲ့သည္။
အမီွျပုေသာက်မ္းခ်က္မ်ား
( မ ၃း၁၁ ) ငါသည္ေနာင္တအဖို့အလို့ဌာသင္တို့ကို ေရနွင့္ ဗတၲိဇံေပး၏။ ငါ့ေနာက္ျြကလာေသာသူသည္ ငါထက္တတ္စြမ္းနိုင္၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ကိုမွ်ေဆာင္ျခင္းဌာငါမထိုက္။ ထိုသူသည္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ လည္းေကာင္း ၊ မီးနွင့္လည္းေကာင္း သင္တို့ကိုဗတိၲဇံေပးမည္။ဤအေျကာင္းကိုေျပာဆိုေသာနွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္သည္အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျခင္းကဆိုထည့္သြင္း ေျပာဆိုျခင္းမျပုခဲ့ေသာ္လည္းပင္ေတကုေတေန့အထက္ခန္းတြင္က်ေရာက္ခဲ့ေသာအလြန္အံ့ဖြယ္နမိတ္လကဏာျဖစ္ေသာမီး၌ ဗတၲိဇံေပးျခင္းအ ေျကာင္းကို ေျပာထားခဲ့ပါသည္။( တ ၂း၃) ထိုခဏခ်င္းပင္ကဲြျပားေသာလွ်ာတို့သည္ မီးလွ်ာကဲ့သို့ထင္ရွား၍ ထိုသူအသီးသီးတို့အေပၚ၌တည္ေနျက၏။
ဃ။ ေယရႈက အျခားေသာဘာသာစကားသည္ ယံုျကည္သူတို့၌ ျဖစ္အံ့ေသာ နမိတ္လကဏာျဖစ္ေျကာင္း မိန့္မွာေတာ္မူထားခဲ့ပါသည္။

မီွျငမ္းေသာက်မ္း -
( မာကု ၁၆း၁၇) ယံုျကည္ေသာသူတို့၌ျဖစ္အံ့ေသာ နမိတ္လကၡဏာဟူမူကား ငါ၏နာမကိုအမီွျပု၍ နတ္ဆိုးတို့ကိုနွင္ထုတ္ျကလတံ့။ ထူးျခားေသာဘာသာစကားမို်းတို့ကို ေျပာျကလတံ့။
ဤေနရာတြင္ ေယရႈက ထူးျခားေသာဘာသာစကားနွင့္ေျပာျခင္းသည္ ယံုျကည္သူတို့၌ျဖစ္အံ့ေသာ နမိတ္လကၡဏာျဖစ္ေျကာင္းမိန့္ေတာ္မူထားခဲ့ပါသည္။ အခို့်တို့က က်မ္းပိုဒ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းျခင္းကို ျငင္းဆိုျကေသာ္လည္း ဤရာစုနွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ရွင္မာကု အခန္းျကီး ၁၆ ကို ဝိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ကို ျငင္းကြယ္၍ မရနိုင္ေအာင္ သက္ေသအေထာက္အထားျပေသာ ေရွးေခါမဂရိစာေပမ်ားကို ေတြ့ထားခဲ့ပါသည္။
င။ တမန္ေတာ္မ်ားအသင္းေတာ္တို့၌ သူတို့အားလံုးသည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျကသည္။
တမန္ေတာ္တို့၏ သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေပးထားေသာမွတ္တမ္းတြင္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၲိဇံခံေသာသူမ်ားသည္ အျခားေသာဘာသာစကားနွင့္ေျပာဆိုေျကာင္းကို ဖတ္ရြတ္ရပါသည္။ေအာက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားရိွခဲ့သည္။

၁။ ပင္ေတၲကုေတၲေန့ ဂူ်းလူမို်းမ်ား
(တမန္ ၂း၄ ) ထိုသူအေပါင္းတို့သည္လည္း သန့္ရွင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ျပည့္၍ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူသည့္အတိုင္း အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ေဟာေျပာျက၏။
အေပါင္းတို့ဟူေသာစကားကို မွတ္သားျကပါစို့။ ထိုသူအားလံုးတို့သည္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ျပည့္၍ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စတင္ေျပာဆိုေနျကပါသည္။

