Monday, 6 February 2012

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ - အခန္း (၂၃)

(THE TRIBULATION)

အနာဂတ္ကာလတခ်ိန္တြင္ခ်ိန္ ေျမႀကီးေပၚ၌ေဘးဒဏ္ၾကီးတစ္ခုဆိုက္ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု သမၼာ
က်မ္းစာ၌ေရးသားထားသည္။ အဤေၾကာငး္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာေယရႈဘုရားလက္၀ါးကပ္တိုင္
ေပၚ၌ အေသမခံမွီ ႏွစ္ရက္အလို တပည့္ေတာ္မ်ားးကသံလြင္ေတာင္ေပၚ၌ ေမးျမန္းရာ ဤကဲ့သို႔မိန္႔ဆိုခဲ့ေလ
သည္။ သခင္ေယရႈက -
“အေၾကာင္းမူကား ကမၻာဦးမွစ၍ ယခုတုိ္င္ေအာင္မျဖစ္စဖူး၊ ေနာက္၌လည္းမျဖစ္လတံ့ေသာ ႀကီးစြာ
ေသာဒုကၡသည္ ထုိကာလ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုကာလတာရွည္လွ်င္ ဘယ္သူမွ်မလြတ္ႏိုင္ရာ။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူ
တုိ႔အဘုိ႔အလုိ႔ငွါ ထုိကာလသည္ တိုလိမ့္မည္”ဟုမိန္႔ဆုိထားေလသည္။ (မ ၂၄း၂၁-၂၂)
ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား ေအဒီ ၇၀၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ရျခင္းသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ
မဟုတ္ေသးေခ်။ ဤဒုကၡ၏အစႏွင့္ အဆံုးကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္မႏႈိုင္းယွဥ္ႏိုင္ေခ်။

၁။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအနာဂတ္၌ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာျခင္း။

ခရစ္ေတာ္၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ အထီးက်န္မဆံေခ်။ အၿမဲတမ္းသမၼာက်မ္းေဟာင္းႏွင့္ သမၼာသစ္
က်မ္းထဲမွေထာက္ခံမႈသက္ေသအျပည့္အ၀ေပးေလ့ရွိသည္။ သမၼာေဟာင္းက်မ္း၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအတိ
ဒုကၡေရာက္ရမည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ပေရာဖက္ေယရမိက်မ္း၌ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကုိ ယာကုပ္အမ်ဳိးအမႈေရာက္ေသာအခ်ိန္ကာလဟူ၍သံုးႏႈံးထားသည္။ (ေယ ၃၀း၄-၇) သူတို႔သည္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အ
ရည္က်ဳိျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ေ(ယဇ ၂၂း၁၉း၂၂) သူတုိ႔သည္ ႏွင္တံေအာက္မွာ ေလွ်ာက္သြားရလိမ့္မည္ဟုလည္း
ဆိုျပန္သည္။ (ေယဇ ၂၀း၃၄-၃၈) မာလခိ ၃း၁-၃၊ ဇာခရိ ၁၃း၉ ၌လည္းဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။ ဒံေယလကလည္း မိမိ
အမ်ဳိးသားအမႈေရာက္သည့္ကာလျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ (ဒံ ၁၂း၁)
အထက္ပါက်မး္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ ေဘးဒဏ္ကာလသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ ဂ်ဳး
လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ၌သာက်ေရာက္မည့္တရားစီရင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ၎မွတဆင့္သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေရြး
ေကာက္ထားေသာလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ စစ္ေဆးျခင္းအစမ္းသပ္ခံသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္
ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ၌လည္းက်ေရာက္လာ၍ အသင္းေတာ္
သည္ဤအခ်ိန္မေရာက္မွီခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရမည္။ သခင္ဘုရား၏ႀကီးမားေသာေန႔ႀကီးမေရာက္မွီစစ္မွန္ေသာ ယံု
ၾကည္သူမ်ားခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
သမၼာက်မ္း၌ေဘးဒဏ္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေနရာ၌ ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ မႆဲ
၂၄း၉-၂၂ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၆း၁-၁၉း၂၁ အထိျဖစ္သည္။ ရွင္ေယာဟန္သည္ ေဘးဒဏ္ကာလတြင္ ဘုရား
သခင္ထံမွ တံဆိပ္ကိုဖြင့္ျခင္း၊ တံပိုးမႈတ္ျခင္း၊ အမ်က္ေတာ္ခြက္ဖလားေလာင္းျခင္း စသည့္အရာမ်ားကို ရွင္း
လင္းစြာေတြ႔ရသည္။

၂။ ေဘးဒဏ္ကာလ၏အခ်ိန္

သမၼာေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဤအခ်ိန္ကို “ထုိေန႔ရက္” ႏွင့္ “ေနာက္ဆံုးေသာကာလ” ဟူ၍၎အျပင္
ပေရာဖက္ေယာလသည္ “သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္” ဟူ၍ေရးသားထားေလသည္။ (ေယာလ ၁း၁၅၊ ၂း၁၊ ၃း၁၄)
သမၼာက်မ္းစြာတြင္ ေန႔ရက္ေလးမ်ဳိးေတြ႔ရသည္။ ၎မွာ -
၁။ လူသား၏ေန႔ရက္။ ။ ဤေန႔ရက္သည္ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္ေနေသာ ေခတ္
ကာလကုိဆုိလိုသည္။
၂။ ခရစ္ေတာ္၏ေန႔ရက္။ ။ ဤေန႔ရက္သည္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏သတုိ႔သမီးအားဤကမၻာ
ေျမမွေခၚေဆာင္သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဖၚျပခ်ိန္ၾကားကာလျဖစ္သည္။
ေျမႀကီးေပၚတြင္ အႏိၱခရစ္ႀကီးစိုးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
၃။ သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္။ ။ ၎သည္ သခင္ဘုရား၏ဂလဲစားေခ်သည့္ေန႔ရက္ျဖစ္သည္။ ၎
ေန႔မ်ားတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္ ၎မွတဆက္တည္းျဖစ္ေသာ မိေလႏွစ္ကာလလည္း
ပါ၀င္ေလသည္။
၄။ ဘုရားသခင္၏ေန႔ရက္။ ။ ၎သည္ ကမၻာေျမႀကီးကို မီးရႈိ႕၍သန္႔စင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထာ၀ရ
ကာလအထိျဖစ္သည္။ (အပိုင္း (၁) ရွိသမၼာက်မ္း၏ေန႔ရက္မ်ားပံု၍ဆက္လက္ေလ့လာပါ)

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအခ်ိန္သည္ ကမၻာေျမေပၚမွ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ အႏိၱခရစ္ႀကီးစိုး
သည့္ကာလတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ပေရာဖက္ဒံေယလရူပါရံု၌ ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ “ “ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ေသာသိတင္းပတ္” ” (ဒံ ၉း၂၀-၂၇)
ၾကည့္ဘုိ႔ရန္“ “ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ရုိးအားအသစ္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ေမရွိယသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ေန႔ရက္အထိခုႏွစ္သိတင္းႏွင့္ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္သိတင္းျဖစ္လိမ့္မည္” ”ဟု
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းေရးသားထားေလသည္။ တစ္ရက္သည္အႏွစ္တစ္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာ
ရွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ျဖစ္ေလသည္။

ေယရုရွလင္ကိုအသစ္ျပဳစုရန္ခရစ္ေတာ္သည္ အမိန္႔ကိုဘီစီ ၄၄၅ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ၎ေန႔
ရက္မွစ၍ ၄၈၃ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္သည္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာအေသခံခဲ့ေလသည္။ ထုိေန႔
ရက္မွစ၍ ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္နာရီသည္ မေရြးလွ်ားေတာ့ေခ်။ ေျခာက္ဆယ္ကိုးသီတင္းႏွင့္ ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္
ေသာသိတင္းၾကားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္၍ သူကိုယ္္တုိင္သိမ္း
ဆည္းသြားရလိမ့္မည္။ ၎အခ်ိန္မွစ၍ေနာက္ဆံုးသီတင္းပတ္စတင္လိမ့္မည္။ ေဘးဒဏ္ကာလစတင္လိမ့္မည္။
ျပည့္ခဲ့ေသာေျခာက္ဆယ္ကိုးသီတင္းလွ်င္ ၇-ႏွစ္စီရွိၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးခုႏွစ္ဆယ္သီတင္းလည္း ၇-ႏွစ္ၾကာေညာင္း
လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္းဘုရားသခင္ကေရြးေကာက္ထားသူမ်ားတြင္ထိုေန႔ရက္သည္တုိေတာင္းလိမ့္မည္ဟု ဆို
သည္။ (မ ၂၄း၂၂) ေရြးေကာက္ထားေသာသူမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္အသင္းေတာ္သည္ေဘးဒဏ္ကာလမေရာက္မွီခ်ီေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိး
တံဆိပ္ခတ္ထားေသာတစ္သိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္ကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အပုိင္း(၁) ရွိခုႏွစ္ဆယ္သိ
တင္းပံုကားခ်ပ္ကိုေလ့လာရန္)

၃။ ေဘးဒဏ္ကာလ၏အဂၤါရပ္မ်ား

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ၇-ႏွစ္ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပိုင္းေတြ႔ရွိရသည္။ ဒုတိယအပိုင္းသည္သာ၍ ဆိုး
၀ါးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္လာလိမ့္မည္အေၾကာင္းကိုဒံေယလအားအေသးစိတ္မ
ေျပာခဲ့ေပ။ ဒံေယလအားေနာက္ဆံုးတိုင္ေအာင္စာေစာင္ကိုပိတ္ထား၍ တံဆိပ္ခတ္ထားေလာ့ဟုမိ္န္႔မွာထားခ့ဲ
သည္။ (ဒံ ၁၂း၄၊ ၈း၉) ဒံေယလသည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳးိမ်ားေဘးဒဏ္ခံစားရလိမ့္
မည္ဟူ၍သာသိရွိထားသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က ဤဗ်ာဒိတ္က်မ္းကိုေရးၿပီးသည့္အခါဒံေယလေတြ႔ရွိ
သည့္တံဆိတ္ခတ္၍ပိတ္ထားသည့္စာေစာင္မရွိေတာ့ေခ်။ ဒံေယလအားေဖၚျပသည့္တံဆိပ္သည္ရွင္ေယာဟန္
အားေဖၚျပသည့္တံဆိတ္ခုႏွစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ေဘးဒဏ္ကာလ၌ ျဖစ္လာမည့္လကၡဏာသည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၆း၁-၁၉း၂၀ အတြင္းေတြ႔ရသည္။ အခန္း
၁၂ထဲတြင္ ေရွးေႃမြေဟာင္းျဖစ္ေသာ နဂါး(စာတန္)ကိုေျမေပၚသို႔ႏွင္ခ်၍ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသံုးႏွစ္ခဲြစတင္လိမ့္
မည္။

(၁) ေဘးဒဏ္ကာလပထမပိုငး္ (ဗ်ာ ၆-၁၁)

