Monday, 6 February 2012

သိတင္းေကာင္းတရားေလးပါး - အခန္း (၂၁)

(THE FOUR GOSPELS)

Gospel ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားသည္ သိတင္းေကာင္း(သို႔)ဧ၀ံေဂလိတရားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
စကားလံုးကဲြျပားေသာ္လည္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုညီညြတ္မႈရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဧ၀ံေဂလိတရားေလးပါးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ -
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား
(၂) ေက်းဇးူေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား
(၃) ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား
(၄) ထာ၀ရဧ၀ံေဂလိတရား ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးရွိေလသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား (မ ၂၄း၁၄)
ဤ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ယုဒလူမ်ဳိး(ဂ်ဴး)မ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ သိတင္းေကာင္းတရားျဖစ္
ေပသည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဤကမၻာေလာကတြင္ မ်က္ျမင္ရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုတည္ေထာင္၍ အုပ္စုိး
မည့္သူမွာ ဒါ၀ိဒ္မင္းအမ်ဳိးအႏြယ္မွဆင္းသက္လာေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေလသည္။ (လု ၁း၃၂
-၃၃)။ သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မူလအစပိုင္း၌ လက္မခံခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္
ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ေဟာေျပာရလိမ့္မည္။ ပထမအႀကိမ္ဤတရားကို ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္မွ
အစျပဳၿပီး သခင္ေယရႈဘုရားကုိျငငး္ပယ္သည့္ အခ်ိန္အထိေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေဟာၾကားခ်ိန္
သည္ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံၿပီးေနာက္၌ တဖန္ေဟာၾကားလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔
အားသက္ေသျဖစ္ေစဘုိ႔ရန္ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေဟာၾကားရလိမ့္မည္။ သို႔ၿပီးမွ အဆံုးျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟု
က်မ္းစာလာသည္။ ဤတရားသည္ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဟာေျပာေနေသာတရား မဟုတ္ေခ်။ ဤတ၇ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ၎ႏိုင္ငံေတာ္လ်င္ျမန္စြာ တည္ေထာင္လိမ့္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဧလိယသည္လည္း ဤတရားကို ေဟာ
လိမ့္မည္။ (မာလ ၄း၅-၆) လူအမ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ရာဇပလႅင္ေပၚ၌ ထုိင္လိမ့္
မည္ဟု ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ေဟာၾကားသက္ေသခံေသာအခါ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုးသည္ ပါလက္စတုိင္းသို႔ျပန္
လာၾကလိမ့္မည္။

၂။ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား (တ ၂၀း၁၄)

ဤတရားသည္ လူတကာအား၀မ္းေျမာက္ေစသည့္ သိတင္းေကာငး္တရပ္ျဖစ္သည္ ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယုဒလူမ်ားျငင္းပယ္ျခင္းခံျခင္းအားျဖင့္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အားလံုးအတြက္အေသခံကာ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဘုရားသခင္၏မဟာေက်းဇူးေတာ္ ဧ၀ံေဂလိတရားျဖစ္သည္။ (ေရာ ၁း၁) ကယ္တင္ျခင္း
ဆုေက်းဇူးသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ေမတၱာေတာ္ထဲမွစီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာ ၃း၆) ၎အျပင္ သူ
၏ကရုဏာေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (တ ၂း၂၄) အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ခရစ္
ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ (ေရာ ၁း၁၆၊ ၂ေကာ ၁၀း၁၄) ဤတရားသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္သူအား
လံုး အျပစ္မွကယ္တင္ေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ဤအခ်င္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေစၿပီး ၿငိမ္း
ခ်မ္းျခင္းရေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျပစ္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ဘုရားရွင္ အၾကား
သင့္ျမတ္ေစကာ လူသားမ်ားခ်မ္းသာရရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ (ဧ ၆း၁၅)

၃။ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား (၂ေကာ ၄း၄၊ ၁တိ ၁း၁၁)

ဤဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားအစစ္အမွန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေလသည္။
ဤအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား၏ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ျပည့္၀ျခင္း၊ သူ႔အားအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ခ်ီးျမင့္ျခင္းႏွင့္
သူ၏အေႃခြအရံမ်ားႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ထဲသုိ႔ ၀င္စားျခင္းစသည္ သိတင္းေကာင္းတရားျဖစ္ေလသည္။ (ေဟၿဗဲ
၂း၁၀) ဤတရားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
တရားျဖစ္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႁကြလာမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ခြန္အားေပးသည့္ တရားျဖစ္
ေလသည္။ (တိ ၂း၁၃) စာတန္မာရ္နတ္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သျဖင့္၊ လူ၏ႏွလံုးသား
ကုိထိမ္၀ွက္ၿပီး၊ သမၼာတရားကိုသိနားလည္ၿပီး၊ မရွိေစရန္ ဥာဏ္မ်က္စိဘည္းကြယ္ေစေလသည္။ ခရစ္ေတာ္၏
ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္က္ိုလည္းမျမင္ေအာင္ ကြယ္ထားေလသည္။ (၂ေကာ ၄း၃-၄)

၄။ ထာ၀ရဧ၀ံေဂလိတရား (ဗ်ာ ၁၄း၆)

ဤဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ေဘးဒဏ္ကာလ၌ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္
ခြက္ဖလားမသြန္းေလာင္းမွီ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကေဟာၾကားသည့္တရားျဖစ္ေလသည္။ ဤတရားသည္
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသကိုင္းရႈိင္းရမည့္တရား၊ တနည္းအားျဖင့္ ပညတ္တရားတစ္ပါး
လည္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဘုရားျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို စီရင္ပိုင္
ေသာသူလည္းျဖစ္၍၊ ၎တရားစီရင္ရာကာလေရာက္လုၿပီဟု သတိေပးေသာ တရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
တရားစီရင္ျခင္းသည္ ယုဒလူမ်ဳိးအတြက္ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္မီးတည္းဟူေသာ
ဒုကၡဆင္းရဲထဲသုိ႔ ျဖတ္သန္းေနသူ အတြက္သီတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ဤေဘးဒဏ္ကာလသည္အႏိၱခရစ္
ႏွင့္ ေနာက္လိုက္သားရဲမ်ားကုိ အဆံုးစီရင္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ဤေလာကၿပီးဆံုးရလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ
ေဟာၾကားသည့္ တရားသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားအားစိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲဘုိ႔ရန္ေဟာသည့္တရားမဟုတ္ေခ်။
သို႔ေသာ္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာကုိဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ထုိသခင္ကို ၀န္ခံရန္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရားအား ကိုး
ကြယ္ရန္ ေၾကျငာေသာတရားစကားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာေသာသူတုိင္းသည္ မည္
သည့္ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္သည္ကို၎၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌ေဟာေျပာရမည္ကို၎ သိနား
လည္ထားရမည္။ ထုိသုိ႔သိနားလည္လွ်င္မွားယြင္းမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။
၎အျပင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက တျခားေသာဧ၀ံေဂလိတရားတစ္ပါးရွိသည္ဟုဆိုထားျပန္သည္။ ထို
တရားသည္ ရွင္ေပါလုေခတ္အခါတြင္ သူေဟာေျပာသည့္ တရားမဟုတ္ဘဲ၊ လွည့္ျဖားေသာသူမ်ားေဟာေျပာ
သည့္ တရားစကားျဖစ္ၿပီး၊ နာခံမႈမရွိသည့္ သူမ်ား၏တရားစကားလည္းျဖစ္သည္။ (ဂလာ ၁း၆-၁၂၊ ၂ေကာ ၁၁း၄) သူတို႔က ယံုၾကည္သည္သာမက၊ ပညတ္တရားကိုလည္းက်င့္ရမည္ဟု သြန္သင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္တမန္
ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ထုိသူတုိ႔အားျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေလသည္။ (ေကာ ၂း၂၀-၂၃၊ ေဟၿဗဲ ၆း၁၊ ဂလာ ၁း၈-၉)

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....