Monday, 6 February 2012

ကမၻာကုိမီးရႈိ႕၍သန္႔စင္ျခင္း - အခန္း (၂၅)

(RENOVATION OF THE EARTH)

စာတန္ႏွင့္သူ၏ေစတမန္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ခ်က္ခ်င္းဤသို႔မိန္႔
ဆိုထားေလသည္။
“တဖန္တံု၊ ျဖဴေသာပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူေသာသူကို၎၊ငါျမင္၏။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႕မွာေျပးလႊင့္၍ သူတို႔ေနစရာအရပ္မရွိ”ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁၁) ၎အျပင္
ရွင္ေယာဟန္သည္ ပလႅင္ေတာ္မွ တရားစီရင္ျခငး္ကိုေတြ႔ျမင္ၿပီးေနာက္ “ေကာငး္ကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီး
သစ္ကိုလည္းငါျမင္၏။ အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတုိ႔သည္ေရႊ႕သြားၾကၿပီ။ ထိုအခါမွ သမုဒၵရာမရွိ”ဟူ၍မိန္႔ဆုိထားျပန္သည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၁) ဤက်မ္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ေသာ္ ဤ
ကဲ့သုိ႔ေသာေျပာငး္လဲမႈႀကီးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မေနသင့္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္းရွင္ေယာဟန္သည္
ဤကမၻာေျမႀကီးအဘယ္ကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ကုိအေသးစိတ္ေဖၚျပျခင္းမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းတမန္ေတာ္
ရွင္ေပတရုကို ေဖၚျပခဲ့ေလသည္။

“ယခုရွိေသာမိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမူကား၊ တရားဆံုးျဖတ္၍ အဓမၼလူတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေသာေန႔
ရက္တိုင္ေအာင္၊ ထိုႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ သုိထားလ်က္ရွိၿပီး၊ မီးရႈိ႕ျခင္းအဘိုု႔အလို႔ငွါ ေနရစ္သတည္း….
ေျဖာင့္မတ္ျခငး္တရားတည္ေနရာမိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ကိုငါတုိ႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီေမွ်ာ္
လင့္ၾက၏”ဟုဆိုေလသည္။ (၂ေပ ၃း၁၃)
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္ေနရာမိုးေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္သည္ ပေရာဖက္ေဟရွာယႀကိဳတင္ေဟာ
ထားသည့္မုိးေကာင္းကင္သစ္ကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားသည္ ထုိေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမ
ႀကီးထဲတြင္ ေနရလိမ့္မည္။ (ေဟ ၆၅း၁၇၊ ၆၆း၂၂) ၎အျပင္ရွင္ေပတရုက ဆက္လက္၍ -
“သူခိုးသည္ညဥ့္အခါလာသကဲ့သို႔၊ ထာ၀ရဘုရား၏ေန႔ရက္(ျဖဴေသာပလႅင္ေပၚ၌တရားစီရင္ျခင္း) သည္
လာလိမ့္မည္။ ထုိေန႔ရက္၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ႀကီးေသာအသံႏွင့္ တကြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီး ကိုယ္မွစ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာျပဳလုပ္သမွ်အရာတုိ႔သည္ ကၽြမ္းေလာင္လိမ့္မည္။ ……………….
အရည္က်ဳိျခင္းခံရေသာေန႔ရက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟုေျမာ္လင့္လ်က္ ……… သန္႔ရွင္းစြာက်င့္သံုးျခင္း၊ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ ဂတိေတာ္အႏွင့္အညီ ေကာင္းကင္
သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ၾက၏” ဟုဆုိထားေလသည္။ (၂ေပ ၃း၁၂-၁၃) အဓမၼလူတို႔ကုိဖ်က္
ဆီးေသာေန႔ရက္ဆိုသည္မွာ ျဖဴစင္ေသာ တရားပလႅင္၌ ဆိုးေသာလူမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ျခင္း
ကိုဆိုလိုေပသည္။
အထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကို အေပၚယံအားျဖင့္ဖတ္ရႈေသာ္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးအားလံုးကို ဖ်က္ဆီး
ျခင္းခံၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟုယံုၾကည္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္ေသာ္ ထုိကဲ့
သို႔မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ဤကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ အာကာသတခြင္အားလံုးသည္ မီးရႈိ႕ျခင္းအားျဖင့္ သန႔္စင္ျခင္းခံရ
လိမ့္မည္။ ပံုသ႑ာန္လည္းလံုး၀ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ ကမၻာေပၚရွိေသာအ၇ာခပ္သိမ္းအဆိပ္အ
ေတာက္၊ ဆူးပင္၊ ပုိးမႊား၊ သတၱ၀ါအားလံုးသက္ရွိသက္မဲ့တုိ႔သည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခ့ရ၍ အထက္အာကာသတခြင္
