Monday, 6 February 2012

သမၼာက်မ္းစာ၌ ဣသေရလူမ်ဳိးကိုပံုေဆာင္သည့္အပင္သံုးမ်ဳိး - အခန္း (၂၉)

(THE THREE TREES TO WHICH ISRAEL IS COMPARED IN THE SCRIPTURES)

သမၼာက်မ္းစာ၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးကိုႏႈိုင္းယွဥ္ေသာအပင္သံုးမ်ဳိးမွာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္ႏွင့္
သံလြင္ပင္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအပင္မ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးႏႈိုင္းယွဥ္ထားျခငး္ျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဤအပင္သံုးမ်ဳိးကိုအဓိကထားစိုက္ပ်ဳိး
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ သဖန္းပင္မ်ားေအာက္၌ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟုဆုိထားသည္။ (မိကၡာ ၄း၃-၄) ယာကုပ္အသက္တာကုန္ဆံုး
ၿပီးေနာက္တြင္ သူ၏စတုတၳသားျဖစ္ေသာ ယုဒအားဤသို႔မိန္႔မွာထားခဲ့သည္။
“မိမိျမည္းကုိ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌၎၊ ျမည္းကေလးကို အျမတ္ဆံုးေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌၎၊ ခ်ည္ေႏွာင္၍မိမိ
၀တ္ပုဆုိးမ်ားကို စပ်စ္သီးအေသြးတည္းဟူေသာ စပ်စ္ရည္ျဖင့္ ေလွ်ာ္လိမ့္မည္။ သူ၏မ်က္စိသည္ စပ်စ္၇ည္ႏွင့္နီလိမ့္မည္။ သြားသည္လည္း ႏို႔ႏွင့္ ျဖဴလိမ့္မည္”ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။ (က ၄၉း၉-၁၉)
စပ်စ္ႏြယ္ပင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာအခြင့္အေရးကုိ ႏႈိုင္းယွဥ္ၿပီး၊ သဖန္းပင္သည္
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးကို၎၊ သံလြင္ပင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးကို
၎ႏႈိုင္းယွဥ္ခိုင္းႏႈိုင္းထားပါသည္။
ဆာလံက်မ္း ၈၀း၈-၁၁ တြင္လည္း ဤသုိ႔ဖတ္ရႈရပါသည္။
“ကိုယ္ေတာ္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကို အဲဂုတၱဳျပည္ကေဆာင္ခဲ့၍ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိႏွင္ထုတ္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ဳိးေတာ္မူ၏။ သူ၏ေနရာကို ျပဳျပင္ေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အျမစ္က်၍ တျပည္လံုးႏွံ႔ျပားပါ၏။ သူ၏အရိပ္
သည္ေတာင္ကို၎၊ အခက္အလက္တုိ႔ကို ပင္လယ္(ေျမထဲပင္လယ္)တိုင္ေအာင္၎၊ အညြန္႔တုိ႔ကိုျမစ္ႀကီး
(ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္)တုိင္ေအာင္၎ျပန္႔ပြားေစပါ၏”ဟုေရးသားထားေလသည္။
ဆာလံသီခ်င္းေ၇းေသာသူသည္ ဣသေ၇လကိုစပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ခုိင္းႏႈိင္းၿပီးေနာက္ သူတို႔ကုိအီဂ်စ္ျပည္
မွဆြဲထုတ္ၿပီးေျမၾသဇာေကာငး္သည့္ခါနန္ျပည္၌စုိက္ပ်ဳိးမည့္အေၾကာင္းဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားခဲ့သည္။
ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဘုန္းတန္ခိုးရွိေသာ လက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ သူတို႔သည္
အီဂ်စ္ျပည္ဖာေရာဘုရင္လက္ေအာက္မွ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္
သည္သူတုိ႔၏ဥယ်ာဥ္မွဴးျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအီဂ်စ္ျပည္၌ကၽြန္ခံေနစဥ္သူတို႔သည္ ေျခာက္ေသြ႔ေန
ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္
ေျမာက္ေစကာ၊ ခါနန္လူမ်ဳိးမ်ားကိုအံ့ၾသဘြယ္ရာတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္အႏိုင္ယူေခ်မႈန္းၿပီးနယ္ေျမသန္႔ရွင္းေစ
လ်က္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကုိ ထုိအရပ္မွစိုက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (ေတာ ၁၃း၂၆-၃၃)
စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကိုထိုေနရာသို႔ေျပာငး္ေရႊ႕စုိက္ပ်ဳိးၿပီး၊ ေျမဆီလႊာရွိသျဖင့္ အျမစ္သည္နက္ရႈိင္းစြာ၀င္ေရာက္
ကာအခက္အလက္မ်ားသည္လည္း ေတာင္မ်ားကိုဖံုးလြမ္းသည္အထိ သန္မာလာ၍ပင္လယ္တိုင္ေအာင္ျပန္႔ႏွံ႔
ေလသည္ဟုဆိုသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးတန္ခိိုးအာဏာႀကီးမားသည့္အခ်ိန္အခါကိုဆိုလုိ
ျခငး္ျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ ၁၁း၂၄) သို႔ေသာ္လည္း ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္အားလံုးမျပည့္စံုေသးေခ်။ ေပ်ာ္ရႊင္
ခ်မ္းေျမ့ေသာအႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္ကာလတြင္ဤအရာအားလံုးျပည့္စံုလာလိမ့္မည္။ ေဟရွာယကလည္း -
“ငါခ်စ္ရာသခင္၏စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေမတၱာသီခ်င္းကို ေရွ႕ေတာ္၌ဆုိေပအံ့။ ေျမ
ေကာငး္ေသာေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်စ္ရာသခင္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တစ္ဆူရွိ၏။ ေျမကိုတူး၍ေက်ာက္ခဲတို႔ကုိရွင္း
လင္းေစၿပီးမွ အေကာင္းဆံုးေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္တို႔ကို စုိက္ပ်ဳိးေတာ္မူ၏။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ မွီခိုစရာတဲလင့္ကိုလည္း
ေဆာက္၍ စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္းကိုလည္းတူးေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ စပ်စ္သီးကိုသီးမည္ဟုေျမာ္သည္ရွိေသာ္၊ ေဗာေရွသီးကိုသီးပါသည္တကား”ဟုေရးသားခဲ့သည္။ (ေဟ ၅း၁-၂)
ကမၻာေပၚတြင္ ဣသေရလႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ေကာင္းႀကီးမခံစားရေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရင္သခင္
ကလည္း -
“ငါစပ်စ္ဥယ်ာဥ္၌ငါေက်းဇူးျပဳႏိုင္လ်က္၊ မျပဳေသးေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုရွိသေလာ။ စပ်စ္သီးကုိသီး
မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္သည္ရွိေသာ္၊ ေဗာေရွသီးကိုအဘယ့္ေၾကာင့္သီးသနည္း”ဟုမိန္႔မွာခဲ့သည္။

စပ်စ္ႏြယ္ပင္

(ေဟရွာ ၅း၄) ဘုရားသခင္သငည္အလြန္စိတ္ဆင္းရဲေတာ္မူခဲ့သည္။ သူသည္ေကာင္းေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္ကို
စိုက္ခ်င္ေသာ္လည္းေဗာေရွသီးသာသီးလာခဲ့သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ ေယရမိက်မ္း၌လည္း ၌ကဲ့သို႔မိန္႔ဆိုထားေလ
သည္။
“အေကာင္းဆံုးေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္အမ်ဳိးစစ္ျဖစ္ေသာ သင့္ကုိငါစုိက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း၊ သင္သည္ငါ့ေရွ႔႕မွာ
အဘယ္မွ်ေလာက္ေဖာက္ျပန္၍ အမ်ဳိးမစစ္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္တကား”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
(ေယရ ၂း၂၁)
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ဤအမႈကိုမည္သုိ႔စီရင္မည္နည္း။ ဤအမႈသည္ဆံုးမဘုိ႔ရန္ျဖစ္ေစသည္။
“ငါစပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုငါျပဳရမည့္အမႈမွာ သင္တုိ႔ကုိျပအံုးမည္။ ေဆာင္ရန္ကိုငါပယ္ရွင္းသျဖင့္ သူတပါးတို႕႔သည္စား
ၾကလိမ့္မည္။ အုတ္ရုိးကိုငါျဖဳိသျဖင့္သူတပါးတို႔သည္ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္။ ဥယ်ာဥ္ကိုရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးမည္။ အဘယ္သူမွ် မျပင္ဆင္ရ။ အဘယ္သူမွ်မတူးမဆြရ။ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိဥယ်ာဥ္အေပၚမွာ
