Monday, 6 February 2012

သမၼာက်မ္းစာ၏ ကိန္းဂဏန္းနံပါတ္မ်ား - အခန္း (၃၁)

(Scripture Numerics)

သမၼာက်မ္းစာအားေသခ်ာဂရုစိုက္ဖတ္ရႈသူမ်ားသည္ က်မ္းစကားမ်ားထဲ၌ေလး၊ ခုႏွစ္၊ တစ္ဆယ္၊ ေလး
ဆယ္၊ ခုႏွစ္ဆယ္ အစရွိသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိသတိထားမိၾကမည္။ သမၼာေဟာင္း၌၎၊သမၼာသစ္၌၎ဤနံ
ပတ္မ်ားသည္အဓိပၸါယ္ရွိေလသည္။
ဘု၇ားသခင္သညခအရာခပ္သိမ္းဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သျဖင့္ သူဖန္ဆင္းသမွ်ထဲတြင္ အေရအတြက္၊ အေလးခ်ိန္ ႏွင့္အတုိ္င္းအတာျဖင့္ေဖၚျပၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္သမၼာက်မ္းစာေရးသားသူႏွင့္ ဤ
ကမၻာကိုဖန္ဆင္းသူျဖစ္သျဖင့္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လံုး၀တူညီမႈရွိရေပမည္။
သမၼာက်မ္းတြင္အခ်ိိိန္တိုင္းတာသည့္စနစ္ကို“က်မ္းစာ၏ သတၱပတ္”အျဖစ္ေဖၚျပေလသည္။ ၎တို႔
သည္ခုႏွစ္မ်ဳိးရွိေလသည္။
၁။ ေန႔ရက္ သတၱပတ္ (The Week of Days)
၂။ သတၱပတ္မ်ား၏ သတၱပတ္ (The Week of Weeks)
၃။ လူမ်ား၏ သတၱပတ္ (The Week of Months)
၄။ ႏွစ္မ်ား၏သတၱပတ္ (The Week of Years)
၅။ ႏွစ္မ်ား၏ သတၱပတ္မ်ား၏ သတၱပတ္ (The Week of Weeks of Years)
၆။ အႏွစ္တစ္ေထာင္မ်ား၏ သတၱပတ္ (The Week of Millenmiums)
၇။ ထာ၀ရကာလမ်ား၏ သတၱပတ္ (The Week of Ages)
သမၼာက်မ္း၏ကိန္းဂဏန္းနံပါတ္ပံုကိုေလ့လာပါ။
ကမၻာေပၚရွိ တိရစာၦန္၏သဘာ၀ကိုၾကည့္လွ်င္ ၾကက္သည္ သံုးပတ္၀ပ္ရသည္။ ခိုသည္ႏွစ္ပတ္၀ပ္ရ
သည္။ ငါးသည္ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ဆယ္၀ပ္မွ အေကာင္ေပါက္ေသာငါးမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔လူမ်ား၌လည္း
အဖ်ားတက္ျခင္း၊ တစ္ခါဖ်ား၊ တစ္ခါေပ်ာက္သည့္ေရာဂါမ်ဳိးဖ်ားျခင္းစသည္မ်ားျဖင့္ရက္သတၱပတ္ခုႏွစ္ရက္သို႔မ
ဟုတ္လွ်င္ ရက္သတၱပတ္ခုႏွစ္ရက္၏ ခုႏွစ္ဆထိၾကာေညာင္းေလသည္။ ခုႏွစ္ရက္၊ ဆယ္ေလးရက္၊ ေလးဆယ္
တစ္ရက္စသည့္ ရက္မ်ားသည္ ေရာဂါကိုစစ္ေဆးရာ၌သံုးေသာအေရအတြက္ျဖစ္ေလသည္။ သီခ်င္းအသံသည္
ခုႏွစ္သံရွိေလသည္။ သက္တန္႔၌လည္းအေရာင္ခုႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သံုးေျမွာင့္ဖန္သားသည္ အလင္းေရာင္ခုႏွစ္
မ်ဳိးထြက္သည္။ အပင္မ်ား၏အရြက္မ်ားသည္လည္း ခုႏွစ္ပါတ္၏ ပံုစံကုိလုိက္၍ႀကီးထြားေလ့ရွိသည္။

