Monday, 6 February 2012

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာတရားမ်ား - အခန္း (၂၇)

(THE MYSTERIES)

ရွင္ေပါလုက “ခရစ္ေတာ္၏အေစအပါးကဲ့သုိ႔၎၊ ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအရာတို႔ကုိေစာင့္ေရွာက္
ေသာဘ႑ာစိုးကဲ့သို႔၎၊ သူတပါးသည္ ငါတို႔ကုိမွတ္ပါေစ”ဟုေရးသားခဲ့သည္။ (၁ေကာ ၄း၁)
ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၆း၂၅-၂၆၌လည္း
“ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး၀ွက္ထားၿပီးလွ်င္၊ ယခုမွာထင္ရွားသည္ျဖစ္၍ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ယံုၾကည္
နားေထာင္ၾကမည့္အေၾကာင္း၊ ပေရာဖက္တုိ႔၏က်မ္းစာမ်ားလာသည္ႏွင့္အညီ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ပညတ္
ေတာ္အတိုင္းထုိသူတို႔အားေဖာ္ျပရေသာဧ၀ံေဂလိတရားတညး္ဟူေသာ ေယရႈခရစ္၏အေၾကာငး္ကုိ ေဟာေျပာ
ျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ကုိ ၿမဲၿမံေစျခငး္ငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္”ဟုေရးသားထားေလသည္။ ေပါလုက ဧ၀ံေဂလိ တရားသည္ ၀ွက္ထားလ်က္ယခုမွာဖြင့္ျပၿပီး ေပၚလာေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုလိုသည္။ ရွင္ေပါလု
ေျပာင္းလဲလာသည့္အခ်ိန္၌ေဖၚျပေသာဘုရားသခင္ နက္နဲသည့္ အရာျဖစ္သည္။ (တ ၂၆း၁၆-၁၈)
နက္နဲေသာတရား(၀ါ) လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာတရားမ်ားသည္ တစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိး(၁၁)မ်ဳိးရွိ၍ ရွင္ေပါလုအား
ရွစ္မ်ဳိးေဖၚျပၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးမွာ တမန္ေတာ္ေယာဟန္ကို၎၊ ေနာက္ဆံုးတစ္မ်ဳိးကုိ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ တပည့္
ေတာ္မ်ားအားဖြင့္ျပခဲ့သည္။
ဓမၼသစ္၌ရွိေသာ ဤတရားမ်ားသည္ အလြန္နက္နဲ၍ အနက္ဖြင့္ရန္ခက္ခဲေသာအရာမ်ားမဟုတ္ေခ်။
နက္နဲေသာတရားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္သူ၏အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သူ႔အခ်ိန္
ကာလေရာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဖြင့္ဟျပမည္ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုခဲ့ေသာနက္နဲသည့္အရာမ်ား
ကုိ စတင္ေလ့လာၾကပါစုိ႔။

၁။ လူဇာတိခံယူျခင္း၏နက္နဲေသာတရား ( The Mystery of the Incarnation)

“မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း၏နက္နဲေသာအရာသည္ ႀကီးစြာေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခုန္ရန္မရွိ။
ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ေပၚထြန္းေတာ္မူၿပီး ဟုတ္မွန္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းသည္၀ိညာဥ္ေတာ္အား
ျဖင့္ ထင္ရွားၿပီ။ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရႈျမင္ရၾကၿပီ။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သတငး္ေတာ္
ကုိၾကားရၾကၿပီ။ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ယံုၾကည္ရၾကၿပီ။ ဘုန္းအသေရႏွင့္တကြ အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို
ခံေတာ္မူၿပီ”ဟု(၁တိ ၃း၁၆)၌ ေရးသားထားေလသည္။
သိနေတာင္ေပၚမွာေမာေရွအားဘုရားခင္ကိုယ္တိုင္စကားေျပာ၍ ဖြင့္ဟျပျခင္းသည္ နက္နဲ၍လွ်ဳိ႕၀ွက္
ေသာတရားမဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ လူ၏ပံုသ႑ာန္ကိုေဆာင္ယူ၍ကၽြႏု္ပ္တို႔အလယ္၌
တည္ေနသည္မွာနက္နဲေသာအရာျဖစ္သည္။ ဤအရာမွာခ၇စ္ေတာ္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးအျဖစ္ထင္ရွားခဲ့ေလၿပီ။
(ေယာ ၁း၁-၁၄) ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈက “ “ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏” ”ဟုမိန္႔ေတာ္
မူခဲ့သည္။ (ေယာ ၁၄း၉)