လည္းမုိဃ္းမရြာေစျခင္းငွါ ငါပညတ္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာ၀ရဘုရား၏စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကာ၊ ဣသေရ
လအမ်ဳိးတည္း။ တရားစီရင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္သည္ရွိေသာ္၊ အေသသတ္ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခငး္အ၇ာ၌
လည္းငိုေႁကြးျခင္းကို၎ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏”ဟုမိိန္႔ဆုိေတာ္မူေလသည္။ (ေဟ ၅း၅-၇)
ပါလက္စတုိင္းသည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္သ႑ာန္တူေလသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားမိမိတိုင္း
ျပည္ကိုစြန္႔ခြာၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ပ်ံံႏွံ႔သြားရျခင္းသည္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကုိဆြဲႏႈတ္ယူျခင္းႏွင့္ တူ
ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပေရာဖက္ေယဇေက်လကလည္း -
“တဖန္ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍ အခ်င္းလူသား၊ စပ်စ္ႏြယ္
သားသည္ အျခားေသာသစ္သားထက္ျမတ္ေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုရွိသေလာ။ တစ္စံုတစ္ခုကိုလုပ္အံ့ေသာငွါ
စပ်စ္ႏြယ္သားကုိယူတတ္သေလာ။ တစ္စံုတစ္ခုကိုဆြဲထားစရာစပ်စ္ႏြယ္သားျဖင့္လုပ္တတ္သေလာ။ ထင္းတို႔
မီးထဲသုိ႔ခ်တတ္၏။ မီးသည္လည္း အရင္းဖ်ားအလယ္ကုိေလာင္တတ္၏။ အသံုး၀င္တတ္သေလာ။ အရွင္ထာ၀
ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေတာသစ္ပင္တြင္ မီးေမြးစရာထင္းဘို႔ ငါအပ္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္သားကဲ့သုိ႔ ေယရုရွ
လင္ၿမိဳ႕သားတုိ႔ကုိငါအပ္မည္။ သူတို႔တစ္ဘက္၌ငါမ်က္ႏွာကုိထားမည္။ သူတို႔သည္ မီးတစ္ပံုမွထြက္၍ တစ္ပံု၌
ေလာင္လိမ့္မည္။ သူတို႔တဘက္၌ ငါသည္မ်က္ႏွာကိုထားေသာအခါ ငါသည္ထာ၀ရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔
သိၾကလိမ့္မည္။”ဟုမိန႔္ၾကားခဲ့ေလသည္။ (ေယဇ ၁၅း၁-၈)
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကာလတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္မီးကဲ့သို႔ပူေလာင္ေသာ အေျခအေန၌ျဖတ္သန္း
သြားရေလသည္။ သူတို႔သည္ စပ်စ္သီးရိုငး္ျဖစ္ေသာ ေဗာေရွသီးသီးေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမီးေလာင္ျခင္းခံ
ရလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျပစ္သည္ မေလာင္ကၽြမ္းပဲက်န္ရစ္ေလမည္။ အနာဂတ္ကာလတခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ရွင္
သန္ႀကီးထြားလာၿပီး အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ အရြက္မ်ားေ၀ဆာလာကာ အကိုငး္အခက္မ်ားလည္းရွည္
လ်ားစြာျဖာထြက္လာလိမ့္မည္။ (ထြ ၃း၁-၃)
ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသည္လည္း စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ အိမ္ရွင္တစ္ဦးသည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိ
စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေစာင္ရန္းကိုလည္းလုပ္ၿပီးမွ စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္းကိုလည္းတူးေလ၏။ မွီခုိစရာလင့္စင္ကုိလည္း
ေဆာက္၏။ အသီးသီးခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ အိမ္ငယ္သားကုိေစလႊတ္ေသာအခါ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္တုိ႔သည္ ထုိ
ငယ္သားကုိဘမ္းဆီး၍ တစ္ဦးကိုရိုက္ၿပီး၊ တစ္ဦးကိုသတ္၍ တစ္ဦးကုိခဲႏွင့္ပစ္ေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိ
သားကိုေစလႊတ္ေသာအခါ ဥယ်ာဥ္ျပင္၌ ဖမ္းဆီး၍သတ္ပစ္ေလ၏။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသီးသီးခ်ိန္၌
