Monday, 6 February 2012

ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး - အခန္း (၂၄)

(Babylon The Great)

၁။ ဘာသာေရးဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး (လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး) ဗ်ာ ၁၇း၁-၁၈

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္း ၁၇ႏွင့္ ၁၈၌ေရးသားထားေသာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ျပန္လည္တည္ေထာင္
လာမည့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအေၾကာင္းအရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအခန္းႏွစ္ခုကို ေလ့လာ
ၾကည့္ေသာအခါ နားလည္ရန္ခက္ခဲမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာအားလံုးကိုဆက္
စပ္ၾကည့္ေသာအခါ နက္နဲေသာ္လည္း နားလည္ႏိုင္ေလသည္။ ဗ်ာ ၁၇ ၌မိန္းမတစ္ဦးကိုေဖၚျပထားၿပီး သူ႔ကို
နက္နဲေသာအရာ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳု႕ႀကီး၊ ျပည္တန္ဆာတို႔၏အမိ၊ ေျမ၌စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေသာအရာတုိ႔၏ အမိဟူ
၍ သမုတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိန္းမႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကိုဆိုလို
ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ အခန္း ၁၈၌ ၿမိဳ႔ကုိဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟူ၍ ေခၚထားေလသည္။ ဗ်ာ ၁၇၌ ထုိမိန္းမကိုဘုရင္
ဆယ္ပါးကသတ္ျဖတ္လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗ်ာ ၁၈၌“ထိုေနာက္မွ”ဟုေရးသားထားေသာေၾကာင့္ မိန္းမအေသသတ္ခံရၿပီးေနာက္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္မည္ကို ေရးသားထားသျဖင့္ မိန္းမႏွင့္ ၿမိဳ႔
ႀကီးသည္တစ္ဦးတည္းကိုသာဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ စရိုက္လကၡဏာအားလံုးသည္ တူ
ညီေလဟန္ရွိေလသည္။
မိန္းမ၏ဘဲြ႔နာမမွာ နက္နဲေသာအရာ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ထားေလသည္။ “နက္နဲေသာ
အရာ”သည္ရွင္ေပါလု၏ၾသ၀ါဒစာေစာင္ထဲတြင္လည္းမ်ားစြာေတြ႔ရသည္။ အသင္းေတာ္ကိုလည္း နက္နဲေသာ
အရာဟုေခၚသည္။ ဤနက္နဲေသာအရာကိုဓမၼေဟာငး္ေခတ္၌ ပေရာဖက္မ်ားလည္းမသိရွိႏိုင္ေပ။ (ဧဖက္ ၃း ၁-၂၁) ခရစ္ေတာ္၌သတုိ႔သမီးရွိေၾကာင္းကိုရွင္ေပါလုအား ေဖၚျပၿပီး (ဧ ၅း၂၃-၃၂)အႏိၱခ၇စ္၏သတုိ႔သမီးကိုဗာဗု
လုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဟုေခၚသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္လူကိုၿမိဳ႔နာမယ္မွည့္သနည္း။ (ဗ်ာ ၂၁း၉-၁၀) တြင္“….လာခဲ့ပါ၊ သိုး
သူငယ္၏သတို႔သမီးကိုငါျပမည္…. ထုိအခါ သန္႔ရွင္းေသာေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွဆင္း
သက္သည္ကိုငါအားျပေလ၏” ဟုဆိုေလသည္။ ဤစကားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ေနထိုင္ေသာသန္႔ရွင္းသူမ်ားအား
ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နက္နဲရာဗာဗုုလုန္သည္အႏိၱခ၇စ္၏ သတို႔သမီးျဖစ္ေလသည္။ ဤအ
ရာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ဟုဆိုရာတြင္ အမွန္တကယ္ၿမိဳ႕ကုိဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းသိသာႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎အဖြဲ႔၏၀ါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ဘာသာေရးမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ အသင္း
ေတာ္သည္ ခ၇စ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းခံသူမ်ား
၏အသုိင္းအ၀ိုင္း၊ ၎အဖြဲ႔သားမ်ားစုစညး္ထားေသာလူတန္းစားတရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူနက္နဲေသာအရာ
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္လည္း အႏိၱခ၇စ္၏သတို႔သမီးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္၀ိညာဥ္ေတာ္ထဲ၌ ေမြးဖြားျခင္းမခံရ
ေသးသူမ်ားထဲမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး စုစညး္ထားေသာ အစည္းအရံုး၊ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္ ဥဖရတ္ေခၚ ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္ကမ္းပါးေပၚ၌ တည္ရွိေသာျမဳိ႕ျဖစ္သည္။ ၎ျမစ္သည္
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွစီးထြက္ေသာစတုတၳျဖစ္တစ္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္စာတန္သည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕အျဖစ္
ဗဟုိျပဳၿပီး အာဒံႏွင့္ဧ၀ကိုလည္း စံုစမ္းျခင္းျပဳခဲ့ေလသည္။
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ေခတ္ကာလၿပီးေနာက္ကမၻာကိုေရအားျဖင့္ မလႊမး္မိုးမွီ လူသားမ်ား၏ အျပစ္သည္အလြန္
ႀကီးမားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ေရအားျဖင့္ အျပစ္သားအားလံုးကိုတရားစီရင္ခဲ့ေလသည္။ သိုု႔
ေသာ္လည္း ေနာဧအခ်ိန္ေရလြမ္းမုိးၿပီးေနာက္လည္းဗာဗုလုန္၌ရဲတုိက္တည္ေဆာက္ျခငး္ျဖင့္ ဘုရားကုိအံတု
ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ လူမ်ဳိးအသီးသီးမရွိေသာ္လည္း စာတန္သည္ လူ႕စိတ္ထဲ၀င္ေရာက္
ေႏွာက္ယွက္မႈျပဳကာ ရဲတိုက္တည္ေဆာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ဳိးမ်ားကဲြျပားစျပဳေစခဲ့သည္။ ဗာဗုလုန္ရဲတိုက္ကုိ
စတင္တည္ေဆာက္သူမွာ နိမ္ေရာဒ(Nimrod)ျဖစ္သည္။ (က ၁၀း၈-၁၀) ထုိေနရာေဒသသည္ ေဖာက္ျပန္ေရး
သမားမ်ားစုစည္းေနထုိ္င္က်က္စားရာေဒသျဖစ္သျဖင့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈစတင္
အျမစ္တြယ္လာရာဇစ္ျမစ္ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသည္ ကမၻာေပၚ၌အေကာင္း
ဆံုးေသာဘာသာတရပ္ျဖစ္သည္ဟုခံယူၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးနယ္ပယ္၌ နက္နဲေသာအ၇ာလည္းစတင္သေႏၶတည္ခဲ့