သည္လည္း ရွင္းလင္းသန္႔စင္သြားၿပီး၊ မေကာင္းမႈတစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိဘဲ ကင္းရွင္းသြားလိမ့္မည္။
တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုမိ္န႔္မွာထားခ်က္သည္လညး္ ဤအရာ၌အလြန္ရွင္းလင္းလွေပသည္။ အခန္း ငယ္
၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ -
“ေရွးကာလ၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၎၊ ေရထဲက ထြက္၍ေရျဖင့္တည္ေသာေျမႀကီးကို၎၊ ဘုရား
သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္၊ ျဖစ္ဘူးေသာေလာကဓါတ္ကို ထုိသို႔အားျဖင့္ ေရႏွင့္ လႊမ္းျမွဳပ္၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာငး္ကို ထုိသူတို႔သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္မရွိၾက” ဟုေဖၚျပထားေလသည္။
တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုက ဤေနရာ၌ေဖၚျပသည့္ေျမႀကီးသည္ ေရမလႊမ္းမိုးခင္ရွိေသာကမၻာေျမႀကီးကို မဆိုလိုဘဲ၊ ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၁၌ ေဖာ္ျပထားေသာေျမႀကီးကိုသာဆိုလိုျခငး္ျဖစ္သည္။ ၎ေျမႀကီးသည္ ေရလႊမ္း
မိုးျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္လဟာပံုသ႑ာန္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။ (က ၁း၂) (အပိုင္း (၁) ရွိသမၼာတရားကို မွန္ကန္
စြာပိုင္းျခားျခင္း၏ပံုကားခ်ပ္၌ေလ့လာရန္။)
ရွင္ေပတရုသည္ ကမၻာေျမႀကီးကုိကာလသံုးပိုင္းခဲြျခားထားသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းမတိုင္မွီကမၻာသည္လြတ္
လပ္လဟာပံုသ႑ာန္မဲ့ေျမႀကီး(သို႔) မူလကမၻာျဖစ္ၿပီး ၎ကိုတမန္ေတာ္က ေရွးကာလမိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမ
ႀကီးဟူ၍၎၊ ၎ေနာက္ယခုရွိေသာေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး၊ ယငး္သည္ ဖန္ဆင္းခ်ိန္မွစ၍ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းမရွိေသးေသာကမၻာ၊ ၎အျပင္ေနာက္ဆံုးေသာကာလအျဖစ္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္
ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ဟူ၍ သံုးပိုင္းပိုင္းျခားထားေလသည္။ (၂ေပ ၃း၅-၇၊ ၁၃)
မူလကမၻာ၏ကိုယ္ထည္(Frame work)ကိုေရအားျဖင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္အခါမဖ်က္စီးလိုက္သကဲ့
သို႔ ယခုရွိေသာကမၻာေျမႀကီးကိုမီးအားျဖင့္ရႈိ႕၍သန္႔စင္ေသာအခါ ေျမႀကီးအေကာင္အထည္သည္ ပ်က္စီးသြား
လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ တမန္ေတာ္အသံုးျပဳသည့္ ဂရိစကားျဖစ္ေသာ ေကာ့စေမာ့စ္(Cosmos) သည္ကမၻာမ်က္
ႏွင္ျပင္ေပၚရွိ ခပ္သိမ္းေသာအရာ၀တၳဳအားလံုးကိုဆုိလို၍ ၿဂိဳလ္တစ္ခုလံုးကိုလည္း ဆိုလိုသည္။ ပူအားႀကီး၍
အျပင္ပန္းသ႑ာန္အာလံုးေလာင္ကၽြန္းၿပီး အရည္က်ဳိျခင္းခံရ၍ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲကာ ေျမႀကီးေပၚရွိလူလက္
ရာအားလံုးပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္။ ကမၻာ့ေလထု၌လည္း ပူအားႀကီး၍ ေပါက္ကြဲသံမ်ားျမည္ဟီးသြားလိမ့္မည္။ တမန္ေတာ္က ေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာ္အသံႏွင့္ တကြေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔မွာသကဲ့သုိ႔
ထိုေန႔ရက္ေရာက္လွ်င္ ေျမႀကီးေပၚရွိသက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလံုးသည္ ႀကီးမားေသာ ေလထု၏ေပါက္ကြဲသံႏွင့္
အတူေပ်ာက္လြင့္သြားရလိမ့္မည္။ ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္မွဖယ္ရွားျခငး္ခံရလိမ့္မည္။
ဂရိစကားျဖစ္ေသာ “Parerchomai” ကိုအဂၤလိမ့္အားျဖင့္ “Pass away” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၎
သည္လံုး၀ကင္းစင္ေအာင္အျမစ္မွဖ်က္ဆၤီးသည္ဟုမဆိုလိုေပ။ တနည္းအားျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုမွ တျခားအ
ေျခအေနတစ္ခုထဲသုိ႔ ေျပာငး္လဲပစ္ျခငး္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရွင္ေပါလုက တိတု ၃း၅၌ တဖန္အသံုးျပဳထား
ေလသည္။ သခင္ေယရႈကေျမႀကီးသစ္ထဲ၌ အသစ္ျပဳျပင္ေသာကာလတြင္ ဣသေရလတစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏိုင္ငံအေပၚ
မွာစီရင္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးမည္ဟု ဆိုထားခဲ့သည္။ အသစ္ျပဳျပင္ေသာလူကို လံုး၀ဖ်က္ဆီးၿပီးမွျပဳျပင္၍ရသည္
