Monday, 6 February 2012

ပံုသက္ေသမ်ားႏွင့္ အမွန္ျဖစ္ရပ္မ်ား - အခန္း (၂၈)

TYPE AND ANTI-TYPES

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာငး္ ဥပမာမ်ားကုိေဟာေျပာၿပီးေနာက္ဤစကား
ျဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သူက -
“သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာကုိ သင္ၿပီးေသာက်မ္းဆရာမည္သည္ကား၊ မိမိ
ဘ႑ာထဲကအထူးထူအျပားျပားေသာ အသစ္အေဟာငး္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ေသာအိမ္ရွင္ႏွင့္တူ၏”ဟုမိန္႔ေတာ္မူ
ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ “သုိ႔ျဖစ္၍” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို မွတ္သားရမည္။ (မ ၁၃း၁၀၅၂)
“အေဟာင္း”သည္ သမၼာေဟာင္း၏ပံုသက္ေသျဖစ္ၿပီး “အသစ္”သည္ သမၼာသစ္ရွိ ျဖစ္ရပ္ကိုဆိုလို
သည္။ သမၼာသစ္သည္ သမၼာေဟာငး္၌၀ွက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း သမၼာေဟာငး္ကိုမူ သမၼာသစ္၌ ဖြင့္ဟေဖၚျပခဲ့
ေလၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၾသဂတ္စ္တင္း(Augustine) က “အသစ္သည္အေဟာင္း၍ပါ၀င္ၿပီး အေဟာင္းကိုအသစ္အား
ျဖင့္ရွင္းလင္းေဖၚျပသည္”ဟုဆိုခဲ့သည္။
ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ကုိ မေလ့လာပဲ၀တ္ျပဳရာက်မ္းကိုနားမလည္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဗ်ာဒိတ္က်မး္ကိုနားမ
လည္လွ်င္ ဒံေယလအနာဂတၱိက်မ္းကို နားမလည္ႏိုင္ေခ်။ ပသခါပဲြအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေဟရွာယ ၅၃ကိုနား
လည္ဘုိ႔ရန္ခရစ္၀င္က်မ္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းအေၾကာင္းအရာကိုၾကိဳတင္သိရွိထားရမည္။ သမၼာက်မ္း
၌ အမွန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းထားေသာက်မ္းျဖစ္
ေၾကာင္းကုိျပည့္စံုေစေလသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေရး
သူျဖစ္ေၾကာငး္လူမ်ားနားမလည္ႏိုင္သည့္အေျဖကိုလည္း ေျဖဆိုေပးေလသည္။
သမၼာေဟာင္းက်မ္း၏ ပံုသက္ေသသည္ ပံုေဖာ္ေသာစကားရပ္(Picture Language)ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼာသစ္
၏ခံယူခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာအရာကို ေရွ႕ေျပးအရိပ္အျဖစ္ထင္ရွားေစသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ေၾကး၀ါေႃမြရုပ္ႏွင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္(ေယာ ၃း၁၄-၁၅)ကိုၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼဆရာမည္သူမဆို သမၼာေဟာင္းမွပံုသက္ေသမပါရွိဘဲ သမၼာသစ္ခံယူခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုမသြန္သင္ႏိုင္္ေခ်။
ပံုသက္ေသဆိုသည္မွာ ဘာကုိဆုိလိုသနည္း။ ရွင္ေပါလုက ၁ေကာ ၁၀း၁၁တြင္ အေျဖေပးထားပါ
သည္။ အခန္းငယ္ ၁၁၌ သူက -
“ထို႔အေၾကာင္းအရာရွိသမွ်တို႔သည္ ပံုသက္ေသျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ ထိုသူတို႔၌ ေရာက္ၾက၏။ ကပ္ကာလအ
ဆံုးတြင္ျဖစ္ေသာ ငါတို႔ကုိ ဆံုးမစရာဘို႔ က်မ္းစာ၌ ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း”ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။
