Monday, 6 February 2012

အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး - အခန္း (၂၂)

(THE SEVEN CHURCHES)

သမၼာက်မ္းစာ၌ေနာက္ဆံုးက်မ္းျဖစ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က ေအဒီ ခုႏွစ္
ဆယ္၌ ပတ္မုကၽြန္းတြင္ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ရွင္ေယာဟန္က ပတ္မုကၽြန္း၌ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိယ္
တုိင္ထင္ရွားေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဤက်မ္း၌ေရးသားထားေလ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ရွင္ေယာဟန္ကိုယ္တုိင္မိန္႔မွာခ်က္မ်ားမပါ၀င္ေခ်။ သခင္ေယရႈမိန္႔မွာခ်က္
ႏွင့္ ရူပါရံုမ်ားသာျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁း၁) ထို႔ေၾကာင့္ ဤက်မ္းမွ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဤေနာက္ဆံုးေသာ
ကာလ၌ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားထဲတြင္ ေရာေႏွာေနေလသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသည္ အနာဂတ္ျဖစ္ပ်က္မည့္ အေၾကာင္း
မ်ားကုိတစ္ခုၿပီးတစ္ခုထင္ရွားစြာေရးသားထားေလသည္။

အနာဂတ္ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာမ်ား

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသည္ ေနာက္ဆံုးက်မ္းျဖစ္ၿပီး၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္လည္းေနာက္ဆံုးသြန္သက္ခ်က္
ႏွင့္မိန္႔မွာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္က်မ္းလံုးတြင္ အသက္ရွင္လ်က္အစဥ္ႏိုးၾကားေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေကာင္း
ကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသည္ တေျဖးေျဖးလြင့္ေပ်ာက္ကုန္ၿပီး၊ တိမ္လႊာမ်ားလည္းေပ်ာက္ကြယ္ကာ၊ ပလႅင္ေတာ္မ်ား၊ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ လူမ်က္စိစကၡဳအာရံုျဖင့္ ေတြ႔
ျမင္ရလိမ့္မည္။ ၎အျပင္တူရိယာအသံ၊ တံပိုးမႈတ္သံ ၊ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ားကိုလည္း ၾကားၾကရလိမ့္မည္။ ေကာင္း
ကင္ေျမႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲၿပီး၊ ေကာင္းမေကာင္းသည့္အရာႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္လိမ့္မည္။ ကမၻာဦး
ကပင္ဤအ၇ာႏွစ္ခုစခဲ့ၿပီး ဗ်ာဒိတ္က်မး္၌ျပင္ထန္စြာ ေပါက္ကြဲ၍ အဆံုးသတ္သြားရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ မေကာင္းမႈအေပၚမွာ ေကာင္းေသာအရာအားျဖင့္ ေအာင္ပဲြဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ အာရွမိုင္းနားရွိအသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးကိုေပးသည့္ စာလည္းပါ၀င္သည္။ အာရွေဒသ
အားလံုးကိုေရးပို႔ေပးသည့္စာမဟုတ္ေခ်။ အာရွေဒသ၏အေနာက္ပိုင္းရွိအသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး၏ အမည္နာမကို
သာ ရည္ညြန္းထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထုိေဒသ၌ အသင္းေတာ္သံုးပါးက်န္ရွိေသးေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရေလ
သည္။ ေကာေလာသဲ (ေကာ ၁း၂)၊ ေဟရေပါလိ (ေကာ ၄း၁၃)ႏွင့္ တေရာ (တ ၂၀း၆-၇)တုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔
ေသာ္လည္း ဤအသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးသည္ အသင္းေတာ္အားလံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ထားေသာ အသင္း
ေတာ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၀၀ မွစ၍ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာသည့္အထိ အခ်ိန္ကာလအတြက္ျဖစ္
သည္။ ရွင္ေယာဟန္သည္ပတ္မုကၽြန္း၌ အက်ဥ္းက်ထားျခင္းခံရေသာအခါတြင္ ဤရူပါရံုကုိေတြ႔ျမင္ရသည္။
သူရွိရာအေနာက္ဘက္တြင္တံပုိးမႈတ္သံကဲ့သို႔ၾကားရၿပီး လွည့္ၾကည့္ေသာအခါ လူသား၏လက္တြင္ၾကယ္ခုႏွစ္
လံုးကိုကုိင္ထားလ်က္၊ ေရႊမီးခြက္ခုႏွစ္လံုးၾကား၌ သူ႔ကိုေတြ႔ရသည္။ ၾကယ္ခုုႏွစ္လံုးသည္အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး
မွတမန္မ်ားကို ပံုေဆာင္ထားသည္ဟုဆုိသည္။ ေရႊမီးခြက္ခုႏွစ္လံုးသည္လည္း မီးမ်ားျဖင့္လင္းထိန္ေနသည္။
အသင္းေတာ္မ်ားသည္လည္း မီးကဲ့သုိ႔လင္းထိ္န္ေနရမည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ၾကယ္မ်ားအလင္းျဖင့္ ထြန္းလင္းႏိုင္
မည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဗ်ာဒိတ္က်မး္ကို အဓိကအားျဖင့္ သံုးပိုင္းပိုင္းျခား၍ ေလ့လာႏိုင္ေလသည္။
၁။ လြန္ခဲ့ေသာအရာမ်ား (သင္ျမင္ေတြ႔ေသာ အရာ)
ဤရူပါရံုသည္ သခင္ေယရႈဘုရားေရႊမီးခြက္အလယ္၌ ရပ္ေနသည္ကိုျမင္ေသာ ရူပါရံုျဖစ္ေပသည္။
၂။ ယခုလက္ရွိအရာမ်ား (ယခုရွိေသာ အရာ)
ဤအရာသည္ ရွင္ေယာဟန္အခ်ိန္၌ ရွိေနေသာ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးကိုဆိုလိုေလသည္။ (ဗ်ာ
၂-၃) ထုိအခ်ိန္၌ရွင္ေယာဟန္သည္ အသက္တစ္ရာခန္႔ရွိေလၿပီ။ သူသည္ တမန္ေတာ္တုိ႔အာလံုးထဲ၌ အသက္အရွည္ဆံုးေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားျပန္ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္
ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမၼာန္ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္လည္းလံုး၀ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရ
ေလသည္။