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးဘာသာ၀င္ျဖစ္လာေသာအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံ၌ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရေလသည္။
ဤဓေလ့ထံုးစံေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္အလုိအေလွ်ာက္အခြင့္တန္ခိုးႀကီးလာကာ အသင္းေတာ္အေပၚ
၌ လြမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေလသည္။ ဤအယူအဆသည္လြန္ခဲ့ေသာ ေရာမကက္သလစ္ဂိုဏ္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစံနစ္ႏွင့္ တပံုစံတည္းျဖစ္သည္။
ဗာဗုလုန္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ အာရႈရိလူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ သူတို႔အမႈေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔သို႔၀င္
ေရာက္ပါက မိမိ၏ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရၿပီး၊ ပညတ္တရားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကဲ့သို႔က်င့္
ႀကံေနထိုင္ရၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားေသာ ညီအစ္ကုိမ်ား၏ အကိုင္းအခက္သဖြယ္ ျဖစ္သြားရေလသည္။ ဗာဗုလုန္ၿမဳိ႕
သည္စာတန္က်က္စားရာေနရာျဖစ္သျဖင့္ ၎ကိုေမဒိ၊ ေပရသိႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာအခါ စာတန္သည္
အာရွမိုင္းနားရွိ ေပရဂံၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စာလာခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္လက္ထက္၌ေျပာင္းေရႊ႔လာျခင္းျဖစ္
သည္။ (ဗ်ာ ၂း၁၂၊ ၁၃)
ေပရဂံအသင္းေတာ္၌ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္အက္ဒီလာစ္(Attalus)ေသၿပီးေနာက္ B.C ၁၃၃ တြင္ဗာဗုလုန္ယဖ္ပု
ေရာဟိတ္အခြင့္အရာကို ေရာမသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေလသည္။ အီထယူးစေကးလူမ်ဳိးမ်ား(Etruscare) သည္ေလဒီ
ယား(Lydia) မွအီတလီေရာမသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာအခါ ဗာဗုလုန္ဘသာေရးွင့္ယဥ္ေက်းမႈအယူအဆအား
လံုးကို လည္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုငး္၌ အင္ပါယာမင္းမ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
ကို လက္ခံကာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ၎စနစ္ကိုက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဘီစီ ၇၄ ခုႏွစ္၌ ဂ်ဴးလီယက္ဇီဇာ (Julius Caesar) သည္ အီထယူးစေကး၏ ပုပ္ရဟန္း(Pontiff of Etruscan) ျဖစ္လာသည္။ ဘီစီ ၆၃၌သူသည္ဗာဗုလုန္
ဘာသာအခြင့္အေရးအားလံုးကို သိမ္းပုိက္ယူၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းျဖစ္လာသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပရဂံနယ္၌ ဘုရင္ခံရာထူးကို ခံယူထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုးေရာမ
အင္ပါယာမငး္သည္ ဗာဗုလုန္မွ ဆက္ခံထားေသာဘုရင္ျဖစ္သျဖင့္ ဗာဗုလုန္ဘာသာေရးအရ က်င့္သံုးေနေသာ
စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။ ေအဒီ ၃၇၆ တို္င္ေအာင္ေရာမ အင္ပါယာမင္းမ်ားသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အျဖစ္ခံ
ယူၿပီး ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရေလသည္။ အင္ပါယာမင္း ဂေလရွာ (Emperor Gratian) သည္ခရစ္ယာန္မ်ား၏ကန္႔
ကြက္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ၿပီး ၁၂ႏွစ္တိုင္ပုပ္ရဟန္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအဒီ ၃၆၆ခုႏွစ္မွ
စ၍ဗာဗုလုန္သည္လည္း ဗာဗုလုန္ဘာသာေရးႏွင့္ ေရာမအင္ပါယာကို ပးူေပါင္းေစကာ ကမၻာေပၚ၌ သာဘာေရး
စနစ္တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ေစခဲ့သည္။
ဒမတ္ဆကပ္စ္မွ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္အားပုပ္ရဟန္းမင္းအျဖစ္ေရြးေကာက္ၿပီး ေနာက္မ်ားမၾကာမွီ ဗာဗုလုန္ဘာ
သာေရးအယူအဆႏွင့္ထံုးစံဓေလ့မ်ားကုိေရွ႕တန္းတင္လာခဲ့ေတာ့သည္။ မယ္ေတာ္မာရိအား၀တ္ျပဳကိုးကြယ္
ျခင္းကို ေအဒီ ၃၈၁မွစတင္ခဲ့ေလသည္။ ဘာသာေရးေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားသည္ ဗာဗုလုန္၏ဘာသာေရးအယူအ
ဆမွတဆင့္ခံယူၿပီးက်င့္သံုးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္ေန႔ကုိ(Easter) အီစတာဟူ၍
ေခၚေ၀ၚေစသည္။ ၎သည္က်မ္းစာႏွင့္မကိုက္ညီေပ။ ထုိအီစတာသည္ဗာဗုလုန္၌ နတ္မင္းသမီးတပါး၏နာမည္
ျဖစ္ေပသည္။ ဓမၼေဟာငး္ေခတ္၌ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤနတ္သမီးမ်ားကို ပူေဇာ္ရန္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စိတ္ပုတီး (Rosary) အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း ရုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္မႈမွ စတင္ခဲ့သည္။ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ
အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း သမၼာက်မ္းစာ၏သြန္သင္ျခင္းႏွင့္ မကိုက္ညီေခ်။ ဤ
အရာမ်ားသည္ ခါလဒဲႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္၌ရွိေသာ “Tau”ဟုေခၚသည့္ ဒ႑ာရီအယူအဆမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္း
ျဖစ္သည္။ “Tammuze” ဟုေခၚသည့္ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံဒ႑ာရီပံုျပင္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ၎ႏွင့္ တပံုစံတည္းပင္ ယေန႔အသင္းေတာ္ဂိုဏ္းမ်ား၌ က်င့္သံုးေနေလသည္။ ၎မွာအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲေနျခင္း (Celibacy)၊ ဆံခ်ျခင္း
(Tonsure) ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္နွင့္သီလရွင္မ်ားအားသာသနာေဘာင္သြင္းျခင္း (The Order of Monks