သူတုိ႔၌မည္သည့္အမႈေရာက္ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုကရွင္းျပပါသနည္း။ ဤအမႈသည္ ဣသေရလ၏သား
စဥ္ေျမးဆက္မ်ား အီဂ်စ္ျပည္၌ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ခါနန္ျပည္သုိ႔၀င္စားျခင္းကုိဆို
လုိသည္။ ဣသေရလလူမ်ဳးိမ်ား၏ သမိုင္း၊ အေၾကာငး္အရာကိုနားမလည္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔အမႈေရာက္ေၾကာင္း
သိလိမ့္မည္မဟုတ္။ သူတို႔၌ ေရာက္ေသာအမႈအားလံုးသည္ သမၼာသစ္ေခတ္ကာလ၌ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္
ျခင္းေက်းဇူးေတာ္၏ပံုသက္ေသမ်ားျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အစဥ္ႏိုးၾကားဘုိ႔အတြက္ျဖစ္သည္။
“ပညာတရားသည္ေနာင္ျဖစ္လတံ့ေသာမဂၤလာအက်ဳိး၏ ေသခ်ာေသာ ပံုသ႑ာန္ကိုမျပ၊ အရိပ္ကုိသာ
ျပသည္”ဟုရွင္ေပါလုေရးသားထားသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁)
ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္တရားထဲ၌ ရွိေသာပံုသက္ေသမ်ားသည္ အရိပ္သာျဖစ္သည္။ အရိပ္ရွိလွ်င္အေကာင္
(ေသခ်ာေသာပံုသ႑ာန္)ရွိရလိမ့္မည္။ ေနာင္အခါတြင္ အမွန္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ပံုသက္ေသသည္ ပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးကို၎၊ အျဖစ္အပ်က္ကို၎၊ စနစ္ကို၎အသံုးျပဳ၍ အနာဂတ္အတြက္ႀကိဳတင္သိျမင္ေစေလသည္။
၁။ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ - အာဒံ၊ ကာဣန၊ ေမလခိေဇဒက္၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇက္၊ ေယာသပ္၊ ေမာေရွ၊ ေယာရႈ၊ ဒါ၀ိဒ္၊
ေယာန။
၂။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ - ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ အီဂ်စ္၌ေဘးဒဏ္(၁၀)မ်ဳိး၊ ပသခါ၊ ေၾကး၀ါ၊ ေႃမြရုပ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္
ျဖတ္ကူးျခင္း၊ ခုိလႈံရန္ၿမိဳ႕မ်ား။
၃။ စနစ္မ်ားမွာ - ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္း၌သန္႔ရွင္းမႈ၊ ပဲြေန႔မ်ားက်င္းပျခင္း၊ ဂ်ဴဗီလီႏွစ္မ်ား၊ ကယ္တင္
ရာေန႔ရက္ကာလ။
၎အျပင္ အေဆာက္အဦးပံုသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ေနာဧသေဘၤာႀကီး၊ တဲေတာ္အိမ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ
ဗိမၼာန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳသည္။ ပရိေဘာဂပံုသက္ေသအျဖစ္တဲေတာ္၌ရွိေသာ ေၾကး၀ါပလႅင္၊ မီးရႈိ႕ရာယဇ္၊
မီးတိုင္ခုႏွစ္တိုင္၊ ေရွ႕ေတာ္မုန္႔ထဲ့သည့္ ခြက္ဖလား၊ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ ဂရုဏာခံု၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
အေရာင္အားျဖင့္လည္း အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္နီျမန္းေသာအေရာင္စသည္တုိ႔
ျဖစ္သည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအျဖစ္လည္း တစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ခုႏွစ္၊ ေလးဆယ္စသည္တို႔ကုိအသံုးျပဳေလသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ဤအရာမ်ားအျပင္တျခားပံုသက္ေသမ်ားႏွင့္ အမွန္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိေလသည္။ သုတံၱ
