Monday, 6 February 2012

စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူ - အခန္း(၂၀)

(THE SATANIC TRINITY)

မိစာၦပေရာဖက္
ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၁၁-၁၈

စာတန္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာ ဘုရားတစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ
သည္အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္ကိုပင္ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးပုန္ကန္ေလ့ရွိသည္။ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါး
တည္းေသာသားေတာ္ကို ေလာကသုိ႔ေစလႊတ္သကဲ့သုိ႔ စာတန္သည္လည္း အႏိၱခရစ္ကို ဤေလာကသုိ႔ေစ
လႊတ္ႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို သခင္ေယရႈထဲ၌ ဘုရားသခင္၏ကိုယ္ခႏၶာကို ေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စာတန္ကိုလည္း
အႏိၱခရစ္ထဲ၌စာတန္၏ရုပ္ခႏၶာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ (၁တိ ၃း၁၆)
အဓမၼအရာျဖစ္ေသာ ၀ွက္ထားသည့္ အရာကိုစာတန္အားျဖင့္ ထင္ရွားေပၚထြန္းလိမ့္မည္။ (၂သက္ ၂း၇)ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ရွိသည့္အရာအားလံုး အႏိၱခ၇စ္ထဲ၌ရွိေနသည္ကုိ စာတန္အားျဖင့္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။
၁။ ခ၇စ္ေတာ္၌အသင္း၀င္ျဖစ္ေသာအသင္းေတာ္(Ecclesia)ရွိသည္။ စာတန္၌လည္းအေပါင္းအသင္းမ်ား
စုစည္းထားေသာ (Synagogue of Satan)အေပါင္းအသငး္ရွိသည္။ (ဗ်ာ ၂း၉၊ ၃း၉)
၂။ ခ၇စ္ေတာ္၌သတုိ႔သမီးအျဖစ္ အသင္းေတာ္ရွိလိမ့္မည္။ (ဧ ၅း၂၅-၂၇) စာတန္၌လည္းသတုိ႔သမီးျဖစ္
ေသာျပည့္တန္ဆာမရွိလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၁-၁၆)
၃။ ခရစ္ေတာ္၌ပြဲခံသည့္ ခြက္ဖလားရွိသည္ (၁ေကာ ၁၀း၁၆၊ ၁၁း၂၅)။ စာတန္၌၇လည္းနတ္ဆိုးခြက္ဖ
လားရွိသည္။ (၁ေကာ ၁၀း၂၁)
၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ေလာက၌ သံုးႏွစ္ခဲြအမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ အႏိၱခရစ္သည္လည္းသံုးႏွစ္ေလာ
က၌အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။
၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ေလာက၌ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ အသက္ရွင္ထင္ရွားၿပီး အေသခံခဲ့သည္။ ဆိတ္၏
ခ်ဳိႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ အလက္ဇႃႏၵီးယားဘုရင္ႀကီးလည္း ကမၻာေပၚတြင္ သံုးဆယ္သံုးႏွစ္ အႏိၱခ၇စ္တစ္ပါး
အျဖစ္ေပၚထြန္းထင္ရွားခဲ့ၿပီး အနိစၥေရာက္ခဲ့ရသည္။
၆။ ဘုရားသခင္သည္တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားႏွင့္ သန္႔ရွင္း
ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟူ၌ သံးုပါးရွိသကဲ့သုိ႔၊ စာတန္၌လည္းသံုးပါးရွိေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ေလသည္။
စားတန္သံုးပါးတစ္ဆူမွာ -
(၁) ေႃမြနဂါး - ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သူ
(၂) သားရဲ - အႏိၱခ၇စ္ (ခရစ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သူ)