And Nuns)မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၌မေတြ႔ရေသာက်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔အမႈေဆာင္ရန္က်မ္းစာသြန္
သင္ခ်က္ႏွင့္ ၾသ၀ါဒလည္းမရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲအမႈေဆာင္ျခင္းသည္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာမွယူ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
“Mystery” ဟူေသာနက္နဲသည့္အရာကို အသင္းေတာ္သည္အနက္မဖြင့္ဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားရစ္ခဲ့
သည္။ ၎မွာႏွစ္ျခင္းခံျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္အသက္တာေျပာင္းလဲ၍ အသစ္ျဖစ္ျခင္း၊ သခင္ဘုရား၏စားပြဲမွမုန္႔ႏွင့္
စပ်စ္ရည္သည္ ေယရႈ၏အေသြးသားစစ္စစ္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ “Transubsatantiation”ဟူေသာေ၀ါဟာရ
အျဖစ္နက္နဲသည္ဟုခံယူျခင္း၊ (Holy Water)သန္႔ရွင္းေသာေရ၏နက္နဲျခင္း၊ ပလႅင္ေတာ္၌မီးထြနး္ျခင္း၊ တီးမႈတ္
ျခင္းအသံ၏နက္နဲျခငး္၊ စသည့္အရာမ်ားသည္ နားမလည္ႏိုင္သည့္ နက္နဲေသာအရာဟုခံယူက်င့္သံုးေသာ္
လည္း၊ ဗာဗုလုန္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမွဆင္းသက္လာေသာအေဆာင္အေယာင္တန္ဆာမ်ားသာျဖစ္
သည္။
ရွင္ေယာဟန္လက္ထက္၌ ဤအရာမ်ားအားလံုးသည္ အမွန္တကယ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားေသာအရာမ်ားျဖစ္
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသင္းေတာ္သည္ မတိုးတက္၊ မႀကီးမားေသးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း “၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာအဓမၼအရာသည္ ယခုပင္ျပဳျပင္ဆဲရွိ၏”ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။ (၂သက္
၂း၇) သို႔ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ၀ွက္ထားေသာအရာကို သိရွိနားလည္ႏိုင္သည္။ နက္နဲေသာအရာဗာဗုလုန္
ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာတို႔၏အမိ၊ စသည္တို႔ကိုယခုအခါတြင္မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုေၾကာင္းလြယ္ကူစြာ
သိရွိနားလည္ႏိုင္သည္။ ရွင္ေယာဟန္သည္ ဤနက္နဲေသာဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကို ရူပါရံုထဲ၌ေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။ ၎
သည္ ေလာကီအသင္းေတာ္အျဖစ္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။
ဗ်ာ ၁၇း၄၌ မိန္းမသည္အ၀တ္နီ၊ အ၀တ္ေမာင္းကို၀တ္လ်က္၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္တန္ဆာ၊ ပုလဲတန္
ဆာတို႔ကိုဆင္ထား၏ဟုဆိုသည္။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာႏွင့္၎၊ မိမိမတရားေသာေမထုန္၏ညစ္ညမ္း
ျခင္းႏွင့္ ၎ျပည့္ေသာေရႊခြဖလားကိုကုိက္လ်က္ရွိ၏ဟုလည္းဆိုသည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၄) ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌၀တ္
ဆင္ထားေသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္မ်ား၏၀တ္ရံုအေရာင္(၅)မ်ဳိးရွိေလသည္။ ၀တ္ရံုသည္ ခရမ္းေရာင္၊ နီေမာင္းေသာအ
ေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊ သရဖူ၌လည္း ေရႊ၊ စိန္ႏွင့္ ပုလဲတို႔ျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားေလသည္။ ဤအရာသည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း
ရွိ မိန္းမတစ္ဦး၏၀တ္စားဆင္ယင္မႈွႏွင့္ ထုိမိန္းမသည္ သားရဲအေပၚ၌စီးသည္ႏွင့္တူညီေနသည္မဟုတ္ေလာ။
၎အျပင္မိန္းမသည္ သန္႔ရွင္းသူ၏အေသြး၊ ေယရႈ၏သက္ေသခံတုိ႔၏အေသြးႏွင့္ယစ္မူးသည္ဟုဆိုျပန္သည္။
မိန္္းမသည္ သားရဲေပၚ၌စီးသည္မွာ ေဘးဒဏ္ကာလတြင္ အသင္းေတာ္အားအႏိၱခရစ္မွေထာက္ခံမႈအ
ျပည့္အ၀ေပးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး၌ပါ၀င္စြက္ဖက္ၿပီး ႏိုင္ငံကုိလည္း
အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ဤအရာသည္ မိန္းမ၏အိပ္မက္အရ တကမၻာလံုး၌ အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္းျဖစ္လာၿပီး၊ သူ
သည္ေခါငး္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု မက္သည့္အတုိင္း ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ဤအရာသည္ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္ကလည္း ထုိျပည့္တန္ဆာထုိင္ေသာေရကား၊ အသီးသီးဘာ
သာစကားကုိေျပာေသာလူမ်ဳိးအစုစုျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဤသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္
ျခင္းခံၿပီးေနာက္ မတရားေသာအသင္းေတာ္၊ ညစ္ညမ္းေသာေလာကီဆန္သည့္အသင္းေတာ္(သို႔)က်န္ရစ္သည့္
အသင္းေတာ္(အႏိၱခရစ္၏သတုိ႔သမီး)၊ နာမည္ခံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္(ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ေယာင္ေဆာင္၍
ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းတန္ခုိးကိုျငင္းပယ္ေသာသူ) စသည္တုိ႔သည္ ေလာက၌ က်န္ရစ္ၿပီး ႀကီးမားေသာအသင္းေတာ္
တစ္ပါးျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ဆယ္ႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးမားလာၿပီး၊ ထုိမိန္းမအုပ္ခ်ဳပ္
သည္ကို ပုန္ကန္ဆန္႔က်င္၍ မိန္းမတည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ကို အေသသတ္လွ်က္ အသားကုိလည္းစား
လိမ့္မည္။ သူ၏စည္းစိမ္အားလံုးကိုဖ်က္ဆီး၍၊ သူ၏အသင္းေတာ္ကုိလည္း မီးအားျဖင့္ရိႈ႕၍ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္
