Monday, 6 February 2012

ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ျခင္း - အခန္း (၃၃)

(Offering)

ဓမၼေဟာင္းက်မး္၌၀တ္ျပဳရာက်မ္း (Liviticus)သည္ တတိယေျမာက္သည့္က်မး္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔နာ
မည္ေပးရျခငး္သည္ ေလ၀ိလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ယစ္ပုေရာဟိတ္မင္းမ်ားမည္ကဲ့သို႔အမႈေဆာင္ရမည္ကုိေရးသားထား
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤက်မး္ဤအဓိကေတြ႔ရသည့္ေ၀ါဟာရတစ္လံုးမွာ အျပစ္ေျဖျခင္း (Atonement)ျဖစ္
သည္။ (၀တ္ ၁၆း၃၄) ဤ၀တ္ျပဳရာက်မ္းရွိ စကားလံုးတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္ကေမာေရွအားဘီစီ ၁၄၉၀၌ ရက္
ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း မိ္န္႔မွာခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤက်မ္း၌ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ေမာေရွအားမိ္န႔္ေတာ္
မူသည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ေမာေရွအားဆင့္ဆုိသည္မွာ စသည့္ျဖင့္ဤစာပိုဒ္ေပါင္းအႀကိမ္ငါးဆယ္မကေတြ႔ရ
သည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းသံုးခန္းသည္ ေမာေရွအားထာ၀ရသခင္က သိနေတာင္ေပၚ(Mt, Sinai)ဣသေရလ
လူမ်ဳိးမ်ားအားမိန္႔မွာသည့္ပညတ္တရားမ်ားျဖစ္ေပသည္။
တခ်ဳိ႕က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤက်မ္းကိုေမာေရွစီရင္ေရးသားခဲ့သည္မဟုတ္ဟုေျပာဆုိသူလည္း
ရွိသည္။ ေမာေရွေခတ္လြန္ၿပီးေနာက္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကေရးသားၿပီး ေမာေရွကိုအမႊန္းတင္ခ်ီးမြမ္းလုိေသာ
ေၾကာင့္ေမာေရွေရးခဲ့သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ယူဆရျခင္းသည္ ဤက်မ္း၌ရွိေသာတရားေဒသနာ၏အရငး္
အျမစ္၊ ပညတ္တရား၏အေျခခံႏွင့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကိုမသိနားမည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ေမာေရွအ
ခ်ိန္အခါၿပီးေနာက္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔တြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္က သိမ္းယူၿပီး
သားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားက ဤက်မ္းကိုမည္ကဲ့သုိ႔ေရးႏိုင္မည္နည္း။ဤက်မ္းေရးဘုိ႔ထုိ
အခ်ိန္အခါတြင္ အေျခအေနမေပးခဲ့ေပ။
သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကလည္း ၀တ္ျပဳရာက်မ္းကိုေမာေရွေရးခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေမာေရွ
စီရင္ေရးသားျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကလည္းညႊန္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနအရ ၾကည့္
လွ်င္ဤ၀တ္ျပဳရာက်မး္ကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာသူယံုၾကည္သူမ်ားမရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ ဤက်မ္းသည္ ဓမၼ
ေဟာင္းက်မ္း၌၀တ္ျပဳျခငး္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာသာျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ဓမၼဆရာမ်ားကိုးကားရာက်မး္သာျဖစ္သည္
ဟုဆုိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ခံယူလွ်င္လႊဲမွားသြားႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းကိုနားမလည္လွ်င္
ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ကိုလည္းနားမလည္ႏိုင္ေပ။ ၎အျပင္ခရစ္ေတာ္၏ၿပီးေျမာက္ခ့ဲေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုလည္းနားမလည္ႏုိင္ေပ။ ဤ၀တ္ျပဳရာက်မ္းသည္ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ တန္ဘုိးအရွိဆံုး၊ အမြန္ျမတ္ေသာက်မ္း
တစ္က်မ္းျဖစ္သည္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။ ဤက်မ္းရွိယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္
က်င့္စဥ္မ်ားကိုအႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၌လည္းယုဒလူမ်ဳိးမ်ားကဆက္လက္က်င့္သံုးလိမ့္မည္။ ယေန႔အခ်ိန္
တြင္ သူတုိ႔သည္ တုိင္းတပါး၌လွည့္လည္ေနထုိင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျပည့္စံုေအာင္မက်င့္ႏိုင္ၾကေခ်။
