Monday, 6 February 2012

ပိရမစ္ႀကီးမွေခတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ား - အခန္း (၃၄)

(Dispensational Teaching of The Great Pyramid)

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္ရုိၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာဆို္င္လ်က္တည္ရွိေသာကမၻာ့အ့့ဘြယ္ရာခုႏွစ္ပါးမွတစ္ပါးျဖစ္
သည့္ပိရမစ္ႀကီးသည္ ႏိုင္းျမစ္ေပၚရွိေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မက္ဖီးစ္(Memphis)အေနာက္ဘက္တြင္ယေန႔ထက္တိုင္ရွိ
ေလသည္။ တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ်ေသာ ပိရမစ္မ်ား၌ အႀကီးဆံုးႏွင့္စံနမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤပိရမစ္ႀကီးသည္
ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္းမ်ား၏ ဂူသခ်ဳႋင္းအျဖစ္ရည္ရြယ္၍မတည္ေဆာက္ထားဘဲအနႏၱတန္ခုိးရွင္ေကာင္းကင္ဘံုမွ
ဖန္ဆင္းရွင္၏ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္။ ေရွးေခတ္ပိသုကာပညာ
ရွင္မ်ားက နကၡတေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤပညာတုိ႔ပူးေပါင္း၍ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။
ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ အစပိုင္းတါင္ ေခ်ာေမာလွပသည့္ႏွမ္းဖတ္ေက်ာ္ကေခ်ာမ်ားျဖစ္တည္ေဆာက္ထား
ၿပီးအေပၚယံ၌အေခ်ာသပ္မြမ္းမံထားသျဖင့္ ထိပ္အထိဘယ္သူမွ်မတက္ႏိုင္ေခ်။ အထက္ေကာင္းကင္ဘံုမွ သံုး
ေျမာင့္တံုးတတံုးက်ထားသည့္သ႑ာန္အလြန္တူညီသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေျခဖ်ားသာသာေလာက္က်ယ္ေသာ
လမ္္းတစ္လမ္းျဖင့္အေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာထိပ္ဆံုးမွေက်ာက္တစ္လံုးလည္းေပ်ာက္
ဆံုးေနေလသည္။ ေအဒီ ၈၂၅ ခုႏွစ္အထိ ဤပိရမစ္ကိုဘာေၾကာင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းအဘယ္သူမွ်မသိ
ေခ်။ ထုိေၾကာင့္မသိႏိုင္ေသာအရာတစ္ခု(A Mystery)ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္တစ္လံုးျဖင့္၀င္ေပါက္ကိုလည္းတိက်
စြာပိတ္ထားသျဖင့္ မည္သူပိတ္ခဲ့ေၾကာင္းမသိႏုိင္ေခ်။
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အလီမာေမာ္(A Li Mamoun)ဆိုသူသည္ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ေနထုိင္၍ပိရမစ္ႀကီးထဲတြင္ရ
တနာသုိက္ရွိသည္ဟု ၾကားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ၾကားၿပီးေနာက္အထဲသို႔၀င္ေရာက္စူးစမ္းရန္စိတ္ဆံုးျဖတ္လို္က္သည္။
၎ေနာက္အလီႏွင့္အဖြဲ႔သည္ေျမာက္ဘက္၌ရွိသည္ဟုထပ္မံၾကားရသျဖင့္ ၀င္ေပါက္မွ၀င္ေရာက္ၿပီးေျမာက္
ဘက္သုိ႔တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္းရတနာသိုက္ရွာမေတြ႔ေခ်။ ၎လမ္းေၾကာင္းသည္ အလယ္မွ ၂၄ေပကြာရွိအ၀င္
ေပါက္ျဖစ္လာၿပီး၊ ၎မွေအာက္သုိ႔ေပတစ္ရာတုိင္ေအာက္တူးေသာ္လည္းရတနာသုိက္ရွာမေတြ႔ေခ်။ ပိရမစ္အ
တြင္း၌လည္းေက်ာက္မာျဖင့္သာတည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ အဖြဲ႔သားမ်ားသည္အလြန္ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာတူးေဖာ္ရ
ေလသည္။ ဤသုိ႔ပင္ပန္း၍စိတ္ဓါတ္အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းေနစဥ္အတြင္းပိုင္းမွေက်ာက္ႀကီးတစ္လံုးလိမ့္က်သံ
ရသျဖင့္ ျပန္အားတက္လာခဲ့သည္။ မၾကာမွီ အတြင္းလမ္းတစ္လမ္းသုိ႔ေပါက္ေရာက္ၿပီးသံုးေျမာင့္တံုးသ႑ာန္အ
ေပၚမွဆဲြခ်ိတ္ထားသည့္ အျပားတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎အတိုင္းဆက္လက္တူးေဖာ္ေသာအခါ ပိရမစ္အလယ္
ရွိအခန္းက်ယ္ႀကီးတစ္ခုသုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ အခန္းက်ယ္ႀကီးတြင္ရတနာထည့္သည့္ေသတၱာကိုေတြ႔ရေသာ္
လည္း ရတနာမရွိေခ်။ ပရိေဘာဂတစ္ခုမွမရွိေခ်။ ဤပိရမစ္သည္သခ်ဳႋင္းဂူျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံအေထာက္
အထားတစ္ခုမွမေတြ႔ရေခ်။ ထိုေၾကာင့္အလီမန္ေမာ္တစ္ေယာက္မူလရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။
ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ ေနာက္ထပ္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမည္သည့္ပိရမစ္ႏွင့္လည္းမတူဘဲသီးသန္႔ထူးျခားစြာ
တည္ရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္၌ စေကာ့တလန္မွ နကၡတေဗဒပညာရွင္ပါေမာကၡပီဆာစမစ္ႏွင့္ ဇနီးသည္ပိ၇
မစ္အနီး၌စခန္းခ်ေနထုိင္ၿပီး၊ အတြင္းအျပင္အရွည္အလ်ားကိုတုိင္းတာခဲ့သည္။ ဤပိရမစ္သည္ေျမာက္လတၱီ