ေဘးဒဏ္ကာလအစပိုင္းသည္ တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္၌ ပထမတစ္ခ်က္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ေလသည္။
ပထမတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၁၊၂)
ရွင္ေယာဟန္သည္ ျမင္းျဖဴတစ္စီးကိုေတြ႔သည္။ ျမင္းစီးသူသည္ ေလးကိုကိုင္ထားသည္။ အစပိုင္းတြင္
သရဖူမေတြ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ သရဖူတစ္ဆူကိုရရွိေလသည္။ ေအာင္ျမင္လ်က္ဆက္လက္ၿပီးေအာင္
ျမင္ဘုိ႔ရန္ထြက္သြားသည္ဟုဆိုသည္။ ဤေနရာ၌ျမင္းစီးသူသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ေခ်။ ခရစ္ေတာ္သည္ သုိး
သူငယ္ျဖစ္ၿပီး စာေစာင္ကိုဖြင့္သူျဖစ္သည္။
ဗ်ာ ၁၉ ၌ခရစ္ေတာ္သည္ ျမင္းျဖဴစီး၍ႁကြလာမည္။ ဗ်ာ ၆၌ျမင္းျဖဴစီးသူသည္အႏိၱခရစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္
ပိုငး္တြင္အခြင့္အာဏာတန္ခိုးႀကီးထြားလာကာ ညီညြတ္၍ေပါင္းစည္းထားေသာမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္
ေရာမျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံႀကီးကိုဦးေဆာင္မႈျပဳမည့္သူလည္းျဖစ္သည္။ (ဒံ ၉း၂၆၊ ၂၇) သူသည္လူမ်ား(ဂ်ဴးလူ
မ်ဳိးမ်ား) ႏွင့္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႔လိမ့္မည္။ လူအမ်ားယံုၾကည္သည့္ဤအျဖစ္အပ်က္သည္
ေဘးဒဏ္ကာလ၏အလယ္မဟုတ္ဘဲ အစပိုင္း၌သာျဖစ္လိမ့္မည္။

ဒုတိယတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၃၊ ၄)

ဒုတိယတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခ်ိန္ျမင္းနီတစ္စီးထြက္လာၿပီး၊ ေျမႀကီးေပၚမွၿငိမ္၀ပ္ျခင္းကုိယူေဆာင္သြား
ေလသည္။ ဤရူပါရံု၏အဓိပၸါယ္မွာရွငး္လင္းစြာသိႏိုင္သည္။ နီေသာျမင္းသည္ စစ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေသြးထြက္ျခင္း
အဌါရံုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလကိုခ၇စ္ေတာ္က ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ (မ ၂၄း၆၊၇) စစ္ပြဲကာလ
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႏိၱခရစ္သည္ ညီညြတ္ေပါငး္စည္းထားေသာဆယ္ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုကုိဦးေဆာင္လိမ့္မည္။

တတိယတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၅၊ ၆)

တတိယတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ ျမင္းနက္တစ္စီးထြက္လာ၍ ျမင္းေပၚ၌စီးသူသည္ ခ်ိန္ခြင္တစ္ခုကိုကိုင္
ထားလွ်က္၊ ေဒနာရိတစ္ျပားႏွင့္ ဂ်ဳံဆန္တစ္ခြက္၊ မုေယာဆန္သံုးခြက္ကိုရေၾကာင္း၊ ဆီႏွင့္စပ်စ္ရည္ကိုမပ်က္ေစ
ရဟုေျပာဆိုေလသည္။ အဓိပၸါယ္မွာရွင္းလင္းပါသည္။ စစ္ပဲြမ်ားတြင္ခြန္အားရွိေသာလူမ်ားေသဆံုးကုန္သျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူနဲပါးလာၿပီး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကာလသည္ ခ်က္ျခင္းဆိုက္ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ဤအ
ေၾကာငး္ကို မ ၂၄း၇၌ ခ၇စ္ေတာ္အတိအလင္းေျပာႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဆီႏွင့္ စပ်စ္ရည္သည္လည္းထုိအခ်ိန္
ကာလတြင္တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
စတုတၳတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၇၊ ၈)
စတုတၳတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ ျမင္းမဲြတစ္စီးရွိသည္။ ျမင္းစီးသူကုိ မရဏာဟူေသာနာမည္ရ၏။ ပထမ
ပိုင္းျမငး္သံုးစီး၌ သူ႔ကိုနာမည္မမွည့္ထားေသာ္လည္း ဤျမင္းစီးသူကုိနာမည္ေပးထားသည္။ ေသျခင္းတည္းဟူ
ေသာ မရဏာႏိုင္ငံလဘည္း သူ႔ေနာက္မွာလိုက္လာေလသည္။ မရဏာႏိုင္ငံသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ငတ္မြတ္ျခင္းေဘး
အားျဖင့္ လူကိုေသေၾကပ်က္စီးေစေလသည္။

ပဥၥမတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၉ - ၁၀)

ပဥၥမတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေၾကာင့္
၎၊ မိမိတုိ႔သက္ေသခံခ်က္ေၾကာင့္၎၊ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရေသာ သူတို႔၏၀ိညာဥ္မ်ားကုိယဇ္ပလႅင္ေအာက္
၌ေနသည္ကုိျမင္ရေလသည္။ ဤသူမ်ားသည္ ယခင္သတ္ျခငး္ခံရေသာသန္႔ရွင္းသူမ်ားမဟုတ္ေခ်။ သူတုိ႔သည္
ေသသည့္တုိင္ေအာင္မိမိအသက္ကုိမႏွေျမာၾက။ (ဗ်ာ ၁၂း၁၁)အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံၿပီၤးေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္
ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို အသစ္တဖန္ေဟာေျပာဖို႔ရန္ထုိသူတို႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ထြက္သြားၾက
လိမ့္မည္။ (မ ၂၄း၁၄) သို႔ေသာ္ကယ္တင္ျခင္းေပးေသာတရားမဟုတ္ေခ်။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္
ေထာင္ဖို႔ရန္ေဟာေျပာသည့္သိတင္းေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ေနာက္လိုက္မ်ားက သူတုိ႔ကိုဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္
သတ္ျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ (မ ၂၄း၉-၁၃) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ခံရသူမ်ား၏၀ိညာဥ္မ်ားသည္
သူတုိ႔အားဂလဲ့စားေခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေလသည္။ ဤသုိ႔ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း သူတို႔အားေခတၱမွ်ေစာင့္
ဆိုင္းရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ေနာက္လိုက္မ်ားညီအစ္ကိုမ်ားကိုလည္း အေသသတ္ျခင္းျဖင့္ အေရအတြက္ျပည့္မွီလာေစ
ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုလ်က္ ဗ်ာ ၂၀း၄တြင္ အေရအတြက္ျပည့္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ဆဌမတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၆း၁၂-၁၇)

ဆဌမတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ မုိးေကာင္းကင္သည္ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ (ေယာလ ၂း၃၀-၃၁၊ မ ၂၄း၂၉၊ ေဟ ၁၃း၉-၁၁) ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းေသာ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား
တုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚရွိေက်ာက္တြင္း၌၎၊ ေတာ၌၎ပုန္းေရွာင္ခိုေအာငး္ေနၾကလိမ့္မည္။ ထုိေတာင္ႏွင့္
ေက်ာက္မ်ားကိုေခၚၿပီး ငါတို႔အေပၚမွက်ေစပါဟုေအာ္လိမ့္မည္။ မႆဲ ၂၄တစ္ခန္းလံုးႏွင့္ ဗ်ာ ၆း၁၂-၁၇ကို ႏႈိင္း
ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဤဒုကၡေဘးကို အေသးစိတ္သိရလိမ့္မည္။
ဆဌမတံဆိပ္ႏွင့္ သတၱမတံဆိပ္ၾကားကာလတြင္ တျခားအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုေတြ႔ရသည္။ ၎မွာ
ဣသေရလလူမ်ဳိးတစ္သိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္ေယာက္ကုိ တံဆိပ္ခတ္သည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္
အာဟဒ္မင္းလက္ထက္၌ ဗာလဘုရားေရွ႕တြင္ဒူးမေထာက္၊ ၀တ္မျပဳဦးမခ်သူ ဣသေရလလူမ်ဳိးခုႏွစ္ေသာင္း
ေလးေထာင္သည္ အႏိၱခရစ္ကို ဒူးမေထာက္၊ ဦးမခ်ေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကတံဆိပ္ခတ္ထားသူမ်ား
ျဖစ္ေပသည္။ (ဗ်ာ ၁၄း၁၊ ၂၂း၄)

အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ျဖဴစင္ေသာသူမ်ား
ဤသူမ်ားသည္ ေဘးဒဏ္ကာလ၌ မရွိေတာ့ေခ်။ ဤသူမ်ားသည္ အသင္းေတာ္မွမဟုတ္ေခ်။ အသင္း ေတာ္သည္ ဤေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌မရွိေတာ့ေခ်။ ေဘးဒဏ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္အသင္းေတာ္ျဖတ္သန္းစရာ
မလိုေပ။ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ သူတုိ႔အျပစ္မ်ားကိုျဖဴစင္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္သြား
ၿပီးေနာက္ ေယရႈသည္ ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု၀န္ခံလာေသာမယံုၾကည္သူတစ္ပါးအမ်ဳိးးသားမ်ား
ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္၌ ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ရွိဗိမၼာန္ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဘုရား၀တ္ျပဳ၍
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးႏွင့္ ထာ၀ရကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေျမႀကီးေပၚမွာ တည္ေထာင္လာ
မည့္ သာယာ၀ေျပာေသာအႏွစ္တစ္ေထာင္မိေလနစ္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူတုိ႔အတြက္မဟုတ္ေခ်။

သတၱမတံဆိပ္ (ဗ်ာ ၈း၁)

သိုးသူငယ္က သတၱမတံဆိပ္ကိုေကာင္းကင္မွ ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ ေကာင္းကင္တခြင္တြင္ နာရီ၀က္မွ်
တိတ္ဆိတ္သြားေလသည္ဟုဆုိသည္။ ၎ေနာက္တြင္သာ၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လာလိမ့္မည္။
တိတ္ဆိတ္ခ်ိ္န္ကုန္လြန္သြားေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္ခုႏွစ္ပါးသည္ တံပုိးခုႏွစ္လံုးကို တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး
မႈတ္လာလိမ့္မည္။

ပထမတံပိုးခရာ (ဗ်ာ ၈း၇)

ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ပထမတံပုိးကိုမႈတ္ေသာအခါ၊ မိုးသီးႏွင့္အေသြးေရာေႏွာေသာ မီးေျမေပၚ
သုိ႔က်လာသည္။ ထုိအခါ ေျမႀကီးသံုးပံုတစ္ပံုႏွင့္ ေတာေတာင္သံုးပံုတစ္ပံုေလာင္ကၽြမ္းသြားေလသည္။ ဤအျဖစ္
အပ်က္သည္ ေယာလက်မ္း၌ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာလ ၂း၃၀-၃၁) ၎အျပင္
အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ေဘးဒဏ္ခုႏွစ္ခုေျမာက္ေသာေဘးလည္း က်ေရာက္လိမ့္မည္။ (ထြ ၉း၂၂-၂၆) အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးသျဖင့္ အနာဂတ္ကာလေဘးဒဏ္ခ်ိန္၌လည္း တဖန္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ဒုတိယတံပုိးခရာ (ဗ်ာ ၈း၈-၉)

ဒုတိယေကာင္းကင္တမန္က ဒုတိယတံပိုးကုိမႈတ္ေသာအခါ မီးေလာင္ေသာေတာင္ႀကီးကိုပင္လယ္
ထဲသုိ႔ခ်လိုက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ရွိသမွ်သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေသြးျဖစ္လာကာပင္လယ္ရွိသတၱ၀ါသံုးပံုတစ္ပံု
ေသဆံုးသြားလိမ့္မည္။ သေဘၤာမ်ားမွာလည္းသံုးစုတစ္စုပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္မီးေလာင္ေသာ
ေတာင္ႀကီးဆိုသည္မွာ ေလာင္ေနေသာၿဂိဳလ္တစ္လံုးသည္ ပင္လယ္သို႔က်လာၿပီးစစ္တိုက္ဘုိ႔ရန္ျပင္ဆင္ေန
ေသာ စစ္သေဘၤာသံုပံုတစ္ပံုေပၚက်ေရာက္၍ ၎သေဘၤာမ်ားပ်က္စီးသြားကာ ေသြးမ်ားပင္လယ္သံုးပံုတစ္ပံုထိ
ျပန္႔ႏွံံ႔သြားသည္ကိုဆိုလုိသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