(၃) မိစာၦပေရာဖက္ - ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သူ
စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူ၌ ပထမႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေႃမြနဂါးတည္းဟူေသာစာတန္ႏွင့္အႏိၱခရစ္အေၾကာင္းကုိ ေရွ႕အခန္းမ်ား၌ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္၍ ဤအခန္းတြင္လည္းမိစာၦပေရာဖက္အေၾကာင္းကုိသာေဖၚျပရွငး္လင္းသြားမည္
ျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ ပင္လယ္မွထြက္လာေသာသားရဲတစ္ေကာင္ကိုေတြ႔ၿပီးျမင္ေနာက္ ေျမ
ႀကီးမွထြက္လာေသာသားရဲတစ္ေကာင္ကိုလည္း ရူပါရုံ၌ေတြေသးသည္ (ဗ်ာ ၁၃း၁၁)။ ရွင္ေယာဟန္က ထိုသား
ရဲ၍ သိုးသူငယ္၏ဦးခ်ဳိႏွင့္တူေသာခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းရွိသည္ဟုဆို၏။ ဤသုိ႔ဆိုျခင္းမွာ အႏိၱခ၇စ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့
သုိ႔ျဖစ္သည္ဟုအနက္ဖြင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ခရစ္ေတာ္ကို သုိးသူငယ္အျဖစ္ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႀကိမ္
သံုးႏွဳံးထားသည ္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဗ်ာ ၅း၆၌သိုးသူငယ္သည္ခ်ဳိခုႏွစ္ခုရွိ၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေျမႀကီးမွထြက္ေပၚလာေသာသားရဲသည္ သိုးသူငယ္ကဲ့သို႔ သ႑ာန္ရွိေသာ္လည္း နဂါးကဲ့သုိ႔စကားေျပာေၾကာင္း
ေဖၚျပထားေလသည္။
ေျမႀကီးမွထြက္လာေသာသားရဲသည္ မိစာၦပေရာဖက္ဟူ၍လည္းသမုတ္ထားေလသည္ (ဗ်ာ ၁၆း၁၃)။
သူ႔ကိုခ်ည္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးထားႏိုင္ေလသည္ (ဗ်ာ ၁၉း၂၀)။ သူ႔ကိုသားရဲႏွင့္အတူတကြကန႔္ႏွင့္ေရာေႏွာထားေသာ
ထာ၀ရငရဲမီးအုိင္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်၍ ထိုေနရာ၌ ေန႔ညဥ့္မပ်က္ကမၻာအဆက္ဆက္ေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာခံရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၂၀း၁၀)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိစာၦပေရာဖက္သည္ ပဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူ႔အဂၤါႏွင့္ျပည့္စံု၍ လူကဲ့သုိ႔စကားေျပာ
လ်က္၊ ခရစ္ေတာ္ကုိိယ္တိုင္ထိုသူကုိရည္ညႊန္းၿပီး မိစာၦပေရာဖက္ေပၚေပါက္လိမ့္မည္ဟုႀကိဳတင္မိန္႔မွာထား
သည္။ (မ ၂၄း၂၄)။
ေျမႀကီးမွ ထြက္လာေသာ ဒုတိယသားရဲသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ထင္ရွားလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သိသည့္အတိုင္း အႏိၱခ၇စ္သည္ ျပန္ထေျမာကၿပီးျဖစ္သည့္ ယုဒရွကာရုတ္ျဖစ္လွ်င္ မိစာၦပေရာဖက္
သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္နိုင္ရမည္နည္း။ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးေစလႊတ္၍ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေလာ့။ပထမသားရဲ(အႏိၱခရစ္)ႏွင့္ ဒုတိယသားရဲ(မိစာၦပေရာဖက္)တုိ႔ကုိ အရွင္လတ္