တစ္ (One)
ကိန္းဂဏန္း၏ ကနဦးမူလ

ဤကိန္းဂဏန္းသည္ေရွးဦးစြာေရတြက္ေသာပထမကိန္းနံပါတ္ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပါတ္သက္
ေလသည္။ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိေတာ္မူသည္။ ဘုရားတစ္ပါးသာရွိသည္။ (မာ ၁၂း၃၂၊ ေယာ ၁၀း၃၀၊
ဧဖက္ ၄း၄-၆) ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာေစာင္တြင္ “တစ္”ဆိုသည့္ကိန္းဂဏန္းခုႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ရသည္။

ႏွစ္ (Two)
စံုဖက္ျခင္းနံပါတ္

ထိမ္းျမားျခင္း၏စံုဖက္ျခင္း၌“တသားတစ္ကိုယ္တည္း”ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ (က ၂း၂၃-၂၄) ခရစ္
ေတာ္ႏွင့္အသင္းေတာ္သည္လည္း တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္လိမ့္မည္။ (ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂) ခရစ္ေတာ္သည္သန႔္ရွင္း
ေသာဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္၏။ (လု ၁း၃၅) ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတြင္ငွက္(သို႔)ခိုႏွစ္ေကာင္(၀တ္ ၁၄း၄-၇)ႏွင့္
ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္(၀တ္ ၁၆း၅-၂၂)ေတြ႔ရသကဲ့သို႔ခရစ္ေတာ္၏အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ေသျခင္းသည္ အ
သက္ရွင္ျခင္း၌နစ္ျမွဳပ္ခဲ့ရသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိခရစ္ေတာ္က ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ေစလႊတ္သည္။ (မာ ၆း၇)
တမန္ေတာ္မ်ားသည္တစ္ဦးစီ၌အမႈႏွစ္မ်ဳိးေဆာင္ရြက္ရသည္။ (မ ၁၀း၂-၄) ပညတ္တရားေရးသားသည့္
ေက်ာက္စာႏွစ္ခ်ပ္ရွိသည္။ ၎အျပင္ႏွစ္ဦးသက္ေသသည္ခိုင္းလံုေလသည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌လည္း
သက္ေသခံႏွစ္ဦးေပၚလာလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၁း၃)