စကားကဲ့သို႔ ေရွ႕စကားလံုးသည္ ပံုသက္ေသျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္စကားလံုးသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။
လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္သည္နည္းတူ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္
အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ေရာက္လာၾကလတံ့ဟူ၍ေရးသားထားသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၂၂)
လူသားသည္ ႁကြလာေသာအခါ ေနာဧလက္ထက္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ (မ ၂၄း၃၇)
ေမာေရွသည္ ေတာ၌ေႃမြကိုေျမွာက္ထားသကဲ့သို႔ လူသားသည္ ေျမွာက္ထားျခင္းကိုခံရမည္။
(ေယာ ၃း၁၄)
ေယာနသည္ ငါးႀကီး၀မ္းထဲမွာသံုး၇က္ေနသကဲ့သို႔ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာသံုး၇က္ေနရလတံ့။
(မ ၁၂း၄၀)
သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ရွိေသာပံုသက္ေသမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူသိရွိနားလည္ႏိုင္
ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္ ပညာတတ္ျဖစ္ဘို႔မလိုေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းသမၼာ
ေဟာင္းက်မ္း၌ရွိေသာ ပံုသက္ေသမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္လည္း ပါတ္သက္ေနသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သတိႏွင့္
ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလံုးစံုကိုသိျမင္ႏုိင္သူနည္းပါးမည္။ အေပၚယံဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္
လည္းနားမလည္ႏိုင္ေပ။ က်မး္စာ၌ ကမၻာဦး ၂၄း၁-၆၇ အတြင္းပါရွိေသာ ဣဇက္ႏွင့္ေရဗကၠ၀တၳဳကုိေအာက္ပါ
အတုိင္းႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။
ဣဇက္ႏွင့္ ေရဗကၠ
(က ၂၄း၁-၆၇)
၁။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသက္ေသျဖစ္၏။
၂။ ဣဇက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပံုသက္ေသျဖစ္၏။
(၁) ဣဇက္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္သည္ ဂတိေတာ္အားျဖင့္ ဖြားျမင္ေသာသားမ်ားျဖစ္သည္။ (က ၁၅း၄၊
ေဟ ရး၁၄)
(၂) ဣဇက္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ျခင္းသည္ ႀကိဳတင္ေၾကာ္ျငာၿပီးျဖစ္သည္။ (က ၁၈း၁၀၊
လု ၁း၃၀-၃၁)
(၃) သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးမေမြးဖြားခင္အမည္နာမတပ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ (ဣဇက္- က ၁၇း၁၉၊
ေယရႈ -လု ၁း၃၁)
(၄) သူတို႔ႏွစ္ဦးေမြးဖြားျခင္းသည္ သဘာ၀ထက္လြန္ကဲစြာေမြးဖြားလာသည္။ စာရာသည္ အၿမံဳမ
ျဖစ္သည္။ (က ၁၁း၃၀) မာရိသည္ အပ်ဳိကညာျဖစ္သည္။ (မ ၁း၁၈-၂၀)
(၅) သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တပါးတည္းေသာသား၊ တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္သည္။ (က ၂၂း၂၊ ေယာ ၃း၁၆၊ ေဟၿဗဲ ၁၁း၁၇)
(၆) ႏွစ္ဦးစလံးုအားမိမိလူမ်ဳိးအားျဖင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ ညင္းဆဲျခငး္ခံၾကရသည္။ (က ၂၁း၉-၂၀၊
ဂလာတိ ၄း၂၈-၂၉၊ မ ၂၇း၂၉)
(၇) ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အျပစ္အနာအဆာကင္း၍ ယဇ္ပူေဇာ္ရာယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ ရသည္။ (၂၂း၂၊ မ ၂၇း၂၉)