လတ္ကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲသုိ႔ခ်ပစ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၁၉း၂၀)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ထိုႏွစ္ဦးသည္ သာမာန္
ကမၻာလူသား၊ ေလာကသားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခင္းေၾကာင္းသိရသည္။ သူတုိ႕သည္ သာမာန္လူထက္ထူးဆန္း
ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္မွ ထြက္လာေသာသားရဲကဲ့သို႔ ေရာမရွင္ဘုရင္ကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစၿပီး၊ အႏိၱခရစ္ကိုယ္
ခႏၶာထဲသုိ႔လည္း၀င္စားႏိုင္သျဖင့္ လူဥာဏ္ျဖင့္စဥ္းစား၍မရႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ စာတန္၏လူ
ထူးလူဆန္း (Superman)ျဖစ္သည့္ အႏိၱခရစ္ျဖစ္သည္။
စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူသည္ ဘုရားသံုးပါးတစ္ဆူကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ေလသည္။ ခႏၶာကိုယ္မရွိသည့္ ေႃမြ
နဂါးသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားကုိေတာ္လွန္ပုန္ကန္၍ ပ်က္စီးျခင္း၏သားဟူေသာ သားရဲသည္ေရွးေဟာငး္ေႃမြန
ဂါး၏သားျဖင္ၿပီး သူသည္ခႏၶာကိုယ္ရွိၿပီးေနာက္ အေသသတ္ျပီးရွင္ျပန္ထေျမာက္လ်က္ ေႃမြနဂါးသည္ သူအား
ရာထူးအပ္ႏွင္းထားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးမွထြက္လာေသာ သားရဲသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုဆန္႔
က်င္ဘက္ျပဳလ်က္ မမွန္ေသာ သက္ေသခံၿပီး ပေရာဖက္ျပဳေလသည္။ သူ၏အသံသည္ နဂါးအသံကဲ့သုိ႔ျဖစ္
သည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ဤသံုးပါးစလံုးသည္ ထာ၀ရမီးအိုင္ထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၂၀း၁၀)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌ သူတုိ႔၏အုပ္စုိးမႈသည္ သံုးပြင့္ဆိုင္အုပ္စုိးျခင္းဟုဆိုသည္။
အႏိၱခရစ္သည္ ဤေလာကႏိုင္ငံ၌ အႀကီးဆံုးေသာဘုရင္အျဖစ္စုိးစံမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးကာလ၌စာတန္
သည္။ ေရွးကာလ၌စာတန္သည္ဤေလာကႏိုင္ငံကုိ ခရစ္ေတာ္လက္သုိ႔အပ္ေပးဘူးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ခရစ္ေတာ္သည္ စာတန္ေပးေသာဤေလာကကို လက္မခံခဲ့ေခ် (မ ၄း၈-၁၀)။ စာတန္သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီး
ေျမာက္ၿပီး မိမိသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာလိမ့္မည္ (၂ သက္ ၂း၄)။ မိစာၦပေရာဖက္သည္ ဘုရင္တစ္
ပါးမဟုတ္ေခ်။ သူသည္မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမာက္ေခ်။ သားရဲကို ခ်ီးေျမာက္ေပးသည္။ မိစာၦပေရာဖက္သည္ သန္႔
ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ သားေတာ္ေယရႈဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လိုက္တု၌ အမႈ
ေဆာင္သည္။ သူ႔အားျဖင့္ လူအမ်ားသည္ ပင္လယ္မွထြက္ေသာ ပထမသားရဲကုိကုိးကြယ္၀တ္ျပဳေစသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကဲ့သုိ႔ အသက္မႈတ္သြင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္ရထားသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္