ဟု ဘယ္သူမွ် မထင္ျမင္ပါ။ အသစ္ျပဳျပင္ျခငး္အဆင့္ဆင့္သည္ ၀ိညာဥ္ေရး၌ လူသားမ်ားအျပစ္ထဲသုိ႔မက်ဆင္း
မွီ အေျခအေနသို႔ျပန္လည္တဖန္ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ ၃း၂၁၌ရွိေသာ “Restitution” ဆိုသည္မွာ
လည္းထိုအဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂ေပ ၃း၁၁၌အသံုးျပဳေသာ “Dissolving” ဟူသည့္စကားလံုးကိုပင္ေယရႈခရစ္
ေတာ္က“ေျဖလြတ္၍သြားျခင္း”ဟူသည့္အခ်ည္အေႏွာင္မွလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးသည့္ ေနရာ၌အသံုးျပဳထားသည္။
သမၼာက်မ္း၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ဖန္ဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အခ်ည္အေႏွာင္မွလြတ္ေျမာက္ျခငး္ငွါ
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းကိုဆုိလိုသည္။ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းဆိုသည္မွာအျပစ္၏ခ်ည္ေႏွာင္မႈကိုဆိုလုိသည္။ (ေရာ ၈း ၁၉ - ၂၃)

မိုးေကာင္းကင္သည္စာလိပ္ကဲ့သို႔လြင့္သြား၏ဟူ၍၎၊ ေျမႀကီၤးသည္ေရွ႕ေတာ္မွေျပးလြင့္သြား၏ဟူ၍
၎တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္မိန္႔မွာထားေလသည္။ (ဗ်ာ ၆း၁၃၊ ၂၀း၁၁) အရာခပ္သိမ္းေပ်ာက္လြင့္သြားရသည္
ဟုထင္ရေသာ္လည္း ထုိကဲ့သို႔မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗ်ာ ၂၁း၂၊ ၂၄၌ “ေယရုရွလင္ၿမိ္ဳ႕သစ္
သည္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ထုိၿမိဳ႕၏အလင္းကို အမွီျပဳ၍သြားလာ
ၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္လည္း မိမိဘုန္းအသေရကိုထိုျမိဳ႕ထဲသုိ႔ယူေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္”ဟူ၍
အျဖစ္အပ်က္ၿပီးေနာက္မွာ မိန္႔မွာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ ေရွာလမုန္ကိုလည္း -
“လူတဆက္လြန္သြား၏။ တစ္ဆက္ေပၚလာ၏။ ေျမႀကီးမူကားအစဥ္အၿမဲတည္၏”ဟုေရးသားခိုင္းေလ
သည္။ (ေဒသ ၁း၄) ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဂတိျဖစ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသူတို႔သည္ ျပည္ေတာ္၌
အေမြခံရလိမ့္မည္”ဟူ၍၎ (မ ၅း၅)၊ “လူအေပါင္းတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ ျပည္ေတာ္၌အစဥ္အေမြခံရမည္”ဟူ၍
၎၊ (ေဟ ၆၀း၂၁၊ ၆၆း၂၂)၊ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမာ်းသည္ ထိုျပည္ေတာ္ထဲ၌ အစဥ္အၿမဲေနရလိမ့္မည္။
ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသည္ထာ၀ရဘုရားတည္ရွိလိမ့္မည္ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။ ဤလက္ရွိကမၻာေျမ
ႀကီးသည္ ၿဂိဳလ္တစ္လံုးကဲ့သုိ႔ တည္ရွိၿပီး လံုး၀ပ်က္ဆီးသြားလိမ့္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္မီးရႈိ႕ျခင္းအားျဖင့္ အရည္
က်ဳိကာ သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ေသာအခါ အရာခပ္သိမ္းမီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ေျမႀကီးအစိုင္အခဲသည္ အရည္ေပ်ာ္၍ ပံု
သ႑ာန္ေျပာင္းလဲၿပီး အသစ္တဖန္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ လံုး၀ဖ်က္ဆီးၿပီး ေပ်ာက္လြင့္သြားမည္မဟုတ္ေခ်။
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယရႈကို ဤေလာကသုိ႔ေစလြတ္ၿပီး ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚ၌ လုူသားမ်ား
၏အျပစ္ေႁကြးကိုဆပ္ေပးရင္းအေသခံျခင္းျဖင့္ ယဇ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ပူေဇာ္ေပးခဲ့ေလသည္။ ဤအရာကိုေထာက္ရႈ
ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာေလာကအား ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိသာထင္
ရွားလွေပသည္။
ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္

ကမၻာေျမႀကီးကုိ မီးျဖင့္ရႈိ႕ၿပီး အရည္က်ဳိသန္႔စင္ၿပီးေနာက္မွစ၍ ထာ၀ရအခ်ိန္ကာလစတင္လိမ့္မည္။
ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ျပည့္၀စံုလင္ေသာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိႏိုင္ငံေတာ္သည္ သားေတာ္ဘုရား
လက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖခမည္းေတာ္လက္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွံၿပီးလွ်င္ ဖခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔
ကုိ အုပ္စုိးေတာ္မူ၍ သားေတာ္သည္လည္း သူ၏အုပ္စုိးေတာ္မူျခင္းကို ကိုယ္တိုင္၀န္ခံလိမ့္မည္။