သံုး (Three)
ဘုရားသခင္၏နံပါတ္

သံုးကိန္းဂဏန္းသည္ ဘုရားသခင္နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာမႈအရာကိုရည္ညႊန္း
ေျပာဆိုသည့္အခါလည္း ဤနံပါတ္ကိုအသံုးျပဳသည္။
ဘုရားသခင္သည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၌ ဖခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္
သည္။ လူသည္လည္းကိုယ္၊စိတ္၊၀ိညာဥ္သံုးပါးပါ၀င္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္။ ပြဲႀကီးလည္းပသခါပြဲ၊ ပင္ေတ
ကုေတၱပြဲႏွင့္ သေကေနပြဲဟူ၍သံုးပြဲရွိသည္။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူသည့္အခါ၌လည္း သံုးပါးတစ္ဆူ၏နာမ၌ခံယူ
ေလသည္။ (မ ၂၈း၁၉)တမန္ေတာ္မ်ား၏ႏႈတ္ဆက္ျခင္းသံုးမ်ဳိးရွိသည္။ (၂ေကာ ၁၃း၁၄)ခရစ္ေတာ္သည္
လည္းစံုစမ္းျခင္းသံုးမ်ဳိးခံရသည္။(မ ၄း၁-၁၁)
ေပတရုသည္ခ၇စ္ေတာ္ကိုသံုးႀကိမ္ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ (ေယာ ၁၈း၁၅-၂၇)ေယရႈသည္ေဂသေရွမန္ဥ
ယ်ာဥ္၌သံုးႀကိမ္ဆုေတာင္းသည္။ (မ ၂၆း၃၆-၄၆) ခရစ္ေတာ္က ေမးခြန္းသံုးခုႏွင့္အခြင့္သံုးမ်ဳိးေပးသည္။
(ေယာ ၂၁း၁၅-၂၃) ေကာင္းကင္မွေပတရုအားသတၱ၀ါအမ်ဳိးအစားသံုးႀကိမ္ေဖၚျပခဲ့သည္။ (တ ၁၀း၉-၁၆)
ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား သံုးရက္ေျမာက္ေန႔၌ ထေျမာက္မည္ဟုဂတိေပးသည္။ (ေဟာ ၆း၂)ညစ္ညဴးေသာ
ဖားသံုးေကာင္ကဲ့သို႔၀ိညာဥ္သံုးပါးေပၚလာလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၆း၁၃-၁၄) ေကာင္းကင္တမန္သရပ္တုိ႔သည္သန႔္
ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္းဟုသံုးႀကိမ္ေႁကြးေၾကာ္သည္။ (ေဟ ၆း၃)
ေယာနသည္ ငါးႀကီး၀မ္းဗိုက္၌သံုးရက္ေနရသကဲ့သုိ႔ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာ သံုး၇က္ေနရလတၱံ႔။
(မ ၁၂း၃၈-၄၀) ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ဤနံပါတ္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာသံုးစြဲထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၱတန္
ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလအစဥ္အသက္ရွင္ေတာ္မူ၍ ကာလသံုးပုိင္း၌ အသက္ရွင္
သည္။ ဤနံပါတ္သည္ဘုရင္တကာတုိ႔၏ဘုရင္၊ အရွင္တကာတုိ႔၏အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစသည္။
သတၱ၀ါေလးပါးတုိ႔ကလည္းထာ၀ရအရွင္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ သန႔္ရွင္းေတာ္မူ၏။ သန႔္ရွင္းေတာ္မူ၏။
ဟုေန႔ညဥ့္မျပတ္ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းၾကေလသည္။ (ဗ်ာ ၄း၈)ဗာဗုလုန္အေပၚသို႔က်ိန္ဆိုျခင္းသံုးမ်ဳိးမွာ ေသျခင္း၊ ငို
ေႁကြးျမည္တမ္းျခင္း ႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါငး္ပါးျခင္းစသည့္သံုးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၈း၈)ထုိကာလ၌လူတန္းစားသံုး
မ်ဳိးမွာ ပင္လယ္ေရတံငါသည္မ်ား၊ ဘုရင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ကုန္သည္ပြဲစားလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည္။ တျခား
ေလာကေရးရာ၌အသံုးျပဳေသာသံုးနံပါတ္မွာလည္းမ်ားစြာရွိေလသည္။
ေနေရာင္ျခည္၌လည္း အျပာ၊ အနီ၊ ႏွင့္အ၀ါတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲစည္းထားၿပီး အလင္း၊ အပူႏွင့္ေရာင္ျခည္စသည္
ပံုသ႑ာန္သံုးမ်ဳိးရွိေလသည္။ သဘာ၀၌ ေလာကသံုးပါးရွိသည္။ ၎မွာ သတၱေလာက၊ အပင္ေလာကႏွင့္
သတၱဳေလာကတုိ႔ျဖစ္သည္။ အရာ၀တၳဳ၌လည္း ဆြဲငင္အား၊ အလင္းအားႏွင့္ လွ်စ္ပစ္ဓါတ္အားစသည္တုိ႔ျဖစ္
သည္။ လူသားက်ဆငး္ခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာကုိမီးရႈိ႕သန္႔စင္သည့္အခ်ိန္ထိကာလသံုးပိုင္းခဲြျခားထားသည္။ ေရမလႊမ္းမိုးမီွကာလႏွင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလဟူ၍ သံုးဆင့္ေတြ႔ရသည္။

ေလး (Four)
ေလာကနံပါတ္

ကမၻာေပၚ၌တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဥတုေလးမ်ဳိးရွိသည္။ ၎မွာေဆာင္းရာသီ၊ မိုးဥ္ီးရာသီ၊ ေႏြရာသီႏွင့္ေႏြေႏွာင္း
ရာသီတုိ႔ျဖစ္သည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာအေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္သဘာ၀ေလး
မ်ဳိးမွာ ေျမႀကီး၊ ေလ၊ မီးႏွင့္ ေရတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွျမစ္ႀကီးေလးသြယ္စီးဆင္းေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေလးပုိင္းခြဲျခားထားသည္။ (က ၂း၁၀-၁၄) ေယဇေက်လသည္ သတၱ၀ါေလးပါးကိုရူပါရံု၌ေတြ႔ရၿပီး သတၱ၀ါ
တစ္ေကာင္စီတြင္ မ်က္ႏွာေလးမ်ဳိးႏွင့္ အေတာင္ေလးဘက္ရွိသည္။ လူမ်က္ႏွာ၊ ျခေသၤ့မ်က္ႏွာ၊ ႏြားမ်က္ႏွာ
ႏွင့္လင္းယုန္မ်က္ႏွာစသည့္ေလာကသတၱ၀ါမ်က္ႏွာမ်ားရွိၾကသည္။ ပေရာဖက္ဒံေယလက ဤကမၻာေပၚတြင္
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံကိုေဖၚျပသည္။ ၎မွာ ဗာဗုလုန္၊ ေမဒိ - ေပရသိ၊ ဂရိႏွင့္ ေရာမႏိုင္ငံစသည့္ေလး
ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚသို႔တရားစီရင္သည့္ေဘးေလးမ်ဳိးမွာ စစ္ေဘး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘး၊ ကူးစက္ေရာဂါ
ေဘးႏွင့္ ေျမငလ်င္ေဘးစသည့္ ေလးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ (မ ၂၆း၆-၇) လူ႔ေလာက၌လည္းႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးႏိုင္ငံသားႏွင့္
ဘာသာစကားေလးမ်ဳိးေတြ႔ရသည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔က်ေရာက္သည့္ေဘးဒုကၡေလးမ်ဳိးမွာ ဓါးေဘး၊ ငတ္
မြတ္ေဘး၊ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ကူးစက္ေရာဂါေဘးစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေၾကး၀ါပလႅင္၌လည္း
ေလးဘက္ရွိ၍ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းတပ္ဆင္ထားသည္။ ၿမိဳ႕သစ္သည္ေဘးဘက္ရွိေသာ စတုရန္းပံုစံျဖစ္ေလသည္။

ငါး (Five)
ခြဲျခားျခင္းနံပါတ္

သတို႔သမီးဥပမာ၌ ပညာရွိငါးေယာက္ႏွင့္ ပညာမဲ့ငါးေယာက္ရွိသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္မုန္႔ငါးလံုး
ျဖင့္လူငါးေထာင္ကိုေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ျမစ္ဆိပ္မွေက်ာက္ခဲငါးလံုးေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေျခေခ်ာငး္ႏွင့္
လက္ေခ်ာင္းတစ္ဘက္စီတြင္ ငါးေခ်ာင္းရွိသည္။ ေမာေရွသည္ ပညတ္တရားက်မ္းငါးက်မ္းကုိ စီရင္ေရးသား
ခဲ့သည္။ လူတစ္ဦး၌လည္း အာရံုငါးပါးရွိသည္။

ေျခာက္ (Six)
လူသား၏နံပါတ္

လူကိုေျခာက္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ဖန္ဆင္းသည္။ တစ္ပတ္၌ေျခာက္ရက္သာအလုပ္လုပ္ေစသည္။
ေဟၿဗဲလူမ်ဳိးကုိေျခာက္ႏွစ္ကၽြန္ခံေစသည္။ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္၍ သတၱမႏွစ္ေရာက္လွ်င္အနားယူ
ရေလသည္။ ကမၻာသက္တမ္းသည္လည္းႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ေထာင္ရွိေလၿပီ။ သိနေတာင္ေပၚ၌ေမာေရွသည္
ဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာဘုိ႔ရန္ေျခာက္ရက္တုိင္တိုင္ေစာင့္ဆိုငး္ေနရသည္။ (ထြ ၂၄း၁၅-၁၈) ဣသေရလလူ
မ်ဳိးမ်ားေယရိေခါၿမိဳ႕ကိုေျခာက္ရက္တုိင္တိုင္ပတ္ရသည္။ (ေယာရႈ ၆း၁-၂၀) ေရွာလမုန္၏ရာဇပလႅင္သည္အ
ထပ္ေျခာက္ထပ္ရွိသည္။ (၁ရာ ၁၀း၁၉) ခရစ္ေတာ္သည္ေျခာက္ရက္လြန္ၿပီးမွတပည့္ေတာ္မ်ားကိုေခၚ၍ သူ၏
ဘုန္းေတာ္ကုိေဖၚျပခဲ့သည္။ (မ ၁၆း၂၈၊ ၁၇း၂) ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးထူေထာင္ခဲ့ေသာ ေရႊရုပ္တုသည္အျမင့္
အေတာင္ေျခာက္ဆယ္ရွိသည္။ အလ်ားအနံလည္းအေတာင္ေျခာက္ဆယ္ရွိသည္။ (ဒံ ၃း၁-၃၀) ဤအရာသည္
အနာဂတ္ေဘးဒဏ္ကာလ၌ မိစာၦပေရာဖက္အားျဖင့္ ထူေထာင္မည့္အရာ၏ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁၃-၁၈) သားရဲ၏အမွတ္တံဆိပ္သည္(၆၆၆)ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အနာဂတ္ကာလ၌လူသားမ်ား၏ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္
လာလိမ့္မည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးကိုခ်ဳပ္ကိုင္လာသျဖင့္ ထုိသူကိုကုိးစား၍ကိုးကြယ္လာၾကလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁၅-၁၇) အမွတ္အသားသည္ “ေျခာက္”ဂဏန္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ လူသာပဓါနျဖစ္ေသာ လႊမ္းမိုး
ေသာအခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။