၀တ္ျပဳရာက်မ္းတြင္ခ၇စ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည့္အမႈႏွင့္ထာ၀ရဘုရားအား၀တ္ျပဳ
ရာ၌ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ားလိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ပညတ္တရားမ်ား၊ ထိမး္ျမားျခင္းဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးႏွင့္လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲမႈဆိုင္ရာ တရားဥပေဒသမ်ား၊ ၎အျပင္ကၽြန္နဲ႔သခင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊
တရားစီရင္ေရးဆို္င္ရာဥပေဒ၊ အခြန္အတုတ္ဆိုင္ရာဥပေ၊ လူသတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အနားယူရန္ရက္သတၱ
ပတ္ဆိုင္ရာနည္းလမ္းက်င့္စဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနီတိမ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာက်င့္စဥ္မ်ားစသည္တုိ႔ျဖင့္စံု
ေအာင္ေရးသားထားေလသည္။
ဤပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလ၌လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္၀ပ္ေသာေလာက
ကမၻာဖန္တီးလိုလွ်င္ ဤ၀တ္ျပုရာက်မ္းကိုဖတ္ရႈေလ့လာၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚလွ်င္အမွန္တကယ္မိမိအုပ္
ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားအား ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ေလသည္။ ဤက်မ္းတြင္အဓိႏွစ္ပိုင္းခဲြျခားထားေလ
သည္။ ၎မွာ -
(၁) ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ဘုရားခံတိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျခင္း (၀တ္ ၁-၁၆)
(၂) သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္သီးသန္႔ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း
(၀တ္ ၁၇-၂၇) - စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ဤက်မ္း၏အဓိသြန္သင္ခ်က္မွာ - အျပစ္ကိုမည္ကဲ့သုိ႔ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္အႀကီးမားဆံုးပညတ္တရားႏွစ္
ခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းၾကေလာ့ ႏွင့္ စင္ၾကယ္ၾကေလာ့ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အေသြးေတာ္ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရကိုအႀကိမ္
ေပါင္း(၈၇) ႀကိမ္ေရးသားထားသည္။
ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ျခင္းငါးမ်ဳိးရွိသည္။ ၎မွာ -
(၁) မီးရႈိ႕ရာယဇ္ (The Burn Offering)
(၂) ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ရာယဇ္ (The Meat Offering)
(၃) မိႆဟာယယဇ္ (The Peace Offering)
(၄) အျပစ္ေျဖရာယဇ္ (The Sin Offering)
(၅) ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ (The Trespass Offering)
ဤယဇ္ကိုလည္းႏွစ္မ်ဳိးထပ္မံ၍ ခြဲျခားထားေလသည္။ အထက္ပါယဇ္သံုးမ်ဳိးမွာ အေမႊးနံ႔သာရႈိ႕ရာယဇ္ပူ
ေဇာ္ျခငး္ျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးယဇ္ႏွစ္မ်ုဳိးမွာအျပစ္အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၁။ မီးရႈိ႕ကာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း (The Burn Offering)
(၀တ္ ၁း၁-၁၇)
ဤပူေဇာ္ျခင္းကိုပူေဇာ္ေသာသူ၏တတ္ႏုိင္သည္အင္အားကိုလိုက္၍ သံုးမ်ဳိးသံုးစားခဲြျခားထားသည္။
တခ်ဳိ႕တတ္ႏိုင္သူသည ္ႏြားကိုပူေဇာ္၏။ အလယ္အလတ္တတ္ႏိုင္သူသည္ ဆိတ္ကိုပူေဇာ္ရ၏။ ဆင္းရဲသူမ်ား
သည္ ခို(သို႔)ငွက္တစ္ခုခုကိုပူေဇာ္ရ၏။ အေတာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစပူေဇာ္ခံမည့္တိရစာၦန္သည္
သန႔္ရွင္းရသည္။ အေသေကာင္ကိုထိျခင္း၊ အေသေကာင္အသားကိုစားသံုးထားသည့္တိရိစာၦန္မျဖစ္ရ။ ဤယဇ္
ပူေဇာ္ျခငး္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုပုံေဆာင္ထားသျဖင့္ အလြန္သန္႔ရွင္းရေလသည္။ ၎အျပင္ဣသေရလလူမ်ဳိး
မ်ားမစားအပ္ေသာတိရစာၦန္မ်ားကိုမပူေဇာ္ရေပ။
သန႔္ရွင္းေသာတိရစာၦန္(သို႔)အိမ္ေမြးတိရစာၦန္သည္အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးေသာယဇ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ အ
ဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာယဥ္ပါးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိနညး္တူယဇ္ေကာင္သည္ အေသခံသည့္တုိင္ေအာင္
မျငင္းဘဲယဥ္ပါးစြာလိုက္သကဲ့သုိ႔ခရစ္ေတာ္သည္လည္း လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚေသသည့္အခါ ပါးစပ္မဟခဲ့
ေပ။ (ေဟ ၅၃း၇) ဆိတ္အုပ္ႏွင့္ႏြားအုပ္ထဲမွေရြးခ်ယ္ထားေသာယဇ္ေကာင္သည္ အျပစ္အနာဆာကင္းရွင္း
ရေလသည္။ အထီးျဖစ္ရမည္။ အမကုိမသံုးရေခ်။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘု၇ားရွင္မိန္႔မွာသည့္အတုိင္း
တေသြမတိမ္းလိုက္နာရေပသည္။ ဘုရားရွင္သည္သူတုိ႔အားသူတုိ႔အဘုိ႔ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဟုမထင္မွတ္ေစခဲ့
ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သားေတာ္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အျပစ္အနာဆာကင္း၍ ျပည့္စံုေသာယဇ္
ေကာင္ျဖစ္သည္ကိုသိနားလည္ဘုိ႔အလုိေတာ္ရိွေလသည္။
မာလခိပေရာဖက္အခ်ိန္တြင္ ပရိသတ္မ်ားသည္ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါ မ်က္စိကန္းေသာတိရစာၦန္မ်ား၊
ေျခစြံ႕ေသာအေကာင္ႏွင့္အနာရွိေသာအေကာင္မ်ားကိုယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညတ္တရားကိုမလိုက္ဘဲအျပစ္
က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ (မာလ ၁း၈)
ယဇ္ပူေဇာ္လိုေသာသူသည္ ယဇ္ေကာင္ကိုယူေဆာင္လ်က္အျပင္ခန္းမသို႔၀င္လာစဥ္ယဇ္ပုေရာဟိတ္
သည္ ယဇ္ပလႅင္ဘက္သို႔ယဇ္ေကာင္ကုိဆဲြေခၚရေလသည္။ ၎ေနာက္တဲေတာ္တံခါးသို႔မ်က္ႏွာမူလ်က္ေနေစ
ၿပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္သူသည္လက္ကိုဆန႔္တန္းၿပီးယဇ္ေကာင္ေပၚသုိ႔တင္ထားရေလသည္။ ဤသုိ႔ျပဳမူရျခင္းသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ယဇ္ပူေဇာ္သူႏွင့္ယဇ္ေကာင္သည္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုယဇ္ေကာင္ႏွင့္အတူတူေသ
ထိုက္သူျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံျခငး္ျဖစ္ေလသည္။ ၎ေနာက္ယဇ္ေကာင္ကိုယဇ္ပူေဇာ္သူကသတ္ရသည္။ သုိ႔
ေသာ္လည္းခုိ(သို႔) ငွက္တမ်ိဳးမ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကယဇ္ပူေဇာ္သူ(အျပစ္သား)အတြက္လည္ပင္း
လွည့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ရသည္။ ယဇ္ေကာင္သတ္ၿပီးေနာက္အေသြးကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ကယူၿပီး မီးရႈိ႔ရာယဇ္
ပလႅင္အတြက္အသံုးျပဳသည္။ (၀တ္ ၇း၈)အသားကိုလည္းအတံုးလိုက္ခုတ္ထစ္ၿပီး၊ အသဲ၊ အူႏွင့္ေပါင္သား၊
အေတာင္ႏွင့္လက္အသားမ်ားကုိေရျဖင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာရသည္။ ၎ေနာက္ေလ၀ိသားသမီးမ်ား၊
သည္၎အသား၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ဆီဥအားလံုးယူေဆာင္လာၿပီး၊ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ပလႅင္ေပၚ၌တင္ထားရေလသည္။
အသားႏွင့္က်န္သည့္ကလီစာမ်ား ခုတ္ထစ္ရျခင္းသည္ျပည့္စံုျခင္း၏လကၡဏာျဖစ္သည္။
ယဇ္ေကာင္သည္ေက်းငွက္ျဖစ္လွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကေခါင္းကုိလိမ္ျဖတ္ၿပီး အေသြးကိုယဇ္ပလႅင္
နားမွာညွစ္ရသည္။ ၎ေနာက္ယဇ္ေကာင္ကိုမျပတ္ေအာင္ႏွစ္ျခမ္းခဲြ၍ ဇာလုတ္ႏွင့္အၿမီးကိုဆြဲထုတ္ၿပီးျပာရွိ
ေသာေနရာသုိ႔စြန္႔ပစ္ရေလသည္။ အသားကိုယဇ္ပလႅင္ေပၚရွိ ထင္းစေပၚ၌တင္ရေလသည္။
မီးရႈိ႕ရာယဇ္၏ပံုေဆာင္ျခင္းသည္ အဘယ္သုိ႔နည္း။ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္အျပစ္ေျဖရာအတြက္
မဟုတ္ေခ်။ အျပစ္အတြက္သည္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခငး္ရွိေလသည္။ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခငး္သည္ စင္ၾကယ္
ျခင္းႏွင့္အျပစ္တင္ျခင္းကင္းလြတ္ျခငး္အတြက္ပူေဇာ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္သည္။
ရွင္ေပါလုက ေရာမအသင္းေတာ္အား“ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡ
ဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုေသာယဇ္ကိုသင္တို႔သည္ပူေဇာ္၍သင္တုိ႔ျပဳအပ္
ေသာ၀တ္ကုိျပဳရမည့္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဂရုဏာေတာ္ကုိေထာင္ထား၍ သင္တို႔ကိုငါတိုက္တြန္းႏိုး
ေဆာ္၏” ဟုေရးသားထားေလသည္။ (ေရာ ၁၂း၁)