၂။ ကဲသရိျမို့ရိွတပါးအမို်းသားမ်ား
( တမန္ ၁ဝး၄၆) အေျကာင္းမူကား ထိုသူတို့သည္အမို်းမို်းေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ေျပာ၍ ဘုရားသခင္ကို ခီ်းမြမ္းသည္ကို ျကားျကေလ၏။
ဤတြင္ေပးထားေသာမွတ္တမ္းကို ကဲသရိျမို့သို့ ေပတရုတို့နွင့္အတူပါလာျကေသာဂူ်းအမို်းသားတို့သည္ တပါးအမို်းသားတို့အေပၚသန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးကို က်ေရာက္လာသည္ကို မိန္းေမာေတြေဝျကသည္ဟု ငါတို့ဖတ္ရပါသည္။ တပါးအမို်းသားတို့အေပၚသန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းသည္ကို ထိုသူတို့သည္ အဘယ္ကဲ့သို့သိရိွျကပါသလဲ။ ဤတြင္ အေျဖကိုေပးထားသည္။ အေျကာင္းမူကားထိုသူတို့သည္ အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ေျပာျခင္း ၊ တပါးအမို်းသားတို့အေပၚဝိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းသည့္အေျကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။

၃။ ဧဖက္ျမို့သားမ်ား
( တမန္ ၁၉း၆ ) ေပါလုသည္လည္း ထိုသူတို့အေပၚလက္ကိုတင္လွ်င္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆင္းသက္ေတာ္မူသျဖင့္ ထိုသူတို့သည္ အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားကိုေျပာ၍ ပေရာဖက္ျပုျက၏။
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ျမို့သားတပည့္ေတာ္တို့အား သင္တို့သည္ယံုျကည္သည့္ေနာက္သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံျကျပီေလာဟုေမးခဲ့ပါသည္။ သူတို့သည္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အေျကာင္း မျကားဖူးေသးေျကာင္းျပန္ေျပာျကေသာအခါ ေပါလုက သူတို့အားလမ္းညႊန္ေပးလွ်က္ ထိုသူမ်ားတို့သည္ သခင္ေယရႈနာမေတာ္ျမတ္၌ ဗတိၲဇံကိုခံျကေလသည္။ ထို့ေနာက္ေပါလုသည္ သူတို့အေပၚသို့ လက္ကိုတင္ေသာအခါ သူတို့သည္ အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားကို ေျပာ၍ ပေရာဖက္ျပုျကပါသည္။ ဤအေျကာင္းသည္ ဧဖက္ျမို့သားမ်ားအေပၚသို့ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေတာ္မူေျကာင္း တမန္ေတာ္တို့အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားျဖစ္ေပသည္။

၄။ တမန္ေတာ္ေပါလု
( တ ၉း၁၇) သင္၏မ်က္စိျပန္ျမင္ေစျခင္းဌာလည္းေကာင္း ၊ သင့္ကိုသန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ျပည့္ေစျခင္းဌာလည္းေကာင္း ၊
( ၁ေကာ ၁၄း၁၈) ငါသည္သင္တို့ရိွသမွ်ထက္အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာအရာကိုေထာက္၍ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခီ်းမြမ္း၏။
ေပါလုကိုယ္တိုင္က အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားေျပာေျကာင္းသက္ေသခံခဲ့ပါသည္။ ဤအေျကာင္းက အမွန္ပင္ အမို်းမို်းေသာ ဘာသာစကားသည္ ေပါလုအားသန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နွင့္ျပည့္ဝခဲ့ေျကာင္းကို သက္ေသခံျဖစ္ေနပါသည္။

စ။ တမန္ေတာ္ေပါလုက အမို်းမို်းေသာဘာသာစကားေျပာျခင္းနွင့္ဆိုင္၍သြန္သင္ခဲ့သည္။
တမန္ေတာ္ေပါလုကေကာရိသုအသင္းေတာ္အား အမို်းမို်းေသာ ဘာသာစကားေျပာျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အမို်းကိုေပးထားခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုသြန္သင္ဆံုးမခဲ့ေသာအေျကာင္းအနည္းငယ္ ဤတြင္ရိွပါသည္။
(၁ေကာ ၁၂း၂၈) မတူျခားနားေသာဘာသာစကားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္၌ ထားရိွေသာအေျကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအရာကို ငါတို့ဖယ္ရွားလိုပါက ငါတို့သည္ ဆရာမ်ား ၊ တန္ခိိုးျပေသာသူမ်ား ၊ စီရင္အုပ္စိုးေသာသူမ်ား စသည္မ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရပါမည္။
(၁ေကာ ၁၂း၁ဝ) အမို်းမို်းေသာ ဘာသာစကားသည္ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဆုေက်းဇူး (၉)ပါးထဲတြင္ (၁)ပါးျဖစ္သည္။
(၁ေကာ ၁၄း၅-၃၇) သခင္ဘုရားခိုင္းေစေတာ္မူျခင္းအတိုင္းေျပာဆိုေသာတမန္ေတာ္က သင္တို့ရိွသမွ်သည္ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ေျပာေစျခင္းဌာ ငါအလိုရိွ၏ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။
(၁ေကာ ၁၄း၃၉) တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းအမႈတို့ကိုလည္း မျမစ္တားျကနွင့္ဟု ညႊန္ျကားခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....