(၈) ဣဇက္သည္ သစ္သားေပၚအေသခံရန္ ယူေဆာင္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိလက္၀ါး
ကပ္တိုင္ကိုထမ္း၍ အေသခံခဲ့သည္။ (က ၂၂း၆၊ ေယာ ၁၉း၁၇)
(၉) ဣဇက္သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ယဇ္ပလႅင္ေပၚတက္ခ့ဲသကဲ့သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္လည္း မိမိ
ဆႏၵအေလ်ာက္ကားတိုင္ေပၚတက္ခဲ့သည္။ (က ၂၂း၉၊ ေယာ ၁၀း၁၇)
(၁၀) ႏွစ္ဦးစလံုးအားဖခင္မ်ားက စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ (က ၂၂း၁၂၊ မ ၂၇း၄၆)
(၁၁) ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၁၇-၁၉၊ မ ၂၈း၆)
ဣဇက္ႏွင့္ခ၇စ္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေပးရေလသည္။

၃။ ဧလ်ာဇာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ပံုသက္ေသျဖစ္၏။
(၁) ဧလ်ာဇာသည္ အာျဗဟံ၏ကၽြန္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏
အေစခံျဖစ္သည္။
(၂) ဧလ်ာဇာသည္ ခါရန္သို႔ေစလႊတ္ျခင္းခံ၍ ဣဇက္အတြက္သတို႔သမီးကိုရွာေဖြေပးရသကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းႁကြလာၿပီးခရစ္ေတာ္အတြက္သတို႔သမီး
ရွာေဖြေပးရေလသည္။
(၃) ဣဇက္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းခံၿပီးမွသာ ဧလ်ာဇာသည္ သတို႔သမီးရွာရန္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔
ခရစ္ေတာ္အေသခံ၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးမွသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေလာကသုိ႔ေစ
လႊတ္၍ သတို႔သမီးရွာေဖြရေလသည္။
(၄) ဧလ်ာဇာသည္ မိမိအေၾကာင္းကိုမေျပာပဲ သခင္၏သားအေၾကာင္းကုိေျပာရသကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္း
ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္မိမိအေၾကာင္းကုိမေျပာပဲ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိသက္ေသခံရေလ
သည္။
(၅) ဧလ်ာဇာသည္ အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
လည္းအေရးႀကီးေလသည္။
(၆) ဧလ်ာဇာသည္ သူ႔သခင္ဣဇက္၏စည္းစိမ္ႁကြယ္၀မႈကို ဖြင့္ဟၿပီး အဖုိးတန္ရတနာကို ေ၇ဗကၠ
အားလက္ေဆာင္ေပးသကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကလညး္ သူ၏ဆုေက်းဇူးမ်ား
အားျဖင့္ သတုိ႔သမီးအတြက္ စည္းစိမ္ႁကြယ္၀မႈကိုႀကိဳတင္ျမည္းစမ္းခြင့္ေပးေလသည္။
(၇) ဧလ်ာဇာသည္ ဣဇက္အတြက္သတို႔သမီးျဖစ္ေသာ ေရဗကၠသေဘာတူလက္ခံေသာအခါ သူ
ႏွင့္အတူျပန္ေခၚေဆာင္လာသည္။ ေရဗကၠတစ္ဦးတည္းမလာႏိုင္ဘဲသူကို္ယ္တိုင္ေခၚေဆာင္
လာသည္။ ထုိနည္းတူ သတုိ႔သမီးျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္သည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။
၄။ ေရဗကၠသည္ ခရစ္ေတာ္၏သတုိ႔သမီးပံုသက္ေသျဖစ္သည္။
(၁) ေရဗကၠသည္ ဧလ်ာဇာ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုယံုၾကည္၍ လက္ခံသကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္သည္
လည္းသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကိုယံုၾကည္၍ လက္ခံသည္။
(၂) ေရဗကၠသည္ ဣဇက္အတြက္ မိမိ၏အမ်ဳိးသားခ်င္းကုိခဲြခြါရသကဲ့သုိ႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္