ခုႏွစ္ (Seven)
ျပည့္စံုျခငး္နံပါတ္

သံုးႏွင့္ေလးေပါင္းလွ်င္ ခုႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားနံပါတ္ႏွင့္ဘုရားနံပါတ္ေပါင္းလွ်င္ျပည့္စံုျခင္းသို႔
ေရာက္ေလသည္။ က်မ္းစာ၌ဤနံပါတ္ကုိအမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ဥပုသ္ေန႔သည္အႏွစ္တစ္
ေထာင္ကိုပံုေဆာင္ထားသည္။ အနားယူသည့္ေန႔ရက္သည္ ထုိဥပုသ္ေန႔သတၱမေန႔ျဖစ္သည္။ ဧေနာက္သည္
အာဒံၿပီးေနာက္ခုႏွစ္ဆက္မွေပၚထြန္းလာသည္။ ယာကုပ္သည္ရာေခလအတြက္ ခုႏွစ္ႏွစ္အလုပ္လုပ္ေပးရ
သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ အစာရွားပါးခ်ိန္ခုႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဆန္ေရစပါးေပါႁကြယ္၀ခ်ိန္ခုႏွစ္ႏွစ္ရွိသည္။ ဣသေရလမ်ား
ေယရိေခါၿမိဳ႕ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ခုႏွစ္ပါးဦးေဆာင္၍ ခုႏွစ္ႀကိမ္လွည့္လည္ရသည္။ တဲ့ေတာ္ထဲတြင္ အကိုင္း
ခုႏွစ္ခုရွိသည့္ ဆီမီးခြက္ရွိသည္။ အလုပ္လုပ္ေသာသူသည္ ခုႏွစ္ႏွစ္၌အနားယူရသည္။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး
သည္ ဗိမၼာန္ေတာ္ကုိခုႏွစ္ႏွစ္တည္ေဆာက္ရေလသည္။ ၿပီးေနာက္ပြဲကုိခုႏွစ္ရက္တုိင္က်င္းပသည္။ ေယာ
ဘ၌သားသမီးခုႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ ေယာဘ၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္သူ႔အားခုႏွစ္ရက္တိုင္ေအာင္စကားမေျပာဘဲ
ေနသည္။ ၎ၿပီးေနာက္ ႏြားပ်ဳိခုႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ဆိတ္ခုႏွစ္ေကာင္ယဇ္ပူေဇာ္ေလသည္။ ေနမာအားေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္
၌ ေရခုႏွစ္ႀကိမ္ခ်ဳိးခိုင္းေလသည္။ (၂ရာ ၅း၁၄)ယဇ္ပုေရာဟိ္တ္သည္ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ေသတၱာသို႔သုိး၏
အေသြးခုႏွစ္ႀကိမ္ပက္ဖ်န္းရေလသည္။ (၀တ္ ၁၆း၁၄) သခင္ဘုရား၏ပြဲေတာ္ခုႏွစ္ပြဲရွိသည္။ (၀တ္ ၂၃း၁-၄၄)
ကယ္တင္ရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အေသမခံမွီလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌ စကားေတာ္ခုႏွစ္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
တမန္ေတာ္ေခတ္၌ အသင္းေတာ္တြင္သင္းအုပ္ခုႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည္။
ဗ်ာဒိိတ္က်မး္တစ္ေစာင္ထဲတြင္ ခုႏွစ္ပါတ္အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။ အာရွမုိင္းနားတြင္ အသင္းေတာ္
ခုႏွစ္ပါး၊ ဆီမီးခြက္ခုႏွစ္လံုး၊ ၀ိညာဥ္ခုႏွစ္ပါး၊ ၾကယ္ခုႏွစ္လံုး၊ တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္၊ စာေစာင္ကိုအနက္ဖြင့္သူဦး
ခ်ဳိခုႏွစ္ေခ်ာင္း၊ မ်က္စိခုႏွစ္လံုးပုိင္ဆုိင္သူသည္ သုိးသူငယ္စသည္တုိ႔ေတြ႔ရသည္။ ၎ေနာက္ေကာင္းကင္
တမန္ခုႏွစ္ပါးသည္ အမ်က္ေတာ္ခြက္ဖလားခုႏွစ္ခြက္ကိုင္ထားေလသည္။ သားရဲသည္ ေခါငး္ခုႏွစ္လံုး၊
ေရွးေျမြေဟာင္းလည္း ေခါင္းခုႏွစ္လံုး၊ သရဖူခုႏွစ္ဆူႏွင့္ ေတာင္ခုႏွစ္ေတာင္စသည္တုိ႔ပိုင္ဆုိင္ထားေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ “ခုႏွစ္”နံပါတ္သည္အႀကိမ္ငါးဆယ္ထက္မကေတြ႔ရၿပီး၊ တနည္းအားျဖင့္ ကိန္းနံ
ပါတ္စာေစာင္ဟူ၍လည္းေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ဤက်မ္းစာ၌ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ စီမံေသာေခတ္
ကာလခုႏွစ္ေခတ္ျပည့္စံုရာလည္းျဖစ္သည္။ ၎ၿပီးေနာက္တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္ေပၚ
ထြန္းလာလိမ့္မည္။