၃။ ယခုမွစ၍ ျဖစ္ပ်က္မည့္ အရာမ်ား (ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာအရာ)
ဤအပိုင္းသည္ အခန္းႀကီးေလးမွစ၍ အဆံုးထိအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၄း၁)။ အသင္း
ေတာ္ခုႏွစ္ပါးမွ တမန္မ်ားကို ေရးပို႔သည့္အပိုင္းသည္ ရူပါရံုႏွစ္ခုၾကား၌ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာငး္ ကၽြႏ္္ုပ္တို႔
သတိခ်ပ္အပ္ေပသည္။ ထုိရူပါရံုမ်ားမွာ သတၱ၀ါေပါးအပါအ၀င္ အသက္ႀကီးသူႏွစ္ဆယ္ေလးပါးကိုျမင္သည့္ ရူပါရံုတုိ႔ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၄) အခန္းႀကီးေလးအထိသည္ အသင္းေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလ်က္ ေကာင္း
ကင္သုိ႔ခ်ီေဆာင္သည္အထိ ျဖစ္ပ်က္သည့္ ရူပါရံုျဖစ္သည္။ (၁သက္ ၄း၁၃-၁၇) ထုိ႔ေၾကာင့္အထက္နံပါတ္(၂)၌
ယခုတည္ရွိေနဆဲအရာ (ဗ်ာ ၂-၃) သည္ ပစၥဳပၸန္၌ဆက္လက္ရွိေနေသာ အမႈျဖစ္ေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ရွင္ေယာဟန္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကိုေရးသည့္အခ်ိန္ ေအဒီ ၉၆မွစ၍အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္
သည့္အခ်ိ္န္ထိ အသင္းေတာ္သမိုင္းသည္ ဤအခန္းႏွစ္ခန္းအတြင္း၌သာ တည္ရွိေနသည္ကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိနား
လည္ထားရလိမ့္မည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ အသင္းေတာ္အခန္းသံုးတြင္ ေနာက္ဆံုးအသင္းေတာ္နာမည္ကိုေခၚတြင္
ၿပီးေနာ္ အခန္းတစ္ဆယ္ကုိးခန္းေရာက္မွ အသင္းေတာ္နာမည္ကုိ တဖန္ျပန္ေတြ႔ရွိရသည္။ အသင္းေတာ္မ်ား
သုိ႔ ေရးပို႔သည့္ စာထဲ၌ အနက္ဖြင့္ျခင္းမရွိလွ်င္ အသင္းေတာ္ထဲ၌ျပႆနာမည္သုိ႔ရွိ၍ မည္သို႔ေျဖရွင္းရသည္ကုိ
သိႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမေတြ႔ႏိုင္ေခ်။ ေရွးအသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးကိုရည္ညြန္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္
ႁကြလာျခင္းကုိ မသြန္သင္ခဲ့ေသာ္ ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားအစဥ္ႏိုးၾကားၿပီး ခရစ္ေတာ္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္တတ္ေသာ
ႏွလံုးသားရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး၌ ရွိေသာအမႈအက်င့္သည္ အသင္းေတာ္သမုိင္း၌ ေခတ္(၇)ေခတ္ကုိ ပံုေဆာင္
ထားေလသည္။ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးသည္ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္အခ်ိန္ေအဒီ (၁၀၀)ပတ္၀န္းက်င္၌ ျဖစ္
ပ်က္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔တြင္လည္းျဖစ္ပ်က္ေနသျဖင့္ တနည္းအားျဖင့္ စာတန္သည္ ဤကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈထဲသုိ႔
၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ခ်ယ္လွယ္ေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိနားလည္ရသည္။ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးသည္ အသင္းေတာ္သမိုင္းတစ္ေခတ္ကိုကုိယ္စားျပဳၿပီး၊ ပံုေဆာင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ သတိထားရမည့္အခ်က္
တစ္ခ်က္မွာ အသင္းေတာ္တစ္ပါး(အသင္းေတာ္ ၇ပါး)၌ရွိေသာျပႆနာသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ တစ္ေခတ္
ေခတ္တြင္ အသင္းေတာ္တစ္ပါး၌ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္မည္ (သို႔) ျပႆနာမည္သုိ႔ျဖစ္မည္ကိုႀကိဳတင္ေဖၚျပေသာ
ေရွ႕ေျပးပံုရိပ္ျဖစ္ေပသည္။ သူတို႔၏အက်င့္စရုိက္ဆိုးမ်ားသည္ မည္သည့္ေခတ္ကာလမွ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြား
ျခင္းမရွိေပ။ တစ္ေခတ္ၿပီး တစ္ေခတ္ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးကာလအထိဆက္လက္
တည္ရွိေနလိမ့္မည္။ ဇာတိသေဘာဆန္ေသာ အသင္းေတာ္တြင္ မသန္႔ရွင္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အမႈမ်ား ေန႔စဥ္
ႏွင့္အမွ်ႀကီးထြားလာၿပီး မွန္ကန္ေသာ သမၼာတရားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္လာလိမ့္မည္။ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးအေၾကာင္းကုိ တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစုိ႔။

၁။ ဧဖက္အသင္းေတာ္တမန္ထံသုိ႔ ေရးပို႔ေသာစာ (ဗ်ာ ၂း၁-၇)