တြဒ္ ၃၀ဒီဂရီ၌တည္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ပိရမစ္၏သံုးေျမာင့္ေထာင့္သည္ စက္၀ိုင္းအ၀န္း၌က်ေရာက္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။ ပိရမစ္၏အက်ယ္အ၀န္းသည္၁၃ဧကရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၏ေလးၿမိဳ႕ခန္႔က်ယ္၀န္းေၾကာင္းေတြ႔
ရွိရသည္။ ၎အျပင္ ဤကမၻာေျမႀကီး၏အလယ္ဗဟုိ၌တည္ရွိေၾကာင္းထူးဆန္းစြာေတြ႔ရသည္။

ပိရမစ္ႀကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္
ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ မာေက်ာခိုင္ခန္႔ေသာ ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေအာက္
ေျခအဆင့္ေဒါင့္ခံေက်ာက္ (Cormerstone) X-သည္ ၈လက္မအနက္ထြင္းၿပီး ေနရာတက်တည္ေဆာက္
ထားသည္။ ကုဗပံုအတိုင္းအတာသ္ညေဟၿဗဲဘာသာ၏အတိုင္းအတာအရ ၂၅.၀၂၅လက္မရွိသည္။ တဘက္စီ၏ေအာက္ေျခအတိုင္းအတာသည္ ၃၆၅.၂၄၂၂ ေတာင္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ရက္ေပါင္း ၃၆၅.၂၄၂၂ ရက္ရွိၿပီးေလးႏွစ္လွ်င္တစ္ရက္တိုးလာသည္ကိုအံ့ၾသဘြယ္ရာေတြ႔ရသည္။ ဤပိရမစ္ဟအျမင့္မွာ ၂၃၂.၅၂ ကုဗ
အတိုင္းအတာ(အေတာင္)ရွိေလသည္။ ပံု “B”ကိုၾကည့္ပါ။
ဤပိရမစ္သည္သံးုေထာင္ပံုျဖစ္၍ ေထာင့္မွန္မ်ဥ္းႏွင့္မ်ဥ္းေစာင္းတုိ႔၏အခ်ဳိးသည္ တစ္ဆယ္ႏွင့္ ကိုး
ျဖစ္သည္။ ပိဝ
အေလာင္းျမွဳပ္ႏွံရန္အေခါင္းလည္း�0�ည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ၉ေပျမင့္တက္လာသည္။
ပိရမစ္အျမင့္အတိုင္းတက္ေသာအတိုင္းအတာႏွင့္ ကိုးဆတိုးျဖင့္ ရေသာကိန္းတုိ႔ေပါင္းလွ်င္ ၉၁,၈၄၀,၀၀၀အ
တိုင္းအတာကိန္းတစ္ခုရသည္။ ၎သည္ကမၻာႏွင့္ေနအကြာအေ၀းကိုေဖာ္ျပေသာမိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းထုူးဆန္းစြာ
ေတြ႔ရသည္။
သကၠရာဇ္ႏွစ္အခ်ိန္ကိုတြက္ခ်က္ေသာအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ရွိသည္။ ၾကယ္မ်ားကိုအေျခခံတြက္ခ်က္ရေသာ အဖြဲ႔
(Sidereal) ႏွင့္ဥတုရာသီကိုအေျခခံ၍တြက္ခ်က္ေသာအဖြဲ႔(Equinjactical) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုသူႏွစ္ဖြဲ႔တို႔သည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္စကၠန္႔ငါးဆယ္စီျခားနား၍တြက္ခ်က္သည္။ သုိ႔ေသာ္ႏွစ္ေပါငး္ ၂၅၈၂၇ ႏွစ္သို႔ေရာက္လွ်င္သူ
တုိ႔ႏွစ္ဖြဲ႔၏တြက္ခ်က္သည္လံုး၀တူညီသြားရသည္။ ထုိေၾကာင့္ ၂၅၈၂၇ႏွစ္သည္ စက္၀ိုင္းတစ္ခုပမာျဖစ္သည္။
ပိရမစ္၏ေအာက္ေျခေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏အလ်ားသည္လည္း ၂၅၈၂၇လက္မရွိေလသည္။
၁၈၃၅ခုႏွစ္၌ေယာဟန္ဟန္းခ်ီးလ္(John Herschel)သည္ပိရမစ္ေအာက္ေျခသို႔ဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း
(BB) သည္ဓူ၀ံၾကယ္ကိုညႊန္းလွ်က္ရွိသည္ဟုယူဆသျဖင့္တြက္ခ်က္ေသာအခါ ယင္းသည္ နဂါးေငြ႔တန္းစုအား
တည့္တည့္ညႊန္းေနေၾကာင္းအံ့ၾသဘြယ္ရာေတြ႔ရသည္။ ဤနဂါးေငြ႔တန္းၾကယ္စုႀကီးသည္(BC)၂၁၇၀ခုႏွစ္မွေပၚ
လာသည့္ၾကယ္စုျဖစ္သည္။ ၎ကို(Alpha Dracoins)ဟုေခၚသည္။ ေရွးေဟာင္းလူမ်ားသည္ ေနသည္မေရြ
လ်ားဘဲၾကယ္စုမ်ားကသာေနကိုပတ္သည့္ဟုယူဆသည္။ သို႔ေသာ္ေနေရာင္ခ်ည္ထြန္းေရာက္သည့္ေဒသရွိ
ၾကယ္နကၡတာရာအားလံုးသည္ေနကုိဗဟုိျပဳ၌လွည့္ေနေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိသည္။ က်န္သည့္ၾကယ္မ်ားစြာရွိ
ေသးသည္။ ထုိၾကယ္စုမ်ားအသီးသီးလည္္ပတ္သည့္ဗဟုိခ်က္လည္းရွိေသးသည္။ ထုိဗဟုိျပဳသည့္ၿဂိဳလ္တစ္ခုမွာ
“Alcyone”ျဖစ္သည္။
ဘီစီ ၂၁၇၀ ခုႏွစ္၌ပိရမစ္၏ထိပ္သည္ ထုိၾကယ္ကုိတည့္တည့္မတ္မတ္ညႊန္းသည္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္း
ၾကာမွလည္း နဂါးေငြ႔တန္းၾကယ္စုသည္ ပိရမစ္ေအာက္အတြင္းသုိ႔ဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း(BB)ႏွင့္တတန္း
တည္းက်ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိပ္ခၽြန္သည္ “Alcyone”ၾကယ္ကိုညႊန္းလိမ့္မည္။ ဤပိရမစ္သည္ ဘီစီ၂၁၇၀ ခုႏွစ္
၌တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထုိႏွစ္တြင္ပိရမစ္ထိပ္သည္ အေနာက္ဘက္သို႔အနဲငယ္ေစာင္းေနခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အလီမန္ေမာ္၏လုပ္သားမ်ားသည္ေျမာက္ဘက္သို႔တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္းမည္သည့္ရတနာမွ်မ
ေတြ႔ရွိခဲ့ေပ။
ပိရမစ္ႀကီး၏အလယ္ေပါက္ေအာက္တည့္တည့္(BB)အတိုင္းဆင္းသြား၍အလယ္တည့္တည့္သုိ႔
ေ၇ာက္လွ်င္အခန္းက်ယ္ႀကီးတစ္ခန္း(H) သို႔ေရာက္ေလသည္။ ၎အခန္းသည္မာေက်ာေသာေက်ာက္မ်ား
ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ ပိရမစ္ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ေပ ၁၀၀ခန္႔အနက္တြင္ေတြ႔ရသည္။ ေအာက္အခန္းသို႔
