Sunday, 5 February 2012

ေျပာင္းလဲသူ၏ ျဖစ္စဥ္ - အခန္း (၁၀)


ABOUT THE NEW LIFE
     ေျပာင္းလဲသူဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတန္ခိုး ေတာ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အက်ိဳးရလဒ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ခံျပီး ခံစားရရွိေၾကာင္ ေျပာခဲဲ့ျပီးပါျပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲ၊ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္မယ့္ ထာဝစဥ္ တည္ျမဲတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ (ေယာ၊၁၄း၂၀)။
ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္(ဝန္ခံ)သူဟာ
၁။ ဘုရားထည့္ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္ (၁ေကာ၊၁း၃၀)။
၂။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေသျခင္းအားျဖင့္ လူေဟာင္းဘဝ အဆံုးသတ္ပါတယ္ (ေရာ၊၆း၆)။
၃။ သျဂႋဟ္ခံခဲ့တဲ့ လကၡဏာအေနနဲ႔ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ (ေရာ၊၆း၄)။
၄။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး လူသစ္ျဖစ္လာပါတယ္ (၁ေပ၊၁း၃)။
၅။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေကာင္းကင္ကို တက္သြားပါတယ္ (ဧဖက္၊၂း၆။ ေကာ၊၃း၃)။
၆။ ဒီကမၻာေလာကမွာ ဘုရားအလိုေတာ္ကိုေဆာင္ဖို႔ ပုပ္ပ်က္တတ္တဲ့ ေျမၾကီးခႏၶာထဲမွာ ေခတၱာလာေနရပါတယ္ (၂ေကာ၊၅း၁-၉)။
  
ယံုၾကည္သူဟာ ဤေလာကမွာ ကိုယ္ေတာ္နည္းတူ ျဖစ္ေနပါတယ္ (၁ေယာ၊၄း၁၇)။
            ေလာကသား၊ ေျမၾကီးသားဆိုတဲ့ လူေဟာင္းဘဝဟာ ကားတိုင္မွာ ျပီးဆံုးခဲ့ျပီး ေကာင္းကင္သားက ေလာကသို႔ အလိုေတာ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားေစ လႊတ္ျခင္းခံသူ ျဖစ္ေနပါျပီ။
            ယံုၾကည္သူရဲ႕ အသက္တာဟာ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ေျမၾကီး(ေလာက)မွာ ရွိတဲ့အပိုင္းနဲ႔ ေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ့အပိုင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ အလိုေတာ္ကိုေဆာင္ဖို႔ ေရာက္ေနတဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေကာင္းကင္မွာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘုန္းကို ပိုင္ခြင့္ရထားလို႔ျဖစ္တယ္ (၂သက္၊ ၂း၁၄ နဲ႔ ေယာ၊၃း၁၃ တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ)။
           
ဥပမာ -  ေလွေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ တံငါသည္ဟာ လက္ထဲက ပိုက္ကြန္ကို ေရထဲပစ္ခ်လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီပိုက္ကြန္ ဘယ္မွာရွိေနသလဲ။ တစ္ပိုင္းက ေရထဲမွာရွိေနသလို တစ္ပိုင္းက ေလွေပၚက တံငါသည္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တံငါသည္ဟာ ငါးလိုခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ကို ေခတၱေရထဲခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္။အခ်ိန္တန္ရင္ျပန္ဆြဲတင္မွာပါ။ဒီလိုပဲယံုၾကည္သူတစ္ဦး(လူသစ္)ရဲ႕အသက္တာဟာလဲေျမၾကီးေပၚသို႔ေစလႊတ္ျခင္းခံရတဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲေကာင္းကင္(ဘုရားလက္ေတာ္ထဲ)မွာလည္းရွိေနပါတယ္။ ဘုရားေစလႊတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သူ႕အားျဖင့္ အျခားသူေတြေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ ေကာင္းကင္ကို ျပန္ေခၚယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျပန္သြားရံုပါပဲ။
            ယံုၾကည္သူရဲ႕ အသက္တာ ႏွစ္ပိုင္းထဲက ေလာကမွာရွိေနတဲ့ အပိုင္းကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဇာတိပိုင္းနဲ႔ဝိညာဥ္ပိုင္းဆိုျပီး ႏွစ္ပိုင္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။