ရွစ္ (Eight)
အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းနံပါတ္

ရွစ္ဟူသည့္နံပါတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းအသစ္တဖန္ေျပာင္းလဲ၍ စတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာနံပါတ္
ျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ခုႏွစ္ရက္သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာဥပုသ္ေန႔
သည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔အစျပဳေသာေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထ
ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားအစျပဳျခငး္(ရွစ္ရက္)ႏွင့္ အသစ္တဖန္ဖန္ဆင္းျခင္း(ေမြးဖြားျခင္း)
သည္ ရွစ္ဆင့္ေျမာက္တစ္ဆင့္၌ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ကိုပံုေဆာင္ထားေလသည္။
ဘုရားသခင္သည္အာျဗဟံအား ေဆြစဥ္မ်ဳးိဆက္အားမိန္႔မွာထားသည္မွာ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ရွစ္ရက္
ေျမာက္ေန႔တြင္ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာခံယူရန္ပညတ္ထားေလသည္။ (က ၁၇း၁၁-၁၄) ဤမဂၤလာကိုမခံယူသူ
သည္ဣသေရလအမ်ဳိးမွပယ္ရွားျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ဣဇက္သည္ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာခံယူ
သည္။ ဤမဂၤလာတစ္ပါးသည္ မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသနည္း။ ဤအရာသည္ အာျဗဟံႏွႈ့္ေဆြစဥ္မ်ဴိးဆက္
အားလံုးအသစ္ေသာ သတၱ၀ါအျဖစ္ ဘုရားသခင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရဘုိ္႔အတြက္ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေရး၌အ
သစ္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္ျခင္း၏အျပင္လကၡဏာသက္ေသတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာဒံလက္ထက္မွ ဆက္သြယ္ျခင္း
ျပတ္ေတာင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုတဖန္ဆက္သြယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာဧမိသားစုတြင္ ရွစ္ေယာက္ရွိသည္။ (၂ေပ ၂း၅) သူတုိ႔ရွစ္ေယာက္သည္ေရလြမး္မုိးျခင္းေဘးမွ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ (၁ေပ ၃း၂၀) ေနာဧ၏အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ဤကမၻာေပၚ၌ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ရသည္။ ဒါ၀ိဒ္
မင္းႀကီးသည္ေယရွဲသားရွစ္ေယာက္ေျမာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူ႔အားျဖင့္အသစ္
ေသာေခတ္ႀကီးတစ္ေခတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသကဲ့သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁ရာ ၁၆း၁၀-၂၁၁) ႏဴနာစြဲသူမ်ား
ေပ်ာက္ကင္းေသာအခါ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ေရသန္႔ျဖင့္ေဆးေၾကာသန္႔ရွငး္ရေလသည္။ (၀တ္ ၁၄း၁၀၊၂၃)
ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္အဦးသီးေသာေကာက္လႈိင္းခ်ီလႊဲ၍ ပူေဇာ္ရေလသည္။ (၀တ္ ၂၃း၁၁) ပင္ေတကုေတၱပြဲ
ေန႔သည္လည္းရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌ က်င္းပရသည္။ ထုိပြဲေန႔တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႁကြဆင္းလာၿပီး အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ကာ ေခတ္ကာလတစ္ခု စတင္လိုက္ေလသည္။ (၀တ္ ၂၃း၁၆) သေကေနပြဲသည္
ရွစ္ရက္ေန႔၌ သန္႔ရွင္းေသာဓမၼစည္းေ၀းကိုက်င္းပရသည္။ (၀တ္ ၂၃း၃၆) ဤပြဲသည္ ပြဲႀကီးသံုးပြဲ၌ ေနာက္ဆံုး
ပြဲျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားအနားယူျခင္းကိုပံုေဆာင္ထားသည္။