အသီးကိုဆက္အံ့ငွါတျခားလူတုိ႔အားဥယ်ာဥ္ကိုငွားပါလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္
သည္ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအဦးဆံုးခံစး ရမည့္၀ိညာဥ္ေကာင္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေပသည္။ (မ ၂၁း၃၄-၄၁)
သေဘၤာသဖန္းပင္အားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားႏႈို္င္းယွဥ္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုေယရႈခရစ္ေတာ္
သည္တစ္ပတ္၏ေနာက္ႏွစ္ရက္၌ သံလြင္ေတာင္ေပၚတြင္ထိုင္စဥ္တပည့္ေတာ္မ်ားကေမးခြန္းသံုးမ်ဳိးေမးေသာ
အခါ မိန္႔ဆိုခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားက သခင္ဘုရားဒုတိယအႀကိမ္ႁကြာလာျခင္းႏွင့္ဤကပ္
ကာလ၏ေနာက္ဆံုးလကၡဏာမ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိအခါ ေယရႈက အေၾကာင္းအ၇ာသံုးမ်ဳိးကုိသြန္သင္
ခဲ့ေလသည္။

သေဘၤာသဖန္းပင္

(၁) ဖ်က္ဆီးျခင္း၏သား၊ ရြံရွာဘြယ္ရာလူတစ္ဦးေပၚလာျခင္း
ပေရာဖက္ဒံေယလ၏မိန္႔ဆိုခ်က္အတုိင္း ထုိသူသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိသန္႔ရွင္းေသာဗိမၼာန္၌ထိုင္ေတာ္
မူလိမ့္မည္။ (ဒံ ၉း၂၇) တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုလည္းထုိသူအဓမၼလူ၊ ဒုစရိုက္လူသည္ ေပၚလာလိမ့္မည္ဟုဆိုခဲ့
သည္။ (၂သက္ ၂း၁-၄)
(၂) သားေတာ္ဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ႁကြဆင္းလာျခင္း
သခင္ေယရႈဘုရားသည္ အထက္ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ႁကြလာသည္နည္းတူ တဖန္ျပန္၍ ႁကြဆင္းလာ
မည္ျဖစ္သည္။ (တ ၁း၉၊ မ ၂၄း၃၀) ခရစ္ေတာ္တက္ႁကြသည့္အခါ မုိးတိမ္ျဖင့္ခ်ီေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ႁကြဆင္းလာ
ေသာအခါလည္း မုိးတိမ္စီး၍ႁကြဆင္းလာလိမ့္ည္။
(၃) သေဘၤာသဖန္းပင္၏နမိတ္ခကၡဏာ
သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကလည္း ဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့ေလသည္မွာ -
“သေဘၤာသဖန္းပင္ကုိအစြဲျပဳ၍ အရြက္ေပါက္ေသာအခါ ေႏြကာလနီးသည္ကုိသင္တို႔သိၾက၏။ ထုိနည္းတူ၊ ထုိ
အေၾကာင္းအရာအလံုးစံုကိုျမင္ရလွ်င္ လူသားသည္ တံခါး၀တိုင္ေအာင္အနီးသို႔ေရာက္ေတာ္မူသည္ကုိသိမွတ္
ၾကေလာ့။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူမ်ားမကုန္မွီ ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္
မည္။ ေကာငး္ကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္” ဟုမိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ (မ ၂၄း၃၂-၃၅)
သေဘၤာသဖန္းပင္သည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာဣသေရလူမ်ဳိးကိုႏႈိင္းယွဥ္သည့္အပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
ဤအပင္သည္ အပြင့္ပြင့္ၿပီးေနာက္မွ အရြက္ႏဳထြက္လာေလ့ရွိသည္။ တျခားအသီးပင္မ်ားသည္အရြက္ေအာက္
၌သာအသီးသီးေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သေဘၤာသဖန္းပင္၌ အရြက္မွတပါး
ဘာမွ်မေတြ႔ေခ်။ (မ ၂၁း၁၈-၂၀) ရွင္မာကုစာေစာင္တြင္ အသီးသီးခ်ုိန္မေရာက္ေသာေၾကာင့္ အသီးမသီးေသး
ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
(မာ ၁၁း၁၂-၁၄) အသီးသီးခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္အဘယ့္ေၾကာင့္အသီးရွာသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္က်ိန္ဆိုခဲ့သနည္း။ အဦးသီးေသာသဖန္းသီးသည္ ပထမလပိုင္း၌ အပြင့္ပြင့္ၿပီးပဥၥမလတြင္
သီးကာ ဆ႒မလတြင္ဆြတ္ခူးၾကရသည္။ ႁကြင္းေသာမမွည့္သည့္သဖန္းသီးသည္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ဒုတိယလႏွင့္