လည္းခ၇စ္ေတာ္အတြက္ မိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲြခြာရေလသည္။
(၃) ဧလ်ာဇာသည္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ေရဗကၠအားမိမိသခင္ဣဇက္အေၾကာင္း၊ သူမအတြက္ မည္မွ်
ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းေျပာျပသကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္လည္း ခ၇စ္ေတာ္
၌မေတြ႔ဆံုမခ်င္း ေလာကီခရီး၌ ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္မည္မွ်ျပင္ဆင္
ထားေၾကာင္းေျပာျပေလသည္။
(၄) ေရဗကၠသည္ တပါးအမ်ဳိးသား၏သတို႔သမီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ခ၇စ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္သည္
လည္းတပါးအမ်ဳိးသားသတို႔သမီးျဖစ္ေလသည္။ အာျဗဟံသည္လည္းအပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ၿပီး၊
ယုဒလူမ်ဳိး၏ဖခင္တဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ိုင္းအားလံုးသည္ တပါးအမ်ဳိး
သားမ်ားျဖစ္သည္။ ယုဒလူမ်ဳိးသည္အာျဗဟံ၏ေျမး ယာကုပ္၏စတုတၳေျမာက္သားမွ ေပါက္
ပြားဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
(၅) ေရဗကၠသည္ ဣဇက္အိမ္သုိ႔သြားေသာလမ္းခ၇ီး၌ အေႏွာက္အယွက္အတားအဆီးမရွိသကဲ့သုိ႔
အသင္းေတာ္သည္လညး္ ခ၇စ္ေတာ္ထံသုိ႔သြားသည့္ခရီး၌ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္း ျဖတ္
သြားစရာအေၾကာင္းမရွိ။
(၆) ဣဇက္သည္ မိမိေနအိမ္မွထြက္၍ ယာေတာအထိေရဗကၠကိုလာႀကိဳသကဲ့သုိ႔ခရစ္ေတာ္သည္
လည္း ေကာင္းကင္ဘံုမွဆင္းႁကြ၍ အထက္ေကာင္းကင္၌ အသင္းေတာ္ကုိလာႀကိဳလိမ့္မည္။
(၇) ဣဇက္သည္ ေရဗကၠအား ညေနေစာင္းအခ်ိန္လာႀကိဳသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္းအသင္း
ေတာ္ကုိေနာက္ဆံုးေသာကလာ၌ လာႀကိဳလိမ့္မည္။ ပံုသက္ေသတစ္ခ်ဳိ႔သည္ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွစ္မ်ုိဳး
စလံုးအတြက္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပေရာဖက္ေယာနငါးႀကီး၀မ္းဗုိက္ထဲ၌
သံုးရက္ေနရျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ေျမႀကီးထဲ၌သံုးရက္ျမွဳပ္ႏွံျခငး္ကိုဆိုလိုၿပီး၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ
ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမုိင္းကုိလညး္ဆိုလိုေပသည္။ (မ ၁၂း၄၀)
၅။ ေယာနသည္ ယုဒလမ်ဳိး၏ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။
(၁) ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား တပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာ နိနေ၀ၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္သကဲ့သို႔ ယုဒ
လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔အား သာသနာျပဳရန္ေရြးခ်ယ္ထားေလသည္။
(၂) ေယာနသည္ ဘုရားေစခိုင္းခ်က္နာမခံဘဲ တာရႈၿမိဳ႕သို႔တိမ္းေရွာင္သကဲ့သုိ႔ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား
လည္းဘုရားစကားနားမေထာင္ၾကေခ်။
(၃) ေယာနသည္ ဘုရားစကားနားမေထာင္သျဖင့္ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်ျခငး္ခံရသကဲ့သို႔ ယုဒလူမ်ဳိး
မ်ားလည္း ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားျပန္႔ႏွ႔ံသြားခဲ့ရေလသည္။ တိုင္းတပါးလက္ေအာက္သို႔က်