(က) ဇာတိပိုင္း
            ေသြးသားနဲ႕ ဆိုင္တဲ့အပိုင္း၊ ဗီဇေဟာင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အပိုင္း ျဖစ္တယ္။ အျပစ္တရားခိုေအာင္းရာ အပိုင္းလည္းျဖစ္တယ္။ အျပစ္တရား ဆြဲငင္ရာ ေနာက္ကို လိုက္ပါတတ္တဲ့အတြက္ အျပစ္တရား၏ ကိုယ္လို႔လဲေခၚပါတယ္။ ဒီဇာတိပိုင္းမွာ အဆိုးေတြခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အေကာင္းေတြလည္းပါတယ္။ လူသစ္အျဖစ္ကို မေရာက္ဘဲ လူေဟာင္းအျဖစ္နဲ႔ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံသမွ်ေတြ အားလံုးပါပါတယ္။
            ေပါလုဟာ သူမေျပာင္းလဲခင္ကတည္းက ဘာသာတရား ကိုင္းရိႈင္းခဲ့တယ္။ တရားက်င့္ျပီး ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းခဲ့တယ္။ခရစ္ယာန္ေတြကိုသူညွင္းဆဲခဲ့ျခင္းဟာလည္းသူခံယူထားတဲ့အမွန္တရားအေပၚမွာ သစၥာရွိရွိရပ္တည္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ သူေျပာင္းလဲျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ဇာတိနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အပိုင္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။
            ဇာတိပိုင္းဟာ ဇာတိနဲ႔ဆိုင္တဲ့ မ်ိဳးရိုး(လူမ်ိဳး) ဓေလ့ထံုးစံ အက်င့္စရိုက္ အလိုဆႏၵေတြကို စြဲလမ္းတဲ့ သေဘာရွိတယ္။

(ခ) ဝိညာဥ္ပိုင္း
            ဘုရားျဖစ္ဖြားေစတဲ့ လူသစ္ပိုင္းျဖစ္တယ္။ အျပစ္တရားရဲ႕ ကြ်န္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အျပစ္တရားဆြဲငင္ရာကို လံုးဝမလိုက္ဘဲ ဘုရားအလိုေတာ္ကို သာ အၾကြင္းမဲ့ လိုက္တတ္သူျဖစ္တယ္။ ဝိညာဥ္ပိုင္းဟာ ဆိုးတာေတြကို မလုပ္သလို ေကာင္းတာေတြကိုလည္း မလုပ္ဘူး။ ဘုရားခိုင္းတာကိုပဲ လုပ္တတ္ တယ္။ ဝိညာဥ္ပိုင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ဆိုင္တာေတြ၊ ဝိညာဥ္ေရးနဲ႔ဆိုင္တာေတြ စြဲလမ္းတဲ့သေဘာရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရာ၊ သူတစ္ပါးကိုပါ ဝိညာဥ္အျမင္နဲ႕ ရႈျမင္သံုးသပ္တတ္တယ္။
            ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူရဲ႕ အသက္တာဟာ ေလာကမွာ ေခတၱေနရစဥ္ ဇာတိပိုင္းနဲ႔ ဝိညာဥ္ပိုင္းေပါင္းစပ္ျပီး ေနေနရတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းထဲမွာ ယံုၾကည္သူရဲ႕ အဓိကအပိုင္းဟာ ဝိညာဥ္ပိုင္းသာျဖစ္ျပီး ဇာတိပိုင္းဟာ သူ႔ရဲ႕အနီးကပ္ရန္သူ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျငင္းပယ္တိုက္လွန္ရမယ့္ အပိုင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္တြယ္စြဲလမ္း တန္ဖိုးထားရမယ့္ အပိုင္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
            ယံုၾကည္သူရဲ႕အသက္တာမွာ ဇာတိပိုင္းနဲ႔ ဝိညာဥ္ပိုင္းဟာ အစဥ္ပဲ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။ ဇာတိလႊမ္းမိုးေနတဲ့ အသက္တာဟာ ရံႈးနိမ့္တဲ့ အသက္တာျဖစ္ျပီး ဝိညာဥ္သေဘာ လႊမ္းမိုးေနသူကေတာ့ လူသစ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွား ေစရင္း ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) ေအာင္ျမင္ျခင္း
            ဇာတိပိုင္းကို ေအာင္ျမင္အႏိုင္ယူျပီး ဝိညာဥ္သေဘာ ဖံုးလႊမ္းေနေအာင္ ဘယ္လို အသက္ရွင္ႏိုင္မလဲ။ အခ်က္(၃)ခ်က္ လိုပါတယ္။