ေပါက္သည့္အလယ္ေပါက္လမ္းေလးေပျမင့္၍ သံုးေပခဲြက်ယ္သည္။
ပိရမစ္ေအာက္လမ္းအကြာ ၉၈၅ လက္မမွစ၍ အေပၚလမ္း (D) အတိုင္းသြားလွ်င္၁၅၄၂လက္မအကြာ
မွစ၍ ၁၈၈၅လက္မအရွည္ရွိေသာ အခန္းျပခန္းတစ္ခုစီသို႔ဦးတည္ေရာက္ေလသည္။ ၎အခန္းသည္၂၈ေပျမင့္
၍ ၆ေပ က်ယ္ၿပီး အေပၚပိုင္း၌က်ဥ္းသြားသ္ည။ အခန္း၀မွသံုးေပအကြာတြင္ ေရတြင္း(W)တစ္ခုရွိသည္။ ၎ေရ
တြင္းသည္ႀကီးမားေသာဂူပံုသ႑ာန္အျဖစ္ (S)ကိုျဖတ္၍အနက္ဆံုးအတြင္းခန္း(H)သုိ႔တဆက္တည္းေပါက္
ေရာက္ေလသည္။
ဤေရတြင္း၏အေပၚေပါက္၀မွ ေျမညီအတိုင္းလမ္းေပါက္တစ္ခုရွိၿပီး ၎သည္ အခန္း(Q)သို႔ေရာက္
ရွိသြားသည္။ ၎သည္ ဘုရင္မ၏အခန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အခန္းသည္ ၂၀၅လက္မက်ယ္၍၂၂၆လက္
မရွည္ၿပီး မ်က္ႏွာက်က္မွာလည္းသံုးနားေထာင့္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။ မ်ဥ္းမတ္အတိုင္းအရပိရမစ္အ
လယ္ဗဟုိမ်ဥ္းေပၚ၌က်ေရာက္သည္။
ျပခန္း၏ထိပ္ပိုငး္၌၃ေပျမင့္ေသာအထစ္ရွိၿပီး (T)အတိုင္းခန္းမႀကီးေဆာင္(M)သို႔၎၊ (M)မွတဆင့္လမ္း
အတိုင္း(P)သို႔၎ ၎မွတဆင့္အခန္းႀကီး(K)သို႔ေရာက္ေလသည္။ ၎သည္ ဘုရင္၏အခန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိ၇
သည္။ ၎ဘုရင္အခန္းသည္ေခ်ာေမာေသာႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ ၄၁၂လက္
မရွည္၍၂၀၆လက္မက်ယ္၀န္းေလသည္။ အျမင့္မွာ ၂၃၀လက္မျမင့္ေလသည္။ ၎အခန္း၌ရတနာေသတၱာကို
သာေတြ႔ရွိရေလသည္။ (C) ေသတၱာအေပၚ၌မည္သည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာစာမ်ားမရွိေပ။ ဤေသတၱသည္
အေလာင္းျမွဳပ္ႏွံရန္အေခါင္းလည္းမဟုတ္ေခ်။

ဤအခန္းသုိ႔ေလ၀င္ေလထြက္ရွိေစရန္အေပါက္ႏွစ္ေပါက္(VV)ရွိေလသည္။ အတြင္း၌လည္းတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးသာ
အပူခ်ိန္ ၆၈ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ရွိေလသည္။ ဤဘုရင္အခန္းႀကီးကိုႀကီးမားေသာ ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္တံုးႀကီးကိုးလံုး
ျဖင့္ နံရံ၌ကာရံထားသည္။ အေပၚေခါင္မိုး၌အေပါက္ငါးေပါက္ရွိသည္။ (G)၎အေပါက္ကိုေက်ာက္ႀကီးမ်ား
ျဖင့္ ကာထားသည္။ ဤအခန္းသည္ေက်ာက္ထြင္းသမားမ်ားက လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်ာက္အ
ေကာင္းစားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ ဘုရင္မ၏အခန္းသည္ ေက်ာက္လႊာ၂၅လႊာမအဆင့္တြင္
တည္ေဆာက္ၿပီး ဘုရင္၏အခန္းသည္အလႊာေပါင္း၅၀လႊာအဆင့္တြင္တည္ေဆာက္ထားေလသည္။
ဤပိရမစ္ႀကီးထဲ၌ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္ မည္သည့္အက်ဳိးရရွိပါသနည္း။ ဘာရည္၇ြယ္ခ်က္
ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသနည္း။ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ၾကယ္နကၡတပညာႏွင့္ေခတ္ကာလကိုတြက္ခ်က္ႏိုင္
ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္တျခားပိရမစ္မ်ားႏွင့္မတူတမူထူးျခားေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤပိရမစ္ႀကီး၌အမွတ္အသားပစၥည္းမ်ားမရွိသျဖင့္ လက္စမသတ္ေသးေသာဗိသုကာလက္
ရာတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယူ၍မ၇ပါ။ အေပၚပိုင္းတြင္ အလွအပမ်ားခ်ယ္သၿပီးစီး၍ လံုး၀အေခ်ာသပ္ထား
ေၾကာငး္ေတြ႔ရသည္။ အေပၚသို႔မတက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္တံခါးလည္းအလံုပိတ္ထားသည္။ ဤပိရမစ္ၾကီးသည္
သခ်ာၤႏွင့္နကၡတေဗဒတုိ႔၏ အေကာင္အထည္ကိုေပၚလြင္ေစရန္သာမက ကမၻာ့ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ က်မး္စာ၏သေဘာကို
ေဖၚေဆာင္၍တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သေလာ။
ေဟရွာယ ၁၉း၁၉-၂၀ ၌မွတ္သားစရာေကာင္းေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကိုယေန႔က်မ္းစာေလ့လာေ၀
ဖန္သူအမ်ားစုက လစ္လွ်ဳရႈထားၾကသည္။ ဤက်မ္း၌ -
“ထုိကာလ၌အဲဂုတၱဳ(အီဂ်စ္ျပည္)အလယ္တြင္ထာ၀ရဘုရားကိုပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ရွိလိမ့္မည္။ ထုိမွတ္
တိုင္သည္အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာ၀ရဘုရား၏သက္ေသ
လည္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု”ေရးသားထားေလသည္။
ဤက်မ္းေရးသည့္အခ်ိန္၌ ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္မျပည့္စံုလာေသး။ “ထုိကာလ”ဤစကားလံုးသည္
ဤအပိုဒ္၌သံုးႀကိမ္ေတြ႔ရသည္။ (အပိုဒ္ငယ္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄)၎သည္ သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္ကိုဆိုလုိၿပီးအနာ