ေတာ္သည္ လူ႔ႏွလံုး၌ တံဆိပ္ခတ္ထားသကဲ့သို႔ (ဧ ၄း၃၀) မိစာၦပေရာဖက္သည္လည္း သားရဲတံဆိပ္အျဖစ္
အႏိၱခရစ္ေနာက္လုိက္မ်ားကို နဖူးႏွင့္ လက္ေပၚတြင္တံဆိပ္ခတ္ေစကာ ေသမည့္ေနရာကိုေစာင့္ေမ်ာ္ေစေလ
သည္ (ဗ်ာ ၁၃း၁၆-၁၇)။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကယ္တင္ျခင္းေန႔ရက္ကာလတုိင္ေအာင္ တံ
ဆိပ္ခတ္ထားေလသည္။
မိစာၦပေရာဖက္သည္လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာထူးဆန္းသည့္ အမႈကိုျပႏိုင္သည္။ ေယာဘကုိစံုစမ္းဘုိ႔ရန္
ဘုရားသခင္ထံမွ အခြင့္ရေသာအခါ စာတန္သည္ မုိးေပၚမွ မီးခ်၍ သိုး၊ ႏြားအုပ္ႏွင့္ ကၽြန္မ်ားကို ေလာင္ၿမိဳက္ေစ
ေလသည္ (ေယာ ၁း၁၆)။ အနာဂတ္ကာလတြင္ စာတန္သည္ လူကိုေစခိုင္းၿပီးသားရဲ၏ရုပ္တုကို သြန္းလုပ္ခုိင္း
လိမ့္မည္။ လူ၏သဘာ၀မွာ အလြန္အားနည္းသည့္ သတၱ၀ါျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မ်က္ျမင္ရေသာအရာကိုသာ ကိုးကြယ္လိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္။ ေမာေရွသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကို အီဂ်စ္ျပည္၌ ကၽြန္ဘ၀မွေခၚထုတ္ၿပီး
ေနာက္၊ ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားႏွင့္ ၾကာရွည္စြာအခ်ိန္ယူေသာအခါ ဣသေရလလူမ်ားသည္အာရုန္ထံစုေ၀း
ေရာက္ရွိလာၿပီး“ထပါ၊ ငါတုိ႔ေရွ႕မွာ ဘုရားတို႔ကုိ လုပ္ပါ”ဟူ၍ ႏြားရုပ္ကိုသြန္းလုပ္ခိုင္းဘို႔ ေတာင္းခံၿပီးလုပ္ေစခဲ့
သည္ (ထြ ၃၂း၁-၆)။ ထုိနည္းတူမိစာၦပေရာဖက္သည္လည္း လူ႔ဆႏၵအတိုင္းကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေလ့ရွိေသာ ဓေလ့
ကုိ ကိုးကြယ္ေစရန္ အလြန္အံ့ၾသဘြယ္အျဖစ္ သားရဲပါးစပ္ဟေစလ်က္ စကားကိုပင္ေျပာထြက္ေစလိမ့္မည္။
သားရဲ၏ရုပ္တုသည္ ေနဗုခ္ခေနဇာမင္းႀကီးဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ အမွတ္ရေစ
သည္ (ဒံ ၃း၁-၃၀)။ တံပုိးခရာ၊ ေစာင္း၊ ပေလြ၊ပတ္သာစသည့္တူရိယာမ်ားတီးခတ္သည့္အခါတြင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး
သည္ ေရႊရုပ္တုေရွ႕၌ ဦးခ်၀တ္ျပဳခိုင္းေလသည္။ ထုိနည္းတူ အႏိၱခရစ္ႀကီးစုိးသည့္အခ်ိန္ကာလ၌လည္း ထုိသုိ႔
ဦးခ်၀တ္ျပဳခိုင္းလိမ့္မည္။ မိစာၦပေရာဖက္အားျဖင့္ လူအမ်ဳိ္းမ်ဳိး၊ ကၽြန္ႀကီး၊ ကၽြန္ငယ္၊ ႀကီးငယ္မေရြးအားလံုးနဖူး
၌ေသာ္၎၊ လက္ေပၚ၌ေသာ္၎၊ သူ၏တံဆိပ္အမွတ္လကၡဏာကို ခတ္ႏွိပ္ရလိမ့္မည္။ တံဆိပ္လက္မခံသူ
မည္သူမဆုိ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ မျပဳရေတာ့ေခ်။ ဤတံဆိပ္သည္ အပယ္ငရဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမွတ္ လကၡဏာျဖစ္သည္။
ဤကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း စည္းလံုးညီညြတ္ႀကၿပီး အႏိၱခရစသည္ဤႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္
ႀကီးျဖစ္လိမ့္မည္။ သားရဲအမွတ္တံဆိပ္မခံသူသည္ လံုး၀အခြင့္အေရးမခံစားရေသာ လူတန္းစားျဖစ္မည္။ ၎
တံဆိပ္ကိုလည္း သံပူအားျဖင့္ ခပ္ႏွိပ္လ်က္ မပ်က္စီးႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သားရဲတံဆိပ္၏ အေရအတြက္ကိန္းဂဏန္း