၁။ သိရမယ့္အခ်က္             -ငါ့ရဲ႕လူေဟာင္းဟာခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ေသျပီ။ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးျပီဆိုတာ သိဖို႔ျဖစ္တယ္။(KNOW)

၂။ သတ္မွတ္ရမယ့္အခ်က္   -ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ငါဟာလူသစ္လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျဖစ္ေနျပီ။ ဒါေၾကာင့္ ငါဟာ  (RECKON)       အျပစ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့အရာေတြအတြက္ ေသျပီ၊ ဘုရားအလိုေတာ္ကို ေဆာင္ဖို႔ အသက္ရွင္ေနတာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထား ရပါမယ္။

၃။ အပ္ႏွံရမယ့္အခ်က္ -      အေသြးအသားနဲ႔ တည္ေဆာင္ထားတဲ့ ဒီငါ့ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာဟာ စာတန္က ဘုရားကိုျပန္ျပီး တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ (YIELD)  ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ေနတဲ့ ဒုစရိုက္လက္နက္ မျဖစ္ေစဘဲ ဘုရားက ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ သုစရိုက္ လက္နက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုျပီး ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းေတြကို အျပစ္တရားအတြက္ မဟုတ္။ ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါေတြဟာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသစ္ျဖစ္ျပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစႏိုင္သလို၊ လူသစ္ျဖစ္ျခင္းကို မေပၚလြင္ေအာင္လည္း ဖံုးကြယ္ထားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္အဂၤါေတြကို ဇာတိသေဘာနဲ႔ သံုးမလား၊ ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ သံုးမလားဆိုတာ ကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
            မေျပာင္းလဲေသာသူ တစ္ေယာက္ေနနဲ႔ အေကာင္းလုပ္မလား၊ အဆိုးလုပ္မလား ဆိုတာပဲေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ အဆိုးလုပ္ရင္ အဆိုးရဲ႕အက်ိဳးဆက္ ေတြ ခံစားရမွာျဖစ္ျပီး အေကာင္းလုပ္ရင္ အေကာင္းလုပ္ျခင္းအက်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေက်နပ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးၾကည္ညိဳေလးစား ခ်ီးမြမ္းျခင္း စတာေတြ ခံစားရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီထက္ေတာ့ မပိုပါဘူး။
            ေျပင္းလဲျပီးသူကေတာ့ ဇာတိ(လူေဟာင္း) လူအျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္မလား ဝိညာဥ္(လူသစ္)အျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္မလားဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ရ ပါတယ္။ ဘုရားလုပ္ေပးလို႔ ငါလူသစ္ျဖစ္ျပီဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိလာသူဟာ လူသစ္အျဖစ္နဲ႔ ပီပီျပင္ျပင္အသက္ရွင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသစ္အေနနဲ႔ အသက္ရွင္လာျပီဆိုရင္ လူေဟာင္း(ဇာတိ)နဲ႔ ဆိုင္တာေတြကို အလိုအေလွ်ာက္ ျငင္းပယ္ျပီးသားျဖစ္လာမွာပါ။
            ေန႔စဥ္ အသက္တာမွာ ကိုယ့္ကိုုယ္ကို လူသစ္အျဖစ္နဲ႔ ခံယူအသက္ရွင္ရင္း လူေဟာင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အရာေတြကို ျငင္းပယ္ေနျခင္းဟာ ကိုယ့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ေန႔တိုင္းထမ္းျပီး သခင့္ေနာက္ကို လိုက္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းပါ။ ကိုယ့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္း ထင္ရွားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မေျပာင္းလဲေသးသူေတြ ဇာတိခြန္အားနဲ႔ ၾကိဳးစားျပီး ဘုရားအလိုေတာ္ကို လိုက္ေနျခင္းနဲ႔ေတာ့ လံုးဝကြာျခား လွပါတယ္။ လူသစ္တစ္ေယာက္ ဘုရားအလိုေတာ္လိုက္ေနျခင္းဟာ ၾကိဳးစားက်င့္ယူရတဲ့ က်င့္စဥ္မဟုတ္ဘဲ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....