ဂါတ္ကာလတြင္ရွိေနေသးသည္။
ပေရာဖက္ျပဳခ်က္၌ထိုကာလတြင္ အီဂ်စ္ျပည္အလယ္၌ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ မွတ္တုိင္ရွိလိမ့္မည္။ ထုိမွတ္တိုင္
သည္အီဂ်စ္ျပည္၌နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္မွတ္တိုင္သည္ႏွစ္မ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ တမ်ဳိးတည္းကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယဇ္ပလႅင္(Alter) သည္ေဟၿဗဲဘာသာ၌“ဘုရား၏ျခေသၤ့”The Lion of God ကိုဆိုလုိၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရွိျခေသၤ့ကိုယ္ႏွင့္ လူဦးေခါင္းရွိမႏုႆီဟ (Sphinx)ပံုရုပ္တုကိုဆိုလုိႏိုင္သည္။ ၎
ရုပ္တုသည္ပိရမစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ တျခားပိရမစ္မ်ားထက္သာ၍ႀကီးမားေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ သူ၏ပံုစံသ႑ာန္
သည္လည္း မွတ္တိုင္(Pillar)၏သ႑ာန္ႏွင့္တူညီသည္။
ဤပိရမစ္ႀကီး၏ေနရာသည္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္မွတ္တိုင္တည္ရွိရာ ေနရာႏွင့္ တေနရာတည္းက်ေရာက္
သည္။ အဲဂုတၱဳျပည္အလယ္ႏွင့္ ျပည္စြန္းနားဟုဆိုထားသည္။ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္၌အေမရိကန္မွပါေမာကၡ
(H.Mitchell) သည္ စူးအက္တူးေျမာင္း (Suez Canal)၏အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာပံုကိုအစီရင္ခံရန္အစိုး၇က
ေစလႊတ္ေလသည္။ သူသည္ ႏို္င္းျမစ္၀န္းေဒသတစ္ခုလံုးႏွင့္ ကမ္းေျခအားလံုးပါ၀င္ေသာပံုကိုေရးဆြဲၿပီး
အေရးႀကီးေသာေနရာမ်ားကိုမွတ္တမ္းရာတြင္ ပိရမစ္ႀကီးသည္ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ဆဲြသည့္ စက္၀ုိင္း၏
အလယ္ဗဟုိ၌တည္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ (ပံု - D ကိုၾကည့္ပါ)ထိုေၾကာင့္သူသည္ က်မ္းခ်က္ကိုးကား
ခ်က္မပါဘဲဤပိရမစ္ႀကီးသည္အီဂ်စ္ျပည္အလယ္၌၎၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအီဂ်စ္၏ျပည္စြန္းအနား
တြင္၎တည္ရွိေနေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ေဟရွာယပေရာဖက္ျပဳခ်က္အတိုင္း ဤယဇ္ပလႅင္ႏွင့္
မွတ္တိုင္သည္ ဤေခတ္ကာလ၏ နိမိတ္လကၡဏာႏွင့္သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္းယူဆႏိုင္သည္။ ထုိေၾကာင့္ဤ
အေၾကာင္းအရာသည္ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ဤပိရ
မစ္ႀကီးသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ၏ သက္ေသကိုေဖၚျပေၾကာင္းဆက္လက္ရွာေဖြရမည္။

ပိရမစ္ႀကီးႏွင့္ခရစ္ေတာ္ဘုရား
(The Great Pyramid and Christ)

ေယာဘ၀တၳဳ၌ ကမၻာေျမႀကီးသည္တုိက္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ထားေၾကာင္းထူးဆန္းစြေတြ႔ရသည္။ ေယာဘကိုဤသို႔ေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။
“ေျမႀကီးအႏွစ္ကိုငါတည္ေသာအခါ သင္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ နားလည္လွ်င္ေဖၚျပေလာ့။ ေျမ
ႀကီးအတုိ္င္းအရွည္ပမာဏကိုအဘယ္သို႔စီရင္သနည္းနားလည္လွ်င္ေျပာေလာ့။ မ်ဥ္းႀကိဳးကိုအဘယ္သူတန္း၍
ခ်သနည္း။ ေျမႀကီးတုိ္က္ျမစ္ကိုအဘယ္အရပ္၌စြဲေစသနည္း။ နံနက္ၾကယ္တုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္းသီခ်ငး္
ဆို၍ ဘုရားသခင္သားအေပါငး္တုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္သျဖင့္ေႁကြးေၾကာ္ၾကစဥ္၊ တုိက္ေတာင့္အထြဋ္ေက်ာက္ကုိ
အဘယ္သူတင္သနည္း”ဟုေယာဘ ၃၈း၄-၇ တြင္ေရးသားထားသည္။
ယခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာေျမႀကီးသည္အျမစ္မရွိဘဲ ေလဟာနယ္ထဲတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းေယာဘ
လည္းေကာင္းစြာသိခဲ့သည္။ (ေယာဘ ၂၆း၇) အထက္က်မ္းခ်က္ရွိတုိက္သည္ေယာဘႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည့္
တုိက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တုိက္ေတာင့္အျမစ္ေလးဘက္ရွိၿပီး တုိက္ေတာင့္အထြဋ္ေက်ာက္တစ္လံုးတည္းရွိ
ေသာတုိက္သည္ဤပိရမစ္မွတပါးတျခားတုိက္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
အထက္ပါက်မ္းခ်က္ရွိတုိက္ေတာင့္အျမစ္ေက်ာက္ႏွင့္ တိုက္ေတာင့္အထြဋ္ေက်ာက္တုိ႔သည္လည္း
မတူညီေခ်။ ျခားနားေလသည္။ တုိက္ေတာင့္အထြဋ္ေက်ာက္ကိုမခ်မျခင္း ဤတုိက္တစ္ခုလံုးအဆံုးမသတ္ႏိုင္
ေသး။ ဤတိုက္ေတာင့္ထြဋ္ေက်ာက္ခ်ၿပီး ၿပီးစီး၍ဆက္ကပ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားျဖစ္ေသာ
ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္၍ ဤပိရမစ္ကိုတည္ေဆာက္ေသာသူလည္းရႊင္ျမဴးခဲ့ေၾကာင္း