ေရာက္ခဲ့ရသည္။
(၄) ေယာနသည္ ငါးႀကီး၀မ္းဗုိက္ထဲ၌ အံ့ၾသဘြယ္ရာေၾကမြျခင္းမခံရသဲ့သုိ႔ ယုဒလူမ်ဳိးလည္း ယေန႔
တိုင္ေအာင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအေနနဲ႔ရပ္တည္ႏိုင္ေလသည္။
(၅) ေယာနသည္ ငါးႀကီး၀မ္းဗုိက္ထဲ၌ ငိုေႁကြးျမည္တမ္းသကဲ့သို႔ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးမ်ား
အလယ္၌ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀၍ငိုေႁကြးျမည္တမ္းရသည္။
(၆) ေယာနသည္ ငါးဗိုက္ထဲ၌ ေနာင္တရၿပီး ေျပာင္းလဲသကဲ့သုိ႔ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္းမိမိတိုင္း
ျပည္သို႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။
(၇) ေယာနအားဘုရားသခင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚေသာအခါ နာခံ၍ သာသနာျပဳသကဲ့သို႔ ယုဒလူမ်ိဳး
မ်ားသည္လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔အားသာသနာျပဳၾကလိမ့္မည္။ ေနာက္
ပံုသက္ေသတစ္ခုထပ္၍ေလ့လာၾကစို႔။ ေယာသပ္သည္လည္းခရစ္ေတာ္၏ပံုသက္ေသျဖစ္ေပ
သည္။
၆။ ေယာသပ္သည္လည္း ခ၇စ္ေတာ္၏ပံုသက္ေသျဖစ္ေပသည္။
(၁) ေယာသပ္သည္ဖခင္၏ ခ်စ္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း ဖခမည္းေတာ္ကခ်စ္ျမတ္ႏိုး
သည္။
(၂) ေယာသပ္သည္ညီအစ္ကိုထံေစလြတ္ျခငး္ခံရသကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္းမိမိညီအစ္ကို
၏မ်ားထံေစလႊတ္ျခငး္ခံခဲ့ရသည္။
(၃) ေယာသပ္သည္ ညီအစ္မကုိမ်ားကလက္ခံရန္ျငင္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ညီအစ္
ကိုမ်ား၏ျငင္းပယ္ျခငး္ခံခဲ့ရသည္။
(၄) ေယာသပ္ကိုညီအစ္ကိုအခ်ငး္ခ်င္းေရာငး္စားသကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္လည္းေရာင္းစားျခင္းခံခဲ့ရ
သည္။
(၅) ေယာသပ္ကို မတရားစြပ္စဲြသကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ကုိလည္း မတရားစြပ္စြဲၾကသည္။
(၆) ေယာသပ္သည္ ေထာင္၌အက်ဥး္ခံရသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ေျမတြင္း၌ ျမွဳပ္ႏွံျခင္းခံ
ရသည္။
(၇) ေယာသပ္သည္ အက်ဥ္းခ်ရာမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္အတူထုိင္ရသည့္အထိ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္လာကာ ဖခမည္းေတာ္လက်္ာ
ဘက္၌ ထုိင္သည့္အထိ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ေလသည္။
(၈) ေယာသပ္ကို ဖာေရာဘုရင္ခံအျဖစ္ခ်ီးျမွင့္ၿပီး အီဂ်စ္တစ္ျပည္လံုးအငတ္ေဘးမွကယ္တင္သည့္
အမႈျပဳသကဲ့သုိ႔ ခ၇စ္ေတာ္ကိုလည္း ဖခမည္းေတာ္လက်ာ္ဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူ၍ အသက္မုန႔္
ကုိေပးႏုိင္သူျဖစ္လာရသည္။
(၉) ေယာသပ္သည္ ခ်ီးျမွင္ျခင္းခံၿပီးေနာက္ အာသနတ္ႏွင့္ထိမ္းျမားသကဲ့သုိ႔ခရစ္ေတာ္ကုိလည္းခ်ီး
ျမွင့္ၿပီးေနာက္သတို႔သမီးျဖစ္ေသာအသင္းေတာ္ႏွင့္ထိမ္းျမားရလိမ့္မည္။
(၁၀) ေယာသပ္သည္ ထိမ္းျမားၿပီးေနာက္ သူ၏ညီအစ္ကိုမ်ားအစာလာရွာသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္
လည္းအသင္းေတာ္ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ၿပီးေနာက္ေဘးဒဏ္ကာလတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ခရစ္ေတာ္
ထံေနာင္တႏွင့္ လာရွာလိမ့္မည္။