ထိုႏိုင္ငံေတာ္ထဲတြင္ -
“ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးေအာက္ရွိေသာသတၱ၀ါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္း
ေသာသတၱ၀ါတို႔သည္ ေယရႈ၏ဘြဲ႔နာမကို ဒူးေထာက္၍၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္
ဟုႏႈတ္ျခင့္၀န္ခံသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ဘုန္းအသေရသည္ ထင္ရွားေစမည္”ဟု ေရးသားထား
သည္။ (ဖိ ၂း၉ဒ၁၁)
ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၌ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏွစ္
တစ္ေထာင္ကာလကုန္ခါနီးတြင္ ဘုရားကိုေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာသူွရိွေနေသးသည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ
ကုန္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖခမည္းေတာ္ဘုရားလက္သုိ႔အပ္ႏွံလိုက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လံုး၀ျပည့္၀စံု
လင္လာကာ ၿပီးျပည့္စံုသြားလိမ့္မည္။ ဤႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္ခုၾကား အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေျမႀကီးကို မီးအားျဖင့္ ရႈိ႕၍သန္႔
စင္ေစၿပီး အသစ္ျဖစ္ေပၚေစမည္။ ၎ကို ေျမႀကီးသစ္ဟုေခၚသည္။
ဖန္ဆင္းခ်ိန္ကာလသည္ ေျခာက္ရက္ရွိသည့္ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ သတၱမေျမာက္သည့္ေန႔ရက္တစ္ေန႔
သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္ကိုပံုေဆာင္ထားေၾကာင္းနားလည္ရသည္။ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ (တစ္ပတ္၏
ပထမေန႔ရက္)သည္မည္သည့္အရာကိုပံုေဆာင္သနည္း။ (၀တ္ ၂၃း၃၆) ကမၻာဦးက်မ္း၌ ထုိသတၱမေန႔ရက္
သည္ေဟာငး္ႏြမ္းေသာအရာအား အသစ္ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းျခင္းအမႈကို ရည္ညြန္းၿပီး မဌမေန႔ရက္(တစ္ပတ္၏
ပထမေန႔ရက္)သည္ အသစ္ဖန္ဆငး္ျခင္းအမႈကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။ ရွစ္ရက္ေန႔သည္ ျပည့္၀စံုလင္ေသာႏုိင္ငံ
ေတာ္ျဖစ္သည္။
ထုိအဌမေန႔ရက္သည္အႏွစ္တစ္ေထာင္ကိုမရည္ညြန္းေပ။ ထာ၀ရကိုလည္းမဆိုလိုေခ်။ ၎သည္အ
ခ်ိန္ကာလကိုအပို္ငး္ႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္မွတ္ယူၿပီး ကမၻာေျမႀကီးအားသန္႔စင္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလႀကီးတစ္ကာ
လရွိေၾကာင္းသိရွိနားလည္ရေပသည္။ သူက“ကာလအခ်ိန္ျပည့္စံုုျခင္း” ဆိုသည္မွာ ထုိကာလကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္
သည္။ (ဧ ၁း၁၀) ၎သည္မည္သို႔အဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။ ေရွ႕၌ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလတုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔
စံုလင္ျခင္းမရွိေခ်။ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ားအျပစ္ျပဳေသာေၾကာင့္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလကိုတုိေတာင္းေစၿပီး
ျပည့္၀စံုလင္ျခင္းေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို သီးသန္႔ျပင္ဆင္ထားေပသည္။
ဤအခ်ိန္ကာလသည္ မည္မွ်ၾကာေညာင္းလိမ့္မည္ကို ဘုရားသခင္၏အလင္းေတာ္အားျဖင့္သိသာ
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထာ၀ရဆိုသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ကို
နားလည္ရသည္။
ထုိအခါ ထာ၀ရဘုရားကလည္း -
“ငါဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႕၌တည္သကဲ့သို႔သင္တုိ႔၏အမ်ဳိး
အႏြယ္ႏွင့္သင္တုိ႔၏နာမသည္လည္း တည္ရလိမ့္မည္”ဟုမိန္႔မွာထားသည္။ (ေဟ ၆၆း၂၂)
၎အျပင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအား ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ အမ်ဳိးအႏြယ္အေထာင္အေသာင္းအထိ
ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕မည္ဟုလည္းမိန္႔မွာထားသည္။ (တရား ၇း၉) ဤအခ်ိန္ကာလသည္ အနည္းဆံုးႏွစ္ေပါင္း(၃၃၀၀၀)
ေအာက္မေလွ်ာ့ေခ်။ ဤအခ်ိန္ကာလကုိ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သိနားလည္ဘုိ႔လုိအပ္ေပသည္။

ျပည့္စံုေသာေခတ္ကာလ

မတရားေသာသူမ်ားအားလံုးကိုထ၀ရဘုရားမီးအိုင္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီး
သစ္ျဖစ္ေပၚလာကာ ၎ထဲတြင္ မေကာင္းေသာအရာအဆိပ္အေတာက္တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိေတာ့ေခ်။ ဒုကၡဆင္း