သိႏိုင္သည္။
ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ တိုက္၏အမွတ္လကၡဏာႏွင့္လည္းတူညီေပသည္။ က်မး္စာ၌
တုိက္ေတာင့္၏အႀကီးမားဆံုးေသာအျမစ္ေက်ာက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
“ထုိတုိက္ေတာင့္အျမစ္ေက်ာက္ကား ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ထုိေက်ာက္ႏွင့္ တုိက္လံုးသည္ေစ့
စပ္၍ႀကီးပြားသျဖင့္ သခင္ဘုရားအဘုိ႔အလုိ႔ငါွ သန္႔ရွင္းေသာဗိမၼာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ထုိဗိမၼာန္ေတာ္၌လည္း ၀ိညာဥ္
ေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခငး္အလုိ႔ငွါ သင္တုိ႔သည္ငါတုိ႔ႏွင့္အတူတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိၾက၏”ဟုဧဖက္
၂း၂၁-၂၂ ၌ေရးသားထားေလသည္။ ဗိသုကာပညာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာတုိက္၌ တိုက္ေတာင့္အထြဋ္
ေက်ာက္မရွိေသာ္လည္း ပိရမစ္ႀကီးပံုစံတည္ေဆာက္လွ်င္ တုိက္အထြဋ္ေက်ာက္ရွိသည့္တုိက္ႏွင့္တိက်စြာတူ
ညီေနေပသည္။ တုိက္ေတာင့္အားလံုးသည္လည္း စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ အနားငါးဘက္ရွိ
ေသာအထြဋ္ေက်ာက္သည္ တျခားမည္သည့္ေနရာမွအသံုးမတည့္သျဖင့္ တုိက္ေဆာက္သူမ်ားကပယ္ထား
ေသာေက်ာက္ျဖစ္လာသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အသံုးမတည့္သျဖင့္ တုိက္ေဆာက္သူမ်ားကပယ္
ထားေသာေက်ာက္ျဖစ္လာသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကဲ့သို႔ဖတ္ရႈရပါသည္။ “တုိက္
ကိုတည္လုပ္ေသာသူမ်ားပယ္ထားေသာေက်ာက္သည္ ေနာက္တိုက္ေတာင့္အထြဋ္မ်ားသုိ႔ေရာက္ျပန္၏”ဟု
ဆာလံ ၁၁၈း၂၂၌ ေရးသားထားသည္။ တဖန္ဤေက်ာက္ကို“ထိမိ၍လဲစရာေက်ာက္ႏွင့္ မွားယြင္းစရာေက်ာက္”
ဟူ၍လည္းဖတ္ရႈရသည္။ (၁ေပ ၂း၇-၈၊ ေရာ ၉း၃၂-၃၃) ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ပယ္ထားေသာေက်ာက္၊ ထိမိ၍
လဲစရာ၊ မွားယြင္းစရာေက်ာက္ျဖစ္လာရသည္။ရွင္ေပါလုကလည္း “ငါတုိ႔မူကား၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွအေသခံ
ေသာခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာကိုေဟာေျပာၾက၏။ ထုိအရာသည္ ယုဒအမ်ုဳိးသားထိမိလဲစရာျဖစ္၏။
တပါးမ်ဳိးသား၌မူကား မို္က္မဲျခင္းျဖစ္၏”ဟု ၁ေကာ ၁း၂၃ ၌ ေရးသားထားသည္။
ပိ၇မစ္၏အထိပ္ဆံုးရွိေက်ာက္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ငါးဘက္ရွိ၍ ၾကား၌ အခၽြန္အျဖားငါးခုလည္းရွိသည္။ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုယင္းေက်ာက္ခၽြန္ေပၚသို႔က်လ်င္ကြဲအက္သြားရသည္။ သုိ႔မဟုတ္အနာတရျဖစ္ရသည္။
ေက်ာက္ေပၚသို႔က်သည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းေက်ာက္သည္အရာ၀တၳဳေပၚသုိ႔က်သည္ျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳသည္က်ဳိးပဲ့
ေၾကမြသြားရေလသည္။ (မႆဲ ၂၁း၄၂-၄၄) ထုိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာခဲ့သမွ်အတုိင္းပငါပိရမစ္ႀကီး
သည္အမွန္တကယ္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တုိက္ေတာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္၏
သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။


ပိရမစ္ႀကီးႏွင့္ေခတ္ကာလဆိုင္ရာသမၼာတရား
(The Great Phramid and Dispensational Truth)

ဤေနရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေျဖးညွင္းစြာေျခလွမ္းလွမ္းရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ကလာအခ်ိန္
ကိုပံုေသသတ္မွတ္ေပးေသာ သူျဖစ္သြားႏိုင္ေလသည္။ ထိုအခါ ဦးတည္ခ်က္လည္းေပ်ာက္၍ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္
သြားႏုိင္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ေရးဆြဲခ်ိန္၌ တျခားအရာမ်ားသည္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွတ္တမ္း
ထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပိရမစ္အတြင္းရွိလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အခန္းမ်ားသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္
ပါတ္သက္ေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းထင္ရွားလွေပသည္။
ပိရမစ္ႀကီးအတြင္းေအာက္သုိ႔ဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း(BB)သည္ ဘီစီ ၂၁၇၀သို႔ရည္ညႊန္းသကဲ့သို႔
ဤလမ္းေၾကာင္းသည္နဂါးေငြ႔တန္းႏွင့္လည္း တတန္းတည္းက်ေရာက္သည္။ ၎နဂါးေငြ႔တန္းသည္ ၾကယ္စု