မွာ (၆၆၆)ျဖစ္သည္။ လူသား၏တံဆိပ္အမွတ္ျဖစ္ၿပီး ဘုရား၏အမွတ္လကၡဏာမဟုတ္ေခ်။ လူသားကိုေျခာက္
ရက္ေျမာက္ေန႔၌ဖန္ဆင္းထားသည္။ ဖိလႅိတိၱ လူစစ္သားေဂါလ်က္သည္ ေျခာက္ေပျမင့္ၿပီး ဘု၇ားသခင္အားပုန္
ကန္ဆန္႔က်င္သူႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ သူကိုင္ေဆာင္သည့္လက္နက္ကရိယာမွာ ေျခာက္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သူ၏
လွံတံသည္ သံေျခာက္ပိႆအခ်ိန္ရွိသည္။ (၁ရာ ၁၇း၄-၇) ဗာဗုလုန္ဘုရင္ေနဗုဒ္ခေနဇာတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေရႊရုပ္တုသည္လည္း အေတာင္ေျခာက္ဆယ္ျမင့္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ေတာင္က်ယ္၀န္းေလသည္။ ရုပ္တုေရွ႕မွာ ၀တ္ျပဳ
ကိုးကြယ္ရန္ တူရိယာေျခာက္မ်ဳိးျဖင့္ တီးမႈတ္ရေလသည္။ (ဒံ ၃း၁-၇)

သားရဲ၏ ရုပ္တု

ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ သားရဲ၏အမွတ္တံဆိပ္ကို လြယ္ကူစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္လက်္ာလက္ဖမိုးေပၚ၌ ခပ္ထားၾကသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ေစ်း၊ ဆိိုင္၊ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေယာက်ာ္း
မိန္းမ မဆိုသားရဲကို အရိုအေသျပဳကုိးကြယ္ၾကလိမ့္မည္။ သားရဲကုိ မကိုးကြယ္သူမ်ား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း
ဒုကၡမ်ားစြာေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။ ၎အျပင္ သားရဲကုိ၀တ္မျပဳသူမ်ားကို ရွာေဖြ၍ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ ေနရာသုို႔
အဓမၼေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေခါင္းျဖတ္အဆံုးစီရင္လိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၂၀း၄)။
ထုိေန႔ရက္ေရာက္လွ်င္ အႏိၱခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားက လည္ပင္းျဖတ္သတ္မည့္သူနာမည္စာရင္းကုိ ေန႔တိုင္းေၾကျငာေနလိမ့္မည္။ တနညး္အားျဖင့္ သားရဲကို ၀တ္မျပဳသူမ်ားအားသတိေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤ
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလေနာက္ဆံုးအခ်ိန္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာ
၍စာတန္ကိုလည္းအဆံုးမရွိေသာ တြင္းနက္ႀကီးထဲတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၃) အႏွစ္တစ္
ေထာင္ကာလကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ စာတန္ကုိ ေခတၱခဏျပန္လြတ္၍ တရားစီရင္ၿပီး ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာထာ၀ရ
မီးအိုင္သုိ႔ျပန္ တဖန္ခ်ပစ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ထုိေနရာတြင္ ကမၻာအဆက္ဆက္၀ဒနာျပင္းစြာခံရလိမ့္မည္။
မိစာၦပေရာဖက္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားဆန္႔က်င္သူ) ကိုလည္း ဖမ္းဆီး၍ ဤထာ၀ရမီးအုိင္သို႔
ခ်ပစ္လိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၁၉း၂၀)။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....