သည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၁၆) ဤအခ်င္းအရာသည္ သားရဲအားဦးခ်ကိုးကြယ္ရန္စိုက္ထူသည့္အခ်ိန္၌ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ အႏိၱခရစ္သည္ မိမိရုပ္တုမွတစ္ပါး တျခားမည္သည့္ရုပ္တုကိုမွ်ဦးခ်ရွိခိုးဘို႔အခြင့္လံုး၀ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။
မိန္းမသည္သားရဲအေပၚ၌စီးေနျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံၿပီးေနာက္က်န္ရစ္
သည့္အသင္းေတာ္သည္ အႏိၱခရစ္ထဲမွ အခြင့္အေရးရရွိခံစားျခင္းကုိဆုိလိုေပသည္။ သားရဲ(အႏိၱခရစ္)ႏွင့္
မိန္းမ(ေလာကီအသင္းေတာ္) တို႔သည္ တမ်ဳိးတည္းမဟုတ္ေခ်။ ကြဲျပားျခားနားေလသည္။ ေလာကီအသင္း
ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ အႏိၱခရစ္ႏွင့္မတူညီေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာ(အသင္း
ေတာ္)သည္ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ဤေမွာင္မုိက္ကမၻာထဲ၌တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (နီေမာင္းေသာသားရဲ
အေၾကာင္းကို အႏိၱခရစ္အခန္း၌ ေလ့လာပါ။)
ဘုရင္ဂ်ီဘာသာအရၾကည့္လွ်င္ ၎အသင္းေတာ္သည္ အသက္ရွင္လ်က္၊ ႀကီးထြားလာၿပီး ကမၻာ့အ
သင္းေတာ္ႀကီး (Universal Church)ျဖစ္လာကာ ေလာကီရွင္ဘုရင္မ်ား၏ညစ္ညမ္းေသာအမႈႏွင့္ မိသဟာ
ယဖြဲ႔ေရာေႏွာသြားလိမ့္မည္။ ေဘးဒဏ္ကာလ၌ အေသခံေသာသူတို႔၏အေသြးကို တဖန္ျပန္ေသာက္လိမ့္
မည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္း(၁၇)သည္ လူတို႔နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ နက္္နဲေသာအရာမဟုတ္ေပ။ ဤေနရာ၌
မိန္းမ၏အလုပ္ကို ပေရာဖက္ျပဳထားသည္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းအသင္းေတာ္၏ သမိုင္းႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္
ပတ္သက္ေနၿပီး ျဖစ္ပ်က္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္လည္းတူညီေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၂။ စီးပြားေရးဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ (ဗ်ာ ၁၈း၁-၂၄)

ဗ်ာ ၁၈း၁၌ “ထုိေနာက္မွ”ဟူ၍ေရးသားထားသျဖင့္၊ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။ အခန္း(၁၇)
၌နက္နဲေသာဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ဟူ၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္အ
တိတ္ကာလသမိုင္း၌ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးေၾကာင္းထင္ရွားစြာေတ႔ြရွိရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ယခုတဖန္ဤၿမဳိ႕သည္ အဘယ့္
ေၾကာင့္ေျပာဆိုေနရသနည္း။ ဤအခန္း(၁၈)၌ ရွိေသာဗာဗုလုန္သည္ အသစ္တဖန္ရွင္သန္လာေသာ ဗာဗုလုန္
ၿမိဳ႕သစ္ျဖစ္လာသည္။ ဤက်မ္းစာပါအေၾကာင္းအရာသည္ တစ္မ်ဳိးတည္းဆိုလိုသည္မဟုတ္။ အခန္း(၁၇) ကို
ဖလားခုႏွစ္ခုပါရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ကေျပာျပၿပီးလွ်င္ အခန္း(၁၈)သည္ႀကီးစြာေသာ ေကာင္းကင္တမန္
တစ္ပါးက ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေကာင္းကင္တမန္က ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး
ၿပိဳလဲၿပီ (၁၄း၈) ဟုေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ဤၿမိဳ႔ႀကီးကို တဖန္ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ေရွးေခတ္ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ျပႀကီးသည္ နိမ္ေရာဒ (Nimrod)လက္ထက္၌ႀကီးက်ယ္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ (က ၁၀း၁၀) ၎ေနာက္ေနဗုဒ္ခပ္ေနဇာမငး္ႀကီးဘုရင္(ဘီစီ ၆၀၆-၅၆၃)ျဖစ္လာေသာအခါ ပို၍ႀကီးက်ယ္ခန္းနား
ထယ္၀ါသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဟရုဒ္သုတ(စ္) (Herodotus)ကဤၿမိဳ႕သည္စတုရန္းပံုစံရွိ၍ တစ္
ဘက္လွ်င္(၁၅)မုိင္စီရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕အ၀န္းမွာ ၆၀မိုင္ရွိေလသည္။ ၈၇ေပထူေသာၿမိဳ႔႕တံတိုင္းကာရံထားၿပီး၊ အျမင့္မွာ
၃၅၀ေပျမင့္ေလသည္။ အျမင့္ေပ ၁၀၀စီတြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္စီတည္ေဆာက္ထားေလသည္။ အဆင့္တိုင္းတြင္
မိုးပ်ံပန္းဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ တံတိုင္းပတ္လည္၌ေမွ်ာ္စင္ ၂၅၀ခုျဖင့္ၿပီးေလသည္။ အေ၀းမွ
ၾကည့္လွ်င္ပန္းမ်ားျဖင့္ေ၀ဆာေနေသာေတာင္တစ္ခုပမာေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးတံတုိင္းေပၚ၌ ျမင္းရထား
ေျခာက္စီးယွဥ္၍သြားလာႏိုင္သည္။ ၎ေနာက္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ တူးေျမာင္းႀကီးမ်ားလည္းေဖာက္လုပ္ထားေလ
သည္။ ၎တူးေျမာင္းကိုု ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္ထဲသုိ႔စီးဆင္းေစသည္။ တူးေျမာင္းနံေဘး၌လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္
ထားသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း၌ေစ်းဆိုင္ႀကီးသုိ႔ဦးတည္သည့္လမ္းမႀကီးမ်ားစြာရွိသည္။ ေတာင္မွေျမာက္အထိလမ္းေပါင္း
ဆယ္ငါးလမ္းေဖာက္လုပ္ထားေလသည္။ ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္သည္ ၿမိဳ႕အလယ္သုိ႔စီးဆင္းၿပီး၊ နံေဘးပတ္လည္
သည္ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ လမ္းမႀကီးတိုင္းသည္ေပ(၁၅၀)ေက်ာ္က်ယ္ေလသည္။ ျမစ္
၏အ၀င္အထြက္တြင္ ေၾကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာတံခါးေပါက္မ်ားစြာရွိသျဖင့္ ညအခ်ိန္၌လည္း အလင္းေရာင္
ေတာက္ပေနသည္။ ယူဖေရတီးစ္ျမစ္ကိုတံတားႀကီးျဖင့္ကူးရၿပီး တံတားႏွစ္ဘက္၌လည္းႀကီးက်ယ္ေသာ နန္း
ေတာ္ၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ထားေလသည္။ ၎နန္းေတာ္မ်ားသည္ ဧည့္ေဂဟာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၎ေနရာ
ႏွင့္မနီးမေ၀းတြင္ဗာဗုလုန္ရဲတိုက္(Tower of Bable)ကိုေတြ႔ရသည္။ အျမင့္၇၅ေပျမင့္ေသာေမွ်ာ္စင္၈ခုအပါ