ထဲမ်ား၌ အႀကီးမားဆံုးၾကယ္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းၾကယ္သည္အႀကီးမားဆံုး ေရွးေႃမြေဟာင္းႀကီးလည္းျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤပိရမစ္၏ေအာက္သုိ႔ဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း(BB)မွတဆင့္ စာတန္တည္ရွိေန
ေၾကာင္းသိရွိနားလည္ရေလသည္။ ၎အျပင္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ဆင္းသြားလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအ
ၿပီးမသတ္ေသးသည့္ အခန္း(H)သို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ ယင္းသည္ငရဲ(Hell)ခန္းျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသည္
ဤအျမင့္မွ ၂၃၂.၅၂ ကုဗအတုိ္င္းအတာ(အေတာင္)ရွိေလသည္။
ဤလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းေအာက္သုိ႔ဆင္းသြားလွ်င္ နဂါးေႃမြ၏လက္ေအာက္သုိ႔က်ေရာက္ၿပီး သူႏွင့္
အတူငရဲ၌ေန၍အသက္တာအဆံုးသတ္သြားရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လမ္းေၾကာင္း(BB)အတို္ငး္မဆင္းဘဲ (D)
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္လမ္းခြဲ၍အေပၚသို႔တက္ႏိုင္သည္။ ဤအရာသည္လူသားမ်ားသည္ေအာက္သုိ႔မဆင္းသြားရ
ေအာင္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္လူ႔ဇာတိခံယူ၍ေမြးဖြားခ်ိန္မွစ၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔တက္ႏို္င္ရန္လမ္း
ဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။ (Grand Gallrey)ျဖစ္သည့္အခန္းက်ယ္ႀကီးသည္အသင္းေတာ္စတင္သည့္အ
ခ်ိန္မွစ၍ အသင္းေတာ္စခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရသည့္ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ျဖတ္သန္းရသည့္ေက်းဇူးေတာ္ကာလ(သုိ႔)
အသင္းေတာ္အခ်ိန္ကာလကိုကိုယ္စားျပဳထားသည္ဟုယူဆရသည္။ ဤအခန္းရွည္ႀကီးသည္ ၁၈၈၂လက္မရွိ
ၿပီး တလက္မလွ်င္ တစ္ႏွစ္ျဖင့္သတ္မွတ္ေသာ္ ယေန႔ထိအသင္းေတာ္ကာလမကုန္ဆံုးႏို္င္ေသး။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤပိရမစ္ၾကီးသည္ ယေန႔ထိအသင္းေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္သည့္ေခတ္အခ်ိန္၌ အတုိင္းအ
တာသည္ ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အတိုင္းအတာႏွင့္မတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္မည္။ ဤအခန္းႀကီးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္တျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိေနေသးသည္။ အခန္း၏အစသည္ခရစ္ေတာ္
ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္လွ်င္ ၎အခန္းမွစ၍ ၃၀လက္မအကြာ တြင္ေရတြင္းအေပါက္ပါးစပ္တစ္ခုရွိ
ေနေသးသည္။ ၎တိုင္းေအာက္သုိ႔ဆင္းလွ်င္ အခန္း(H)သို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ (S)ဆိုသည့္ေနရာ၌ဂူႀကီး
တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။
ေရတြင္းလမ္းေၾကာင္း(W)သည္အလြန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ႏႈတ္ခမ္းမ်ာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း
ယင္းေရတြင္းအေပါက္သည္ သခ်ဳိင္းဂူျဖစ္၍ သခင္ေယရႈသည္ ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေျမႀကီးထဲ(S)ေနရာ၌
သံုးရက္ေနၿပီး ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္၍ဤလမ္းအတိုင္းရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေလသည္။ ဤေျမႀကီးထဲ(S)၌ ေနာင္
တရေသာဓါးျမႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေလသည္။ ၎သည္ပရဒိသုဘံုျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၁ရွိ၀ိညာဥ္ေလာက ပံုကားခ်ပ္ကို
ၾကည့္ပါ)ဤအခန္းတြင္းသို႔ေငါ့ထြက္ေနသည့္ေက်ာက္ခုႏွစ္လံုးသည္ အသငး္ေတာ္ခုႏွစ္ပါးကိုရည္ညႊန္းထားေလ
သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္လမ္း(T)သည္ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကိုရည္ညႊန္းေလသည္။ ၎(T)အေပၚအခန္းႀ႔ကီး
၏ထိပ္မွလမ္းေၾကာင္း(R) သည္အသင္းေတာ္ခ်ီၤေဆာင္ျခငး္ကိုပံုေဆာင္ထားသည္။ ၎(R) လမ္းေၾကာင္းတြင္
လင္းႏို႔မ်ားသာရွိေနသည္။ ၎သည္ အေတာင္ရွိ၍ပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ငွက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ခ်ီေဆာင္
ျခင္းထဲပါ၀င္သူမ်ားသည္အထက္ေကာင္းကင္၌ သုိးသူငယ္ညစာစားပြဲႀကီး၌ပါ္၀င္ျခငး္ကိုရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤပိရမစ္ႀကီးထဲရွိ အရာအားလံုးသည္သခ်ဳႋိင္းႏွင့္ဂူအတြက္ရည္ညႊန္း၌တည္ေဆာက္ထားျခင္းမ