ရဲျခင္းႏွင့္ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစမည့္ အရာအားလံုး လံုး၀မရွိေတာ့ေခ်။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ေကာင္းျမတ္ေသာခႏၶာကိုယ္
ျဖစ္လာသည္။ အသက္ပင္မွ အသီးႏွင့္အရြက္မ်ားစားေနရေသာေၾကာင့္ေသျခင္း၊ နာျခင္းႏွင့္ အုိျခင္းမရွိေတာ့
ေခ်။ ေသျခင္း၊ နာျခင္း၊ ႏွင့္ အုိျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာကုိဆုိလုိေၾကာင္းနားမလည္ေတာ့ေခ်။ ထုိအခါ ေကာင္း
ကင္၌ ေလမုန္တုိင္းမတိုက္၊ မိုးမရြာ၊ မိုးသီးမက်၊ မိုးခ်ဳန္းျခင္းမရွိ၊ ႏွင္းက်ျခင္း၊ ေရလႊမး္မုိးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း
ပိုးမႊားက်ေရာက္၍ ကပ္ေဘးဆိုက္ျခင္းလံုး၀မရွိေတာ့ေခ်။ ေျမႀကီးထဲမွ ေရေပၚသို႔တက္လာ၍ေျမကုိစြတ္ဆို
ေစရံုမွ်သာရွိမည္။ ပင္လယ္ႏွင့္သမုဒၵရာမရွိေတာ့ေခ်။ အသက္စမ္းေရ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းသာစီးဆင္းလိမ့္မည္။ ေျမ
ႀကီးသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ေခတ္ကာလသုုိ႔တဖန္ေရာက္ရွိသြားလိမ့္မည္။ ေျမေပၚ၌ ဆူးပင္ႏွင့္ ဆူးေညာင့္မရွိေတာ့
ေခ်။ ေတာ၌လည္းလူကိုေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစမည့္ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္လံုး၀မရွိေတာ့ေခ်။ ေျမေပၚ၌ သခ်ဳႋင္းေနရာ
ႏွင့္ အေခါင္းလုပ္သည့္သစ္သားတစ္စမွရွာမေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ စိတ္ႏွလံုးႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသူတို႔သည္ ဤ
ကဲ့သုိ႔ေသာျပည္ေတာ္၌၀င္စားရလိမ့္မည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာစလံုး၌ ပန္းမ်ားေ၀ဆာေနေသာေၾကာင့္ ဧကန္
အမွန္သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာေရႊျပည္ေတာ္သာျဖစ္ေပသည္။
ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသာအသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည္မဟုတ္။ ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း အသစ္တဖန္ထြန္းကား
လာလိမ့္မည္။ အလြန္လွပေသာၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ကသူ႔သတို႔သမီးအတြက္ျပင္ဆင္
ထားေသာ ၿမိဳ႕သစ္ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၄း၂-၄) ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
လက္ရာမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ေကာင္းကင္ဘံုဘုရားသခင္ထံမွ ေျမႀကီးသစ္ေပၚသို႔ဆင္း
သက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးသည္ယခင္ကပင္ လံုး၀သန္႔စင္ရွငး္လင္းၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္။ ပင္လယ္သမုဒၵ
ရာ ကုိလည္းအရည္က်ဳိလိုက္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္သည္ေလးဘက္ေလးေထာင့္ ရွိၿပီးတစ္ဘက္လွ်င္မုိင္
ေပါင္း(၁၅၀၀)ရွည္လ်ားလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိမိန္း(Maine) မွ ဖေလာ္ရီဒါ(Florida) အထိ
က်ယ္လိမ့္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏တစ္၀က္မကက်ယ္၀န္းလိမ့္မည္။
ဤေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္သည္ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္တူညီေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္းကဲ့သုိ႔ တေထရာ
တည္းျဖစ္္မည္ဟု မဆိုလိုႏိုင္ေခ်။ ၿမိဳ႕ရိုးတံတုိင္းသည္ အထူ(၁၄၄)ေတာင္မွ်ထူသည္ဟုဆိုသျဖင့္ ၎အထူျဖင့္
အျမင့္(၁၅၀၀)မိုင္အထိမစီႏုိင္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတာင္(၁၄၄)ေတာင္သည္ အျမင့္ကုိဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
(ဗ်ာ ၂၁း၁၇) ၿမိဳ႕တံခါးေပါက္သည္ တဘက္၌သံုးေပါက္ဖြင့္ ပတၱျမားတစ္မ်ဳိးစီျဖင့္ ၿပီးေစသည္။ ၿမိဳ႕၏ေအာက္
ေျခအုတ္ခံုသည္ အဖိုးတန္ေသာရတနာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေပသည္။ တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္စီ၏နာမည္မွာ
ဣသေရလ(၁၂)မ်ဳိးနာမည္ကို ကဗ်ည္းထုိးထားၿပီး ၿမိဳ႕၏ေအာက္ေျခမွာ တမန္ေတာ္(၁၂)ပါး၏နာမျဖင့္ မွတ္
တမ္းတင္ထားေလသည္။ ၿမိဳ႕တံခါးသည္ ထာ၀စဥ္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
ၿမိဳ႕၏အလင္းေရာင္သည္ သိုးသူငယ္၏အလင္းျဖစ္သျဖင့္ ေနႏွင့္ အလငး္ေရာင္မရွိေတာ့ေခ်။ ဘုရား