အ၀င္ေတြ႔ရသည္။ ထိပ္သို႔တက္ေရာက္ရန္ေလွကားကိုေကြ႔၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ အေပၚထိပ္ဆံုးတြင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းရွိသည္။ အျမင့္မွာေပေပါင္း ၆၆၀ျမင့္ေလသည္။ ၎ရွိခိုးေဆာင္ထဲတြင္ အဖိုးတန္ေသာဘာ
သာေရးပစၥည္းမ်ဳိးစံုေတြ႔ရသည္။ ေရႊရုပ္တုတစ္ခုသည္ ၄၅ေပျမင့္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅၀၀ တန္၍ ၎
အေဆာင္ရွိပစၥည္းတန္ဆာအားလံုးသည္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ျဖင့္ညီမွ်ေလသည္။
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔႕သည္ ကမၻာ့အံ့ၾသဖြယ္ရာခုႏွစ္မ်ဳိးပါ၀င္ေလသည္။ ၎မွာမိုးပ်ံပန္းဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ ဤ
ဥယ်ာဥ္သည္ စတုရန္း ၄၀၀ ေပရွိ၍ အျမင့္ေပ ၃၅၀၌တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ ၁၀ေပက်ယ္ေသာ ေလွ
ကားမ်ားျဖင့္သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤဥယ်ာဥ္ေတာ္သည္ ေက်ာက္ျပားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ အ
လြန္ခို္င္ခန္႔လွေပသည္။ ေက်ာက္ေပၚ၌ ေျမဖို႔၍ ပန္းမ်ားစိုက္ထားသျဖင့္ ပန္းမ်ားကေတာင္ပမာလွပေနသည္။ ေနဗုဒ္ခပ္ေနဇာ၏မိဘုရားစိတ္ရႊင္လန္းေစရန္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ ဤမိဘုရားသည္ ေမဒိေတာင္ေပၚ၌ ေနခဲ့သျဖင့္ ဤကဲ့သို႔စိတ္ႀကိဳက္တည္ေဆာက္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား
ႏွင့္ မွဴးမတ္မ်အရာရွိမ်ား၏အက်င့္စရိုက္မ်ားကုိ ေဗလရွာဇာမင္း၏စားပြဲႀကီး (Belshazzar’s Feast)အေၾကာင္း
ဖတ္လွ်င္သိႏိုင္သည္။ (ဒံ ၅း၁-၃၁)
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္အလွပဆံုးေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္းၿမိဳ႕သည္ ထာ၀ရဘုရား
သခင္ကို စြန္႔ပယ္၍ေက်ာခိုင္းသြားသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဗာဗုလုန္အင္ပါယာႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား
သည္ အနီးကပ္ဆံုးမိတ္သဟာယရွိေသာ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဒံေယလက်မ္း၏အမ်ားဆံုးအပိုင္းႏွင့္ ေယရမိ
က်မ္းအပါအ၀င္ဓမၼေဟာင္းက်မ္း (၁၁) က်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္(၄)က်မ္းတို႔တြင္ ဗာဗုလုန္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပထား
ေလသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသည္ ဒံေယလက်မ္း၏ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ လံုး၀ဖ်က္
ဆီးျခင္းခံရမည့္အေၾကာင္းဗ်ာဒိတ္က်မ္းေနာက္ဆံုးအပိုင္း၌ ထိမ္ခ်န္ျခင္းမရွိပဲ ျပတ္သားစြာႀကိဳတင္ေဟာကိန္း
ထုတ္ထားခဲ့ေလသည္။
ဓမၼေဟာင္း၌ရွိေသာေရွးေခတ္ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္၎ၿမိဳ႕ျပန္
လည္တည္ေဆာက္၍ တဖန္ဖ်က္ဆီၤးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမးစရာႏွစ္ခ်က္ရွိလာခဲ့သည္။
(၁) ဓမၼေဟာင္း၌ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ပ်က္စီးမည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္အားလံုးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။ တဖန္ၿမိဳ႕ကိုမတည္
ေဆာက္ႏိုင္ေသး။
(၂) ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမရွိသျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးၿပိဳလဲၿပီဟုဆိုျခင္းသည္ပံု
ေဆာင္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး တကယ္ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕အစစ္မဟုတ္ေခ်။
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ပ်က္စီးျခင္းကုိ ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္းအခန္း ၁၃ႏွင့္ ၁၄၌၎၊ ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း
အခန္း ၅၀ႏွင့္ ၅၁၌၎ပေရာဖက္ျပဳထားေသာ္လည္း လံုး၀ျပည့္စံုျခင္းသုိ႔မေရာက္ေသးေခ်။ မေမြးခင္ကပင္္နာ
မည္အားျဖင့္ ပေရာဖက္ျပဳခံေသာ ေပရသိဘုရင္ကုရု(Cyrus)သည္ ဘီစီ ၅၄၁၌ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပုိက္ခဲ့
သည္။ ၁၂၅ႏွစ္၊ ဘီစီ ၇၁၂တြင္ ႀကိဳတင္၍ပေရာဖက္ျပဳထားသည္ (ေဟ ၄၄း၂၈-၄၅)။
ေဗလရွာဇာသည္ စားေသာက္ပြဲႀကီးက်င္းပေသာည၌၊ တံခါးေစာင့္မ်ားသည္ တံခါးပိတ္ရန္ေမ့ေလွ်ာ့ခဲ့
သျဖင့္ ေမဒိ - ေပရသိရန္သူမ်ားသည္ တူးေျမာင္းမွတဆင့္တိတ္တဆိတ္၀င္လာကာ ဘုရင္ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္
ၿပီးၿမိဳ႕ကိုလည္းသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕သူ/သားမ်ားသည္ သံုးရက္တိုင္ေအာင္ဘုရင္လံုႀကံခံရျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕
သိမ္းပိုက္ခံရျခင္းကိုမသိေသးေခ်။ ထိုတခ်ိန္သိမ္းပိုက္ျခင္းတြင္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကိုမဖ်က္ဆီးခဲ့ေပ။ ေနာက္ႏွစ္
ေပါင္းအေတာ္ၾကာေသာအခါ ဘုရင္ဒါရိ(Darius)ကိုျပည္သူမ်ားေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈျဖစ္ေပၚလာၿပီးၿမိဳ႕ကိုလ
ေပါင္းႏွစ္ဆယ္၀ိုင္းထားခဲ့သည္။ ဘီစီ ၅၁၆အထိမေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ၎ေနာက္ကုရုရွင္ဘုရင္ (Xerxers)သည္
ဘီစီ ၄၇၈ခုႏွစ္၌ ဂရိႏိုင္ငံမွျပန္လာၿပီး ဗာဗုလုန္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ေလသည္။
အာလက္ဇန္းဒါးဘုရင္ (Alezander The Great) သည္ ဤၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ဘီစီ
၃၃၁ ၌ၿမိဳ႕သူ/သားမ်ားသည္ အရံႈးေပး၍ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားဖြင့္ကာ ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကိုမဖ်က္