ခရစ္ေတာ္ကဤအသင္းေတာ္ကိုအျပစ္တင္သည့္အရာမွာ မူလခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ေသြဖီသြားေသာ
ေၾကာင့္ ဆိုဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္။ “ဧဖက္”ဆုိသည္မွာ ပ်က္စီးသြားေသာ၊ က်ဆင္းသြားေသာစသည္မူရင္းအဓိပၸါယ္
ရသည္။ ဤအသင္းေတာ္သည္ေနာက္ဆုတ္သြားေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလုကစတင္တည္ေထာင္
ခဲ့ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး သူက ဤသုိ႔ခြန္အားေပးထားေလသည္။ သူက -
“အေၾကာင္းမူကား- ငါမရွိသည့္ေနာက္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေတာေခြးမ်ားသည္ သုိးတုိ႔ကုိမသနားဘဲ သင္
တုိ႔အထဲသုိ႔၀င္မည္ကို၎၊ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိေသြးေဆာင္ျခင္းငွါ၊ မွားေသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာ
သူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အထဲ၌ေပၚလာမည္ကုိ ငါသိ၏” ဟုေရးသားထားေလသည္ (တ ၂၀း၂၉-၃၀)။
ဗ်ာ ၂း၆၌ ဧဖက္အသင္းေတာ္သည္ ရွင္ေပါလု၏သြန္သင္ခ်က္ကို နာခံေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။ “သင္မုန္းေသာ နိေကာလအမ်ဳိးကို ငါလည္းမုန္း၏”ဟုဆိုသည္။ ဤအမ်ဳိးကိုရွင္ေပါလုက ေျမေခြး
ဟုဆိုထားေလသည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ျခားမဟုတ္ေခ်။ အသင္းေတာ္ထဲကတစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္ၿပီး သမၼာ
က်မ္း၌ယဇ္ပုေရာဟိတ္က်င္စဥ္ကို လုိက္ေလွ်ာက္လုိသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ပရိသတ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာအမႈ
ေဆာင္ကိုသီးသန္႔ခဲြျခားထားၿပီး၊ သန္႔ရွင္းေသာအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားတဆင့္၊ ၎မွ ဆရာႀကီးမ်ားတဆင့္၊ အား
လံုးအေပၚ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ဆရာႀကီးမ်ားတဆင့္၊ ၀တ္ရံုနီရေသာဆရာႀကီးမ်ားတဆင့္၊ အသင္းေတာ္အုပ္အျဖစ္
ဘု၇င္တဆင့္၊ စသည့္အဆင့္အတန္းခဲြျခားထားလိုက္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာအမႈေဆာင္သည္ ပရိတ္သတ္အား
လံုးအားဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျပီးသြန္သင္သည့္အခြင့္ထူးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္အခြင့္ထူးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႔
လုပ္ေဆာင္ျခငး္သည္ ခရစ္ေတာ္၏သမၼာသစ္သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္မုန္းတီး
ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဧဖက္အသင္းေတာ္သည္ ဤအဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို မလိုက္ေလွ်ာက္၊ နာမခံခဲ့ေပ။ သူတို႔ကိုရွင္ေပါလုက မမွန္ေသာတမန္ေတာ္လွည့္ျဖားေသာစကားေျပာတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္
ဟုသတိေပးခ်က္ကို အၿမဲသတိထားေသာေၾကာင့္ တည္ၿမဲေနေလ့ရွိသည္။ ဧဖက္အသင္းေတာ္ရွိ အက်င့္ဓေလ့
သည္ ေအဒီ ၇၀-၁၇၀ အတြင္းရွိ အသင္းေတာ္မ်ား၌ ျဖစ္ပ်က္သည့္အရာကို ရည္ညြန္းထားေလသည္။

၂။ ဆမုရနအသင္းေတာ္သုိ႔ေရးပို႔သည့္စာေစာင္ (ဗ်ာ ၂း၈-၁၁)

ဆမုရနအသင္းေတာ္သည္ ေရွးဦးစြာေသာေမတၱာမွ ယုတ္ေလ်ာ့သည့္အတြက္ ဘုရားရွင္သြန္သင္ဆံုးမ
ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အသင္းေတာ္နာမည္သည္လည္း ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ တနည္း
အားျဖင့္ ခါးသီးျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ မုရန္တည္းဟူေသာ ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစကားႏွင့္နီးစပ္ၿပီး
ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆမုရနအသင္းေတာ္သည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကိုေတြ႔ႀကံဳရေလ
သည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ခံရမည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုမွ်မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္စုံစမ္းျခင္းကိုခံရမည့္အ
ေၾကာငး္၊ မာရ္နတ္သည္သင္တုိ႔တြင္ အခ်ုဳိ႕ကုိေထာင္ထဲ၌ေလွာင္ထား၍ သင္တုိ႔သည္ ဆယ္ရက္ပတ္လံုးဆင္း
ရဲဒုကၡကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ေသသည့္တုိင္ေအာင္သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္အသက္သရဖူကိုငါေပးမည္”ဟု
မိန္႔မွာထားသည္။ ဤေနရာ၌ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာသည့္အထိ ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါဟုမဆိုထားေပ။ ေသသည့္တိုင္
ေအာင္ သစၥာရွိပါဟူ၍သာဆိုထားေလသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအား သတ္မည့္ဓါးႏွင့္ လက္နက္မ်ားလည္ပင္းႏွင့္
ဦးေခါင္းထိခ်ိန္ရြယ္သည့္တုိင္ေအာင္ ယံုၾကည္ျခင္းမယိုင္မလဲဘဲ တည္ၿမဲရမည္ဟုဆိုလိုသည္။ ထုိအခါ အသက္
သရဖူရမည္ဟုဆိုထားသည္။ ဤသရဖူသည္ သီးခံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူေတြအတြက္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအခ်ိန္
ဆမုုရနအသင္းေတာ္အားညွင္းဆဲျခင္းသည္ စာတန္အားျဖင့္ ျဖစ္၍ ဆယ္ရက္သာၾကာေညာင္းလိမ့္မည္။
အသင္းေတာ္သမိုငး္ကို ၾကည့္လွ်င္အသင္းေတာ္သည္ ႏွိပ္စက္သည့္ အႀကိမ္ဆယ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။ ထိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ သမိုင္း၌ ေအဒီ ၁၇၀-၃၀၂၌ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

၃။ ေပရဂံအသင္းေတာ္တမန္သုိ႔ေပးစာ (ဗ်ာ ၂း၁၂-၁၇)