သခင္၏ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္သည္ ထုိၿမိဳ႕၏အလင္းျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၂၃)ထုိၿမိဳ႕၌ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ေမွာင္မိုက္
ျခင္းမရွိေခ်။ ၿမိဳ႕တံခါးသည္ ထာ၀ရဖြင့္လွစ္ထားသည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၂၅)
ဤအရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕အတြင္း၌ရွိေသာ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေ၀းကြာေသာေဒသမ်ားတြင္ေန႔
ညရွိလိမ့္အံုးမည္။ ၿမိဳ႕၏ထိပ္ပိုင္းသည္ ေနရာမ်ားမ်ားမယူေခ်။ က်န္သည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ လွပေသာလမ္းႏွင့္နံ
ေဘးတြင္ သစ္ပင္၊ ပန္းမာလ္မ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးထားေလသည္။ ၿမိဳု႕၏အိမ္ေနရာအခန္းမ်ားကိုၾကည္လင္ေသာဖန္
ႏွင့္တူသည့္ေရႊစင္မ်ားျဖင့္ စီမံေဆာက္လုပ္ထားေလသည္။ (ဗ်ာ၂၁း၁၈) ယံုၾကည္သူမ်ား၏ေနရာအခန္းမ်ားျဖစ္
သျဖင့္ ၾကည္လင္ေတာက္ေျပာင္ေသာ နန္းေတာ္၌ေနရသကဲ့သုိ႔ေရႊအိမ္ေတာ္၌ေနရလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤကဲ့
သို႔ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သန္႔ရွငး္စင္ၾကယ္ေသာၿမိဳ႕၌မတရားေသာညစ္ညမ္းေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုမွ်ရွိ
လိမ့္မည္ဟု အဘယ္သူမွ်မထင္ေပ။ (ဗ်ာ ၂၁း၁၈၊ ၂၁)
ၿမိဳ႕တြင္းရွိလမ္းႏွင့္ျမစ္တဘက္တခ်က္စီတြင္ အသက္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအသီးတစ္
ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေ၀ဆာေနေလသည္။ ဤအရာသည္ေအာင္ျမင္သူအတြက္သာျဖစ္ေပသည္။
“ေအာင္ျမင္ေသာသူကုိ ငါ၏ဘုရားသခင္ပရဒိသုဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အသက္ပင္၏အသီးကို စားေစျခင္းငွါ ငါအခြင့္ေပးမည္”ဟုမိ္န္႔မွာထားေလသည္။ အသက္ကင္၏အရြက္မ်ားသည္ လူအမ်ုဴိးမ်ဳိးတို႔၏အနာေရာဂါကိုၿငိမ္း
ေစရန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရာ၌ ထုိေနရာတြင္ အနာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆိုလိုျခငး္မဟုတ္ေပ။ ဤအသက္ပင္
အသီးကိုစားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာ၍ အားနည္းျခင္းမွကင္းလြတ္မည့္အေၾကာင္းဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒံ
သည္တားျမစ္ထားေသာ အပင္၏အသီးမစားခဲ့ေသာ္ အသက္ပင္အသီးကိုစား၍ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္ၿပီး ထာ၀ရအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ (က၃း၂၂-၂၄)
ၿမိဳ႕တြင္းရွိျမစ္ကိုလည္း သက္စမ္းေရျမစ္ဟုေခၚေပသည္။ ဤအရာသည္လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာျဖစ္ေပ
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမစ္ေရအားျဖင့္လည္းအသက္ကိုပင္ ေပးႏိုင္ေလသည္။ ထုိျမစ္ေရသည္ ဘုုရား
သခင္၏ပလႅင္ေတာ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ စီးဆင္းလာသည္ဟုဆိုသည္။ (ဗ်ာ ၂၂း၁)
ၿမိဳ႕၏ထိပ္ဆံုးအပိုင္းတြင္ သုိးသူငယ္၏ပလႅင္ေတာ္တည္ရာ ေနရာျဖစ္ေလသည္။ ၎ေနရာမွသက္စမ္း
ေရစီးထြက္လာေလသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ မည္သည့္ၿမိဳ႕၌မဆုိ ၿမိဳ႕၏အႀကီးဆံုး၀တ္ျပဳရန္ဗိမၼာန္ေတာ္ရွိစၿမဲရွိေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႕သစ္၌ ဗိမၼာန္ေတာ္မေတြ႔ရေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သူတုိ႔အလယ္မွာရွိသျဖင့္ သူတို႔သည္ ဘုရားကုိမ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္။
ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၃-၄ ၌
“ဘုရားသခင္တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရွိ၏။ လူတုိ႔ႏွင့္အတူ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္
ေတာ္၏လူမ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္သူတုိ႔ႏွင့္အတူရွိေန၍ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္
ေတာ္မူမည္”ဟု ေရးသားထားေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ေကာင္းကင္သည္ေျမေပၚသို႔က်ဆင္းလာၿပီး ေျမႀကီးသည္ဘု၇ားသခင္က်ိန္း၀ပ္ရာအရပ္ျဖစ္
လာလိမ့္မည္။
ၿမိဳ႕သစ္၏ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေဒသသည္ ကမၻာေျမႀကီးသစ္ျဖစ္ေပသည္။ ၎၌လူမ်ဳိးမ်ား၊ ေလာကီရွင္