ဟုတ္ေခ်။ အမွန္တကယ္ယခုေခတ္ကာလအတြက္ ရည္ရြယ္၍တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အကယ္၍ လမ္းေၾကာင္း(T)သည္ေဘးဒဏ္ကာလကိုရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ္(M)အခန္းသည္ အႏွစ္တစ္
ေထာင္ေခတ္ကာလကိုပံုေဆာင္သည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ဆက္လက္၍ (P)လမ္းေၾကာင္းသည္ အႏွစ္တစ္
ေထာင္ေခတ္ကာလကုန္ၿပီးေနာက္ ေဂါဂႏွင့္ မာေဂါဂလာဘို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္ေနသည့္အခန္း
(K)သည္ေကာင္းကင္သစ္ေျမႀကီးသစ္ကိုရည္ညႊန္းထားသည္။
တခ်ဳိ႔သူမ်ားက ဘုရင္အခန္းသည္ အေလာင္းထားရန္ေနရာျဖစ္သည္ဟုယူဆရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ဤပိရမစ္သည္အေလာင္းထဲ့ရန္သခ်ဳႋင္းမဟုတ္ေၾကာင္းသိၿပိးျဖစ္သည္။ ဘုရင္အခန္း၌အလြန္အဖိုးတန္ေသာ
ေသတၱာတစ္ခုသာရွိသည္။ ဤေသတၱာသည္ေက်ာက္ေကာင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အေခ်ာသတ္ထားသည္။
အထဲ၌ဘာတစ္ခုမွ်မရွိေခ်။ အျပင္၌ မွတ္တမ္းစာေရးျခင္းလည္းမရွိေခ်။ ဤေသတၱာသည္တဲေတာ္ရွိပဋိညာဥ္
ေသတၱာႏွင့္အရြယ္တူညီသျဖင့္ ဤပဋိညာဥ္သည္ေသတၱာကိုပံုေဆာင္ထားေၾကာင္းယူဆႏိုင္သည္။
ေဒါက္တာဆုိင္းစ္(Dr.Seiss)က ဤပိရမစ္ႀကီးသည္၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာကိုေဖာ္ျပရန္
သေကၤတျဖစ္ခဲ့ေသာ၊ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သစ္အားေဖၚျပသည့္အရာတစ္ခုရွိသင့္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ဆက္လက္တူးေဖာ္ေသာအခါ ပိရမစ္အလယ္မ်ဥ္းတည့္တည့္အေပၚဖက္ေပ ၁၀၀ အကြာတြင္ လမ္းေၾကာင္း(W)
ႏွင့္ေတြ႔သည့္ (J)လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္းရွိၿပီးယင္းသည္ “Q”အခန္းသုိ႔ေရာက္သည္။ “Q” အခန္းသုိ႔မေရာက္
မွီခုႏွစ္ပံုတစ္ပံုေနရာတြင္ အနဲငယ္ခ်ဳိင့္၀င္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ယင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကြဲလြင့္သြား
ျခင္းကိုညြန္းေလသည္။ ေအာက္သုိ႔ဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း(D)သည္အမွတ္ခုႏွစ္ဆယ္ဆင္းက်ရျခင္းသည္
ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားေအဒီ ၇၀ ၌ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ကြဲျပား၍ တိုင္းတပါးလက္ေအာက္သုိ႔က်ေရာက္ျခင္းကိုညြန္းေလ
သည္။ လမ္းေၾကာင္း(J)မွတဆင့္ “Q”အခန္းသို႔ေရာက္ရွိျခင္းသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ ယုဒလူမ်ိဳိးမ်ားျပန္လည္
ရွင္သန္လာျခင္းကိုပံုေဆာင္ထားေလသည္။
ရွင္ေပါလုကတပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအေရအတြက္မျပည့္မွီတုိင္ေအာင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားမ်က္
ကန္းျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုဆိုထားျပန္သည္။ (ေရာ ၁၁း၂၅)“Q”အခန္းသည္ ေလမရွိသျဖင့္ သြားလာရန္ခက္
ခဲသည္။ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၌ပိရမစ္အားေလ့လာသူတစ္ဦးသည္ “Q”အခန္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေတာင္ဘက္၌
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး ၎အားသံေခ်ာင္းျဖင့္ထိုးၾကည့္ေသာအခါ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပြင့္သြား
ေၾကာင္း(Y)ေတြ႔ရေလသည္။ ၎လမ္းေၾကာင္းသည္ေျမာက္ဘက္သုိ႔ခုႏွစ္ေပရွည္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဤလမ္းေၾကာင္းကေလးသည္ အေပၚ၌မရွိဘဲ ေအာက္နား၌ရွိေန၇သနည္း။ ဤအရာသည္ ဣသေရလ
လူမ်ဳိးမ်ားမ်က္ကန္းျဖစ္ရျခင္းကိုပံုေဆာင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္တစ္ေန႔တြင္ဘုရားသခင္ထံျပန္၍
ေနာင္တရၿပီး လွည့္လာရလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ “Q”အခန္းသည္ယုဒလူမ်ုဳိးမ်ား၏အခန္းဟုယူဆႏို္င္သည္။ ၎အျပင္“Q”အခန္းသည္ က်မး္စာ၌ေရးသားထားသည့္အတို္ငး္ေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား
သည္ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ျပန္လာ၍ အေျခခ်ေနထိုင္လိမ့္မည္ကိုပံုေဆာင္ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤပိရမစ္သည္
သခ်ဳႋင္းဂူမဟုတ္ေခ်။ နကၡတေဗဒပညာရွင္ႏွင့္သခ်ာၤပညာရွင္တုိ႔ပုူးေပါငး္ၿပီး က်မး္စာႏွင့္ ဆိုင္ေသာအေၾကာင္း
အရာပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အဖိုးတန္ေသာေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


ပိရမစ္ႀကီးကိုမည္သူတည္ေဆာက္ခဲ့သနည္း?