ဘုရားသခင္သည္အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ရန္အလိုရိွေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ဘုရားသခင္က
ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔အားလံုးအား အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ပူေဇာ္ရန္ျပင္ဆင္ထားေလသည္။ အသက္ႀကီးရင့္လာေသာ
အခါမိမိအသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံလွ်င္ မိမိ၌ခြန္အားေလွ်ာ့နဲေသာေၾကာင့္ အားရေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္ေခ်။ သုိ႔
ေသာ္လည္းဤမီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိပံုေဆာင္ျခင္းရွင္ေပါလုအားျဖင့္ သိႏုိင္သည္။ သူက
“ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ရွိေစျခင္း
ငွာ ကိုယ္ကိုကုိယ္ဆက္ကပ္၍ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္၊ ငါတုိ႔အတြက္စြန္႔ေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္ေမတၱာ
တရား၌ က်င္လည္ၾကေလာ့”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ဧဖက္ ၅း၂)
ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသည္မိမိကိုယ္ကိုလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ကၽြႏ္ုပ္
တုိ႔အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔တလံုးတ၀တည္းတကိုယ္တည္းျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ေလ
သည္။ ထိုေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္အေသခံၿပီး ပူေဇာ္ခံခဲ့သည္ဟု၀န္ခံရမည္။ သားေတာ္
ေယရႈဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ေစခိုင္းခ်က္အာလံုးကိုျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားအရာရာ၌စံနမူနာ
ယူေစရန္လည္းထားရစ္ခဲ့ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္အလိုေတာ္အတုိင္းျပည့္စံုစြာေဆာင္
ရြက္သျဖင့္ခမည္းေတာ္ဘုရားကလည္း“ထုိသူသည္ ငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာငါ၏သားေပတည္း”ဟုေကာင္းကင္မွမိန္႔
ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ဣသေရလလူမ်ဴိးမ်ားသည္မိမိအတြက္မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကိုပူေဇာ္ၿပီးေသာ္လည္းတျခားသူတပါးအတြက္
လည္းမီးရႈိ႕ပူေဇာ္ရန္ရွိ္ေသးသည္။ ဤပူေဇာ္ျခငး္သည္လည္း သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္
သည္။ (ထြ ၂၉း၄၂)
မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း၊ မနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္မီးရႈိ႕ပူေဇာ္ရလသည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္
မ်ားသည္ မိမိအ၀တ္ကိုခၽြတ္ၿပီး ယဇ္ပုေရာဟိတ္အ၀တ္၊ ပိတ္ေခ်ာ၀တ္ရံုကို၀တ္ဆင္လ်က္ပူေဇာ္ရေလသည္။
မီးရိႈ႔႕ၿပီးလွ်င္ျပာကိုခတ္ယူၿပီၤးေနာက္၊ ၀တ္ရံုကိုခၽြတ္ကာမိမိအ၀တ္ကို၀တ္ဆင္လ်က္ ပရိသတ္တည္းခိုရာအရပ္
အျပင္ဘက္၌သြန္ခ်ရေလသည္။ ျပန္လာလွ်င္ ျပန္၍ယဇ္ပုေရာဟိတ္၀တ္ရံုကုိ၀တ္ဆင္ၿပီးမီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိပူ
ေဇာ္ရျပန္သည္။ ပူေဇာ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း၌ ဤကဲ့သုိ႔ျပဳမူရေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအၿမဲတမ္း
ပူေဇာ္ေနရျခင္းသည္ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္အၿမဲတမ္းပူေဇာ္ေပးေနခဲ့ျခင္းကိုပံုေဆာင္ေလသည္။
ထုိ႔အတူကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းတသက္မွာတစ္ႀကိမ္သာဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခငး္သည္လံုေလာက္ၿပီဟု မယူဆသင့္
ေပ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းဘုရားအသံုးေတာ္ခံရန္ မိမိအသက္တာကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံရေပမည္။

၂။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ရာယဇ္ (The Meat Offering)
(၀တ္ ၂း၁-၁၆)
ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ရာယဇ္ကိုသံုးမ်ဳိးေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔မွာ -
(၁) မီးဖုိ၌မဖုတ္ရေသာ မုန္႔ညက္
(၂) သံျပားပူႏွင့္လုပ္ေသာမုန္႔ႏွင့္