တတိယလပိုင္းတြင္ မွည့္လာ၍ ဆြတ္ခူးၾကရသည္။ ခရစ္ေတာ္က သဖန္းပင္ကုိက်ိန္ဆိုသည့္အခ်ိန္မွာ ေႏြရာသီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စတုတၳလ(ဧၿပီလ)ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ အဦးသီးေသာအခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ အပြင့္ထြက္ေသာ
အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ေယရႈကႁကြင္းက်န္ေသာအသီးကုိရွာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွ သီးေသာအ
ႁကြင္းအက်န္အသီးမ်ားရွာမေတြ႔ေသာေၾကာင့္ က်ိန္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထုိနည္းတူစြာပင္၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးထဲမွ၊ ဖါရိရွဲလူတန္းစားသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို
ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း လုိက္ေလွ်ာက္မႈမရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ျပဳမူျခင္းသည္ သေဘၤာသဖန္းပင္အရြက္ႏုသာေပါက္
၍ အသီးမသီးေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကက်ိန္ဆဲရျခင္းျဖစ္သည္။ (မ ၂၃း၁-၃၃)
လုကာ ၁၃း၆-၉၌ေရးသားထားေသာ အသီးမသီးသည့္ သေဘၤာသဖန္းပင္သည္လည္း ဣသေရလလူ
မ်ဳိးကိုႏႈိင္းယွဥ္ထားေလသည္။ ထုိသေဘၤာသဖန္းပင္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ဥယ်ာဥ္၌စိုက္ပ်ဳိးထားသည္ဟုဆိုသည္။
စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံကိုဆိုလိုၿပီး၊ ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္ ထာ၀ရဘုရားကိုဆိုလိုသည္။ ေယရႈခရစ္
ေတာ္သည္ အသီးသီးလာဘုိ႔ရန္သံုးႏွစ္ခြဲႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအသီးမသီးလာသျဖင့္
ခုတ္လွဲၿပီး မီးရႈိ႕ဘုိ႔ရန္အခြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါ၌ မပ်က္စီးခဲ့ေသးေပ။ ဤအခ်င္းအရာမျဖစ္ဘုိ႔ရန္
ဥယ်ာဥ္မွဴးကေတာင္းဆိုထားသျဖင့္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္
စိတ္ရွည္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေအ-ဒီ ၇၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ပုဆိန္(ေရာမအင္ပါယာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တိတု) အားျဖင့္
ထုိသဖန္းပင္ကိုခုတ္လွဲၿပီးေနာက္ဥယ်ာဥ္အျပင္သုိ႔ပစ္ခ်ခဲ့ေလသည္။
သေဘၤာသဖန္းပင္ကိုခုတ္လွဲၿပီး မီးထဲပစ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္းငုတ္ေပၚတြင္ ပုဆိန္တင္ထားခဲ့ေလသည္။
(လု ၃း၇-၉) တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အရြက္ႏုျပန္၍ေပါက္လာၾကရမည္။ ဤဥပမာသည္ အစၥေရးႏုိင္ငံျပန္
၍တည္ေထာင္လာမည္ကုိေျပာထားသျဖင့္ အမွန္တကယ္ျပန္၍တည္ေထာင္လာရလိမ့္မည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိး
မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ေနာင္တရ၍ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမျဖစ္ေပၚမွီသူတို႔ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေလသည္။
ယခုအခါ သေဘၤာသဖန္းပင္အားျဖင့္ နမိတ္လကၡဏာႏွစ္မ်ဳိးရွိရသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ မိမိႏိုင္ငံကိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
စီရင္ႏိုင္သည္နည္းပညာရွိျခင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ေရွမအမ်ဳိးကိုေတာ္လွန္ႏိုင္သည့္နည္းပရိယာယ္ရွိျခင္း၊ စ
သည့္တုိ႔ျဖစ္၍ ၎အခ်င္းအရာသည္ သဖန္းပင္အရြက္ႏုေပါက္သည့္ကာလ၌ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ ထုိကာလသည္