၂။ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း၏နက္နဲေသာတရား (The Mystery of Divine Inswelling)

ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ ၁း၂၈-၂၉ တြင္ တျခားေသာနက္နဲသည့္အရာကိုေတြ႔ရသည္။ ဤအ
ရာသည္ “ “ေရွးကပ္ကာလ” ”မွစ၍တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္၊ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စုမွတစ္စုသုိ႔တုိ္င္ေအာင္၀ွက္ထား
ခဲ့ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းသူမ်ားကိုဖြင့္ဟေဖာ္ျပခဲ့ေလၿပီ။ ဤနက္နဲေသာအရာမွာ “ “သင့္အထဲ၌ရွိေသာ ခ၇စ္
ေတာ္” ”ျဖစ္သည္။ ဤတရားသည္ အလြန္နက္နဲေသာအရာျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္
ခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ နိေကာဒင္လည္း ဤအရာကိုနားမလည္ခဲ့ေပ။ သူက“ “အသက္ႀကီးေသာသူ
သည္ေမြးျခငး္ကုိအဘယ္သို႔ခံႏိုင္မည္နည္း” ”ဟုဆိုခဲ့သည္။ (ေယာ ၃း၄) ဤအရာသည္အံ့ၾသဘြယ္ရာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း (New birth)သည္အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေပသည္။ ၎
သည္ ဘုရားဇာတိႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္္တို႔တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ျခငး္(Union)ျဖစ္သည္။ ဘုရားစစ္စစ္သည္ လူ႔ဇာတိခံယူ၍
ဤေလာကသုိ႔လူသားေယရဳႈအမည္ျဖင့္ ႁကြလာသကဲ့သို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဘုရားဇာတိကိုခံယူျခင္းျဖင့္ ဘုရားႏွင့္တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထပ္တူထပ္မွ်၊ တပံုစံတည္း
ျဖစ္ျခင္းကိုဆိုလုိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ခႏၶာ
ကိုယ္၏အစိတ္အပိုငး္မ်ားျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၁၂း၁၂)” ” ငါသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ငါ၌ရွိရွင္
၏”” (ဂလာတိ ၂း၂၀) ဟုရွင္ေပါလုမိန္႔ဆုိခဲ့ေလသည္။

၃။ ဂ်ဴးႏွင့္တပါးအမ်ဳိးသားမ်ာအသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုထဲ၌ တလံုးတ၀ျဖစ္ျခငး္၏နက္နဲ
ေသာတရား ။
( The Mystery of the union of Jews and Gentile in one Body Called the Church)

ဧဖက္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ သန္႔ရွင္းေသာသူမ်ားကို ရွင္ေပါလုက ဤသို႔မိန္႔ဆိုထားသည္။ “ထုိနက္နဲေသာ
သန္႔ရွင္းေသာတမန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ပေရာဖက္တို႔အား ယခုကာလ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူသည္
နည္းတူ၊ အျခားေသာကာလတုိ႔၌ လူမ်ဳိးတို႔အားျပေတာ္မမူ။ ထိုနက္နဲေသာအရာမူကား တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္အတူ အေမြခံ၍ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္
ေသာဂတိေတာ္ကို ဆက္ခံရၾကသတည္း” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (ဧဖက္ ၃း၁-၁၁)
ခရစ္ေတာ္ေယရႈကာလ၌ ဂ်ဴးႏွင့္တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားၾကားတြင္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈျပင္းထန္သျဖင့္ ေပါင္းစည္းဘို႔ရန္လံုး၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေခ်။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားကိုေခြးကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီး
တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္။ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဇာတ္အဆင့္အတန္းခဲြျခားဆက္
ဆံျခင္းသည္ သာ၍ဆိုး၀ါးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ႏွင့္တပါးအမ်ဳိးသားတခ်ဳိ႕ကို
ယူေဆာင္၍ ယခုပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ အသင္းေတာ္တညး္ဟူေသာ အသစ္ေသာခႏၶာကုိယ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္
တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းေပးေလသည္။ အသင္းေတာ္အတြင္း၌သာဤကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိးခဲြ၀ါဒမ်ား၊ အဆင့္အတန္း
ခဲြျခားမႈမ်ား၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ အသင္းေတာ္အတြင္း၌သာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာလူမ်ဳိးခြဲ၊ အဆင့္အတန္း
ခဲြျခားမႈမ်ားကင္းေသာ “သန္႔ရွုငး္ေသာညီအစ္ကိုမ်ား” (Holy Brother) အျဖစ္ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ဤကမၻာေလာက
သားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။