(၃) အိုးကင္းႏွင့္ေၾကာ္ေသာမုန္႔ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာတြင္ ဆီ၊ ဆားႏွင့္ ေလာဗန္စသည္တို႔ကိုမီးရႈိ႕ပူေဇာ္ရေလသည္။ ၎အထဲတြင္
တေဆးလံုး၀မပါရွိရ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ထုိေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာမွမုန္႔ညက္ယူေဆာင္လာၿပီး၊ ၎မွလက္
တစ္ဆုပ္စာယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ တင္ၿပီး၊ မီးရႈိ႕ပူေဇာ္ရေလသည္။ မီးရႈိ႕ရာပလႅင္ေပၚမွာမုန္႔ညက္တမ်ဳိးတည္း
မပူေဇာ္ရေပ။
က်န္ႁကြင္းေသာေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာသည္အာရုန္၏သားစဥ္ေျမးဆက္အမ်ဳိးအႏြယ္အတြက္ျဖစ္ေပ
သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ရေသာသူမစားရပါ။ ပူေဇာ္သကၠာေပၚသို႔ပ်ားရည္မေလာင္းရ။ တေဆးလည္းမထဲ့ရ။ သံလြင္
ဆီၤသာေလာင္းရေပသည္။ ပါလက္သိနျပည္သူမ်ားသည္ သံလြင္ဆီကိုအၿမဲတမ္းသံးုစြဲလ်က္ရွိေပသည္။
အဓိကစားသံုးေသာဆီတမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္အသက္ေပးေသာသန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလည္းပံု
ေဆာင္ေလသည္။
ဆားသည္ မပုပ္သုိးေသာဓါတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေလာဗန္သည္မီးေပၚရိႈ႕လွ်င္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ထြက္
လာသည္။ ထိုေၾကာင့္မုန္႔ညက္ႏွင့္ေရာၿပီး အေမႊးအႀကိဳင္အန႔ံထြက္ရန္စီမံထားသျဖင့္တျခားပူေဇာ္သကၠာ၌သံုးစြဲ
လ်က္မရွိေပ။ တေဆးသည္မုန္႔ညက္ထဲ၌မပါရွိေစရ။ တေဆးသည္အမ်ားအားျဖင့္အျပစ္ကုိပံုေဆာင္ထားသည္။
ပ်ားရည္လည္းမုန္႔ညက္ေပၚမေလာင္းရ။ ပ်ားရည္သည္ပူလာလွ်င္ အခ်ဥ္ဓါတ္ေျပာင္းသြားႏုိ္င္သည္။
မုန္႔ညက္အားျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဘာကိုပံုေဆာင္ထားပါသနည္း။ မုန႔္ညက္သည္အလြန္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး
အဖုိးတန္သည့္စားစရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မုန္႔ညက္လုပ္သည့္ဂ်ဳံမ်ဳိးေစ့သည္ ေတာ၌သဘာ၀အေလ်ာက္ျမက္ပင္
ကဲ့ေပါက္ေလ့မရွိေခ်။ ေကာင္းမြန္စြာထြန္ယက္ၿပီးမွသာလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ၾကဲရသည့္အပင္ျဖစ္သည္။ လူကႀကိဳးစား
စုိက္ပ်ဳိးေသာအခါ သံလြင္ဆီကဲ့သုိ႔လူအမ်ားသံုးစြဲရသည့္စားစရာျဖစ္လာရေလသည္။ ထိုေၾကာင့္မုန္႔ညက္အား
ျဖင့္ပူေဇာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္းေသာပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဤပူေဇာ္သကၠာသည္ဂ်ဳံေစ့သက္သက္မဟုတ္ေပ။ ၎ဂ်ဳံေစ့ကိုအမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီးနယ္၍ သံျပားေပၚတင္
ကာဖုတ္ရေသာအမႈန္႔ျဖစ္သည္။ ၎အမႈန္႔ကုိယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသုိ႔ပူေဇာ္ရန္အပ္ႏွံေပးရသည္။ ပူေဇာ္ေသာသူ
သည္သူ၌မႈန္႔ညက္ျပဳလုပ္ရန္ကရိယာမရွိလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိ္တထံဂ်ဳံေစ့ကိုယူေဆာင္လာၿပီး၊ မႈန္႔ျဖစ္ေအာင္အ
ဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေပးရသည္။
ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာသည္ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ႏွင့္ အတူပူေဇာ္ရေလသည္။ မီးရႈိ႕ရာယဇ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ကိုယ္ခႏၵာပူေဇာ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ၿပီး ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ျခငး္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသက္၀ိညာဥ္ပူေဇာ္ျခင္းကိုပံု
ေဆာင္ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အားကိုယ္ခႏၶာပူေဇာ္ဆက္ကပ္သည္သာမက အသက္၀ိညာဥ္
ကိုပါ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရေပသည္။ အသံုးေတာ္ခံရန္ေပးဆပ္ရေပမည္။ အသက္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာခြန္အား
ကိုသာမဆိုဘဲ ခႏၶာ၊စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သံုးပါးစလံုး၏ ခြန္အားကိုဆိုလုိသည္။
မႈန္႔ညက္တစ္ဆုပ္ကိုမီးရႈိ႕ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ က်န္ႁကြင္းေသာမႈန္႔အားလံုးသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အတြက္
ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ဧ၀ံေဂလိသာသနာေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့ျခင္းကိုပံုေဆာင္ထား
ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၌ဂ်ဳံေစ့လံုးကဲ့သုိ႔ပံုသက္ေသ၏ျပည့္စံုရာကရာနီေတာင္ကုန္း
ေပၚလက္၀ါးကပ္တုိင္၌ခႏၶာကိုယ္ထုေထာင္းေၾကမြျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဆီ၊ ဆား၊
ႏွင့္ေလာဗန္ေရာေႏွာထားေသာေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကဲ့သုိ႔ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ဤဆီ၊ ဆားႏွင့္ ေလာဗန္အ
ေမႊးအႀကိဳင္သည္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ျပည့္စံုခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႏွင့္ပ်က္စီးယိုယြင္းပုပ္သုိးျခင္းမရွိဘဲ အသက္ရွင္ေစေသာ“အသက္မုန္႔” လူတိုင္းစားသင့္စားအပ္ေသာ အစာျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။


၃။ မိႆဟာယယဇ္ (The Peace Offering)
(၀တ္ ၃း၁-၁၇)

မိႆဟာယယဇ္ကုိအျပစ္အနာအဆာကင္းေသာႏြား၊ သုိးျဖင့္ပူေဇာ္ရၿပီး၊ အထီၤး(သုိ႔)အမတစ္ေကာင္
ေကာင္ကုိေရြးခ်ယ္ရေလသည္။ ပူေဇာ္ေသာသူသည္ တိရစာၦန္ကိုပရိသတ္စည္းေ၀းရာတဲေတာ္အျပင္၀န္းသုိ႔
ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေခါင္းေပၚ၌လက္တင္၍သတ္ၿပီး၊ အေသြးကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ကခံယူၿပီးလွ်င္ယဇ္ပလႅင္အနား
ေလးဘက္၌ ျဖန္းရေလသည္။
ယဇ္ေကာင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခဲြၿပီးေနာက္ အသဲႏွင့္ အူမ်ားကိုဆြဲထုတ္ၿပီး ယဇ္ပလႅင္ေပၚတင္၍ မီးရႈိ႕ေလသည္။
အသားကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပူေဇာ္သူတုိ႔ကစားရေလသည္။ ရင္အုပ္သားကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္သူ႔သားသမီး
မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ လက္ယာဘက္ေပါင္သားကိုထာ၀ရဘုရားသခင္အားခ်ီၤမပူေဇာ္ၿပီး ေနာက္ယဇ္ပုေရာ
ဟိတ္အား ေပးအပ္ရေလသည္။ က်န္သည့္အသားကိုပူေဇာ္ေသာသူအတြက္ျဖစ္ေပသည္။
ဤမိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိသည္။ (၀တ္ ၇း၁၁-၂၁) ပထမအမ်ဳိးသည္ေက်းဇူး
ေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခငး္ဆုိင္ရာယဇ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တမ်ဳိးမွာသစၥာ၀တ္ကုိေျဖလ်က္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္
လန္းစြာပူေဇာ္ရေသာယဇ္ျဖစ္ေပသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမိႆဟာယယဇ္သည္ ပူေဇာ္ေသာေန႔၌ အကုန္အစင္စားၾကရသည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ယဇ္ကိုပူေဇာ္လွ်င္ေနာက္ေန႔မနက္တုိင္ေအာင္ယဇ္ကိုထား
ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္သံုးရက္ထက္ေက်ာ္ေအာင္မသိမ္းဆည္းရ။ သံုးရက္ေက်ာ္လွ်င္စပ္လာသျဖင့္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး
ပစ္ရမည္။
ယဇ္ပူေဇာ္သူသည္ က်န္ႁကြင္းေသာအသားကိုသံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွစားသံုးလွ်င္သူယဇ္ပူေဇာ္
ေသာသကၠာကိုထာ၀ရဘုရားလက္မခံေပ။ ထုိအသားကိုတျခားတန္ဆာပလာမ်ားေရာေႏွာ၍ စားသံးုလွ်င္
ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္သည့္အျပစ္မ်ားၿငိစြန္းသျဖင့္အျပစ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထုိ
အသားသည္မသန႔္ရွင္းေသာအရာႏွင့္ ထိေနလွ်င္မစားရ။ စားေသာသူသည္ဧကန္အမွန္ေသရလိမ့္မည္။
ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူသည္ တစ္ဦးတည္းမစားရ။ အိမ္သူအိမ္သားအားလံုး၊ ကၽြန္မိန္းမေယာက်္ားမ်ား၊ ကိုယ္
ပုိင္လုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္ေသာေလ၀ိအမ်ဳိးမ်ားကိုေခၚ၍ အတူတကြ ရႊင္လန္းစြာစားၾကရမည္။ (တရား ၁၂း
၅-၁၂) စားေသာက္ေသာအခါ ယဇ္ပလႅင္မ်ားရွိရာ တဲေတာ္၏အျပင္ခန္း၌ စားေသာက္ၾကရသည္။
ဤမိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ပူေဇာ္သူအား မိႆဟာယဖြဲ႔၍လူ႔
ဇာတိခံယူကာ ႁကြျမန္းလာခဲ့ရသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အသားသည္ စားစရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုဆုိ
သည္။ (ေယာ ၆း၅၃၊ မ ၂၆း၂၆-၂၉)
မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သခင္ဘုရား၏ညစာစားပြဲအားျဖင့္ ျပည့္စံုခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ယံုၾကည့္ျခငး္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏အသားကိုစား၊ အေသြးကိုေသာက္ရေသာေၾကာင့္၊ မိႆ
ဟာယယဇ္၏အမွန္တကယ္ျပည့္စံုျခင္းကုိလက္ေတြ႔ခံစားၾကရေလသည္။

၄။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ (The Sin Offering)
(၀တ္ ၄း၁-၃၅)

အထက္ပါယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသံုးမ်ုဳိးသည္ မီးရႈိ႕ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္ျဖစ္သည္။ ဤယဇ္
မ်ားသည္ေမႊးႀကိဳင္ဘုိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ေပၚတင္၍မီးရႈိ႕ရေသာယဇ္ျဖစ္သည္။ ဤယဇ္မ်ားသည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္
ႏွင့္ဒုစရုိက္ေျဖရာယဇ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုအျပစ္ေျဖရာယဇ္ဟူ၍လည္းေခၚႏို္င္သည္။ ဤယဇ္ႏွစ္မ်ဳိး
သည္တျခားယဇ္မ်ားႏွင့္မတူညီေခ်။ ဤႏွစ္မ်ဳိးသည္အျပစ္အတြက္ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ေမႊးႀကိဳင္ေသာမုန္႔မရွိ
ေခ်။
အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ပြဲကိုတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္မိမိကိုယ္တုိင္
အျပစ္ေျဖ၇ာယဇ္အရင္ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ပရိသတ္အားလံုးအတြက္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကိုပူေဇာ္ရေလသည္။
ထိုေၾကာင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကိုတစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ တစ္ႀကိမ္သာပူေဇာ္ရေလသည္။
ဤပူေဇာ္သကၠာကိုဆီဘိသိက္ခံရေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ရွင္ဘုရင္မ်ားအတြက္ ေသာ္၎၊ ျပည္သူ
မ်ားအားလံုးႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ေသာ္၎၊ ပူေဇာ္ေပးရေလသည္။ ပူေဇာ္သကၠာသည္အျပစ္
အနာကင္းရွင္းရမည္၊ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာတဲေတာ္၌ ထာ၀ရဘုရားေနေရွ႔တြင္ ယဇ္ေကာင္ကိုသတ္ရေလ
သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ႏြားထီးတစ္ေကာင္ကိုေခၚလာၿပီး၊ ႏြားေခါင္းေပၚတြင္ လက္တင္ၿပီးေနာက္သတ္ရသည္။
ပရိသတ္အျပစ္အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္လွ်င္ပရိသတ္လူႀကီးမ်ားကႏြားထီးတေကာင္ကိုဆြဲေခၚၿပီးလွ်င္ယဇ္
ေကာင္၏ဦးေခါင္းေပၚတြင္လက္ကိုတင္ၿပီး ေနာက္သတ္ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းမ်ားအျပစ္အတြက္ ပူေဇာ္လို
လွ်င္ဆိတ္မတစ္ေကာင္ယူုူေဆာင္ၿပီး ေခါင္းေပၚ၌လက္တင္လ်က္သတ္ရေလသည္။
ဤယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းေလးမ်ဳိး၌ အေသြးကိုအသံုးျပဳ၍ပူေဇာ္ျခင္းသာကြဲျပားျခားနားေလသည္။ ယဇ္ပုေရာ
ဟိတ္ႏွင့္ ပရိသတ္အတြက္ယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ အေသြးကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ကတဲေတာ္ရွိသန္႔ရွင္းရာအခန္းသုိ႔ယူ
ေဆာင္လာၿပီး လက္ညိဳးျဖင့္ေသြးျဖင့္ေသြးထဲနစ္၍ ယဇ္ပလႅင္နံေဘးထရံ၌ခုႏွစ္ႀကိမ္ျဖန္းၿပီးေနာက္ေသြးအနည္း
ငယ္ကိုယူကာ ပလႅင္ေရွ႕နား၌သုတ္လိမ္း၍က်န္ေသာေသြးကိုပလႅင္ေလးဘက္၌ သြန္းေလာင္းရေလသည္။
ဘုရင္မင္းမ်ားႏွႈ့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္လိုလွ်င္ အေသြးကိုတဲေတာ္အထဲသုိ႔ယူ
ေဆာင္လာၿပီး ေသြးတခ်ဳိ႕ကိုယဇ္ပလႅင္ထိပ္၌သုတ္လိမ္းၿပီး က်န္တခ်ဳိ႕ကိုယဇ္ပလႅင္ေဘးဘက္၌သြန္းေလာင္း
ရေလသည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ပရိသတ္အတြက္ပူေဇာ္သကၠာသည္အေရခြံခြာၿပီး၊ ဆီဥႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို
ဖံုးေသာဆီ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လံုး၊ အသည္းတုိ႕ကုိယဇ္ပလႅင္ေပၚတင္၍မီးရႈိ႕ရေလသည္။ က်န္ေသာအရခံြ၊ ဦး
ေခါငး္ႏွင့္ ေပါင္သား၊ အသားမွန္သမွ်တုိ႕ကုိအျပင္သုိ႔ေဆာင္ၿပီး တဲအျပင္ဘက္သန႔္ရွင္းရာေနရာတေနရာ၌