ဘုရင္မ်ားေနထုိင္ၿပီး၊ ထိုေန၇ာသို႔ မိမိဘုန္းအေသေရကို ထိုၿမိဳ႕ထဲသို႔ယူေဆာင္ခ့ဲၾကလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၂၄-၂၇)
ေျမၾကီးသစ္ထဲတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အဘယ္သူေတြျဖစ္မည္နည္း။ ကမၻာကို ေရလႊမ္းမိုးၿပီး ေနာက္
ကမၻာ၌ မည္သူေတြအသက္ရွင္က်န္ရစ္သနည္း။ ေနာဧ၏သားသမီးမ်ားအသက္ရွင္က်န္ရစ္ၿပီး ေနထုိင္ခဲ့ၾကသူ
မ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာကို ေရလႊမ္းမိုးေသာအခါ ေနာဧသေဘၤာအားျဖင့္ အသက္ခ်မ္းသာရသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။
(က ၆း၁၃-၁၆) ထုိနည္းတူ အႏွစ္တစ္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားအဖို႔ေနရာတစ္ေနရာ
ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္၍ ဤကမၻာကိုမီးရႈိ႕ျခင္းျဖင့္ သန႔္စင္လိမ့္မည္။ ေျမႀကီးသစ္၌ သန္႔ရွင္းသူမ်ားအားေနရာေပး
လ်က္ ထုိေန၇ာ၌ အာဒံႏွင့္ ေနာဧအား ဘုရားရွင္ကတိေတာ္အတိုင္းတိုးပြားမ်ားျပားေစလိမ့္မည္။ (က ၁း၂၇-၂၈၊
၉း၁)
ဘုရားသခင္သည္ ဧလိယအားခ်ီေဆာင္ၿပီးေနာက္ခရစ္ေတာ္ေကာင္းကင္သုိ႔တက္ႁကြစဥ္ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔
တဖန္ႁကြေရာက္လာၿပီး ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာမည့္ အေၾကာင္းကုိေျပာျပသကဲ့သုိ႔အႏွစ္တစ္ေထာင္
ကာလကုန္လွ်င္လူတစ္ခ်ုဳိ႕ကိုရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစလွ်က္ ျပည့္စံုေသာေခတ္ကာလသုိ႔တဖန္ဆင္းသက္ေစၿပီး၊ လူသားမ်ားအားျဖင့္ ျပည့္ေစရန္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လူကိုဖန္ဆင္းၿပီး
ေျမႀကီးသစ္၌ေနေစမည္ဟု က်မ္းစာ၌မေဖၚျပထားေပ။ ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗဟံကိုလည္း သင္၏အမ်ဳိးအ
မည္ကုိ ေျမႀကီးေပၚ၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းမက အသက္ရွင္ခြင့္ေပးမည္ဟုကတိထားခဲ့ေလသည္။
“ငါဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၿကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႕မွာတည္သကဲ့သို႔ သင္တို႔၏အမ်ဳိး
အႏြယ္ႏွင့္ သင္တုိ႔၏နာမသည္လည္း တည္လိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔မွာေတာ္မူ၏”ဟုေရးသားထားေလ
သည္။ (ေဟ ၆၆း၂၂)
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အသက္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုး၌လူသားမ်ား
အားလံုးျဖင့္ျပည့္ေနေစရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ေပသည္။ ဤကမၻာေပၚမွာ လူမ်ားထူထပ္ျပည့္ႏွက္ေစလွ်င္ တစ္ျခားၿဂိဳလ္
ခုသုိ႔ကုူးေျပာငး္ေနထုိင္ေစလိမ့္မည္။ ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္သည့္ ကမၻာသည္အလြန္ေသးငယ္ေသာၿဂိဳလ္တစ္
လံုးျဖစ္သည္။ ဤကမၻာသည္ ၿဂိဳလ္ကိုးလံုး၌ အငယ္ဆံုးၿဂိဳလ္ျဖစ္ၿပီး လူသတၱ၀ါမ်ားေနထိုင္ႏိုင္ရန္အသင့္ေတာ္
ဆံုးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္သည္ တျခားၿဂိဳလ္စုထဲ၌ ၿဂိဳလ္တစ္လံုးလံုးကုိလူသတၱ၀ါမ်ားေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ပတ္၀န္း
က်င္အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေလသည္။
ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလြန္႔အလြန္ေလးနက္ေလသည္။ သူသည္
သူ၏အဂၤါရပ္၊ အခြင့္အာဏာႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ကို ဆင္ျခင္တံုတရားအားျဖင့္ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္လူသားကို
သူ၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းခဲ့ေပသည္။ ၎အျပင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားထက္ဦးေရတိုးပြားမ်ားျပားေစ
ေလသည္။ ေလာကရွိ လူသားအားလံုးကို ကယ္တင္ျခင္းေပးဘို႔ရန္ သူ႔သားတစ္ဦးတည္းကိုေစလႊတ္ၿပီး ကရာ
နီေတာင္ကုန္းမွာ အေသခံေစခဲ့သည္။ သူသည္ အျပစ္သားအားလံုးကို ေသေၾကပ်က္စီးေစၿပီး အသစ္တဖန္ျပဳ
ျပင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ထိုသုိ႔မျပဳလုပ္သနည္း။ ေလာက
မွာ လူမ်ားမ်ားျပားလာၿပီး ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ဤအႀကံအစည္ကို စာတန္သည္သိေသာေၾကာင့္ ေနာက္တဖန္ အသစ္ဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္ စာတန္အားအရံႈးေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဤဖန္ဆင္းျခင္းကို အသစ္တဖန္မျပဳလုပ္ေတာ့ေခ်။
ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အႀကံအစည္ေတာ္အတိုင္း စီမံျပဳလုပ္ခဲ့ေသာလက္ရာမ်ားအားစာတန္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခြင့္မျပဳေခ်။ ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာေျမေပၚရွိ မူလအစကပင္ အျပစ္ကင္းစင္သူမ်ားသာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဘို႔စီမံခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားအေသခံျခင္း
သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူသတၱ၀ါအားလံုးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အျပစ္ႏွင့္စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္၌ ေနသူအားလံုး
ကို လြတ္ေျမာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ရွင္ယာကုပ္က “နိဗၺိတသတၱ၀ါတို႔တြင္ ငါတို႔သည္အဦးသီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ
သမၼာတရားစကားအားျဖင့္ အလိုေတာ္အတိုငး္ ငါတို႔ကုိ ျဖစ္ပြားေစေတာ္မူ၏”ဟုမိန္႔ဆိုထားခဲ့သည္။
(ယာ ၁း၁၈)
ေနစၾကာ၀႒ာတစ္ခုလံုးသည္ အသက္ႏုနယ္ေသးေသာၿဂိဳလ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္အဦးဆံုးဖန္
ဆင္းထားေသာ လက္ရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေဟရွာယကလည္း -
“ဒါ၀ိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထုိုင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္တရားေတာ္အတိုင္းေျဖာင့္
မတ္စြာစီရင္၍ အၿမဲတည္ေစေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း အာဏာေတာ္တိုးတက္ျခငး္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ နိစၥအၿမဲ
ရွိလိမ့္မည္”ဟု ထာ၀ရဘုရားဖြင့္ျပ၍ မိန္႔ဆုိခဲ့ေလသည္။ (ေဟ ၉း၇)
ကမၻာေျမႀကီးကို မီးအားျဖင့္ အရည္က်ဳိသန္႔စင္ၿပီးေနာက္ ကမၻာေျမသည္ အလြန္ေနထုိင္ေကာင္းေသာ
ေနရာျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္လူတို႔သည္လည္း အျပစ္ကင္းစင္ေသာ သန႔္ရွင္းေသာသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။
(ဗ်ာ ၂၁း၂၄)

ႀကီးမားေသာစြန္႔လႊတ္ျခင္း

သာယာ၀ေျပာေသာ ႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလႏွင့္ ထာ၀ရကာလသည္ သာေတာ္၏ေန႔ရက္ကာလျဖစ္ၿပီး
သားေတာ္ေန႔ရက္ကာလကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ ခရစ္ေတာ္က အုပ္စုိးသူ အာဏာရွိသူအားလံုး၏ အခြင့္အာဏာ
အားလံုးကို ရုပ္သိမ္းအဆံုးသတ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း ဖခမည္းေတာ္လက္သို႔ အၿပီးအပိုင္အပ္ႏွံလိမ့္မည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ရန္သူမ်ားကုိ လံုး၀ေခ်မႈန္းၿပီး အဆံုးတိုင္ေအာင္ ေျချဖင့္နင္းေခ်
ခဲ့သျဖင့္ သူသည္ရာဇပလႅင္ေတာ္၌ နန္းထုိင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ခပ္သိမ္းေသာအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ေျခ
ဖ၀ါးေအာက္၌ ခ်ထားျခင္းခံရ၍ ဘုရားသခင္သည္ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္ ေအာင္ျမင္
ေသာသူမ်ား၏ ေနရာျဖစ္ေပမည္။ (၁ေကာ ၁၅း၂၄-၂၈)
ေလာကီဘုရင္မ်ား နန္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရာဇ၀င္သမုိင္းတြင္ မ်ားစြာရွိခဲ့ဖူးသည္။ တခ်ဳိ႕
က သမိုငး္ေပးတာ၀န္အရ အာဏာရယူရသည္။ တခ်ဳိ႕သူသည္ မိမိဆႏၵအတုိင္း ရာထူးအခြင့္အာဏာရယူသ
ျဖင့္ အားနည္းမႈမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ေသာေလာကီ
ဘုရင္မ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ဘုရား၏လုပ္ငန္းအမႈေအာင္ျမင္ျခင္းခံရေသာ္လည္း
လူသား၏လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရွိရသည္။ သူသည္ လူသားစြမး္အားႏွင့္ ဘုရားရွင္တန္ခိုးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာေပၚ၌ အုပ္စုိးေသာအရွင္သခင္ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ ဤေခတ္
ကာလကုန္ဆံုးလွ်င္ နိစၥထာ၀ရကာလစတင္ေရာက္ရွိလိမ့္မည္။ ဤကာလသည္ လံုး၀ျပည့္စံုေသာကာလျဖစ္
သည္။ ထာ၀ရကာလ၏ ထာ၀ရကာလ၊ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္နိစၥထာ၀ရကာလဟုလည္း နား
လည္ရေပသည္။ ထုိကာလေရာက္လွ်င္ ကုန္ဆံုးျခင္း၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းကို လံုး၀မသိနားမလည္ေတာ့ေခ်။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....