၄။ ၾကယ္ခုႏွစ္လံုးႏွင့္ေရႊမီးခြက္ခုႏွစ္လံုး၏နက္နဲေသာတရား
(The Mystery of the Seven Stars and Seven Candlesticks)

ဗ်ာဒိတ္က်မး္ ၁း၁၂၌ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ေယာဟန္အားၾကယ္ခုႏွစ္လံုးႏွင့္ေရႊမီးခြက္ခုႏွစ္လံုးကိုေဖၚ
ျပခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ၾကယ္ခုႏွစ္လံုးသည္အာရွမိုင္းနားရွိ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး၏တမန္မ်ားကုိပံု
ေဆာင္ၿပီး ေရႊမီးခြက္ခုႏွစ္လံုးသည္ အသငး္ေတာ္ခုႏွစ္ပါးကို ပံုေဆာင္ေလသည္။ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးသည္ အသင္းေတာ္ေခတ္တိုင္ေအာင္ ယေန႔ထိတည္ရွိေနျခင္းႏွင့္အသင္းေတာ္၏အက်င့္မ်ားႏွင့္ အသငး္ေတာ္ေခတ္
ကာလတစ္ခုစီၾကား၌ မည္သုိ႔ဆက္ႏြယ္ပံုတို႔သည္ နက္နဲေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ (အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးအခန္း
၌ေလ့လာရန္)

၅။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ နက္နဲေသာတရား
(The Myatery of the Kingdom of Heaven)

ဣသေရလလူမ်ဳိး(ဂ်ဴး)မ်ားခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္
တည္ေထာင္ဘို႔ရန္ အခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး၊ ဤအေၾကာင္းအရာသည္လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာတရားတစ္ခုျဖစ္လာသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုဥပမာမ်ားစြာျဖင့္ ေဟာေျပာ
သြန္သင္ခဲ့ေလသည္။ ဤပံုသ႑ာန္အားလံုးသည္ ၁၂မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္က်မ္း၌သာေရးသားမွတ္တမ္း
တင္ထားေလသည္။ (ႏိုင္ငံေတာ္အခန္း၌ အက်ယ္တ၀င့္ေလ့လာပါ)

၆။ အသက္ရွင္ေသာသန္႔ရွင္းသူမ်ားေျပာင္းလဲျခငး္၏နက္နဲေသာတရား
(The Mystery of the Translation of the Living Saints)

၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၅၌ ရွင္ေပါလုက“နက္နဲေသာအရာကို ငါျပဦးမည္။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾက
မည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေသာတံပိုးမႈတ္ေသာအခါ တခဏခ်င္းတြင္မ်က္စိတမွိတ္၌ငါတို႔သည္
ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကရလိမ့္မည္”ဟု ေရးသားထားေလသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာသည္ နက္နဲေသာအရာမ်ားမွ အႀကီးဆံုးေသာနက္နဲမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားလံုး
၀မစဥ္းစား၊ အိပ္မက္မမက္ဘူးေသာအ၇ာျဖစ္ေလသည္။ လူ႔ေလာက၌ လူသားမ်ားသည္ ေသျခင္းျဖင့္ သာ
ေပ်ာက္ကြယ္သြားရၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွ မေသဘဲခ်က္ခ်င္းခ်ီေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဆိုသည့္အရာမွာ
ရွင္ေပါလုကို ဘုရားသခင္က မဖြင့္ျပမခ်င္းလံုး၀မစဥ္းစားမိေသာအရာျဖစ္သည္။ (အသင္းေတာ္အခန္း၌ အ
က်ယ္တ၀င့္ေလ့လာပါ။)
၇။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားမ်က္ကန္းရျခင္း၏နက္နဲေသာတရား
(The Mystery of Israel’s Blindness)

ရွင္ေပါလုက ေရာမၿမိဳ႕သားမ်ားအား ေရာမ ၁၁း၂၅၌“ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႕သည္၀ါႁကြားေသာစိတ္မ
ရွိေစမည့္အေၾကာင္း၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ မ၀င္မွီတုိင္ေအာင္၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔ကုိေမွာင္မုိက္ဖံုးလႊမ္း
ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ နက္နဲေသာအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါအလုိမရွိ” ဟုေ၇းသားခဲ့ေလသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈအားျငင္းပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ မ်က္စိကန္း
ျခင္းသည္ အလြန္တရာမွမျပင္းထန္ခဲ့ေပ။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေခါင္းမာလိမ့္မည္ဆိုျခင္းသည္ တစ္ဦ္းခ်င္းသာမ
က တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေခတ္အခ်ိန္၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္
ေနာက္လိုက္ေသာသူမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုအား ေဖၚျပခဲ့သည့္ဤနက္နဲေသာအရာသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား
ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ (အပိုင္း (၁) ရွိဂ်ဴးလူ
မ်ဳိးမ်ားအခန္း၌ ဆက္ေလ့လာပါ။)