မီးရႈိ႕ပစ္ရေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင္မ်ားႏွင့္တုိင္းျပည္သားအတြက္ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သည့္ ဆီဥအားလံုးကိုပလႅင္ေပၚ
မွာမီးရႈိ႕ၿပီး၊ က်န္သည့္ အသားမ်ားကုိအျပင္သုိ႔ မထုတ္ေဆာင္ဘဲနဲ႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္ရွိရာအခန္း၌ခ်က္စားၾကရ
သည္။ ယဇ္ေကာင္၏အသားသည္ သန္႔ရွင္းေသာအသားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္အ၀တ္အစားႏွင့္ထိကပ္ခဲ့လွ်င္
သန္႔ရွင္းရာအခန္း၌သာေဆးေၾကာသန္႔စင္ရေလသည္။ ယဇ္ေကာင္အသားကိုေျမႀကီးျဖင့္ခ်က္လွ်င္ခ်က္ၿပီး
ေနာက္ေျမအုိးကိုထုေခ်ဖ်က္ဆီးပစ္ရေလသည္။ ေၾကးအုိးျဖင့္ခ်က္လွ်င္သန္႔ရွင္းေျပာင္လက္ေအာင္တုိက္ခၽြတ္
ေဆးေၾကာရေလသည္။ (၀တ္ ၆း၂၄-၂၉)
အျပစ္ေျဖရာယဇ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွတ္သားစရာႏွစ္မ်ဳိးေတြ႔ရသည္။ အေသြးကိုတဲေတာ္ထဲသုိ႔
ယုူေဆာင္လာၿပီး နံရံ၌ ပက္ျဖန္းကာ အသားကိုတဲအျပင္ဘက္တေနရာသုိ႔ထုတ္ေဆာင္သြားရေလသည္။
ဤအရာသည္ ဆင္ျခင္ဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။
ထိုနညး္တူစြာ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ ယဇ္ေကာင္ကဲ့သို႕ၿမိဳ႕အျပင္
ဘက္ရွိရာကရာနီေတာင္ကုန္းဦးေခါငး္ခဲြအရပ္၌အေသခံခဲ့ေလသည္။ သူ၏အေသြးေတာ္ကုိခမည္းေတာ္ဘုရား
၏ပလႅင္သုိ႔ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္သြန္းေလာင္းခဲ့ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ၿမိဳ႕အျပင္
၌အေသခံခဲ့ေလသည္။

၅။ ဒုစရိုက္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ (The Trespass Offering)
(၀တ္ ၅း၁-၆း၇) အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ဘုရားသခင္အားျပစ္မွားသည့္အျပစ္အားခြင့္လႊတ္ျခငး္တရားရရွိေစရန္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္လူလူခ်င္းျပစ္မွားသည့္အျပစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း
ေသာတန္ဆာမ်ားအားမေထမဲ့ျမင္ျပစ္မွားသည့္ဒုစရုိက္အျပစ္အတြက္ခြင့္လႊတ္ျခငး္ရရန္ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္
ျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ဦးသည္သိလ်က္ႏွင့္ ျငင္းဆန္သည့္အျပစ္၊ မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္ေသာအရာကိုထိျခင္းအျပစ္၊ ဘုရား၏တန္ဆာပစၥည္းမ်ားအားျပစ္မွားသည့္အျပစ္၊ သူတစ္ပါးအားလိမ္ညာျခငး္အျပစ္၊ ပို္င္ရွင္အခြင့္မရွိဘဲယူ
သံုးျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခငး္စသည့္အျပစ္မ်ားအတြက္ခြင့္လြတ္ျခင္းရရန္ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ရေလသည္။ ဤအရာ
အားလံုးသည္ အျပစ္ျဖစ္၍ယဇ္ပူေဇာ္ရေလသည္။
ဒုစရုိက္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကိုမိမိတတ္ႏိုင္သ့္အေလ်ာက္သံုးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္တမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေရြးယူ၍
ပူေဇာ္ရေလသည္။ ဤယဇ္အတြက္ဆိတ္မတစ္ေကာင္(သို႔)ခုိႏွစ္ေကာင္(သို႔)ခ်ဳိးငွက္ႏွစ္ေကာင္ေရြးယူ၍ပူ
ေဇာ္ရေလသည္။ တိရစာၦ္န္မ်ားမတတ္ႏိုင္လွ်င္မုန္႔္သက္တၾသ၏ဆယ္ပံုတစ္ပံုကိုယူ၍ပူေဇာ္ရေလသည္။ ခို
(သို႔) ခ်ဳိးကေလးတစ္ေကာင္သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္အတြက္ပူေဇာ္ၿပီး၊ တစ္ေကာင္သည္မီးရႈိ႕ရာယဇ္အတြက္
ဖယ္ထားရေလသည္။ မုန္႔ညက္အေပၚ၌လည္းဆီမေလာင္းရ။ ေလာဗန္မုန္႔ရာမတင္ရ။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကထာ၀ရဘုရား၏သီးသန္႔စင္ၾကယ္ေစေသာအရာကိုထိ၍အျပစ္ရွိလွ်င္(သုိ႔)
ပိုင္ရွင္မသိဘဲဥစၥာပစၥည္းယူမိ ခိုးယူမိ၍ ျပန္ေပးဆပ္လုိလွ်င္ ငါးဆျပန္ေလ်ာ္ေပးရေလသည္။ သူတပါးအား
မေထမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ျပစ္မွားျခငး္ထိခိုက္နစ္နာေစ၍ျပစ္မွားျခင္းႏွင့္ သူ႔ဥစၥာကိုဖ်က္ဆီးေစ၍ျပစမွားမိလွ်င္ဒုစရုိက္အ
ျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခငး္ရရန္ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္ဤယဇ္ပူေဇာ္သကၠာကိုပူေဇာ္ဆက္ကပ္ရေလသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....