တတိယတံပိုးခရာ (ဗ်ာ ၈း၁၀-၁၁)

တတိယေကာင္းကင္တမန္က တံပိုးကိုမႈတ္ေသာအခါ မီးကဲ့သုိ႔ထြန္းေတာက္ေသာၾကယ္ႀကီးသည္ ျမစ္
ေခ်ာင္းသံုးပံုတစ္ပံုေပၚသို႔၎၊ စမ္းေရတြင္းသို႔၎က်ေရာက္ၿပီး ျမစ္ေရ စမ္းေရမ်ားခါးေသာေၾကာင့္ေရမေသာက္
ရ၍ေသဆံုးသူမ်ာျပားလိမ့္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ၾကယ္မ်ားသည္ ေႁကြက်လာၿပီးျမစ္ေရသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဓါတ္တစ္မ်ဳိးထြက္လာကာ ေရမ်ားကုိအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစၿပီး ေသာက္သူမ်ားေသဆံုးသြားၾကရလိမ့္မည္။
ေဒါနရြက္ဟူေသာၾကယ္လည္း ဒီေန႔ရွိႏိုင္သည္။ ခါးေသာဓါတ္သဘာ၀မွ ယေန႔လူမ်ားေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္
ေနၾကသည္။ Absinthe ဟူေသာဓါတ္စာတစ္မ်ဳိးသည္ အခါးဓါတ္ရွိၿပီး၊ ၎မွတဆင့္ယေန႔လူမ်ားအရက္ထုတ္
လုပ္ေနၾကသည္။ ေယရမိ ၉း၁၃-၁၅ ၌ေရးသားခ်က္သည္ ထိုေခတ္ကာလကုိရည္ညႊန္း၍ေရးသားျခင္းျဖစ္
သည္။

စတုတၳတံပိုးခရာ (ဗ်ာ ၈း၁၂)

စတုတၳေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက စတုတၳတံပိုးကိုမႈတ္ေသာအခါ ေန၊လ၊ၾကယ္သံုးစုတစ္စုသည္
ေမွာင္မိုက္ျဖစ္လာသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကိုယ္တိုင္မိန္႔မွာခ်က္ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္
သည္။ (လု ၂၁း၂၅-၂၆) ထုိ႔ေနာက္ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ေကာင္းကင္မွပ်ံ၀ဲလ်က္ ေနာက္ထပ္မႈတ္
လာမည့္ တံပိုးခရာသံုးလံုးျပင္ဆင္ေနေသာအခါ ၎အသံမ်ားေၾကာင့္ေျမႀကီးသားတို႔သည္ အမဂၤလာ၊
အမဂၤလာ၊ အမဂၤလာ၊ ရွိၾကသည္ဟုႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဆုိသည္ဟုဆိုေလသည္။ (ဗ်ာ ၈း၁၃)

ပဥၥမတံပုိးခရာ (ဗ်ာ ၉း၁-၁၂)
ပထမေဘးဒုကၡ၊ (က်ဳိငး္ေကာင္၏ညွင္းဆဲျခင္း)

ပဥၥမတံပိုးခရာက္ုိမႈတ္ေသာအခါ ၾကယ္တစ္လံုးသည္ ေကာင္းကင္မွေျမႀကီးေပၚသို႔က်လာသည္။ သူ
သည္အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ေသာ့ကုိ အပ္ေပးသည္ျဖစ္၍ သူသည္အနက္ဆံုးတြင္းကုိဖြင့္ေသာအခါ မီးခုိးကဲ့သုိ႔
ေသာအခိုးသည္တြင္းထဲက ထြက္လာသည္ဟုဆုိသည္။ ဤေနရာ၌ၾကယ္သည္တကယ့္ၾကယ္မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးျဖစ္ႏိုင္သည္။ စာတန္ကုိအနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ေသာ့ကုိ မအပ္ေပးခဲ့ေပ။ ထုိေကာင္း
ကင္တမန္သည္ စာတန္ကိုခ်ည္ေႏွာင္၍တြင္းထဲ၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေလွာင္ပိတ္ထားမည့္ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္
သည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁-၃)
ထုိေကာင္းကင္တမန္ကဖြင့္လိုက္၌ တြင္းနက္မွ ထြက္လာေကာက်ဳိငး္ေကာင္သည္ ေျမႀကီးကိုျပန္႔ႏွံ႔
လႊမ္းမုိးသြားလိမ့္မည္။ ဤက်ဳိင္းေကာင္၌အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ မ်က္ႏွာသည္ လူမ်က္ႏွာ၊ ဆံပင္သည္ မိန္း
မဆံပင္၊ သြားသည္ျခေသၤ့သြား၊ အၿမီးသည္ ကင္းၿမီးေကာက္အၿမီးႏွင့္ ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ သံရင္အုပ္တန္ဆာ၊
အေတာင္ခတ္ေသာအသံသည္ စစ္တိုက္၍ေျပးလာေသာျမငး္ရထားမ်ား၏အသံကဲ့သို႔ျဖစ္ေလသည္။
ဤက်ဳိငး္ေကာင္မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကိုမေဖၚျပထားေသာ္လည္း ယခုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႔ျမင္ရေသာက်ဳိင္း
ေကာင္ထက္ပို၍ ႀကီးမားလာလိမ့္မည္။ ၎အျပင္က်ဳိင္းေကာင္အစစ္ျဖစ္မည္မထင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ျမက္ပင္ႏွင့္ စိမ္းေသာအရာကုိ မစားဘဲခ်န္လွပ္ထာေသာေၾကာင့္၎၊ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းမခံယူသူကုိညွင္းဆဲကိုက္
ရန္အခြင့္ရေသာေၾကာင့္၎၊ သာမန္သတၱ၀ါျဖစ္သည့္ က်ဳိင္းေကာင္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ လူကုိအ
ေသမခံေစဘဲ ငါးလတို္င္ေအာင္ ေ၀ဒနာခံစားဘုိ႔ရန္ အခြင့္ရသည္ဟုဆုိသည္။
ဤသို႔ဆုိေသာေၾကာင့္ က်ဳိငး္ေကာင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာသတၱ၀ါျဖစ္သနည္း။ တြင္းနက္ႀကီးထဲမွ ထြက္လာေသာေၾကာင့္၎တုိ႔သည္ နတ္ဆိုး၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားျဖစ္ႏိုင္စရာရွိသည္။ ထုိေန႔ရက္တြင္လူမ်ားသည္ ေသခ်င္ေသာ္လည္း ေသျခင္းအား ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေခ်။ ေ၀ဒနာသက္သာခ်င္ေသာ္လည္းအခြင့္မရေခ်။ ဤမွ်
ေလာက္ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ က်ဳိင္းေကာင္ယေန႔မေတြ႔ႏိုင္ေသးေခ်။ သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ဘုရင္ကုိ ေဟၿဗဲ
အားျဖင့္ (Abadom) အဗဒၵဳန္ ဟူ၍၎၊ ဂရိအားျဖင့္ အာေပါလွဴန္(Apollyom)ဟူ၍၎ေခၚေၾကာင္းသိရသည္။
ယေန႔ရွိေသာက်ဳိငး္ေကာင္၌ဘုရင္မရွိေခ်။ ဘုရင္၏နာမည္အဓိပၸါယ္မွာလည္း “ပ်က္စီးေစေသာ”ဟူ၍အနက္
ရသည္။ (သု ၃၀း၂၇) က်ဳိင္းေကာင္၏ဘုရင္သည္လည္း စာတန္မဟုတ္ေခ်။ စာတန္သည္ တြင္းနက္ထဲ၌ခ်ည္
ေႏွာင္မထားေသးဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္သည္။

ဆဌမတံပိုးခရာ (ဗ်ာ ၉း၁၃-၂၁)
(ဒုတိယေဘးဒုကၡ၊ ျမင္းစီးသူရဲ၏ညွင္းဆဲျခင္း)

ဆဌမတံပိုးကိုမႈတ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ေရႊပလႅင္ေတာ္မွ အသံထြက္လာ၍ ဥဖ၇တ္ျမစ္နားမွာ ခ်ည္
ေႏွာင္ထားေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးကို လႊတ္ေလာ့ဟုဆုိ၏။ ဤေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အျပစ္ျပဳ၍
က်ဆင္းသြားေသာ သိန္းႏွစ္ဆယ္အေ၇အတြက္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။
ဤတပ္သည္ ယေန႔ရွိေနေသာ ျမင္းတပ္မ်ားမဟုတ္ေခ်။ ျမင္းဦးေခါင္းသည္ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အၿမီးသည္ကင္း
ၿမီးေကာက္၏အၿမီးႏွင့္တူသည္။ လူကိုေသေစသည့္အဆိပ္အၿမီး၌ရွိသည္။ ျမင္းစီးသူ၏ ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ သံျဖစ္သည္။
ဤျမင္းစီးသူရဲသည္ က်မ္းစာ၌ တစ္ခါမွမေဖာ္ျပဘူးေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၄ရာ ၆း၁၃-၁၇) အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ စာတန္၌လည္း ျမင္းစီးသူရဲ
တို႔ရွိၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခ်ိ္န္က လူမ်ားသည္ ဤမွ်ေလာက္ေသာေဘးအႏၱရာယ္ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ္လည္း ေနာင္
တရျခင္းအလွ်ဥ္းမေတြ႔ရေခ်။ ပို၌ဆိုး၀ါးလာသည္။
လြတ္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးသည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္နာရီအတြင္းလူမ်ားသံုးပံုတစ္
ပံုကိုသတ္ျဖတ္ေလသည္။ ဥဖရတ္ျမစ္နားမွာခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးကုိ လြတ္ျခင္း
သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ စီမံခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ စာတန္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံၿပီးေနာက္ စာတန္အခြင့္အာဏာျဖင့္ လူကိုဖ်က္စီးေစ
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆဌမတံပိုးႏွင့္ သတၱမတံပုိးမႈသည့္ၾကားတြင္ သက္ေသခံႏွစ္ဦးေပၚလာသည့္ ျဖစ္ရပ္လည္းပါ၀င္သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္ ခြန္အားႀကီၤးေသာေကာငး္ကင္တမန္တစ္ပါးသည္ ေပၚလာ၍ လက္ထဲ၌ ဖြင့္ထားေသာစာလိပ္ကို
ကိုင္လ်က္၊ ေကာငး္ကင္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ ထိုသူသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာ
၁း၁၂-၁၅ ႏွင့္လည္း တူညီမႈရွိသည္။ အသံေတာ္သည္ ျခေသၤ့အသံကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ယုဒ
အမ်ဳိးမွ ျခေသၤ့ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ (ဗ်ာ ၅း၅)
ဗ်ာ ၁၁း၃ ၌“ငါသည္ငါ၏သက္ေသခံႏွစ္ဦးကို အခြင့္ေပးမည္”ဟုဆိုသည္။ ဤကဲ့သုိ႔မိန႔္မွာသည့္အတြက္
ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခြန္အားႀကီးေသာေကာငး္ကင္တမန္၏လက္ယာေျခသည္ ပင္လယ္၌
၎၊ လက္၀ဲေျခသည္ ေျမေပၚ၌၎နင္းလ်က္ “ကာလမေႏွးဘဲ၊……. ေန႔ရက္ကာလျပည့္စံုျခင္းသုိ႔ေရာက္မည္”
ဟုဆိုသည္။ ဤသို႔ဆိုျခင္းသည္ ဤကမၻာေျမသည္ ငါအဘုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ အစုိးရလိမ့္မည္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
စာလိပ္၌ ပါသည့္အတုိင္းႃမြက္ဆိုျခင္းျဖစ္၍ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း သခင္ေယရႈသံလြင္ေတာ္ေပၚ၌ ေျခ
ခ်သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ကာလသည္ လံုး၀ျပည့္စံုသြားလိမ့္မည္။