ဤအသင္းေတာ္ကိုစာတန္ ရာဇပလႅင္ရွိေသာေနရာဟူ၍ေရးသားသမုတ္ထားေလသည္။ စာတန္၏ရာဇ
ပလႅင္ဆိုသည္မွာ ခါလဒဲဘုရင္သည္ ပါးရွားဘုရင္အားစစ္ရံႈးေသာအခါ ေပရဂံေနရာသုိ႔ လာေရာက္အေျခခ်ေန
ထိုင္လာၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားအား မာတုရအျဖစ္သတ္ျဖတ္ေသာဘုရင္မ်ားျဖစ္လာသည္။ အႏိၱပ (Antipas)ဆိုသူ
သည္ ေပရဂံအသင္းေတာ္၌ သစၥာရွိေသာယံုၾကည္သူအသင္းလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသတ္ခံရေလ
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မ်ားမႀကာမွီ ဘုရင္ ကြန္စတာတင္း (Constantine)လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္၍ ခ်ီးျမင့္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ကာ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
သုိ႔၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ ကြန္စတာတငး္ဘုရင္က ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္သည္ ၀ါဒႏွစ္ျခမ္းကဲြျပားသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ ဗာလမ္အယူ၀ါဒခံယူသူမ်ားႏွင့္ နိေကာလအယူ၀ါဒခံယူသူမ်ားအဖြဲ႕ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ နိေကာလ၏မု
သာ၀ါဒအေၾကာင္းကို ဧဖက္အသင္းေတာ္၌လည္း ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ေအဒီ ၃၂၅ ၌နာဇီးယား(Nicaea)
အေထြေထြညီလာခံႀကီးက်င္းပ၍ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေထာင္ငါးဆယ္တက္ေရာက္ၿပီးငါးပံုတစ္ပံုမွာ အသင္း
ေတာ္ေခါငး္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤညီလာခံသည္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သာအဓိကရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္၍ နိေကာလ အယူ၀ါဒစြဲလန္းသူမ်ားလႊမး္မိုးထားေသာညီလာခံျဖစ္သည္။
ဗာလမ္အယူ၀ါဒသည္ ေတာလည္ရာက်မ္း ၂၂မွ ၂၅အတြင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားခါနန္
ျပည္သို႔အသြား ေမာဘျပည္သုိ႔ျဖတ္သြားေသာအခါ ေမာဘဘုရင္က ဣသေရလလူမ်ဳိးအား က်ိန္ေစရန္ပေရာ
ဖက္ဗာလမ္ကုိေခၚယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ က်ိန္သည့္အမႈမေအာင္ျမင္ေသာ
အခါ ဗာလမ္ကဘု၇င္အားမေကာင္းေသာအႀကံအစည္ေပးခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာသာေရးပြဲ
လမ္းသဘင္ပူေဇာ္ပဲြသုိ႔ေခၚဖိတ္၍၎ပြဲတြင္ ေမာဘအမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေစၿပီး ညစ္ညမ္း
သြားေစရန္ အႀကံေပးခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္က ဤအတိုင္းျပဳသည့္အခါ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားတကယ္ပင္တစ္ပါး
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေက်ာ့ကြင္းထဲေရာက္ရွိသြားသည္သာမက ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကိုလည္း ကိုးကြယ္လာခဲ့ရ
သည္။ ထုိအခါထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ စိတ္ဆုိးေတာ္မူသျဖင့္ အမ်က္ေဒါသသျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးႏွစ္
ေသာင္းေလးေထာင္ေယာက္ အဆံုးစီရင္သတ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပရဂံအသင္းေတာ္သည္ ဗာလမ္
ကဲ့သို႔ေသာ ၀ါဒကို ကိုင္စြဲထားသျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
ဘုရင္ကြန္စတာတင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္းသို႔ယူေဆာင္
ေရာေႏွာလိုက္သျဖင့္ ဗာလမ္၀ါဒျပန္လည္ထြန္းကားေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
လည္းဘုရင္နည္းတူ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားအျဖစ္ျမွင့္တင္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ အေဆာက္အဦးထဲ၌ေန
ထုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရင္မ်ားကဲ့သုိ႔ လစာႏံႈးမ်ားေပးထားၿပီး ထယ္၀ါလွသည့္ ၀တ္စံုမ်ားကိုလည္းဆင္ျမန္းေစ
သည္။ အုပ္ခ်ုဳပ္သူလူတန္းစားကဲ့သုိ႔ ရာထူးရာခံႀကီးမားစြာေပးထားၿပီး ျမင့္ေသာေနရာ၌ ေနထိုင္ေစသည္။ ၎
အျပင္ အသင္းေတာ္အျပင္ရွိ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း ဘာသာေရးပြဲသဘင္မ်ားက်င္းပကာ ေခၚဖိ္တ္ၿပီး အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ဥပုသ္ေန႔၌ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ေစသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္သည္ တစ္ေန႔တာအတိုဆံုးေန႔ျဖစ္
ၿပီး ၂၅ ရက္သည္ ေန႔တာစတင္ရွည္သည့္ေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ေရာမကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္သည္ေနဘုရားေမြးဖြား
သည့္ေန႔အျဖစ္ေရာမၿမိဳ႕၌က်င္းပေစၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာပဲြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္
လည္း“ “ေျဖာင့္မတ္ေသာေန႔” ” ျဖစ္သျဖင့္ ေမြးေန႔ကိုလည္းဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕က်င္း
ပျခင္းသည္ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေပသည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ဟန္တူသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္မိေလနစ္ကာလလြန္မွ ခရစ္ေတာ္ႁကြလာမည္ဟု အယူ၀ါဒ (Post-Millennial Views) သည္ ဤေနရာမွာအေျခခံထားသည္။ အသင္းေတာ္ထဲ၌လည္းခ်မ္းသာသူေပါမ်ားလာၿပီး
အာဏာရွိသူလည္း ေပၚလာသည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ အသင္းေတာ္အခြင့္အေရးတို႔ကုိေရာေႏွာၿပီး အတူတ
ကြႀကီးထြားလာေစလ်က္ မိေလနစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္မပါဘဲ လ်င္ျမန္စြာေပၚထြန္းလာမည္ဟုယူဆကာ
ခရစ္ေတာ္ကို သတိႏွင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ဘို႔ျပင္ဆင္ရန္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းေစေလသည္။ သူတို႔သည္ ထာ၀ရဘုရား
သခင္က ယုဒလူမ်ဳိးကို ထာ၀စဥ္စြန္႔ပယ္ၿပီဟု ခံယူၿပီး၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးကိုရည္၇ြယ္ၿပီး ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္
အသင္းေတာ္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုခံယူထားသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ေအဒီ ၃၂၁ခုႏွစ္ ဘုရင္ကြန္စတာ
တင္းလက္ထက္မွစၿပီး ေအဒီ ၆၁၆ခုႏွစ္အထိ ေဗာ့နင္းဖီၤးစ္ (Boniface the Third)အား ကမၻာညလံုးဆိုင္ရာ
ပုပ္ရဟန္းအျဖစ္ သရဖူေဆာင္းသည့္ အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

၄။ သြာတိရအသင္းေတာ္အားေပးသည့္စာ (ဗ်ာ ၂း၁၈-၂၉)

ဤအသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္ကခ်ီးမြမ္းစရာအနဲငယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ၎မွာ သူတို႔သည္ ေကာင္း
ေသာအမႈကုိေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကုိမျပစ္တင္စရာရွိသည္မွာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ပေရာဖက္မ
အျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ ေယဇေဗလကိုမတားျမစ္ဘဲ အခြင့္အေရးေပးသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ကၽြန္မ်ား
သည္ လွည့္ျဖားျခင္းခံရ၍ ညစ္ညမ္းေစၿပီးေနာက္ ရုပ္တုဆင္းတုေရွ႕မွ ပူေဇာ္ထားေသာ အသားမ်ားကုိလညး္
စားေစျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္တင္စရာရွိေလသည္။
ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ မည္သူနည္း။ ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေသာသူျဖစ္၍ သူ႔ကိုယ္သူ
ပေရာဖက္မဟုသမုတ္သည္။ သူသည္ေယဇေဗလဟုတ္မဟုတ္ မေျပာႏုိင္ေပ။ ျပည္တန္ဆာမျဖစ္ေသာ ထုိသူ
သည္ သမၼာေဟာင္း၌ ဘုရင္အာဟဒ္ (Ahad)မင္း၏ခင္ပြန္းေယဇေဗလ (Jezebel) ႏွင့္ တပံုစံတည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ဖခင္သည္ ဘုရင္ႏွင့္ ယဇ္ပုေ၇ာဟိတ္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္အာဟဒ္မင္းသည္ ေယဇေဗလအားထိမ္းျမားယူ
ျခင္းသည္ သူေနရာၿမဲေစရန္ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္အာဟဒ္မင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္အ
မ်ားကုိသတ္ျဖတ္ၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ ရုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္ခိ္ုင္းေလသည္။ ေယဇေဗလလက္ထက္၌ သာမက သူ၏ေမာင္ႏွစ္ဦးလက္ထက္၌လည္း ထုိနည္းတူျပဳမူက်င့္ေလသည္။ ၎ေနာက္ သူ၏သမီးကိုဘုရင္
အားေပး၍ ယုဒလူမ်ဳိးကိုရုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္ေစသည္သာမက ဗာလဘုရားကိုယဇ္ပူေဇာ္ရန္ပလႅင္ကိုလည္း
တည္ေဆာက္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကဲ့သုိ႔ ဣသေရလလူမ်ိဳး မ်ားလည္းအျပစ္ျပဳေလသည္။ (၃ရာ ၁၆း၂၉-၃၄)
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ေယဇေဗလသည္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆိုလိုေခ်။ (၃ရာ ၁၆း၂၉-၃၄) ၾကည့္ေသာအခါ ၎ေယဇ
ေဗလသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီၤး၏အသင္းေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္တရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအယူ၀ါဒအားျဖင့္
အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔သြတ္သြင္းၿပီးလူလက္ျဖင့္ လုပ္ေသာ ရုပ္တုႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားကိုကုိးကြယ္ခိုင္းေလသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္လာရသည္။ အသင္းေတာ္ထဲ၌ သြန္သင္ေဟာၾကားသည့္ တရား
သည္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထက္လြန္ကဲ့စြာေဟာေျပာလာသည္။ ၎သည္ ပေရာဖက္မျဖစ္ေသာ ေယဇ
ေဗလ၏ အဓိကလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။ ေအဒီ ၆၀၆ မွစ၍ ၁၅၂၀ခုႏွစ္ထိ အသင္းေတာ္သမိုင္း
ကိုၾကည့္ေသာအခါ အသင္းေတာ္၌ ေယဇေဗလအယူ၀ါဒ လႊမ္းမိုးလာသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာရ
သည္။
ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ ေယဇေဗလ၀ါဒ ထြန္းကားၿပီး အသင္းေတာ္၌ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္အခ်ိန္အခါ
ျဖစ္၍လက္၀ါးကပ္တုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေပၚေပါက္လာကာ အသင္းေတာ္ကြဲျပားမႈျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေယ
ဇေဗလသည္ ထိုေခတ္အသင္းေတာ္သုိ႔ တံေဆးမႈန္႔ထဲ့သည့္ သူျဖစ္သည္။ တေဆးမႈန္႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားထဲ
သုိ႔ ေရာေႏွာသြားေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္သည့္ေခတ္ကာလသည္ ေအဒီ ၆၀၆ မွ ၁၅၂၀ခုႏွစ္ထိအသင္း
ေတာ္၌ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

၅။ သာဒိအသင္းေတာ္အားေပးသည့္စာ (ဗ်ာ ၃း၁-၆)

သာဒိအသင္းေတာ္သည္ နာမည္သာရွိၿပီး အသင္းေတာ္မရွိေတာ့ေခ်။ အေပၚယံနာမည္သာရွိၿပီး အ
တြင္း၌အသင္းေတာ္အစစ္အမွန္မရွိေပ။ အခ်ည္းအႏွီးသက္သက္သာျဖစ္သည္။ သာဒိဆိုသည္မွာလည္း ထြက္
ေျပးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူဟူ၍ အဓိပၸါယ္ေပါက္သည္။ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ အသင္းေတာ္အားမာတင္လူ
သာ (Martin Luther) ဦးေဆာင္၍ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ၿပီး၊ အသစ္ျပဳျပင္သည့္ကာလျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၁၅၀၀ပတ္
၀န္းက်င္တြင္ေရာမ ကစ္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကိုမခံရပ္ႏုိင္သည့္အဆံုး ေအဒီ ၁၅၇၁၊
ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ မာတင္လူသာဦးေဆာင္၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ၀ီသာပတ္ဂ္ (Wittenberg) အသင္းေတာ္၌
ေတာင္းဆုိခ်က္(၁၀)ခ်က္တင္ျပေတာင္းဆိုရာမွ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ႏုိင္ငံေရး
ကုိေတာ္လွန္သူလည္းပါ၀င္သည္။ ဘာသာေရးကုိဘဲျပဳျပင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ေခ်။
သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္းကို အသင္းေတာ္ထဲမွာ ပိတ္ပင္သည့္ အမႈကို ထုိေန႔မွစ၍ ပရိတ္သတ္ေရွ႕မွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္ရရွိေလသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုး
ကြယ္မႈ၌သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းသည္ ထိုေန႔ရက္မွစတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဂိုဏ္း
ဂနမ်ားစြာေပၚထြက္လာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အသင္းေတာ္၌ အထူးသျဖင့္
၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ အေႏွာက္အယွက္တားဆီးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။ သခင္ေယရႈေျပာသည့္အတိုင္း “သင္
သည္ အသက္ရွင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသလ်က္ေနသည္ကုိငါသိ၏”မိ္န္႔မွာခ်က္ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။
အသင္းေတာ္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားသည္ မိစာၦအယူ၀ါဒကိုဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္
ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကတိစကားမ်ားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေခ်။ အသင္းေတာ္၌ ရုပ္တုကိုးကြယ္
သည့္ဓေလ့ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာျခင္းကတိေတာ္သည္ အစစ္အမွန္
တကယ္ျဖစ္မည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေခ်။ သာဒိအသင္းေတာ္အခ်ိန္ကာလသည္ ေအဒီ ၁၅၂၀ မွ ၁၇၅၀ ခုႏွစ္အ
တြင္း၌ ျဖစ္သည္။