Who Built The Great Pyramid?

ဤပိရမစ္ႀကီးကိုဘုရင္ခ်ီအိုစ္ (Cheops)လက္ထက္၌တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ ပညာရွိဟီရုိဒုိတပ္စ္
(Herodotus)ကဤပိရမစ္ၾကီးတည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ တျခားနတ္ဗိမၼာန္မ်ားတည္ေဆာက္ျခငး္ကိုရပ္နားေစၿပီး၊
လုပ္သားတစ္သိန္းေယာက္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ႏွစ္ေပါငး္ခုႏွစ္ဆယ္တုိင္တုိင္တည္ေဆာက္ရေလသည္။ ယဇ္ပုေရာ
ဟိတ္မက္နွီေဒါ့(Manetho)သည္ထုိအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍“ဘုရားရွင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုမႏွစ္သက္သျဖင့္
အေရွ႕ဘက္မွမထီမဲ့ျမင္ျပဳခံရေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာၿပီး၊ စစ္မတုိက္ဘဲနဲ႔ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ကိုႏွိမ္နင္းလိမ့္မည္။ နတ္ဘုရားဗိမၼာန္ကိုလည္းပယ္ရွားလိမ့္မည္”ဟုဆိုခဲ့သည္။ ဤဘုရင္ခ်ီအိုစ္၏ေနာက္
ဆက္ခံေသာဘုရင္မ်ားသည္လညး္ထုိကဲ့သို႔ျပဳမူခဲ့သည္။ ၎ေနာက္(Mycerius)မို္က္ဆာရစ္ယားစ္ဘုရင္စုးိစံ
ေသာအခါ ဗိမၼာန္ေတာ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ ဘာသာေရးရွင္သန္ခဲ့ေလသည္။ ၎ေနာက္မက္နီေဒါ့သည္ထုိဘုရင္
အားသုိးထိန္းတုိ႔၏ဘုရင္(သုိ႔)“Hyksos”ဟုေခၚေလသည္။ ဤလူမ်ဳိးသည္အာရပ္လူမ်ုဳိး၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ အီဂ်စ္ႏုိ္င္ငံမွ
တဆင့္ယုဒျပည္သုိ႔ေနထုိင္သြားသည္။ ၎ေနာက္ ယုဒျပည္၌ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုတည္ေလသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သည္
ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။
Hyrodotus က ဤပိရမစ္ကိုထုိအခ်ိန္အခါ၌ သုိးထိန္းဟူ၍“Philition”ဟုေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ပိရမစ္ႀကီး၏ဗိသုကာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ဟခဲ့ေလသည္။ သူသည္အာရပ္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ယုဒျပည္ရွိဖိလႅတိေဒသ
သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၿပီး၊ မက္နီေဒါ့အခ်ိန္၌ “Philistine”အျဖစ္လူသိမ်ားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ ထုိသူသည္ မည္သူနည္း။ တခ်ဳိ႕ကထုိသူသည္ “Shem”ႏွင့္ညီေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕က
“Melchisedec”ႏွင့္တူေၾကာင္းထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္စာေရးသူသည္ ေယာဘ“Job”ျဖစ္ေၾကာင္း
ယူဆသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ အေရွ႕မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတုိ႔ထက္ႀကီးျမတ္ေသာသူ
တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ (ေယာဘ ၁း၃) သူသည္အသက္၂၅၀ႏွစ္ခန္႔အသက္ရွည္ခဲ့ဟန္တူသည္။ အာျဗဟံမတို္င္မွီ
ဘီစီ ၂၀၀ခန္႔၌ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သူအသက္ ၁၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဤပိရမစ္ႀကီးကိုသိရွိရေလ
သည္။ ေယာဘအခန္း ၃၈ ထဲ၌ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရားသည္ ေဘယဘအားစကားေျပာခဲ့သည္မွာ ဤပိရမစ္
ႀကီးကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သူျဖစ္ဟန္တူေၾကာင္း၊ တုိက္ေတာင့္အျမစ္ကိုခ်ျခင္း၊ တုိက္ေတာင့္အထြဋ္ေက်ာက္ကို
ေနရာတက်တည္ေစျခင္း၊ လူသားမ်ား၀မ္းေျမာက္ရႊြင္လန္း၌ေအာ္ဟစ္ျမဴးတူးျခင္း၊ စသည္တုိ႔ကိုေတြ႔ရွိရသည္။
ေယာဘသည္ ၾကယ္နကၡေဗဒႏွင့္ ေျမတိုင္းတာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘုရားရွင္ကသူ႔အားမုိးပြင့္
အေၾကာင္း(ေယာဘ ၃၈း၂၂)၊ မိုးရြာျခင္းအေၾကာင္း(၂၈း၂၅-၂၈)၊ ႏွင္းခဲအေၾကာင္း (၂၈း၂၉-၃၀)၊ ရာသီဥတု
အေၾကာင္း (၂၈း၃၃-၃၄)၊ မုိးေကာင္းကင္ၾကယ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္သားမ်ားအေၾကာင္း (၂၈း၃၁-
၃၂)၊ လွ်ပ္စစ္အေၾကာင္း (၂၈း၃၅) စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေမးျမန္းသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္
သည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....