သက္ေသခံႏွစ္ဦးေပၚေပါက္လာျခင္း (ဗ်ာ ၁၁း၁-၁၄)

ဤႏွစ္ဦးသည္ ေဘးဒဏ္ကာလတစ္၀က္ျဖင့္ေသာ သံုးႏွစ္ခဲြအခ်ိန္မွစ၍ သက္ေသခံလိမ့္မည္။ ဤသူ
ႏွစ္ဦးသည္ မည္သူျဖစ္သည္ကုိလည္းသိရွိႏိုင္သည္။ ဧလိယသည္ မုိးမရြာေစရန္လေပါင္းေလးဆယ္လတားျမစ္
ႏိုင္သည္။ (မာလခိ ၄း၅၊ ၆) ေမာေရွ၌လည္း ေရကိုေသြးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တန္ခိုးပိုင္ဆိုင္ထားေလသည္။ သူေသ
သည့္အခါ၌လည္း ရုပ္အေလာင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍စာတန္လာၿပီး ေကာင္းကင္တမန္မင္း မိေကၡလႏွင့္ အခ်င္းျဖစ္
ပြားခဲ့ရသည္။ (ယု ၆) ဧလိယႏွင့္ေမာေရွသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေတာင္ေပၚ၌ ကိုယ္ေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ျဖစ္ေသာအခါ၌၎၊ မိုးေကာင္းကင္သုိ႔တက္ႁကြသည့္အခါ၌၎ အ၀တ္ျဖဴ၀တ္၍ ေပၚလာခဲ့ဘူးသည္။ (တ ၁း၁၀-၁၁) ထို႔ေၾကာင့္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ အနာဂတ္ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ဤ
ေလာက၌တည္ေထာင္လာေသာအခါ၌လည္း သူတုိ႔ႏွစ္ဦးေပၚလာေသာအခါသူတို႔အား တိုက္ခိုက္လာသူမ်ား
ကိုသူတုိ႔ခံတြင္းထဲမွ မီးလွ်ံအားျဖင့္ေလာင္ကၽြမ္းေစ၍ အဆံုးစီရင္ႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းရက္ေပါင္းတစ္
ေထာင္ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္ရက္သို႔ေရာက္လွ်င္ အေသသတ္ျခင္းခံရ၍ အေလာင္းကုိၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ သံုးရက္
ခဲြထားေသာအခါ အသက္ျပန္၀င္လာၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္လာကာ အရွင္လတ္လတ္ေကာင္းကင္သုိ႔တက္သြား
သည္ကုိ လူအမ်ားအံ့ၾသစရာေတြ႔ရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးေကာင္းကင္သို႔ တက္ႁကြေနစဥ္ ေျမငလ်င္ျပင္းထန္
စြာလႈပ္လိမ့္မည္။ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယေဘးဒဏ္အဆံုးသတ္သြားလိမ့္မည္။

သတၱမတံပုိးခရာ (ဗ်ာ ၁၁း၁၅-၁၉)
(တတိယေဘးဒုကၡ)

သတၱမတံပုိးမႈတ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ဗ်ာ ၁၁း၁၅မွ ၁၉အထိပါ၀င္ေလသည္။
တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္၌ တံပုိးခုႏွစ္လံုးလည္း ပါ၀င္ၿပီး၊ တံပုိးခုႏွစ္လံုး၌ ဖလားခုႏွစ္လံုးပါ၀င္ေနေၾကာင္းမေမ့အပ္ေပ။ ဤေဘးဒဏ္တစ္ခုစီၿပီးစီးေသာအခါ အသံႀကီးစြာျပဳျခင္း၊ မိုးခ်ဳန္းသံၾကားရျခင္း၊ ႏွင့္ လ်ပ္စီးလ်က္ျခင္းစသည္တုိ႔
ျဖင့္အဆံုးသတ္သြားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ (ဗ်ာ ၈း၅၊ ၁၁း၁၉၊ ၁၆း၁၈)

(၂) ေဘးဒဏ္ကာလအလယ္ပိုင္း (ဗ်ာ ၁၂း၁-၇)

ဤကာလအလယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မိုးေကာင္းကင္မွ အံ့ၾသဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္ပ်က္သည္
ကိုေတြ႔ရသည္။ ပထမအံ့ၾသဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမွာ ေနကို၀တ္ထားသည္ မိန္းမတစ္ဦးေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဤအမ်ဳိးသမီးသည္မယ္ေတာ္မာရိမဟုတ္ေခ်။ အသင္းေတာ္လည္းမဟုတ္ေခ်။ ဣသေရလကိုပံု
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာသပ္အိမ္မက္ျမင္ေသာအခါ ၾကယ္တစ္ဆယ္တစ္လံုးျမင္ရသည္ကို သတိရပါ။ (က ၃၉း၉) ေယာသပ္သည္ ၾကယ္ဆယ္ႏွစ္လံုးေျမာက္သည့္တစ္လံုးျဖစ္သည္။ ဤမိ္နး္မသည္ေနကို၀တ္ထားၿပီး လ
ကိုေျခနင္းထားသည္ဟုဆုိသည္။ ဦးေခါင္း၌ၾကယ္(၁၂)လံုးျဖင့္ၿပီးေသာ သရဖူေဆာင္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ ၎သည္ ဣသေရလဆယ္ႏွစ္မ်ဳိးကုိဆိုလုိသည္။ သမၼာက်မ္း၌ဣသေရလကို မိန္းမျဖင့္အၿမဲတမ္းခိုင္းႏႈိင္း၍ အသင္းေတာ္ကိုကား အပ်ဳိကညာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ (၂ေကာ ၁၁း၂)
ေနကို၀တ္ထားေသာမိ္န္းမသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သျဖင့္ ဖြားျမင္အံ့ေသာငွါ ေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာခံစားေန
သည္ဟုဆိုသည္။ အသင္းေတာ္ေခတ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအခ်င္းအရာမရွိခဲ့ဘူးေပ။ ရွင္
ေပါလုကဇာတိသေဘာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ယုဒလူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ (ေရာ ၉း၄၊ ၅)
ဣသေရလသည္ “သင္တို႔အတြက္ သူငယ္ကုိဖြားျမင္ေတာ္မူလိမ့္မည္”ဟူသည့္ဂတိေတာ္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေန
သည္။ (ေဟ ၉း၆-၇) သို႕ေသာ္သူငယ္မေမြးဖြားမွီ ေ၀ဒနာမ်ားစြာခံစားရအံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏႈိုင္းယွဥ္ထား
ေလသည္။
ေ၀ဒနာခံစားျခင္းျဖင့္ သူငယ္ကိုဖြားျမင္ေလသည္။ သူသည္သံလွံတံေတာ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အုပ္စုိး
လိ္မ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤသူငယ္သည္ အဘယ္သူနည္း။ ဆာလံက်မ္းအခန္း ၂၌ ေရးထားသကဲ့သုိ႔ထိုသူသည္
ေကာင္းကင္သုိ႔တက္ႁကြၿပီး ယေန႔ခမည္းေတာ္ဘုရားလက်ာၤဖက္၌ ထုိင္ေနေလသည္။
ထုိမိန္းမသည္ သားေယာက်္ားကုိဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ နဂါးကညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သျဖင့္ ေတာ၌ ထြက္ေျပး
ပုန္းေရွာင္ေနေလသည္။ ထုိေတာ၌ ဘုရားသခင္သည္ ရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္ျပဳစုေကၽြးေမြး
ထားေလသည္။ လူအမ်ားအနက္ဖြင့္မွားသည့္အခ်က္မွာ ဗ်ာ ၁၂း၅ႏွင့္ ၆ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္
သံလွံတံျဖင့္စိုးစံရန္ေကာင္းကင္ဘံုရွိခမည္းေတာ္၏ရာဇပလႅင္သုိ႔တက္ႁကြသြားသည္။ ယခုေ၀ဒနာခံေနေသာ
မိန္းမကိုေတာ၌ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေစၿပီး ဘုရားသခင္က ရက္ေပါင္း (၁၂၆၀)ေကၽြးေမြးမည္ဟုဆိုသည္။ ဤ
အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ အသင္းေတာ္ေခတ္ကာလတစ္ခုရွိေနၿပီး၊ ဒံေယလ၏ ေျခာက္ဆယ္ကုိးသီတင္းႏွင့္
ခုႏွစ္ဆယ္ျပည့္သီတင္းၾကားကာလ၌ အသင္းေတာ္ေခတ္ကာလတစ္ခုရွိေနၿပီး၊ ဒံေယလ၏ေျခာက္ဆယ္ကိုးသီ
တင္းႏွင့္ ခုႏွစ္ဆယ္ျပည့္သီတင္းၾကာကာလ၌ အသင္းေတာ္ေခတ္ကာလကို ရွင္ေယာဟန္က ေက်ာ္လြန္ၿပီးတစ္
ဆက္တည္းကဲ့သုိ႔ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ နားလည္ရန္ခက္ခဲၿပီး အနက္ဖြင့္ရန္လည္း လႊဲမွားေစသည္။ ဤ
မိန္းမသည္ မယ္ေတာ္မာရိမဟုတ္ေခ်။ သူသည္ေယရႈကို ေမြးဖြားၿပီး ကေလးႏွင့္ အတူအီဂ်စ္ျပည္သုိ႔ကေလး
လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပုနး္ေရွာင္ခဲ့သည္။ ယခုဗ်ာဒိတ္က်န္းရွိမိန္းမသည္ သူငယ္ကုိေကာင္းကင္သုိ႔ခ်ီေဆာင္ၿပီးမွ
မိမိလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေတာ၌ပုန္းေရွာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
အံ့ၾသဘြယ္ရာေနာက္တစ္ခုမွာ နဂါးျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွ နဂါးကိုေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္းဆိုထားသည္။
၎သည္ မည္သူနည္း၊ ၎သည္ေရွးေႃမြေဟာင္း၊ စာတန္ႏွင့္ မာရ္နတ္ပင္ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၂း၉) နဂါး၏အ
ေရာင္မွာအနီေရာင္ျဖစ္သည္။ ၎အေရာင္မွာလူသားမ်ား၏အေသြးကိုေဖၚသည့္အမွတ္တံဆိပ္လကၡဏာျဖစ္
သည္။ သူသည္ေရွးကာလမွစ၍ လူမ်ားစြာကိုကြပ္မ်က္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ (ေယာ ၈း၂၂) နဂါး၏အၿမီး၌ၾကယ္
သံုးစုတစ္စုလိုက္လာေနသည္ဟုဆိုသည္။ ဤအရာသည္ စာတန္၏လွည့္ျဖားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္သံုး
ပံုတစ္ပံု၎ေနာက္သို႔လိုက္ပါသြားၿပီး အျပစ္ထဲသုိ႔က်ေရာက္ျခင္းကုိဆိုလိုသည္။ သမၼာေဟာင္းက်မ္း၌ ေကာင္း
ကင္တမန္မ်ားကိုၾကယ္မ်ားအားျဖင့္ ဥပမာေပးႏႈိုင္းယွဥ္ထားသည္။ (ေယာဘ ၃၈း၇) ထုိေကာင္းကင္တမန္မ်ား
သည္ လူစီဖါျဖစ္ေသာ စာတန္မာရ္ေနာက္သုိ႔လုိက္ပါသြားျခင္းေၾကာင့္ေမွာင္မိုက္ထဲသုိ႔ထဲသို႔က်ဆင္းသြားခ့ဲရ
သည္။
စာတန္(ေရွးေႃမြေဟာင္း၊ နဂါး)သည္ဘီစီ ၂၀၀၀ခန္႔ေယာဘအခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ မုိးေကာင္း
ကင္၌က်င္လည္က်က္စားေလ့ရွိသည္။ သူသည္ေကာင္းကင္ဘံုဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔လည္းတက္ေရာက္
ႏုိင္သည္။ (ေယာဘ ၁း၁-၂၈)ခရစ္ေတာ္ေယရ႕ေမြးဖြားၿပီးေနာက္၎စာတန္သည္ ေဟရုဒ္စိတ္ထဲ၀င္ေရာက္
ၿပီး ေယရႈကုိသတ္ခိုင္းေလသည္။ (မ ၂း၁၆-၁၈) စာတန္သည္ ေနရာအႏွ႔ံမိမိစိတ္ထင္သည့္အတုိင္း လြတ္လပ္
စြာလႈပ္ရွားသည့္အတြက္ သခင္ေယရႈကိုလည္း ေတာထဲ၌ စံုစမ္းမႈျပဳခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ေပတရုကိုလည္းစိတ္
ယိုင္လဲေအာင္စံုစမး္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ မိုးေကာင္းကင္၌ အစုိးတရျပဳေနေသာအင္းအျဖစ္၊ ဘုရား
အျဖစ္က်က္စားေနသည္။ (ဧ ၂း၂၊ ၂ေကာ ၄း၁၄)
ေရွးေႃမြေဟာင္းကိုေအာက္သို႔ႏွင္ခ်ေသာအခါ ေကာင္းကင္တခြင္လံုးသည္ သာယာခ်မ္းေျမ႕ေသာေနရာ
ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ မိမိ၏ညီအစ္ကို(ဂ်ဳး)လူမ်ဳိးကိုစြပ္စြဲေသာသူအားေျမေပၚသို႔ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ထိုအခ်ိန္၌ ေျမေပၚတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ ႀကီးစြာေသာဒုကၡဆင္းရဲေဘးေရာက္ၾကရလိမ့္မည္။ ေရွးေႃမြေဟာင္း
နဂါးသည္ သူ႔အခ်ိန္(၃ႏွစ္ခြဲ)တိုေတာင္းသည္ကိုသိေသာေၾကာင့္ ျပငး္ထန္စြာအမ်က္ေဒါသထြက္လိမ့္မည္။ သို႔
ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္သူ႔ကုိခ်ည္ေႏွာင္၍တြင္းနက္ႀကီးထဲသို႔ခ်ပစ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
နဂါးကိုေအာက္သုိ႔ႏွင္ခ်ၿပီးေနာက္ သူငယ္ကုိေကာင္းကင္တမန္ခ်ီပိုက္၍ ေကာင္းကင္သုိ႔ယူေဆာင္သြား
သည္ကိုေတြ႔ေသာအခါ နဂါးသည္ မိန္းမကုိအမ်က္ေဒါသထြက္ၿပီး ရန္မူလာသည့္အတြက္ မိန္းမ(ဣသေရလ)
သည္အေတာင္ႏွစ္ဖက္ကိုေကာင္းကင္မွခံရ၍ ပ်ံသန္းၿပီးေတာ၌ ပုန္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ထုိေနရာ၌ဘုရားသခင္
သည္တကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလ၀က္(သံုးႏွစ္ခဲြ)အထိေကၽြးေမြးျခင္းကိုျပဳေလသည္။
ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣသေရလအား ငါသည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔အားျပမူသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္ေရႊလင္ယုန္ပ်ံသန္းသကဲ့သို႔ အေတာင္ေပၚမွာစီးနငး္လ်က္ သင္တုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လာသည္ကုိေတြ႔
ရလိမ့္မည္ဟုဆုိသည္။ မိ္န္းမႏွင့္ နဂါးသည္ ပံုေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေရႊလင္းယုန္အေတာင္သည္လည္းပံု
ေဆာင္ခ်က္သာျဖစ္သည္။
သမၼာေဟာင္းေခတ္အခ်ိန္၌ ပုနး္ေရွာင္သည့္ေနရာသည္ သမၼာသစ္ေခတ္အခ်ိန္၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား
ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ရမည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္တဖက္တခ်က္တြင္ ဤသုိ႔ပုန္းေရွာင္ရသည့္ေဒသသံုး
ေနရာရွိသည္။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါ တရားခံသည္ ဤေဒသသုိ႔ပုန္းေရွာင္ျခင္းျဖင့္ တရားလုိ၏ခ်က္ခ်င္း
ဂလဲ့စားေခ်ျခင္းမွ ေရွာင္လဲႊႏိုင္မည္။ မၾကာမွီအမွန္တရားေပၚလာၿပီး မေတာ္တဆမႈျဖစ္လွ်င္ အသက္ခ်မ္းသာရ
ၿပီး ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈျဖင့္ သတ္လွ်င္အျပစ္ေပးခံရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းယဇ္ပုေရာဟိတ္မေသမခ်င္း ၎
ပုန္းေရွာင္ခုိလံႈေနသည့္ၿမိဳ႕မွမထြက္ရေခ်။
အနာဂတ္ကာလတြင္ ဤၿမိဳ႕သို႔ယုဒလူမ်ားပုနး္ေရွာင္ခိုလႈံေနလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူတုိ႔
သည္ လူသတ္မႈက်ဳးလြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ေရာမစစ္သားမ်ားက သတ္ဘုိ႔ျပင္ဆင္စဥ္
ယုဒလူမ်ားသည္ “ “ဤသူ၏အေသြးသည္ ငါတုိ႔ေခါင္းေပၚသို႔၎၊ သားေျမးတုိ႔၏ေခါင္းသို႔၎တည္ပါေစ” ”ဟူ၍
က်ိန္ဆုိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (မ ၂၇း၂၅) သို႔ေသာ္လည္း သခင္ေယရႈက လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌သူတုိ႔အ
ျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းကိုဆင္ျခင္ခဲ့လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ၿပီျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈျဖင့္ က်ဳးလြန္ျခင္းမဟုတ္သ
ကဲ့သို႔ယူဆႏိုင္ေလသည္။ ရွင္ေပါလုကလည္း ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “ “ သိလွ်င္ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ သခင္
ကိုလက္၀ါးကပ္တုိင္မွာမကြပ္မ်က္ၾကၿပီ” ”ဟုမိန္႔မွာခဲ့ေလသည္။ (၁ေကာ ၂း၈)
ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူသတ္သမားျဖစ္သျဖင့္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၀၀တုိ္င္ေအာင္ႏိုင္ငံတကာ၌ ခုိလႈံခြင့္
ေတာင္းေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းယေန႔ထိ ရွာမေတြ႔ႏုိင္ေသးေခ်။ သူတုိ႔သည္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔သြား
လာေနသျဖင့္ “ “လွည့္လည္ေနေသာလူ” ”ဟူ၍ေခၚခဲ့သည္။ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေမာေရွအား
ျဖင့္ “ “သင္၏ေျခမ်ားသည္ အနားယူရန္ေနရာမရွိ” ”ဟုဆိုသည့္အခ်က္ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ
၂၈း၆၄၊ ၆၇)
ယုဒလူမ်ားသည္ လူသတ္သမားျဖစ္သျဖင့္ ဂလဲ့စားေခ်မည့္သူမွာ အႏိၱခ၇စ္ျဖစ္ေပသည္။ ဂလဲ့စားေခ်
မည့္သူသည္ အသတ္ခံရသည့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔မွ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ မာရိသည္ေယာသပ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး
ယာကုပ္၊ ယုဒ၊ ဆီမြန္ႏွင့္ ေယာသပ္စသည့္ သားေလးဦးေမြးဖြားခဲ့သည္။ ယာကုပ္သည္ ေအဒီ-၁၀၀ အတြင္း၌
အသင္းေတာ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယုဒသည္ ယုဒၾသ၀ါဒစာေစာင္ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေယရႈ၏
ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္သည္ ေအဒီ ၃၂၄အထိသူတို႔ေနရာေဒသကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ သူ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္သည္
ယေန႔ဤေလာက၌ပင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေယရႈသခင္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားရွိေနသည္ကုိ
သတိေမ့ေနဟန္တူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကာလေရာက္လာသည့္အခါတြင္ထုိအ
မ်ဳိးမွေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေယရႈ
ကုိသတ္သူအားဂလဲ့စားေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤပုန္းေရွာင္ရမည့္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္
အႏိၱခရစ္ေပၚေပါက္ေစၿပီး လူသတ္သမားမ်ားအား ဂလဲ့စားေခ်ေစမည္ျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၌ -
“ငါ၏လူတုိ႔လာၾက။ အတြင္းခန္းထဲသို႔၀င္၍ သင္တို႔ကုိကြယ္ကာေသာတံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားၾက။ အမ်က္
ကာလလြန္သည့္တို္င္ေအာင္ခဏတာပုန္းေရွာင္ေနၾကေလာ့”ဟုေရးသားထားသည္။ (ေဟ ၂၆း၁၀)
ထို႔ေၾကာင့္ ဂလဲ့စားေခ်သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးကိုအၿမဲတမ္းေခ်ာင္းေျမာင္းေနေလ့ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ
လည္း ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးကို ကၽြန္ဘာ၀အီဂ်စ္ျပည္မွေခၚထုတ္လာ၍ ပင္လယ္နီကို
လည္းျဖတ္သန္းေစကာ သိနေတာင္ေျခ၌ စုေ၀းလ်က္ပညတ္ေတာ္ကိုလည္းေပးၿပီး၊ တဲေတာ္ကုိလည္းတည္
ေဆာက္ခုိင္းေလသည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္ ကာေဒရွေဒသရွိေနေဗာေတာင္သုိ႔ေရာက္လာကာ ခါနန္ျပည္သို႔မ၀င္
ခ်င္ေသာေၾကာင့္ေတာ၌ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္လွည့္လည္ေစရန္ ဘုရားရွင္ဒဏ္ခတ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ဘုရားသခင္သည္သူတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြးေမြးထားေလသည္။ အနာဂတ္ကာလ၌လည္းဘုရား
သခင္ကြယ္ကာမစ၍ ပုန္းေရွာင္ရာေနရာလည္းျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္။ ဒံေယလလည္း အႏိၱခ၇စ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍
ဤသို႔မိန္႔မွာေလသည္။
“သာယာေသာျပည္ကိုလည္း ၀င္၍ အမ်ားေသာသူတို႕သည္ ဆံုးရံႈးၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ၏လက္
မွလြတ္ေသာသူမူကား၊ ဧဒံုျပည္သား၊ ေမာဘျပည္သား၊ အမၼဳန္ျပည္သားတို႔သည္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္”ဟု
ေရးသားထားေလသည္။ (ဒံ ၁၁း၄၁)
ဣသေရလမ်ဳိးေတာ၌ အႏွစ္ေလးဆယ္လွည့္လည္ေနသည့္ ေဒသသည္ ဧဒံုျပည္၌သာျဖစ္သည္။ ထိုိ
ေနရာ၌ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလအတြက္ ပုန္းေရွာင္ေဒသအျဖစ္ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္။ ယေန႔ထိဤေဒသ
ကုိ ဗက္ထရာ (Petra)အျဖစ္လူသိမ်ားသည္။ ယငး္ေဒသကိုေရာမအင္ပါယာက ေအဒီ ၁၀၅၌သိမ္းပိုက္ၿပီး အာ
ေရဗ်ဗက္ထရာအျဖစ္နာမည္တြင္လာခဲ့ရသည္။ ေရာမအင္ပါယာအင္အားက်ဆင္းၿပီးေနာက္ ၎ေဒသသည္
အာရပ္လူမ်ဳိးအပိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၈၁၂ခုႏွစ္၌ ဗတ္ဂန္႔ဒ္ (Burck hardt)က ၎ေဒသကိုျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔
ရွိခဲ့သည္။
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားခုိလႈံရန္၎ေဒသရွိ လႈိဏ္ဂူမ်ားသည္ ေတာင္ၾကိဳေတာင္ၾကား၌မီးေတာင္ေပါက္ကြဲ
ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သုိ႔တည္ရွိၿပီး၀င္ေပါက္တစ္ေပါက္တည္းသာရွိသည္။ ၀င္ေပါက္နံေဘးတြင္ အလြန္ျမင့္
ေသာေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ကာရံထားသျဖင့္ အေပၚသုိ႔မျမင္ႏုိင္ေခ်။ ၀င္ေပါက္အရွည္မွာ၇-မုိင္ခန္႔ရွည္ၿပီး လႈိဏ္
ဂူအျမင့္မွာ ေပႏွစ္ရာခန္႔ျမင့္မားသည္။ ဤကမၻာေပၚ၌ ၀င္ေပါက္တစ္ခုတည္းရွိေသာၿမိဳ႔႕မရွိဘူးေခ်။ သုိ႔ေသာ္
ဤေဒသအတြင္းထဲတြင္ အိမ္ယာတုိက္တာမ်ား၊ ဂူမ်ား၊ ေက်ာက္စာမ်ားျဖင့္ျပည့္လွ်ံၿပီး ၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္
ထားေလသည္။ ၎အျပင္ ၃၀၀ေပအျမင့္၌ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းတစ္လမ္းရွိေသးသည္။ ထြင္းထားသည့္
ဂူ၊ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္လမ္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလံုး၀မတူေပ။ ေက်ာက္မွာလည္း အနီေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အ
နက္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္စသည့္ျဖင့္ ေရာင္စံုရွိၿပီး အေရာက္ေတာက္ပေနသည္။ လမ္းနံေဘးတြင္ အမွတ္အသား
မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္ အထိမ္းအမွတဂူမ်ား၊ သေကၤတမ်ားစြာရွိသည္။
အနာဂတ္ကာလ၌ အႏိၱခရစ္သည္ ယုဒ(ဂ်ဳး)လူမ်ဳိးမ်ားကို ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္လာေသာအခါ ဤေနရာသို႔
ပုန္းေရွာင္ခိုလႈံလာၾကလိမ့္မည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ေႃမြနဂါးသည္ မိန္းမေနာက္သုိ႔မိမိခံတြင္းထဲမွ ေရအဟုန္ကိုလြတ္
ထုတ္လိုက္၏ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ေျမႀကီးသည္ မိန္းမကိုမစ၍ ခံတြင္းဖြင့္ေစၿပီး ေရကိုမ်ဳိေလ၏ဟူ၍လည္းဆို
သည္။ ေရစီးသည္ အႏိၱခရစ္၏ေနာက္လုိက္(အႏိၱခရစ္စစ္တပ္)ကိုဆုိလုိသည္။ ထုိအခ်ိန္ေလသည္ သဲမုန္တိုင္း
ျဖစ္ေပၚလာကာ အႏိၱခရစ္စစ္တပ္ကိုေခ်မုန္းလိမ့္မည္။ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လည္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာဗက္ထ
ရာေဒသသုိ႔ခုိလႈံရန္ေနရာ၌ လံုၿခံဳစြာေမရွိယႁကြလာသည္အထိပုန္းေရွာင္ေနလိမ့္မည္။