တစ္ဆယ္ (Ten)
ေလာကျပည့္စံုျခင္းနံပါတ္

ေလာကနံပါတ္ႏွင့္ လူသား၏နံပါတ္ေပါင္းလွ်င္ ျပည့္စံုျခင္းနံပါတ္ရရွိသည္။ (၄+၆=၁၀) က်မ္းစာ၌
ပညတ္တရားဆယ္ခ်က္ေရးသားထားသည္။ သတို႔သမီး(၁၀)ဦး၊ ေနဗုခတ္ေနဇာ၏ ရုပ္တုအားဆယ္ရက္၀တ္ျပဳ
ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဒံေယလ၏ရူပါရံု၌သားရဲတစ္ေကာင္တြင္ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းစသည္တို႔ေတြ႔ရသည္။ ရွင္ေယာဟန္
ေတြ႔သည့္ ရူပါရံု၌လည္း သားရဲတြင္ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းပါရွိေလသည္။ သူတို႔အားလံုးသည္ ေလာက၌ေပၚလာမည့္
ဘုရင္ဆယ္ပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံဆယ္ႏိုင္ငံကိုပံုေဆာင္ထားေလသည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၃၊၁၂) ဤႏိုင္ငံႏွင့္ဘုရင္မ်ားကိုေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌

ခရစ္ေတာ္၏ေက်ာက္အားျဖင့္ ေခ်မႈန္းျခင္းခံရလိမ့္မည္။ မိန္းမ၌ ေငြအခြက္တစ္ဆယ္၊ (လု ၁၅း၈)ကၽြန္
ဆယ္ေယာက္ႏွင့္ သူတို႔အားအပ္ႏွံသည့္ေငြအခြက္တစ္ဆယ္ရွိၿပီး အျမတ္အစြနး္ရွိသူအားသခင္ျပန္လာလွ်င္ ၿမိဳ႕
ဆယ္ၿမိဳ႕ကိုအုပ္စုိးရသည့္ အခြင့္ထူးေပးလိမ့္မည္။ (လု ၁၉း၁၃၊၁၇) အီဂ်စ္ျပည္၌လည္း ေဘးဒဏ္ဆယ္မ်ဳိးျဖင့္
ဒဏ္ခတ္ခဲ့သည္။

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (Twelve)
ထာ၀ရျပည့္စံုျခင္းနံပါတ္