ဆီးခဲ့ေပ။ ၿမိဳ႕ကိုမဖ်က္ဆီးသည္သာမက ဗာဗုလုန္ဘုရားေက်ာငး္ကိုတည္ေဆာက္ရန္လူတစ္ေသာငး္ရွာေဖြစု
ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။ ဗာဗုလုန္ဘုရားေက်ာင္းတန္ေဆာငး္မ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး ဗာဗုလုန္ယဥ္ေက်းမႈႀကီးပြားတိုး
တက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အလက္ဇန္းဒါးဘုရင္အသက္ ၃၃ႏွစ္၌ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ေလသည္။
အာလက္ဇန္းဒါးဘုရင္ၿပီးေနာက္ဆက္ခံေသာ ဘုရင္မ်ားသည္အခ်င္းခ်င္းေတာ္လွႏ္ၾကေသာေၾကာင့္
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ၎ေနာက္(Seleucus) စီလူကပ္စ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏွင့္ ထိ
စပ္ေနေသာ စီလူစီယား (Seleusus) ကိုသိမ္းပုိက္ၿပီး ဘီစီ ၂၉၃ အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ၂၅မွစ၍
(Strabo)က ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကို တေျဖးေျဖးဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ ၆၀တြင္တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုသည္
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕အထိ ဧ၀ံေဂလိခရီးထြက္ခဲ့ေလသည္။ (၁ေပ ၅း၁၃)
က ၁၉း၂၄-၂၈၌ေသာဒံုႏွင့္ ေဂါေမာရသည္ တခဏခ်င္း၌ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ဒီေန႔အထိသူတို႔သမိုငး္ကိုေျပာ
ျပသူမရွိေတာ့ေခ်။ ဗာဗုလုန္သည္ တခဏခ်င္း၌ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၆း၁၇-၁၉) ေအဒီ
၉၁၇ ၌(Ibu Hamkel) အိုင္ဗာဟာဂဲက ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္ ရြာကဲ့သို႔သာက်န္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။သုို႔ေသာ္လည္း
ေအဒီ ၁၀၀၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၎ၿမိဳ႕ကိုတဖန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ဟန္တူသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း၌အစၥလာမ္၀တ္
ျပဳေက်ာငး္ႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္။ ၎ေနာက္ၿမိဳ႕သည္ တေျဖးေျဖးဖံံြ႔ၿဖိဳးလားၿပီး ဟီလာဂ်္(Hillah)ဟူ၍နာမည္တြင္
လာခဲ့ေလသည္။ေအဒီ ၁၈၉၈တြင္ ၎ၿမိဳ႕၌ေဟၿဗဲလူမ်ဳိးတစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ေျမၾသဇာေကာင္း
သည့္စုိက္ခင္းမ်ားယူဖေရးတီးစ္ျမစ္ကမ္းႏွစ္ဖက္ေပၚတြင္မ်ားစြာရွိသည္ဟုဆိုေလသည္။ ေဟရွာယကလည္း
“ထုိၿမိဳ႕၌ကာလအစဥ္လူမ်ဳိးအဆက္ဆက္အဘယ္သူမွ်မေနရ။ ထုိၿမိဳ႕၍အာရပ္လူသည္ တဲကိုမွ်မေဆာက္ရ။ သိုး
ထိန္းတုိ႔သည္ သိုးၿခံကိုမွ်မလုပ္ရၾက”ဟူ၍မိန္႔မွာခဲ့ေလသည္။ ဤအခ်က္သည္ေရွးေဟာင္းဗာဗုလုန္ကိုေျပာဆို
ျခင္းမဟုတ္။ အနာဂတ္ကာလ၌ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဗာဗုလုန္ၿမဳိ႕ကိုရည္ညြန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေယရမိက
လည္း ဤသို႔မိန္႔မွာထားေလသည္။ ေယရမိ ၅၁း၄၃၌ “ၿမိဳ႕မ်ားတို႕သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာအရပ္၊ ေသြ႔
ေျခာက္ေသာလြင္ျပင္ျဖစ္ၾကၿပီ။ အဘယ္သူမွ်မေနရ။ လူသားတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် ဤလမ္းကုိမေလွ်ာက္ရ”
ဟုဆိုေလသည္။
ေရွးဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္သူမ်ားစြာရွိသည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေဟာငး္ေနရာ၌ ၿမိဳ႕ေတာ္
ေလးၿမိဳ႕ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ စီလူမီးယားၿမိဳ႕ကိုဂရိမွ၊ တက္စီဟူၿမိဳ႕ကုိ ဗာတီးယားက၎၊ာအယ္လ္
ဟာဒါၿမိဳ႕ကုိပါရွားက၎၊ ဂူဖါၿမိဳ႕ကိုစီလီက၎တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ ဟီလာဂ်္ကုိ ဒီပယင္းစ္က၎၊ ဘဂၢ
ဒက္အိမ္ယာမ်ား၊ တိုင္မ်ားတြင္ ဗာဗုလုန္ေခတ္အမွတ္တံဆိပ္အုတ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား
လွေပသည္။
ေဟရွာယပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျပည့္စံုလာျခင္းကို “ထာ၀ရဘုရား၏ေန႔ရက္”ဟူ၍သမုတ္ထားေလသည္။
(ေဟ ၁၃း၉)ဤအခ်ိန္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္ကာလ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အ
စပုိငး္ကာလမ်ားႏွင့္ ေရာက္လုဆဲဆဲအခ်ိ္န္ကာလမ်ား၌ ျဖစ္ႏို္င္ေခ်မ်ားေလသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၊
“မိုးေကာင္းကင္ၾကယ္နကၡတ္တို႔သည္ အလင္းကိုမေပး၊ ေနသည္လည္းထြက္ေသာအခါ မိုက္လ်က္
လသည္လည္း မထြန္းမလင္းလ်က္ရွိလိမ့္မည္”ဟုမိန္႔မွာထားေလသည္။ (ေဟ ၁၃း၁၀၊ လု ၂၁း
၂၅-၂၇)
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကုိ ကုရုဘုရင္သိမ္းပုိက္စဥ္က ဤသုိ႔ေသာလကၡဏာမရွိခဲ့ေခ်။ ဗ်ာ ၁၈၌ၿမိဳ႕သည္တစ္နာ
ရီအတြင္း၌လံုး၀ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရမည္ဟုဆုိသည္ (ဗ်ာ ၁၈း၂၁)။ ၎အျပင္အပုိဒ္ငယ္ ၁၉၌ “တစ္နာရီ
အတြင္း၌ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီတကား”ဟူ၍၎၊ ဆက္လက္၍အပိုဒ္ငယ္၂၁၌လည္း -
“ခြန္အားႀကီးေသာေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးသည္ ႀကီးစြာေသာႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကဲ့သို႔ေသာေက်ာက္
ကိုခ်ီယူ၍ ပင္လယ္ထဲသို႔ခ်ၿပီးလွ်င္ ထိုနည္းတူဗာဗုလုန္ၿမဳိ႕ႀကီးကို ျပင္းထန္စြာခ်ပစ္၍ေနာက္တဖန္မ
ေပၚမရိွရ”ဟုမိန္႔ထားေလသည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကိုမီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးမည္။ (ဗ်ာ ၁၈း
၈၊ ၉၊ ၁၈)
ေသာဒံုႏွင့္ေဂါေမာရၿမိဳ႕အားေကာင္းကင္မွ ကန္႔မီးေလာင္၍ပ်က္စီးသကဲ့သုိ႔ မီးမုိးက်၍ ပ်က္စီးသြားရ
လိမ့္မည္။(ေယရမိ ၅၀း၄၀)
ေသာဒံုႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔႕မ်ားသည္တခဏခ်င္း၌ဖ်က္ဆီးခံရေသာ္လည္း ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္တေျဖး
ေျဖးျဖင့္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။ အနာဂတ္ကာလ၌ေပၚလာမည့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္ ေသာဒံုႏွင့္ေဂါေမာရကဲ့သုိ႔
တခဏခ်င္း၌မဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ္ ေဟရွာယႏွင့္ ေယရမိပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျပည့္စံုအံုးမည္မဟုတ္ေခ်။
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ လူမေနသည့္ေဒသျဖစ္လိမ့္မည္အေၾကာင္းကိုျပည့္စံုေစ
သည္။ အမွန္စင္စစ္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ငလ်င္ျပင္းထန္စြာလႈပ္ျခင္း၊ မုိးခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္ ယခင္ေသာဒံုႏွင့္ေဂါေမာ
ရၿမိဳ႕ဖ်က္ဆီးသကဲ့သုိ႔ ပ်က္ဆီးသြားရလိမ့္မည္။ ပထမအႀကိမ္တြင္မီးျဖင့္ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၎ေနာက္ ျပင္းထန္
ေသာငလ်င္ေၾကာင့္၎၊ ေျမႀကီးအက္ကြဲ၍၎၊ ၿမိဳ႕သည္ပင္လယ္ထဲသုိ႔စုန္းစုန္းနစ္ျမွဳပ္သြားရလိမ့္မည္။ ပင္လယ္ေအာက္ေျခၾကမ္းခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်မေနရေတာ့ေခ်။ ဤကဲ့သို႔
ျဖစ္လာလွ်င္ က်မ္းစကား၊ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျပည့္စံုရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁၆း၁၇-၁၉၊ ၁၈း၂၁)
ယခုေခတ္လူမ်ားသည္ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္နၾကသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ဘာလင္ၿမိဳ႕၌
အေျခစိုက္ေသာ ျပင္သစ္ဘုရင္ နပိုလီယာ(Napolem)သည္ ဤဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးကိုစနစ္တက်ျပန္လွန္
တည္ေဆာက္ရန္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဤၿမိဳ႕ေဟာငး္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စာတမ္းေရးသားျပဳစုခဲ့ေလ
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူသည္ကမၻာကိုအုပ္စုိးရန္ေလာဘရမက္ရွိၿပီး သူ႔ကမၻာ၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း၌ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေလသည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ကမၻာ အလယ္၌တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ကူးလူးဆက္ဆံေရး၌ အဓိကက်ေသာေဒသျဖစ္
ႏုိင္ေၾကာင္းသူထင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။
ေခတ္သစ္ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားကလည္း မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသ၊ ဆီးရီးယားေဒသနယ္ေျမႏွင့္
ဗာဗုလုန္ေဒသနယ္ေျမမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိေျမဆီအားလံုးထက္ေျမၾသဇာအေကာင္းဆံုးတည္ရွိေသာေဒသ
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္၌အီဂ်စ္ဘုရင္သည္ ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ သူ
၏စစ္ဗိုလ္ေလးဦးေစလႊတ္ၿပီး၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားသံုးစဲြခဲ့ေလသည္။
၎ေဒသစစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ကာလတြင္ ဆည္ေျမာင္းပညာရွင္မ်ားက ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္ေရကိုတိုင္းထြာ၍ မူလ
ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေစသည့္ ဓါတ္သဘာ၀ရွိသကဲ့သို႔ သိပၸံပညာကိုအသံုးခ်၍ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၌ေျမေကာင္းေစ
ရန္ နည္းပညာသံုး၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ေလသည္။
အာေရဗ်ေဒသသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဗာဗုလုန္ေဒသကို၊ အာေရဗ်ေဒသမ်ားႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္
ကုန္းလမး္၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈႀကီးထြားလာဘုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾက
သည္။ ဤကဲ့သို႔တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါက ၿမိဳ႕ႀကီးျမိဳ႕ငယ္မ်ားစြာ ထြန္းကားလာၿပီး ဗာဗုလုန္ေဒသည္ေရွးယခင္က
ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ စည္ကားတုိးတက္လာအံုးမည္။
ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးသည္တိုင္ေအာင္ ခရစ္ေတာႁကြလာမည္မဟုတ္ဟုဓမၼက်မ္း
စာ၌မေဖၚျပထားေပ။ ဤအခ်ိန္ကာလမေရာက္မွီ ယံုၾကည္သူမ်ားကိုသိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တည္
ေထာင္လာမည့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားထက္သာလြန္ၿပီး အလြန္သာယာေပ်ာ္ရႊင္
ဘြယ္ေသာ၊ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ေသာၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္လာလိမ့္မည္။ စီးပြားကုန္သြယ္မႈလြန္စြာတိုးတက္လာၿပီး
ကမၻာအရပ္ရပ္မွေရႊေငြရတနာမ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားဤဗာဗုလုန္သို႔ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာလိမ့္
မည္။ လူသားမ်ားသည္လည္း အဖုိးတန္ေသာေက်ာက္၊ သံႏွင့္သစ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ကာအထက္တန္းက်
က်ေနထုိ္င္လာလိမ့္မည္။ အစားအေသာက္လည္းအလြန္ရွားပါးၿပီး အဖိုးတန္ေသာပင္လယ္အစားအစာမ်ား
ရိကၡာသိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္လည္း ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ အဖုိးတန္ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္
ေနလိမ့္မည္။ လမ္းေပၚ၌၎၊ ပန္းၿခံကြင္းျပင္၌၎၊ လူမ်ားျဖင့္လူမ်ားျဖင့္အခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ႏွက္ေနလိမ့္မည္။ မိုး