၃။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလေနာက္ဆံုးပိုင္း (ဗ်ာ ၁၃-၂၁)

ေႃမြနဂါးသည္ ေနကို၀တ္ထားေသာမိန္းမေတာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည္ကို သိေသာအခါ
လွည့္၍က်န္ႁကြငး္ေသာ မိန္းမအမ်ဳိးတုိ႔ကိုတိုက္ခိုက္ေလသည္။ ထုိအခါနဂါးသည္သူ၏အခြင့္အာဏာ၊ စြမ္းအား
ႏွင့္လုပ္ပုိ္င္ခြင့္မ်ားကိုသားရဲ(အႏိၱခရစ္)ကိုအပ္ႏွင္းေပးလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၂) အႏိၱခရစ္သည္တစ္ပတ္၏ပထမ
ပိုင္း၌ လူအမ်ားႏွင့္မဟာမိတ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္ကာဆုိး၀ါး
ေသာဒုစရုိက္မ်ဳိးစံုျပဳလာလိမ့္မည္။ (ဒံ ၉း၂၇) ဤသို႔ျဖစ္ရျခငး္သည္ သူ႔ထဲ၌ နဂါး၀င္ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၁၃ တခန္းလံုးသည္ အႏိၱခရစ္၏တန္ခိုးႏွင့္ အခြင့္အာဏာအားျဖင့္ မတရားေသာဒုစရုိက္အ
ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
ရွင္ေယာဟန္သည္ သူဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌သားရဲတစ္ေကာင္သည္ ပင္လယ္ထဲမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္သား
ရဲတစ္ေကာင္သည္ ေျမႀကီးထဲမွ ထြက္လာသည္ဟု မိန္႔မွာထားခဲ့သည္။ ပင္လယ္မွထြက္လာေသာသားရဲသည္
ခရစ္ေတာ္ကုိုပုန္ကန္တုိက္ခိုက္ေသာ အႏိၱခရစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမႀကီးထဲမွထြက္လာေသာသားရဲသည္ သန္႔ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္သည့္ မိစာၦပေရာဖက္ျဖစ္သည္။ (သားရဲႏွစ္ေကာင္အေၾကာင္းကို အႏိၱခရစ္
ေတာ္ႏွင့္ စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူအခန္း၌ဆက္လက္ေလ့လာပါ။)
၎ေနာက္ေကာင္းကင္တမန္သံုးပါးကုိ သတင္းေဟာေျပာဘို႔ရန္ေစလြတ္ေလသည္။ (ဗ်ာ ၁၄း၆-၁၂)
ပထမေကာင္းကင္တမန္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္အားေၾကာက္ရံြ႕ရုိေသရန္သိတင္းေဟာေျပာသည္။ ေက်းဇူး
ေတာ္ဧ၀ံေဂလိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဧ၀ံေဂလိတရားမဟုတ္ေပ။ (တ ၂၀း၂၄၊မ ၂၄း၁၄) အသစ္ေသာတရားတစ္မ်ဳိးျဖစ္
၍မီးအားျဖင့္စုံစမ္းျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေဟာေသာသိတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ မတရားေသာ
သူ၊ ဆိုးေသာသူမ်ားအတြက္တရားစီရင္ေသာအခ်ိန္က်ေရာက္မည့္အေၾကာင္းေဟာေသာတရားျဖစ္သည္။
ဒုတိယေကာင္းကင္တမန္သည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ျပဳိလဲလိမ့္မည္ဟုေႁကြးေၾကာ္ေလသည္။ ဤအရာသည္
ဗာဗုလုန္အတြက္ႀကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ခြက္ဖလားခုႏွစ္လံုးေလာင္း
သည့္ အခါ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕လံုး၀ပ်က္စီးသြားရလိမ့္မည္။
တတိယေကာင္းကင္တမန္သည္ သားရဲ၏ရုပ္တုေရွ႕မွာဦးခ်၀တ္ျပဳခိုးသူတုိငး္သည္ ဘုရားသခင္၏အ
မ်က္ေဒါသခြက္ဖလား၌ ယစ္မူးေစၿပီးထာ၀ရမီးအို္င္ထဲသိုု႔ခ်ကာေစဒနာျပင္းထန္စြာထာ၀ရခံစားရမည့္အေၾကာင္း
ေဟာေျပာေလသည္။
ဤအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိတ္သိမး္ျခင္းအမႈစတင္လိမ့္မည္။ ဤေနရာ၌ ရိတ္သိမး္
ျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ကိုဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေခ်။ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ားကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရိတ္
သိမ္းျခငး္အမႈမွာ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ခြက္ဖလားသြန္းေလာင္းျခင္းမွ စတင္ၿပီးအာေမဂဒုန္စစ္ပဲြႀကီး၌
အဆံုးသတ္လိမ့္မည္။

ပထမခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၁-၂)

ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ဤခြက္ကိုသြန္းေလာင္းေသာအခါ သားရဲ၏ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္သူႏွင့္ သူ၏
အမွတ္တံဆိပ္ရိုက္ျခင္းကိုခံေသာသူတုိ႔၌ အလြန္ဆိုးေသာအနာစိ္မ္းေပါက္လိမ့္မည္။ အနာစိမ္းေ၀ဒနေၾကာင့္ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံျဖင့္ ေအာ္ၾကာလိမ့္မည္။ အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ေဘးဒဏ္ထုိအခ်ိန္၌ ျပန္လည္
ေပၚေပါက္လိမ့္မည္။ (ထြ ၉း၈-၁၂) သမိုင္း၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တဖန္မုခ်ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ဒုတိယခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၃)

ဒုတိယေကာင္းကင္တမန္က မိမိ၏ခြက္ဖလားကုိ ေျမေပၚသို႔သြန္းေလာင္းေသာအခါ ပင္လယ္ေပၚသုိ႔က်
ေရာက္၍ ေရသည္ လူေသ၏အေသြးကဲ့သို႔ေသာ အေသြးျဖစ္လာသည္။ပင္လယ္၌ အသက္ရွင္ေသာေရသတၱ၀ါ
အားလံုးေသေၾကပ်က္စီးကုန္သည္။

တတိယခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၄-၇)

တတိယေကာင္းကင္တမန္က မိမိ၏ခြက္ဖလားကိုျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ေပၚသို႔သြန္းေလာင္းလိုက္
ေသာအခါ ၎စမ္းေရမွန္သမွ်သည္ ေသြးျဖစ္လာေလသည္။ ဤအရာသည္အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာကပ္
ေဘးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ (ထြ ၇း၁၉-၂၄) လူမ်ားအဘယ္သို႔အသက္ရွင္ႏိုင္မည္နည္း။ ေသာက္သံုးေရအားလံုးေသြး
ျဖစ္လာ၍ ေသာက္စရာလံုး၀မရွိေခ်။

စတုတၳခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၈-၉)

ဤခြက္ဖလားကုိေကာင္းကင္တမန္က ေနေပၚသုိ႔ေလာင္းခ်လိုက္ေသာအခါ ေနသည္လူမ်ားကိုေလာင္
ရေသာအခြင့္ရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔လူမ်ားကိုေလာင္ေစေသာေနသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌လည္းမျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာေဘးတစ္
မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဘးဒဏ္ကာလ၌ဧကန္အမွန္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ (မာလခိ ၄း၁) ဤကဲ့သို႔ေသာ
ျပင္းထန္သည့္ေဘးဒဏ္ေတြ႔ႀကံဳေသာ္လည္း အျပစ္ကိုေနာင္တရေၾကာင္း၀န္ခံသူတစ္ဦးမွ်မရွိ။ ပုိ၍ဘုရားသခင္
၏နာမကိုကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်လာၾကသည္။

ပဥၥမခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၁၀၊ ၁၁)

ဤခြက္ဖလားကို္ ေကာင္းကင္တမန္က သြန္းေလာင္းေသာအခါ သားရဲေနာက္လိုက္မ်ား၏ႏိုင္ငံအားလံုး
သည္ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္လာသည္။ ၎အျပင္အနာစိမ္းေၾကာင့္လူမ်ားသည္ ပင္ပန္းအားႀကီး၍ မိမိလွ်ာကိုကိုက္
ျဖတ္ၾကလိမ့္မည္။ ဤေဘးဒဏ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ (ထြ ၁၀း၂၁-၂၃) လူမ်ားသည္ ေနပူေလာင္
ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္းေမွာင္အတိျဖစ္သြားရသည္။ ဤဒုကၡေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ကိုက်ိန္ဆဲ
ၾကသည္။ မိမိအက်င့္၌ ေနာင္တရျခင္း လံုး၀မေတြ႔ရေခ်။

ဆဌမခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၁၂)

ဤခြက္ဖလားကုိ ဥဖရတ္ျမစ္ေခၚ ယူဖေရးတီးစ္(Euphrates) ျမစ္ေပၚသို႔ေလာင္းခ်ေသာအခါ ၎ျမစ္
သည္ ခန္းေျခာက္သြားသျဖင့္ အေရွ႕ဘက္ဘုရင္မ်ား(အႏိၵယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္)ႏွင့္ သူတို႔စစ္တပ္သည္ အာ
ေမဂဒုန္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းစစ္ပဲြႀကီး (The great battle of Armageddom) သို႔ခ်ီတက္လာရန္ အတားအဆီးမရွိဘဲ လာေရာက္တုိက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ ဤအခ်င္းအရာသည္ ေရွးကာလ၌ ပင္လယ္နီႏွင့္ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မ်ားကုိ ခန္း
ေျခာက္ေစၿပီး ဣသေရလလူမ်ုဳိးမ်ား လြယ္ကူစြာကူးျဖတ္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကာလေဘးဒဏ္ခ်ိန္၌
လည္း ဤသုိ႔ခန္းေျခာက္သြားလိမ့္မည္။ ေဟရွာယ ပေရာဖက္ကလည္း -
“ထာ၀ရဘုရားသည္လည္း အဲဂုတၱဳပင္လယ္၏ လွ်ာကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ေတာ္မူမည္။ ျပင္းစြာေသာ ေလ
ေတာ္ႏွင့္တကြ လက္ေတာ္ကိုျမစ္ေပၚမွာလႈပ္၍၊ ေခ်ာင္းခုႏွစ္သြယ္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ရုိက္ခတ္ေတာ္မူ
သျဖင့္ လူတုိ႔သည္ ေျခနင္းစီးလ်က္ေက်ာ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳ
ျပည္မွ ထြက္သြားေသာအခါ၌ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အာရႈရိျပည္၌ က်န္ႁကြင္းေသာကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သြားရာ
လမ္္းႀကီးျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟုေရးသားထားသည္။
ေလာကီႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ညစ္ညမ္းေသာဖါးသံုးေကာင္က စည္းရံုးၿပီး တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္းေစ
လိမ့္မည္။ ဤညစ္ညမ္းေသာဖါးသံုးေကာင္သည္ ေႃမြပါးစပ္မွ၎၊ သားရဲပါးစပ္မွ၎၊ မိစာၦပေရာဖက္ပါးစပ္မွ၎
အသီးသီးထြက္လာေသာဖါးမ်ားျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၆း၁၃-၁၆) သူတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္၌ နတ္ဆိုး၏၀ိညာဥ္ႏွင့္လွည့္
ျဖားတတ္ေသာ စိတ္၀ိညာဥ္(၁တိ ၄း၁) မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘုရင္အာဟဒ္မင္းအား လိမ္ညာေျပာဆိုေသာ ၀ိညာဥ္မ်ား
လည္းျဖစ္သည္။ (၃ရာ ၂၂း၂၀-၃၈)

သတၱမခြက္ဖလား၊ (ဗ်ာ ၁၆း၇-၂၁)

သတၱမ ခြက္ဖလားကို သြန္းေလာင္းေသာအခါ ေကာင္းကင္မွ ႀကီးစြာေသာအသံသည္ လက္၀ါးကပ္
တုိင္ေပၚမွာအသံႀကီးျဖစ္ေသာ “အမႈၿပီးၿပီ”ဟူေသာအသံကဲ့သုိ႔ပလႅင္ေတာ္မွထြက္လာေလသည္။ ၎ေနာက္
ျပင္းထန္ေသာေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မိုးခ်ဳန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္လွ်ပ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဆယ္ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္
စုအတြင္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ လြန္စြာပ်က္စီးသြားရလိမ့္မည္။ ဤငလ်င္ေဘးဒဏ္ႀကီးအ
ေၾကာင္းကုိ ေယဇေက်လက်မ္း၌လည္း ပေရာဖက္ျပဳထားသည္။ (ေယဇ ၁၄း၄-၅)
ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္အခြက္တစ္ဆယ္ရွိ္ေသာ မုိးသီးမ်ားလည္း လူေပၚသို႔က်ေရာက္လာေလသည္။ ၎
သည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ျဖစ္ခဲ့ေသာေဘးပင္ျဖစ္သည္။ (ထြ ၉း၁၃-၃၅) ဤမိုးသီးသည္ ဘုရားသခင္၏လက္နက္
လည္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေဗေဟာရုန္ေတာင္(Bethhoron)ေပၚ၌ဣသေရလ
ဘက္မွေန၍ မုိးသီးမ်ားအားျဖင့္ ရန္သူမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေပးခ့ဲသည္။ (ေယာရႈ ၁၀း၁၁) ေဘးဒဏ္ႀကီး
ကာလ၌လည္း ဣသေရလကိုသတ္ေသာရန္သူကို မုိးသီးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကဂလဲစားေခ်မည္ျဖစ္သည္။
ပညတ္တရားေခတ္၌ မတရားေသာ က်ိန္ဆဲသူမ်ားကုိ ခဲျဖင့္ ပစ္၍အဆံုးစီရင္ေလသည္။ (တရား ၂၄း၁၆)
ထို႔ေနာက္ေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္လည္း မတရားကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ၿပီး က်ိန္ဆဲေသာသူမ်ားကို ခဲကဲ့သို႔ေသာမိုး
သီးမ်ားအားျဖင့္ အဆံုးစီရင္လိမ့္မည္။
၎အျပင္ေဘးဒဏ္ခုႏွစ္မ်ုဳိးသည္ ခြက္ဖလားခုႏွစ္ခုမွစၿပီး အာေမဂဒုန္စစ္ပဲြအထိျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၇-
၁၈) ဤဘာသာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပ်က္စီးသြားရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေရးသာထားေလသည္။ ၎ကို“လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး”ဟုေခၚေ၀ၚေလသည္။ သမၼာက်မ္း၌သမုတ္ျခင္းခံရေသာအရာအားလံုးသည္ ေရွးယခင္၌ေပၚ
ေပါက္ခဲ့ဘူးေသာ တရားမ်ားသာျဖစ္သည္။ (ဤအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးအခန္း၌ ဖတ္
ရႈပါ။)