၆။ ဖိလေဒလဖိအသင္းေတာ္ကိုေပးသည့္စာ (ဗ်ာ ၃း၇-၁၃)

ဖိလေဒလဖိဟူုသည္မွာ ညီအစ္ကိုခ်င္းကဲ့သုိ႔ခ်စ္ခင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၎ေနာက္ကရုဏာႏွင့္
ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာရဖဲြ႔ျခင္းကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖၚျပ၍ မုန္းတီၤးျခင္းကိုဖယ္ရွားရလိမ့္မည္။ သာဒိ
အသင္းေတာ္အခ်ိန္ကာလဲၿပီးေနာက္ႏွစ္ေပါငး္ငါးဆယ္ေရာက္မွ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
စတင္ေဟာေျပာစျပဳသည္။ ထုို႕ေၾကာင့္ ဖိလေဒလဖိ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းဘို႔ရန္သံုးခ်က္ရွိ
သည္။
(၁) ကိုယ္ခႏၶာသည္ ေသလုေမ်ာပါးနာ၍ နာလန္ထသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္အားနည္းေလသည္။ ဤ
အခ်င္းအရာသည္ သာဒိအသင္းေတာ္သည္ အားနည္းေသာ္လည္း ဖိလေဒလဖိအသင္းေတာ္သည္ ခြန္
အားရရွိျခင္းကို ပံုေဆာင္ေလသည္။ ခြန္အားႀကီးလာေသာ ဘုရားသခင္၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ့ဂ်္
၀ိုက္ဖီီးလ္ဒ္ (George White Field)၊ ဂၽြန္၀က္စေလ (John Wesley)၊ ခ်လ္စ္ဂ်ီဖင္းနစ္စ္ (Charles
G. Finneys) ႏွင့္ (D.L Moody) ဒီအယ္လ္မူဒီတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁၇၃၉ မွစတင္၍ ႏုိးထမႈမ်ားစတင္ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ေလသည္။
(၂) သူ႔ေရွ႔မွာ အဘယ္သူမွမပိတ္ႏိုင္ေသာတံခါးတစ္ေပါက္ဖြင့္ထားသည္။ ဤကတိမ်ားကို ဒါ၀ိဒ္မင္း၏ တံ
ခါးေသာ့ကုိ ကိုင္သူကေပးထားသည္။ အဘယ္သူမွ်မပိတ္ႏို္င္ေအာင္ဖြင့္၍ မဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ပိတ္ေသာသူ
ကေသာ့ေပးထားသည္။ ေအဒီ ၁၇၉၃တြင္ ၀ီလီရာဂေရး(William Garey)သည္ သေဘၤာရြက္လႊင့္၍
အိႏိၵယသုိ႔သာသနာျပဳရန္ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သည္။ သူသည္ဖြင့္ထားေသာတံခါးေပါက္တစ္ေပါက္ကို ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ ထုိမွတဆင့္ ဘုရားသခင္သည္ တရုတ္ျပည္၊ ဂ်ပန္ျပည္၊ ကုိးရီးယားျပည္ႏွင့္ အေရွ႕အိႏိၵယ၊
၎အျပင္ ကၽြန္းႏိုင္ငံအမ်ား တံခါးဖြင့္ထားခဲ့သည္။ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္တြင္ သာသနာျပဳဆရာမေရာက္
သည့္ ေဒသအလြန္နည္းေလသည္။
(၃) ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားအားေကာင္းကင္ေအာက္၌ ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ေဘးဒဏ္ႀကီးကို မ
ေတြ႔ေစရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ဤအသင္းေတာ္သည္ ယေန႔အထိ တည္ရွိေနသည္။ တျခားအသင္း
ေတာ္ထက္သက္တမ္းပုိ၍ရွည္သည္။ ဆမုရန အသင္းေတာ္ကဲ့သုိ႔ေဘးဒဏ္(၁၀)မ်ဳိးေတြ႔ႀကံဳရမည္မ
ဟုတ္ဟုဆိုသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုး၌ျဖစ္ပ်က္မည္ဆိုျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ
အႀကိမ္ႁကြလာခ်ိန္ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌ ဒုကၡဆင္းရဲညင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကုိဆိုလိုေပသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ဖိလေဒလဖိအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္မႁကြလာမွီ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ပံုေဆာင္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။
ဖိလေဒလဖိ အသင္းေတာ္သည္ ေအဒီ ၁၇၅၀ မွ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သတိထားရမည္မွာ၊ ဤအသင္းေတာ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလအထိ ဆက္
လက္လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္။ ဤအသင္းေတာ္၏ေဟာေျပာသက္ေသခံျခင္းသည္ တေျဖးေျဖးအားနည္း
လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူမ်ားသည္ နည္းပညာစက္မႈကိုအားကုိးလြန္းသျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ခြန္အားနည္းလာ
ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာသည့္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေနလိမ့္မည္။

၄။ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္ကိုေပးသည့္စာ (ဗ်ာ ၃း၁၄-၂၂)

ဤအသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ခ်ီးမြမ္းသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွမေတြ႔ရေခ်။ အျပစ္တင္ထား
သည့္အခ်က္သာေတြ႔ရသည္။ သူက -
“သင္၏အက်င့္ကိုငါသိ၏။ သင္သည္ အေအးမဟုတ္။ အပူမဟုတ္သည္ကို ငါသိ၏။ ေအးျခင္းျဖစ္ေစ၊
ပူျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခုကိုငါအလိုရွိ၏။ ထုိသုိ႔အေအးမဟုတ္၊ ေႏြးရံုမွ်သာရွိေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခံတြင္းသည္သင့္ကုိ
ေထြးလုၿပီ”ဟုမိန္႔မွာထားေလသည္။ (ဗ်ာ ၃း၁၅-၁၆)
ခရစ္ေတာ္သည္ ေႏြးရံုမွ်သာရွိေသာ အသငး္ေတာ္ကုိ မုန္းေလသည္။ သူအလိုရွိသည့္ အရာမွာ ေရခဲကဲ့
သုိ႔ေအးျမျခင္း (သို႔) ပူျခင္းတစ္ခုခုကို အလိုရွိသည္။ မပူမေအးျဖစ္ျခငး္ကို မလိုခ်င္ေပ။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၌ ေအး
လည္းမေအး၊ ပူလည္းမပူေသာအသင္းေတာ္တစ္ပါးရွိသည္။ ေႏြးရံုသာရွိေသာအသင္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။
ထိုအခါ ဂၽြန္၀က္စေလ(John Wesley)သည္ လဟာျပင္၌ လူထုတရားေဟာပဲြႀကီးက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအခါ ၎
အဖဲြ႕သည္လည္းထိုကဲ့သို႔အပူ(၀ါ) အေအးျဖစ္သည့္ အသင္းသားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၀ီလီရာမ္ဘြဒ္(William Booth)
ကဤေလာကကိုကယ္တင္သည့္ ဧ၀ံေဂလိတပ္ဖြဲ႔(ကယ္တင္ျခင္းတပ္)ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။
ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္အားလံုးသည္ ေႏြးရံုသာရွိသည့္အထဲ၌မအသက္ရွင္ေနထုိင္ေလ
သည္။ အသင္းေတာ္၌ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ႏိုးထမႈအားနည္းသည္။ ႏိုးထမႈစည္း
ေ၀းမ်ားလုပ္ေသာ္လည္း အေပၚယံသက္သက္သာလုပ္ေဆာင္ၿပီး သီခ်င္း၊ သည္အဖြဲ႔မ်ားငါွးရမ္းကာ မ်က္စိႏွင့္
နားၾကားေကာငး္၊ ၾကည့္ေကာင္းရံုမွ်သာလုပ္ေဆာင္၍ သခင္ေယရႈထံမွရရွိသည့္၀ိညာဥ္ခြန္အားရယူျခင္းမရွိေပ။
မည္သုိ႔ခြန္အားရရွိမည့္နည္းလမ္းလည္းမသိေခ်။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆရာမ်ားသည္ ႏိုးထမႈစည္းေ၀းလုပ္ေဆာင္ေသာ္
လည္းရံပံုေငြရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းသာလုပ္ေဆာင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေလာဒိကိအသင္း
ေတာ္၏ေႏြးရံုမွ်သာရွိေသာအမႈအက်င့္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကုိလွည့္စားျခင္းတစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္သည္။
“သင္ကလည္း၊ ငါသည္ဥစၥာရတတ္၏။ ဘ႑ာမ်ားကိုလည္းဆည္းပူးၿပီး၊ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မလိုဟုေျပာဆို
၍၊ ကိုယ္တုိင္ပင္ပန္းျခင္း၊ သနားဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အ၀တ္အခ်ည္းအစည္းရွိ
ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ မသိပါတကား”ဟူ၍မိန္႔မွာထားေလသည္။
သူတုိ႕ကို္ယ္တုိင္သည္ ဥစၥာျပည့္စံုၿပီ၊ ႁကြယ္၀ျပီဟုထင္ေသာ္လည္း သခင္ေယရႈက သူတုိ႕သည္ဆင္းရဲ
ဒုကၡေရာက္သည္ဟုဆိုသည္။ ယေန႔အသင္းေတာ္တိုင္းသည္ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေလသည္။ သူတို႔သည္ႀကီးက်ယ္
ခမ္းနားၿပီး အဖိုးတန္ေသာ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ေဆာက္ကာ၊ နာမည္ေက်ာ္အေျပာအေဟာေကာင္းသည့္ ဆရာမ်ား
ကိုေခၚဖိတ္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္သည့္ အဆိုေက်ာ္အဖြဲ႔ကိုလည္းငွားရမ္းကာ သုိက္ၿမိဳက္စြာစည္းေ၀းက်င္းပသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္းအသင္းေတာ္အမ်ားစုသည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္ေဆာင္၍ ေလာင္းကစားျခင္း၊ ကခုန္ေပ်ာ္ျမဴးျခင္း၊
မေကာင္းေသာေလာကီဆိုင္ရာရုပ္မ်ားျပသျခင္း စသည္တုိ႔လည္းေရာေႏွာပါ၀င္ေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအသင္း
ေတာ္(သို႔)အသင္းသားသည္ မိမိကိုယ္ကုိျပည့္စံုၿပီ၊ ဘာတစ္ခုမွ်မလိုရာဟုဆိုေသာ္လည္း ပင္ပန္းျခင္း၊ သနား
ဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အ၀တ္အခ်ည္းစည္းရွိျခင္းျဖစ္ေနသည္ကုိမသိပါတကားဟု ဆိုရ
လိမ့္မည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာလူသည္ ဒုကၡဆင္းရဲမည္မွ်ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေလာကီဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ မခံစား
တတ္ေခ်။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟုမယူဆေပ။
သင္သည္ အသင္းေတာ္တစ္ခုသို႔ေလ့လာေရးသြားၾကည့္လွ်င္ အသင္းေတာ္၌မ်က္ျမင္ရေသာႁကြယ္၀
ျခင္း၊ တတ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အေကာင္အထည္ေအာင္ျမင္သည္ကုိသာေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အေရအတြက္တိုးတက္
ႀကီးထြားလာသည္ကိုသာ ေလ့လာေတြ႔ရွိလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနညး္စနစ္တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ေနသည္
ကိုေတြ႔ရၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ႏိုးထမႈစည္းေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ရေအာင္ဟုဆုိလွ်င္၊ ခ်င္ခ်င္းေခါင္းခါၿပီး၊ ဒီ
လိုစည္းေ၀းမ်ဳိးဤအသင္းေတာ္၌မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးၿပည့္စံုၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာလိမ့္မည္။ ေလာဒိကိ
အသင္းေတာ္၌အသင္းသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားကိုမိတ္သဟာရမဖြဲ႔ဘဲ ခ်မ္းသာႁကြယ္၀သူမ်ားကိုသာ မိတ္
သဟာရဖြဲ႔သူျဖစ္သည္။
ေလာဒိကိအသင္းေတာ္သည္ ေငြေၾကးအရာမွာ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔ေငြကို
မမွန္ကန္ေသာ ေနရာ၌သံုးျဖဳန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကမီးႏွင့္ ခၽြတ္ၿပီးေသာေရႊကိုငါထံမွ၀ယ္
ေလာ့ဟုဆိုထားေလသည္။ ထုိေရႊသည္ မွန္ကန္စြာလုပ္၍ရေသာ၊ ဘာမွမေရာေႏွာသည့္လုပ္အားခကိုဆိုလို
သည္။ (ယာ ၅း၁-၄) ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္ကို ဆံုးမသြန္သင္သည့္ အခန္းျဖစ္
သည္။ သူတို႔သည္ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္သည္သာမက မ်က္စိကန္းသူလည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မ်က္စိမႈန္
သျဖင့္ ရပ္ေ၀းကိုမျမင္ဘဲ အနီးအနားကိုသာျမင္တတ္သည္။ သူတို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ေလာကီေရးရာကိုသည္ ျမင္
ႏိုင္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအေၾကာင္းတရားမ်ားကို၎၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားကို၎မျမင္ႏိုင္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကသင္၏မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွာ၊ မ်က္စိ၌မ်က္စဥ္းခတ္
ေလာ့ဟုမိန္႔မွာထားေလသည္။ ငါ့ထံမွာ ၀ယ္ေလာ့ဟုဆိုသည္။ သူတို႕သည္ကိုယ္ခႏၶာအတြက္တန္ဘိုးႀကီး
ေသာေဆးမ်ဴိးစံုေရာငး္၀ယ္ေဖာက္ကားေနၾကေသာ္လညး ၀ိညာဥ္မ်က္စိနားကိုကုသရန္ ေဆးသူတုိ႔၌မ၇ွိေခ်။
ဤအသင္းေတာ္သည္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းသည္သာမက အ၀တ္အခ်ညး္စည္းရွိသည္ဟု
ဆိုထားသည္။ သူတုိ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ အလြန္လွပ၍ အဖိုးတန္ေသာအ၀တ္မ်ားျဖင့္ ၀တ္ဆင္ထားလိမ့္မည္။ သုိ႔
ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ခႏၶာကိုယ္၌အ၀တ္မ၀တ္ဘဲအခ်ည္းႏွီးရွိေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္က အ၀တ္ျဖဴ
ကိုငါ့ထံမွာ၀ယ္ေလာ့ဟုဆိုေလသည္။ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္သည္ သုိးေမြးခ်ည္ထည္ျဖင့္ရက္သည့္ ပိတ္ေခ်ာ
၀တ္ရံုသည္ ဂုဏ္က်က္သေရအရွိဆံုးျဖစ္သည္ဟုခံယူထားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္ ေနာက္ဆံုး
အေနနဲ႔အလြန္တန္ဖိုးရိွေသာစကားကိုမိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ငါသည္တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူ
သည္ငါ၏အသံကိုၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အံ့။ ထုိသူရွိရာသုိ႔ငါ၀င္၍ သူႏွင့္အတူစာေသာက္မည္။ သူလည္းငါႏွင့္
အတူစားေသာက္ရလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္ေသာသူကုိငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာငါႏွင့္အတူထုိင္ရေသာအခြင့္ကိုငါေပးမည္
ဟုမိန္႔ဆိုထားေလသည္။ ဤစကားေတာ္ကိုဆင္ျခင္ေသာအခါ အသင္းေတာ္ကိုေျပာရင္းႏွင့္ အျပစ္ရွိသူအားလံုး
ကိုလည္းရည္ရြယ္ေျပာဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၌
ယခင္ကပင္ေနရာရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုတံခါးအျပင္သုိ႔ ေမာင္းထုတ္ထားသျဖင့္
ယခုလိုေျပာဆိုေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ ခြန္အားရွိေသာ္လည္း အတြင္း၌
ခရစ္ေတာ္မက်ိန္း၀ပ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအသင္းေတာ္သည္ ေႏြးရံုသာရွိေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။
အမွန္စင္စစ္၊ ခရစ္ေတာ္ကို တံခါးအျပင္သို႔ေမာင္းထုတ္ျခင္းသည္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ာက ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ေမာင္းထုတ္ၿပီး
ခရစ္ေတာ္ကို အေသသတ္ျခင္းကို ဆိုလိုေလသည္။ တံခါးအျပင္မွာရပ္ၿပီး ေခါက္ေသာ္လည္း မဖြင့္ေပးခဲ့ေပ။
ခ၇စ္ေတာ္ကို အသင္းေတာ္၏အျပင္ဘက္မည္ကဲ့သို႔ေမာင္းထုတ္ထားပါသနည္း။ နဂုိအခ်ိန္၌ ခရစ္
ေတာ္သည္ သူတို႔အထဲသို႔ မ၀င္ခဲ့လွ်င္ အသင္းေတာ္ဟူ၍မျဖစ္လာခဲ့ေပ။ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္ကုိ ဤ
အေၾကာငး္အရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကုိ အျပင္သို႔ေမာင္းထုတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔
အသက္တာထဲ၌ ခ၇စ္ေတာ္ေပ်ာက္ေနသည္ကို သူတို႔သတိမထားမိေခ်။ သူတို႔သည္သူ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ၿပီး
ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳလ်က္သူ႔အတြက္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာအမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္
ေနေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အျပင္သုိ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရာက္သြားပါသနည္း ေမးစရာရွိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရ
ျခင္းသည္ အမႈေဆာင္ေနေသာ္လည္း ဇာတိသေဘာ၊ ေလာကီပံုသ႑ာန္ေဆာင္၍ေလာကီေရးရာကိုအဓိက
ထား၍ ပိုမိုႀကိဳးစားအားထုတ္လာျခင္းမွျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ကို အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ျပန္ေရာက္ရွိေစရမည္နည္း။ အသင္းေတာ္စုေပါင္း၍သူ႔
အားျပန္ေခၚရမည္ေလာ့။ သူ႔ကိုေခၚစရာမလိုေခ်။ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကကၽြႏ္ုပ္တို႔အား၊ ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာ
ရပ္၍ေခါက္လ်က္ေန၏။ ငါ့အသံၾကား၍ တခါးဖြင့္လွ်င္ ငါ၀င္၍ သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေႏြးရံုမွ်ရွိေသာ အသင္းေတာ္သည္ ခြန္အားရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွလံုးတံခါးဖြင့္၍ ခရစ္ေတာ္အား ၀င္ခြင့္ျပဳၾကပါစုိ႔။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....