ေကာင္းကင္၌လည္းေလယာဥ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိ္းျဖင့္ ပ်ံ၀ဲသြားလာေနၾကလိမ့္မည္။ ေရေပၚေရေအာက္၌လည္း ေရ
ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကလိမ့္မည္။ ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားထက္ႏုိင္ငံမ်ားလည္းတုိးပြား၍ လာ
အံုးမည္။ ထိုေန႔ရက္တြင္ ကၽြန္စနစ္လည္းျပန္လည္ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ ေယာကၤ်ားမ်ားသည္ မိမိအသက္
၀ိညာဥ္မ်ားကိုေရာင္းစားၾကၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ေရာင္းစားၾကလိမ့္မည္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္
ပစၥည္းမ်ားအျပင္ တိရိစာၦန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း သိုေလွာင္ရုံႀကီးျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၾကလိမ့္မည္။
ထုိေနရာ၌လည္းလူသားမ်ားေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ေန႔ညခြဲျခား၍မရႏိုင္ေခ်။ ကပြဲရံုမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲစားပြဲမ်ား
သည္ ၂၄နာရီဖြင့္ထားၾကသည္။ ေနာဧလက္ထက္လူသားမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးသည္ထက္သာ၍ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပဲြမ်ား
က်င္းပဆင္ႏြဲၾကလိမ့္မည္။ လူသားမ်ားသည္ စိတ္ႏိုးဆြသည့္အေျပာအဆိုမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး၊ ေရႊေငြစည္း
စိမ္သည္သူတို႔၏ဘုရားအျဖစ္၎၊ ေလာကေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ သူတို႔၏ဘုရင္အျဖစ္၎၊ တင္ေျမာက္၍ ေသာင္း
က်န္းလာၾကလိမ့္မည္။
ထိုေနရာ၌ သီခ်င္းသံမ်ား၊ ဂီတသံမ်ား၊ ပေလႊသံမ်ားႏွင့္ ႏွဲ၊ ေစာင္းအသံမ်ာတီးခတ္၍ ေပ်ာ္ပြဲမ်ားက်င္း
ပႏုိင္ရန္ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးအႏုပညာရွင္မ်ားလား စုစညး္လာလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၈း၂၂) ညဥ့္လည္းေန႔ကဲ့သို႔အ
လင္းရရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံု၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုသည္ ရပ္နားသြား
ျခင္းမရွိေခ်။ ထုိအခါတြင္ဤေလာကကိုအစုိးရေသာဘုရား(နတ္) သည္သူတို႔ကိုအုပ္စိုး၍ ဤၿမိဳ႕သည္စာတန္
က်ိန္း၀ပ္က်က္စားလာသည့္နယ္ေျမျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းခံရေလေတာ့
သည္။ (ဗ်ာ ၁၈း၂ ၌လည္း -
“သူသည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ေႁကြးေၾကာ္၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးၿပိဳလဲၿပီ၊ နတ္ဆိုးေနရာျဖစ္ေလၿပီ၊ ညစ္
ညဴးေသာ၀ိညာဥ္မ်ဳိး၏ တြင္းျဖစ္ေလၿပီ” ဟုမိ္န္႔မွာထားေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗာဗုလုန္သည္အံ့ၾသဘြယ္ရာေကာင္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ နတ္၀ိဇၨာအတတ္သ
မားမ်ားအားလံုးသည္ ထုိေနရာ၌စုစည္းလာလိမ့္မည္။ ထုိေနရာသည္ ယခုေခတ္က်န္ေနာ္တို႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပဲရစ္စ္
(Paris)ၿမိဳ႕သို႔သြားခ်င္သည့္အလားျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ညစ္ညဴးေသာ၀ိလညာဥ္မ်ားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတြင္းနက္ထဲမွထြက္လာၿပီး၊ ဗာဗုလုန္ရွိလူသားမ်ားႏွလံုးထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလိမ့္မည္။ ဤ၀ိညာဥ္
ဆိုးမ်ားသည္လူခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔၀င္ေရာက္ၿပီး၊ လူ႔သဘာ၀တရားကိုဖီလာဆန္႔က်င္၍ အဓမၼအမႈကိုျပဳေစလိမ့္
မည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမၿပိဳလဲမခ်င္း၊ လူခႏၶာ၌၀င္စားေသာစာတန္(အႏိၱခရစ္)သည္ ဤၿမိဳ႕၌ႀကီးစိုးေနလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားကိုဘုရားသခင္သည္ သတိရေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ
ၿပိဳလဲခင္ဤသို႔ေခၚလိမ့္မည္။ “ငါ၏လူမ်ဳိ္းတို႔သူ၏အျပစ္တုိ႔ကိုဆက္ဆံျခငး္ႏွင့္၎၊ သူ၏ေဘးဒဏ္မ်ားကုိခံျခင္း
ႏွင့္၎၊ ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ သူ၏အထဲကထြက္ၾကေလာ့”ဟုေခၚဖိတ္လိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၈း၄)
တစ္ေန႔တည္း၌ ဗာဗုလုန္အေပၚေဘးဒုကၡက်ေရာက္လိမ့္မည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္းလွ်ပ္စီးျပက္ျခငး္၊
မုိးခ်ဳန္းျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာျမည္ဟည္းေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္၍ ေက်ာက္ႀကီးကိုပင္လယ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်
သကဲ့သုိ႔ ေဒါသႀကီးမားစြာျဖင့္ ေျမထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံရလိ္မ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၈း၂၁) ေလာကီရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔
ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာကုန္သည္မ်ားသည္ ဗာဗုလုန္ခံရေသာညွင္းဆဲျခင္းေ၀ဒနာကိုေၾကာက္၍ အေ၀းကရပ္
လ်က္ ဤသို႔ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။ “ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ သင္သည္တစ္္နာရီအတြင္းအျပစ္စီရင္ျခင္းခံ
ၿပီ”ဟုသူ႔ေၾကာင့္ငိုေႁကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ မိုးေကာင္းကင္သည္သူ႔ေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းရွိလိမ့္
မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သည္ ေနာက္တဖန္မေပၚမရွိရ။ သို႔ေသာ္ေအာင္ျမင္သူမ်ားအားဆု
လာဘ္ႏွစ္ဆခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....