အာေမဂဒုန္စစ္ပြဲ (ဗ်ာ ၁၉း၁၁-၂၁)
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမွာ အာေမဂဒုန္စစ္ပြဲျဖစ္လိမ့္မည္။ မသန္႔ရွင္းေသာညစ္ညမ္းေသာ၀ိညာဥ္သံုးပါးသည္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
မွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို စည္းရံုးစုစည္းလိမ့္မည္။ အာေမဂဒုန္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းသည္ ပါလက္စတိုင္းျပည္အလယ္ပိုင္း
၌ရွိသည္။ ၎ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသတြင္ စစ္ပဲြအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာေဒသျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္ပြား
မည့္စစ္ပြဲႀကီးသည္ အႏိၱခ၇စ္ေနာက္လိုက္ေသာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏တပ္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ
တုိ႔ဆင္ႏြဲမည့္အလြန္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာႀကီးက်ယ္ေသာစစ္ပြဲႀကီးျဖစ္ေလသည္။ စစ္ပြဲကာလသည္ ရိတ္သိမ္း
သည့္ကာလျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၄း၁၅) အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ အႏိၱခရစ္စစ္တပ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္
ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္။ ပေရာဖက္ဇာခရိကလည္း -
“ထာ၀ရဘုရားေန႔ရက္ေရာက္ေသာအခါ…. ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႕ကိုတိုက္ေစျခင္းငွာ၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ကုိငါစု
ေ၀းမည္။….. စစ္တိုက္ရာကာလ၌ တိုက္သကဲ့သုိ႔ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔ကိုတုိက္သြားေတာ္မူမည္”
ဟုႀကိဳတင္ပေရာဖက္ျပဳထားေလသည္။ (ဇာ ၁၄း၁-၃)
ဤစစ္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ဗ်ာ ၁၉း၁၁-၂၁တြင္အေသးစိတ္ရွငး္လင္းစြာေရးသားထားသည္။ သခင္ေယရႈ
ဘုရားပထမအႀကိမ္ဘုရင္အေနျဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ႁကြလာေသာအခါ ျမည္းကေလးကိုစီးလ်က္ႁကြလာခ့ဲ
သည္။ (မ ၂၁း၁-၁၁) သို႔ေသာ္လည္း ဤဒုတိယအႀကိမ္ဘုရင္အျဖစ္အုပ္စုိးရန္ျမင္းျဖဴစီးလ်က္ႁကြလာလိမ့္မည္။
သူ၏မ်က္စိေတာ္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေပၚ၌သရဖူမ်ားကုိေဆာင္းထားသည္။ အေသြး၌ႏွစ္ၿပီးေသာ
အ၀တ္ကုိ၀တ္ထားသည္။ ၎အေသြးသည္ ရန္သူမ်ား၏အေသြးျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယကလည္း -
“တင့္တယ္ေသာအ၀တ္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ ႀကီးေသာတန္ခိုးေၾကာင့္ ၀ါႁကြားျခင္းရွိ၍၊ ပန္းဆိုးေသာအ
၀တ္ကို၀တ္လ်က္၊ ဧဒံုျပည္ေဗာဇရၿမိဳ႕မွလာေသာဤသူကားအဘယ္သူနည္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ
ေဟာ၍ ကယ္တင္ျခင္းငါွတန္ဖိုးႀကီးေသာငါေပတည္း” ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နီေသာအ၀တ္
ကုိ၀တ္သနည္း။ အ၀တ္ေတာ္သည္ စပ်စ္သီးကိုနင္းနယ္ေသာ သူ၏အ၀တ္ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္တူပါသ
နည္း။
စပ်စ္သီးကို ငါတစ္ေယာက္တည္းနင္းနယ္ရၿပီ၊ လူမ်ားအထဲကတစ္ေယာက္မွ်မပါ၊ သူတို႔ကုိငါအမ်က္
ထြက္၍ ေက်ာ္နင္းၿပီး၊ ျပငး္စြာအမ်က္ထြက္၍ ႏွိမ္နင္းၿပီ။ သူတုိ႔သည္အေသြးသည္ငါ့အ၀တ္ေပၚမွာဖ်န္း
လ်က္ရွိၿပီ၊ ငါအ၀တ္တန္ဆာရွိသမွ်ကိုငါဆိုးၿပီ။ အျပစ္ေပးေသာေန႔ရက္ကိုငါေအာင့္ေမ့ၿပီ။ ငါေရြးႏႈတ္
ေသာသူတုိ႔၏ ႏွစ္သည္ေ၇ာက္လာၿပီ။ ငါၾကည့္ရႈ၍မစေသာသူမရွိ။ မႈိင္ေတြေသာ္လည္း ေထာက္ပင့္
ေသာသူမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကိုယ့္လက္သည္ ကိုယ့္အဘုိ႔ကယ္တင္ျခင္းကိုျပၿပီ။ ကုိယ္ေဒါသအမ်က္သည္
ကိုယ္ကိုေထာက္ပင့္ၿပီ။ လူမ်ားကုိအမ်က္ထြက္၍ က်ပ္က်ပ္ႏွိမ္ႏွင္းၿပီ။ သူတို႔အေသြးကို ေျမေပၚမွာသြန္
ၿပီ”ဟု ေရးသားထားသည္။ (ေဟ ၆၃း၁-၆)။
ဤအပိုဒ္သည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္၊ ေနာက္ဆံုး
ေသာကာလေဘးဒဏ္ႀကီးအခ်ိန္တြင္ အႏိၱခ၇စ္ကို တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းသည့္အေၾကာင္းအရာကို ရည္ညႊန္း၍
ပေရာဖက္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။
သခင္ေယရႈဘုရားလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းတြင္ ဂလဲ့စားေခ်လိုေသာစိတ္ထားလံုး၀မရွိခဲ့
ေပ။ သူကသူတို႔ကိုခြင့္လြတ္ေပးပါ။ သူတုိ႔ျပဳေသာအမႈကိုသူတို႔မသိပါဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ အႏိၱခရစ္အေပၚ
၌ဂလဲ့စားေခ်ျခင္းသည္ ဣသေရလအေပၚ၌ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
ဂလဲ့စားေခ်ျခင္းသည္ ထာ၀ရဘုရား၏အမ်က္ေတာ္တည္းဟူေသာစပ်စ္သီးမွည့္မ်ားနယ္ရာတန္ဆာ
၌စပ်စ္သီးကိုဖိနင္းသည္ဟုဆုိသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ ၎မွစီးထြက္လာေသာေသြးကိုျမင္ခဲ့ရ
သည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၁၄-၂၀) ဤအခ်င္းအရာသည္ အမ်က္ေတာ္ခြက္ဖလားသတၱမခြက္ဖလားမသြန္းေလာင္းမွီ
ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာကိုျမင္သည့္ ရူပါရံုျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ -
“မီးကုိအစိုးရေသာ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးသည္ ယဇ္ပလႅင္ထဲကထြက္၍ ထက္ေသာတံစဥ္ပါေသာ
သူကိုႀကီးစြာေသာေႁကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ေခၚလ်က္သင္၏ထက္ေသာတံစဥ္ကိုလႊတ္၍ ေျမႀကီး၏စပ်စ္သီး
ႃပြတ္ကိုရိတ္သိမ္းေလာ့။ အသီးမွည့္ၿပီဟုေျပာဆုိ၏။ ေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိတံစဥ္ကိုေျမႀကီး၌သြင္း
၍ ေျမႀကီး၏စပ်စ္သီးကုိ ရိတ္သိမ္းၿပီးမွဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္တည္းဟူေသာ နယ္ရာတန္ဆာႀကီး
ထဲသုိ႔ခ်ေလသည္။ ၿမိဳ႕ျပင္၌နယ္ရာတန္ဆာကိုဖိနင္း၍ အေသြးသည္တစ္ဆယ္ေျခာက္ယူဇနာခရီးတစ္
ေလွ်ာက္လံုး၌ ျမင္းဇက္ႀကိဳးကိုမွီသည့္တိုင္ေအာင္နယ္ရာတန္ဆာထဲကထြက္ေလ၏”
ဟုေရးသားထားေလသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၁၈-၂၀)
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ဤအရိပ္ကိုဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာအခါ အႏိၱခရစ္၏ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ ပါလက္စတိုငး္
တစ္ျပည္လံုး၌ ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ ေသြးသည္လည္း ဤမွ်ေလာက္ထြက္ေပၚလာသည္ဟုသိရွိရသည္။ ေတာင္ေပၚခ်ဳိင့္၀ွမ္းအားလံုး၌ ေသြးမ်ားျဖင့္စြန္းထင္းေနေပလိမ့္မည္။ ေဟရွာယ၌လည္း -
“အိုလူမ်ဳိးတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ေသခံရေသာသူတုိ႔ကုိ အျပင္သုိ႔ပစ္လိုက္သျဖင့္ အေသေကာင္တို႔သည္နံ
ေစာ္၍ သူတုိ႔၏အေသြးျဖင့္ ေတာင္တို႔သည္ အ၇ည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။…… ထာ၀ရဘုရားဒဏ္ေပးေသာေန႔…..
အျပစ္ေပးေသာႏွစ္ေ၇ာက္လာၿပီ” ဟုေရးသားထားေလသည္။ (ေဟ ၃၄း၁-၈) ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌လည္း -
“ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးသည္ ေနထဲမွာရပ္လ်က္ေနသည္ကုိငါျမင္၏။ သူသည္ေကာင္းကင္၌
ပ်ံေနေသာငွက္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေခၚ၍လာၾကေလာ့။ ရွင္ဘုရင္အသား၊ စစ္သူႀကီးအသား၊
သူရဲအသား၊ ျမင္းအသား၊ ျမင္းစီးသူအသား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလူတို႔၏ အသားကိုစားအံ့ေသာငါွႀကီးျမတ္ေသာ
ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္သုိ႔ စညး္ေ၀းၾကေလာ့ဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏” ဟုေရးသားထားေလသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၁၇-၁၈)
ဤကိစၥႀကီးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌လည္း ဤသို႔ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေယဇေက်လက်မ္း၌ -
“အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာ၀ရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ေျမတိရိစာၦန္ခပ္သိမ္းတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ ၊ စည္းေ၀း၍လာၾကေလာ့။ ဣသေ၇လေတာင္ေပၚတုိ႔အေပၚမွာ သင္တုိ႔အဘုိ႔ငါစီရင္ေသာပြဲ
ႀကီးသုိ႔အရပ္ရပ္တုိ႔ကစည္းေ၀း၍ အသား၊ အေသြးကိုေသာက္စားျခင္းငွါ လာၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ အား
ႀကီးေသာသူတုိ႔၏အသား ေလာကီမင္းတုိ႔၏အေသြး၊ ဗာရွန္ျပည္၌ ဆူေအာင္ေကၽြးေသာသုိးထီး၊ ဆိတ္ထီး၊
ႏြားလားဥႆဘတို႔၏အသားအေသြးကို ေသာက္စားရၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ငါစီရင္ေသာယဇ္ပဲြ၌ ဆီဥ
ကို၀စြာစားရၾကလိမ့္မည္။ အေသြးႏွင့္ ယဇ္မူးသည့္တိုင္ေအာင္ ေသာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔စားပြဲ၌ျမင္း၊ ျမင္း
စီးသူရဲ၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူ၊ စစ္တုိက္ေသာသူအမ်ဳိးမ်ဴိးတိုိ႔ကုိ ၀စြာစားရၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာ၀ရဘုရား
မိန္႔ေတာ္မူ၏”ဟုေရးသားထားေလသည္။ (ေယဇ ၃၉း၁-၂၂)
ဣသေရလလူမ်ဴိးမ်ားသည္ ခုႏွစ္လတိုင္ေအာင္လူေသအေလာင္းမ်ားကိုျမဳပ္ႏွံရၾကလိမ့္မည္။ လက္
နက္ကိရိယာမ်ားသည္ ထင္းအျဖစ္အသံုးျပဳလ်က္ ေတာ၌သစ္ပင္ခုတ္၍ ထင္းအျဖစ္သံုးစရာမလိုေတာ့ေခ်။
ဗ်ာ ၁၉း၂၀ ၌မုိးေကာင္းကင္၌ ပ်ံေနေသာငွက္အေပါငး္တို႔ကိုေခၚဖိတ္လိမ့္မည္ဟုေရးသားထားေလသည္။
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကလည္း - “အေသေကာင္ရွိရာသို႔ေရႊလင္းတသည္စုေ၀းၾကလတံ့” ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။ ဤ
ေရလင္းတသည္အေသေကာင္ကုိ စားေသာေရလင္းတတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲဘာသာ၌ ေရႊလင္းတနာ
မည္ အဓိပၸါယ္မွာလည္း“အေသေကာင္စားေသာငွက္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ေလာကီရွင္ဘုရင္ႏွင့္တပ္မ်ားအားလံုးကုိလညး္ခရစ္ေတာ္၏တန္ခုိးႀကီးေသာ ဓါးအားျဖင့္ေခ်မုန္းျခငး္ခံရ
လိမ့္မည္။ ဤဓါးသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဓါးကိုမဆိုလိုေပ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဓါးသည္ ကယ္တင္ျခင္း
အမႈျပဳေသာဓါးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ခရစ္ေတာ္၏ဓါးသည္ ရန္သူမ်ားအားအံ့ၾသဖြယ္ရာအမႈျပဳေသာအားျဖင့္ ဖ်က္
ဆီးလိမ့္မည္။ ဓမၼေဟာငး္ေခတ္ကာလ၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏တိုက္ခုိက္ကူေသာအခါ မုိး
သီးမ်ားအားျဖင့္ ေခ်မုန္းသကဲ့သို႔ ေဘးဒဏ္ကာလ၌လည္း ထုိသုိ႔ကူညီမစေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေယာရႈ ၁၀း၁-၁၁)
အာေမဂဒုန္စစ္ပဲြသည္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚ၌ ေနာက္ဆံုးေသာစစ္ပဲြႀကီးျဖစ္ေလသည္။ ဤစစ္ပြဲျဖစ္မည္ကို
သံသယစိတ္ရွိစရာမလိုေပ။ မုိးေကာင္းကင္ငွက္မ်ားႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားကိုလည္း ေခၚဖိတ္စုေဆာင္းသ
ထားသျဖင့္ ပို၍ပင္ေသခ်ာေၾကာင္းယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ အႏိၱခရစ္ႏွင့္သူ၏တပ္မ်ားမဆံုးရႈံးမွီ သားရဲႏွင့္ မိစာၦပေရာ
ဖက္မ်ားကို အရွင္လတ္လတ္ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာ ထာ၀ရမီးအိုင္ထဲသို႔ခ်ပစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္
ကိုယ္ခႏၶာရုပ္၀တၳဳမရွိေသာစြမ္းအင္ႏွင့္ စနစ္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာ ဧေနာက္ႏွင့္ ဧလိယကို မိုး
ေကာင္းကင္သုိ႔ခ်ီေဆာင္သကဲ့သုိ႔၊ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာသားရဲအႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္ႏွစ္ပါးကုိ အရွင္ဖမ္းဆီး
ၿပီးမီးအိုင္သုိ႔ခ်ပစ္လိမ့္မည္။ စာတန္ကုိေကာင္းကင္တမန္မ်ားကသံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေအာက္ေျခမရွိ
ေသာတြင္းနက္ႀကီးထဲတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံ၍ ခ်ဳပ္ထားလိမ့္မည္။
အႏိၱခရစ္ကို မီးအိုင္ထဲသို႔ မခ်မွီ စာတန္သည္လည္း ကိုယ္ခႏၶာအျဖစ္ေဖၚျပလိမ့္မည္။ ဤစစ္ပြဲၿပီးစီး
ေသာအခါ သူ႔ကိုခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးလွ်င္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္လည္းကုန္ဆံုးသြားလိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....