၈။ အဓမၼအမႈ၏နက္နဲေသာတရား (The Mystery of Iniquity)

သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒစာဒုတိယေစာင္ ၂း၁-၁၂၌ “ဒုစရိုက္လူ”ဟုေသာ“ပ်က္စီးျခင္း၏သား”၊ ၀ွက္
ထားလွ်က္ရွိေသာထို “အဓမၼအရာ” သည္ရွင္ေပါလုအခ်ိန္အခါ၌ပင္လွ်င္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သြန္သင္
ထားေလသည္။ ဘုရားဇာတိသည္ လူသားထဲ၌ေဖၚျပသကဲ့သုိ႔ ၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာ ထုိအဓမၼအရာျဖစ္သည့္
ဒုစရိုက္(စာတန္)သည္ လူသားပဂၢိဳလ္၌ထင္ရွားစြာေဖၚျပလိမ့္မည္။(အႏိၱခရစ္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

၉။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏နက္နဲေသာတရား (The Mystery of Babylon the Great)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္း ၁၇၌ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ (အခန္း
(၂၄) ၌ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကိုအက်ယ္တ၀င့္ဖတ္ရႈရန္။)

၁၀။ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏သတုိ႔သမီးျဖစ္ျခင္း၏နက္နဲေသာတရား
(The Mystery of the Church as the Bridge of Christ)

ဤနက္နဲေသာတရားကို ရွင္ေပါလုအားျဖင့္ ဧဖက္ ၅း၂၂-၂၃၌ ေဖၚျပ၍ေရးသားထားေလသည္။ ဤ
တရားသည္ အႀကီးမားဆံုးေသာတရားျဖင္ၿပီး ေယာက်္ားႏွင့္မိမိ၏ခင္ပြန္းဆက္ႏြယ္မႈကိုအေျခခံ၍ ေဖၚျပထား
ေလသည္။ ပထမအာဒံ၏ခင္ပြန္းသည္ ဧ၀ျဖစ္၍ ဒုတိယအာဒံ(သို႔) ေနာက္ဆံုးအာဒံ၏ခင္ပြန္းသည္အသင္း
ေတာ္တညး္ဟူေသာ သတို႔သမီးျဖစ္သည္။ ဤတရား၏နက္နဲရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္၏သတုိ႔သမီးျဖစ္
ေသာအသင္းေတာ္သည္ ဤေလာကမွ ေခၚယူ၍ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ေရြးယူထားၿပီး ခ၇စ္ေတာ္၏ပထမႏွင့္
ဒုတိယႁကြလာျခင္း၏ၾကားကာလ၌ ျပင္ဆင္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (အသင္းေတာ္အခန္း၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ေလ့လာရန္။)

၁၁။ အ၇ာခပ္သိမ္းျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၏နက္နဲေသာတရား
(The Mystery of the Restoration of all Things)

ဤတရားကုိ ရွင္ေပါလုအား ဧဖက္အသင္းေတာ္သုိ႔ (ဧဖက္ ၁း၉-၁၀)၌ ကာလအခ်ိန္ေစ့စပ္စံုလင္ေသာ
အခါ ဘုရားသခင္၏ွလံုးေတာ္၏ ေလ်ာ္ညီေသာေစတနာႏွင့္အညီ ေဖၚျပထားေလသည္။ ဤအရာသည္ အလြန္
ေလးနက္၍ အနႏၱတန္ခုိးရွင္ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္အရအျပစ္တရားကုိျပန္လည္ျပဳျပင္၍အ၇ာခပ္
သိမ္းသည္ စာတန္မာရ္နတ္၏ပုန္ကန္မႈမျဖစ္ပြားမွီ အခ်ိန္ကာလကဲ့သို႔၎၊ နဂိုမူလအေနအထားအေျခအေနသို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္းငွါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ဤအေၾကာင္းအရာကို ကမၻာကိုမီးရႈိ႕သန္႔စင္ျခင္း
အခန္း၌ ေလ့လာရန္။)

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....