(၁၁) ေယာသပ္သည္ ညီအစ္ကုိမ်ားပထမအႀကိမ္လာေရာက္စဥ္ သူတို႔ကုိသိသည္။ သို႔ေသာ္သူ႔ညီ
အစ္ကုိမ်ားက ေယာသပ္ကိုမသိေခ်။ ထုိနည္းတူ ခ၇စ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ယုဒျပည္သိုု႔လာ
ေသာ္လည္း ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားက သူ႕ကိုမသိေခ်။ ခရစ္ေတာ္ကသာ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားကိုသိသည္။
(၁၂) ေယာသပ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ဆံုေတြ႔ေသာအခါ မိမိကုိယ္ကုိေဖၚျပခဲ့သကဲ့
သုိ႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္းဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာေသာအခါ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအားမိမိကုိယ္တုိင္
ဖြင့္ဟျပ၍ သိခိုင္းလိမ့္မည္။
(၁၃) ေယာသပ္ကို မိမိေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားက သိရွိၿပီးေနာက္တြင္ ေယာသပ္သည္အသက္ရွင္လ်က္
ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာသကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသိရွိၿပီးေနာက္
တြင္ ကယ္တင္ရွင္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာငး္ေၾကာ္ျငာလိမ့္မည္။
(၁၄) ေယာသပ္သည္သူ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအား ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ေဂါရွင္ျပည္၌ ေနထိုင္
ခိုငး္သည့္အတုိင္း ခရစ္ေတာ္သည္လညး္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကိုပါလက္စတုိင္းျပည္တြင္ေနထိုင္ခြင့္
ျပဳလိမ့္မည္။
သမၼာေဟာင္းက်မ္း၌ရွိေသာ ေၾကး၀ါေႃမြရုပ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္၏ပံုသက္ေသျဖစ္သျဖင့္ သမၼာသစ္
၌ ျပည့္စံုခဲ့ေလၿပီ။ ပံုသက္ေသသာရွိၿပီး ျဖစ္ရပ္အမွန္မေတြ႔ျမင္ေသးသမွ်၊ အားလံုးသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ တကယ္ျပည့္စံုလာလိမ့္မည္။ ေနာဧသေဘၤာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ပံုသက္ေသမဟုတ္ေခ်။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္
ထဲသုိ႔၀င္စားၾကမည့္လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို ပုံေဆာင္ထားျခငး္ျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔သည္ မီးအားျဖင့္တရားစီရင္
ျခငး္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေျမႀကီးသစ္ထဲ၀င္စားၾကရမည္။ အီဂ်စ္ျပည္၌က်ေရာက္ေသာေဘးဒဏ္ႀကီးသည္ အနာ
ဂတ္တြင္ယာကုပ္အမ်ဳိးအေပၚက်ေရာက္မည့္ေဘးဒဏ္ႀကီး၏ပံုသက္ေသျဖစ္ၿပီး၊ ခိုလႈံေနရာသည္လည္း ထုိအ
ခ်ိန္အခါ၌ ထြက္ေျပးၿပီး ခုိလႈံရမည့္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေနရာ၏ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ေနဗုခတ္
ေနဇာမင္း၏ေရႊရုပ္တုသည္လညး္အနာဂတ္ေဘးဒဏ္ကာလတြင္ ေပၚလာမည့္ အႏိၱခ၇စ္ရုပ္တု၏ပံုသက္ေသျဖစ္
ေပသည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁၄-၁၅) ဤပံုသက္ေသမ်ားကိုမေလ့လာဘဲက်မ္းစာကိုအေပၚယံသာဖန္ရႈသူမ်ားသည္နက္နဲ
ေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ားကို သိရွိနားလည္လာမည္မဟုတ္ေခ်။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....