Sunday, 5 February 2012

ထာဝရအာမခံခၽက္-

ထာဝရဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းႁမတ္ေသာဘုရားရွင္ႁဖစ္ေႂကာင္း ၪီးေႏွာက္အသိႁဖင့္ ႂကားသိနားလည္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အသက္တာထဲ၌ ေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္းသက္ေသကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မခံစားရေသးပါက ဘာအကၽိဳးေကၽးဇူး မွရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အတိတ္ကာလက ထာဝရဘုရား၏ တန္ခိုးႄကီးမားမႈ၊ ေကာင္းႁမတ္မႈကို အသက္တာ၌ ခံစားရႂကေသာ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔၏ အေတြ႔အႄကံဳႏွင့္သက္ေသခံခၽက္ကို သမၼာကၽမ္းစာေတာ္ႁမတ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အတိတ္ကာလ၌ မိမိေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္း သက္ေသထူေသာဘုရားသည္ ယေန႔တိုင္ေႁပာင္းလဲ ႁခင္းမရွိပါ။ အတိတ္ကာလတြင္ လူကို ေကၽးဇူးႁပဳ၍ ကြယ္ကာေသာဘုရား၏ ေကာင္းႁမတ္မႈကို ယေန႔ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံစားရမွသာ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဘုရားရွင္အေပၚ စိတ္ခၽစြာအမွီႁပဳအသက္ရွင္ႏိုင္မည္ႁဖစ္သည္။ယေန႔ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ႁဖစ္ပၽက္မည့္အရာမၽား၊ ကမBာႏွင့္အဝွမ္း ေတြ႔ႄကံဳရမည့္ အေႁခအေနမၽားကို သမၼာကၽမ္းစာေတာ္ ႁမတ္၌ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမၽားစြာကပင္ ႄကိဳတင္၍ ပေရာဖက္ႁပဳထားခၽက္မၽားရွိပါသည္။ အလၽင္လႈပ္ မည့္အေႂကာင္း၊ အစာေခါင္းပါး မည့္အေႂကာင္း၊ ကာလနာမၽားႁပားမည့္အေႂကာင္း ႄကိဳတင္ေဟာႂကားထားခၽက္မၽားသည္ ယေန႔အခၽိန္တြင္ ႁပည့္စံုလာသလို ႁပည့္စံုေနဆဲႁဖစ္ပါသည္။ ကမBာအရပ္ရပ္၌ အလၽင္လႈပ္ႁခင္းသတင္းႏွင့္ လူေႁမာက္မၽားစြာ အသက္ဆံုး±ံႈးရသည့္ သတင္းဆိုးမၽားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႂကားေနရသည္။ ထို႔အတူ ကမBာအရပ္ရပ္၌ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုရန္ ကမBာ့ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔က ႄကိဳးစားႄကံစည္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ႂကားက အစာေခါင္းပါး၍ အငတ္ႁပႆနာႄကံဳ ေနရသည့္ လူေပါင္းမၽားစြာအေႂကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႂကားေနႂက ရသည္။ထို႔အတူ ထူးဆန္းသည့္ ကာလနာေရာဂါအမၽိဳးမၽိဳးကို ခံစားရကာ အသက္ဆံုး±ံႈးေနႂကသည့္သတင္းမၽားကိုလည္း ေန႔စၪ္ႂကားသိေနႂကရသည္။ ဤအေႁခအေနအရပ္ရပ္သည္ သမၼာကၽမ္းစာတြင္ ဘုရားႄကိဳတင္ေႁပာထားသည့္ စကား ေတာ္အတိုင္း ႁပည့္စံုလာေနေႂကာင္း ႁပသေသာသက္ေသမၽားပင္ႁဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခၽိန္ခၽိန္တြင္ မလြဲ မေသြႄကံဳေတြ႔ရမည့္ အမႈမွာ ေသႁခင္းႁဖစ္သည္။ အဘယ္ေႂကာင့္ လူသည္ေသရပါသနည္း။ တစ္ခၽိဳ႔ကေရာဂါေႂကာင့္ဟု ေႁပာႂကသည္။ တစ္ခၽိဳ႔က အသက္အရြယ္အိုမင္းမစြမ္း၍ဟု ဆိုႂကသည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ အသက္အရြယ္ႏုပၽိဳသူမၽားသည္လည္း ေသႂကသည္ကို မည္သို႔ နားလည္ရမည္နည္း။“အႁပစ္တရား၏အခကား ေသႁခင္းေပတည္း” ဟု သမၼာကၽမ္းစာေတာ္ႁမတ္က အတိအလင္းေႁပာထား ပါသည္(ေရာမ၊၆း၂၃)။ ထို႔ေႂကာင့္ လူသားတိုင္း ေသႁခင္း၌ လမ္းဆံုးရသည့္အဓိကအေႂကာင္းအရင္းမွာ အႁပစ္ေႂကာင့္ႁဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားရွင္ တားႁမစ္ထားေသာအမႈကို လူသည္နားမေထာင္ဘဲ ကၽဴးလြန္ေဖာက္ဖၽက္ခဲ့ရာမွ လူ၌ အႁပစ္တရားဝင္လာခဲ့ပါ သည္(က၊ ၃)။ ထိုအခၽိန္မွစ၍ လူကိုအႁပစ္တရားသည္ အစိုးရ၍ ေကာင္းမွန္းသိလၽက္ႏွင့္မလုပ္ႏိုင္သလို မေကာင္းမွန္းသိလၽက္ ႏွင့္ မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ ႁဖစ္ကာ ဘုရားစကားကို ႂကားလၽက္ႏွင့္နားမေထာင္ႁခင္း၏အႁပစ္ဒဏ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမၽား ခံစားခဲ့ရ သည္မွာ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ပင္ႁဖစ္သည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမၽား အႁပစ္တရား၏ဖိစီးမႈဒဏ္မွ လြတ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ရွိသည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို အပၽိဳကညာဝမ္း၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာၪ္ေတာ္အားႁဖင့္ ပËိသေႏျြတည္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ လူကဲ့သို႔အေသြး အသားသဘာဝအႁပည့္ႁဖင့္ ေလာကအတြင္ ဖြားသန္႔စင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ေလာက၌(၃၃)ႏွစ္တိုင္ သက္ရွင္ထင္ရွား၍ လူမၽားႏွင့္သြားလာလၽက္ ဘုရား၏သဘာဝေတာ္ကို ေဖာ္ႁပကာ သက္ေသထူရွင္သန္ခဲ့ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာသည္အမၽိဳးမၽိဳးကို ေပၽာက္ကင္းေစ±ံုသာမကသဘာဝတရားမၽားကိုလည္း အမိန္႔ေပးတားဆီးကာ လူသားမၽားသိႁမင္ေအာင္ သက္ေသထူခဲ့ပါသည္။ ထို႔အႁပင္ ေသသူကိုပင္ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ေစႃပီး၊ အႁပစ္တရားေအာက္၌ ကြ်န္ခံ၍ေနရသည့္ လူသားမၽား ခံရမည့္အႁပစ္ဒဏ္ကို ကားတိုင္ထက္တြင္ အေသခံဆပ္ေပးႃပီး သံုးရက္ေႁမာက္ေသာေန႔၌ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရွင္ကို ယံုႂကည္လက္ခံသူ တိုင္းသည္ အႁပစ္ေႂကာင့္ ေသႁခင္းတရားကို ေႂကာက္ေနရသည့္အေႁခမွလြတ္၍ ေသႁခင္းတရားႏွင့္ ရဲဝံ့စြာရင္ဆိုင္ရဲသည့္ သဘာဝသစ္ကို ႏွလံုးသားအတြင္းမွ ရရွိခံစားလာမည္ႁဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ±ႈကို မိမိ၏အႁပစ္မွကယ္တင္ေသာ အရွင္အႁဖစ္ ယံုႂကည္လက္ခံသူတိုင္း၏အသက္တာထဲ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အစၪ္အတူပါရွိ၍ ယခုပစၥဳပၸန္ဘဝအသက္ရွင္စၪ္ ေတြ႔ႄကံဳရင္ဆိုင္ ရမည့္ ေလာကီဒုကၡအဖံုဖံုမွ ေန႔စၪ္ကယ္မကာ မိမိ၏လူႁဖစ္ေႂကာင္း ေလာကသားမၽားအႂကားတြင္ သက္ေသထူကာ ထာဝရ ကာလတိုင္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြားမည္ႁဖစ္သည္။သမၼာကၽမ္းစာတြင္ ေဖာ္ႁပထားသည့္ ေသႁခင္း၏အေႂကာင္းရင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔နားလည္သိရွိခဲ့ရႃပီ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာကသို႔ºကြလာ၍ လူသားမၽား၏အႁပစ္အတြက္ ကားတိုင္၌အေသခံမည္ဆိုသည့္ ႄကိဳတင္ပေရာဖက္ႁပဳခၽက္လည္း အတိတ္ ကာလကႁပည့္စံုခဲ့ႃပီးႁဖစ္သည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ဘုရားစကားေတာ္ႏွင့္အညီ ႁပည့္စံုခဲ့ေသာအရာမၽားသည္ အနာဂါတ္ အတြက္ ဘုရားရွင္ႄကိဳတင္ႁပဳထားေတာ္မူသည့္ ကတိစကားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုႂကည္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သက္ေသသာဓကမၽားႁဖစ္ႂကသည္။မႂကာမီ ဤေလာကသို႔ ခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႁပန္လည္ºကြလာ၍ မိမိအားယံုႂကည္သူမၽားကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သိမ္းဆည္း ေခၚေဆာင္သြားမည္ႁဖစ္ေႂကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခၽက္ရွိပါသည္။ ºကြလာခါနီးသည့္အခါ အရပ္ရပ္၌အစာေခါင္းပါးမည္။ စစ္မက္ေဘး ထူေႁပာမည္။ အလၽင္မၽားလႈပ္မည္ ဆိုသည့္စကားမၽား ႁပည့္စံုေနႃပီႁဖစ္၍ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ မၽားမႂကာမီ အမွန္တကယ္ ႁပန္လည္ºကြလာေတာ့မည္ႁဖစ္သည္(မ၊ ၂၄း၇-၅၁)။သို႔ႁဖစ္၍ ခၽစ္ေသာမိတ္ေဆြ ----၊ သင္သည္ ေယ±ႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အႁဖစ္ ယံုႂကည္လက္ခံႃပီးသူ ႁဖစ္ပါသလား။ ယံုႂကည္လက္ခံမႈ မႁပဳရေသးပါက ကိုယ္ေတာ္ကို ယေန႔ပင္၊ ယခုပင္ သင္ယံုႂကည္လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုႂကည္လက္ခံေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကိုရ၏။ အႁပစ္စီရင္ႁခင္းလည္းမခံရဟု ေႁပာပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယံုႂကည္လက္ခံမည့္ သူတိုင္းအတြက္ သံသရာဝË္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေႁမာက္၍ အပါယ္လားရမည့္တံခါးပိတ္ႃပီး ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားႂကရမည္ႁဖစ္သည္။ ေသလြန္ႃပီးမွ ထိုအခြင့္အေရးကို ရယူလိုပါက ေနာက္ကၽသြားလိမ့္မည္။ (ေဟႃဗဲ၊ ၉း၂၇)တြင္ “လူသည္ တစ္ခါတည္းေသ၍ ေနာက္မွတရားစီရင္ႁခင္းကိုခံရမည္” ႁဖစ္ေႂကာင္း သတိေပးထားပါသည္။ ထို႔ေႂကာင့္ ယေန႔အသက္ရွင္စၪ္ အခၽိန္၌ပင္ သင့္အသက္တာအတြက္ အေရးႄကီးဆံုးႁဖစ္သည့္ ထာဝရကာလအာမခံခၽက္ကို ကိုယ္ေတာ့္ထံမွ လက္ခံရယူႁခင္း အားႁဖင့္ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလစိတ္ေအးမႈကို ခံစားႏိုင္ပါမည့္အေႂကာင္း ေမတၲာႏွင့္ သတိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....