ေလာကနံပါတ္ႏွင့္ဘုရားသခင္နံပါတ္ေပါင္းလွ်င္ ထာ၀ရျပည့္စံုျခင္းနံပါတ္ကိန္းရရွိေလသည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးဆယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ယဇ္ပုေရာဟိ္တ္၀တ္ရံု၌ ရတနာဆယ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္တန္ဆာဆင္ရသည္။
ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ စားပြဲ၌မုန္႔ဆယ္ႏွစ္လံုးရွိသည္။ ခါနန္ျပည္သုိ႔သူလွ်ဳိဆယ္ႏွစ္ဦးေစလႊတ္သည္။ ေယာရႈကေဂ်ာ္
ဒန္ျမစ္ထဲမွ ေက်ာက္ဆယ္ႏွစ္လံုးကိုယူၿပီး အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္အျဖစ္ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ဧလိယလည္း
ေက်ာက္ဆယ္ႏွစ္လံုးယူ၍ ယဇ္ပလႅင္တည္သည္။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ေၾကးနီႏြားရုပ္ဆယ္ႏွစ္ရုပ္ထုလုပ္
ခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈသည္ အသက္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္သန္႔ရွင္းေသာဗိမၼာန္ေတာ္သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္
သည္ တပည့္ေတာ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ဆယ္
ႏွစ္အုပ္စုကိုေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ျခငး္အမႈျပဳသည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ဖ်ားနာ
လ်က္ရွိသည္။ အသက္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိသည့္သမီးေလးေသေသာအခါ ေယရႈက ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည္။ (လု
၈း၄၂) ခ၇စ္ေတာ္၌တပည့္ေတာ္ ၁၂ ေဖၚရွိခဲ့သည္။
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ မိန္းမဦးေခါင္းရွိသရဖူတြင္ ၾကယ္ဆယ္ႏွစ္လံုးတပ္ဆင္ထားသည္ဟုဆုိသည္။ ေယရု
ရွလင္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ တံခါးေပါက္ဆယ္ႏွစ္ေပါက္ရွိသည္။ တံခါး၌ ေကာင္းကင္တမန္ဆယ္ႏွစ္ပါးေစာင့္လ်က္ရွိ
သည္။ ၿမိဳ႕၏အျမစ္သည္ဆယ့္ႏွစ္ခုရွိေလသည္။ သုိးသူငယ္၏တမန္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၏နာမကုိကဗၺည္းထိုး
ထားသည္။ အသက္ပင္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ၿမိဳ႕၏အျမင့္သည္ (၁၄၄)ယူဇနာရွိသည္။ (၁၂x၁၂=၁၄၄) ရွင္
ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ရက္၌ တမန္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးသည္ ပလႅင္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးသည္ပလႅင္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္
ခု၌ထုိင္လ်က္ဣသေရလလူမ်ဳိးအားတရားစီရင္လိမ့္မည္။ (မ ၁၉း၂၈) ေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ဣသေရလ
လူမ်ဳိးဆယ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္အသင္းေတာ္သည္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီၤးသစ္တြင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအျဖာျဖာခံ
စားရလိမ့္မည္။

ေလးဆယ္ (Fourty)
စံုစမ္းျခင္းနံပါတ္

ေနာဧလက္ထက္တြင္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္ၾကာသည္။ ေမာေရွသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ႏွစ္
ေပါင္းေလးဆယ္ေနခဲ့သည္။ ေတာ၌သုိးထိန္းအျဖစ္ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေနခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား
သည္လည္း ေတာ၌ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္လွည့္လည္ခဲ့ရသည္။ ခါနန္ျပည္သို႔စံုစမ္းခ်ိန္ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ၾကာ
သည္။ ေရွာလု၊ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ ေရွာလမုန္တုိ႔၏ရွင္ဘုရင္သက္တမ္းသည္လည္းႏွစ္ေပါငး္ေလးဆယ္စီရွိသည္။ ေဂါလ်က္သည္ရက္ေပါငး္ေလးဆယ္ ဣသေရလလမ်ဳိးမ်ားအေပၚမထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဧလိယသည္
လည္းမစားမေသာက္သည့္အခ်ိန္ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ၾကာသည္။ နိနေ၀ၿမိဳ႔သားမ်ားသည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္
အတြင္းေနာင္တရ၍ေျပာင္းလဲၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈသည္အစာေလးဆယ္ရက္ေရွာင္လွ်င္ စံုစမ္းျခင္းခံရ
သည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ကိုိယ္ခႏၶာေဖၚျပခဲ့သည္။ အႀကိမ္ေပါင္းဆယ့္တစ္
ႀကိိမ္ေဖၚျပသည္။ အျပစ္ဒဏ္ခံရန္ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ေလးဆယ္ျဖစ္သည္။ ဤအရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္က ေလာကအားအျမန္ဆံုးတရားစီရင္သည့္သက္ေသျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သတုိ႔႕အား
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိေစာင့္ဆိုင္းေပးေလသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ရွိေသးသည္။ ခုႏွစ္ဆယ္တစ္
ရာ့ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ တစ္ရာ့ေလးဆယ္စသည့္နံပါတ္မ်ားလည္းက်မ္းစာ၌ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤမွ်အားျဖင့္ကိန္းဂဏန္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာလံုေလာက္သည္ဟုခံယူပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....