သူတို႔ႏုိင္ငံျပန္လွန္ရွင္သန္လာျခင္းႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ႁကြယ္၀သည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ၿပီး ျဖတ္သန္းရမည့္အရာသံုး
မ်ဳိးလည္းရွိေလသည္။ ၎မွာ ဘာသာေရးႏုိးၾကားရွင္သန္လာျခင္း၊ ေကာင္းႀကီၤးမဂၤလာရွင္သန္လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ရွင္သန္လာျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏုိးၾကားရွင္သန္လာျခင္းသည္ သန႔္ရွင္းေသာဗိမၼာန္ေတာ္
ေဆာက္ျခင္းျဖစ္၍ သမၼာေဟာင္းက်မ္းေခတ္ကာလကဲ့သို႔ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလာလိမ့္မည္။
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာပုိင္း၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုမည္သည့္ႏုိင္ငံ၌မဆိုကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေစၿပီး၊
မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္လာေစကာ သူတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ေနထို္င္ခြင့္ရရွိေလသည္။
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရွင္သန္လာျခင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္
ေစၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေစကာ ဂတိေတာ္အတိုင္းေမရွိယအရွင္သခင္သည္သူတို႔ကိုမစကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္
သည္။
ေရွမအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္သည့္ နည္းပရိယာယ္သည္တုိင္းႏုိင္ငံအမ်ားစုကဣသေရလလူမ်ဳိးအားမုန္း
တီးသည့္အႀကံအစည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအားမုန္းတီးသည့္ သေဘာတရားသည္ဂ်ဴးတို႔ကုိမိမိႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္
ျခင္းျဖစ္ေစသည္။ သည္တစ္ခါဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ရျခင္းသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ခံရေသာကၽြန္ဘ၀ဒုကၡထက္သာ၍
ႀကီးမားလိမ့္မည္။ ဖါေရာဘုရင္ကသူတို႔အားညွင္းဆဲသည့္အရာမွာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေယာက်္ားေလးမ်ားအား သတ္ျဖတ္သည္ဒုကၡသာျဖစ္သည္။ (ထြ ၁း၇-၂၂) ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအီဂ်စ္ျပည္၌ဒုကၡဆင္းရဲခံရျခင္းသည္
အနာဂတ္ကာလေဘးဒဏ္၌ဒုကၡဆင္းရဲခံရျခင္း၏ပံုသက္ေသတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထာ၀ရ
ဘုရားက ဤသို႔မိန္႔မွာထားသည္။
“ထုိေန႔ရက္၌ထမ္းရေသာထမ္းဘုိးကိုသူတို႔လည္ပင္းမွ ငါခ်ဳိးပယ္မည္။ သူတို႔ကုိခ်ည္ေႏွာင္ေသာႀကိဳး
မ်ားကိုငါျဖတ္မည္။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေနာ္ကတဖန္သူတို႔ကုိမေစခိုင္းရၾက”ဟုမိန္႔ဆိုထားေလသည္။ (ေယ ၃၀း၄-၉)
ဤအရာႏွစ္မ်ဳိးသည္မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆိုက်ေရာက္လာလိမ့္မည္။ သေဘၤာသဖန္းပင္ရြက္ႏုေပါက္
ေသာအခါ ေႏြကာလနီးသကဲ့သုိ႔ ယုဒ(ဂ်ဴး)လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရလာေသာအခါ သခင္ေယရႈ
သည္ တံခါး၀သို႔ နီးေနၿပီျဖစ္ေပသည္။ (မ ၂၄း၃၃-၃၅)


သံလြင္ပင္ပံု

သံလြင္ပင္အားျဖင့္ ဣသေရလအားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း (ေယရ ၁၁း၁၆-၁၇)
သံလြင္ပင္သည္ အလြန္လွပေသာပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး အသီးသည္လည္း အလြန္ေကာင္းေသာ အသီးျဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ သံလြင္ပင္အားျဖင့္ ခုိင္းႏႈိင္းထားေလသည္။ သို႔ေသာ္
လည္းဣသေရလႏွင့္ယုဒသည္ ဗာလဘုရားအားဆည္းကပ္ပူေဇာ္သျဖင့္ အကိုင္းအခက္မ်ားကုိ ခုတ္ထစ္၍ပစ္
ခ်ခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပထားသည္။ (ေရာ ၁၁း၁၇-၂၇) ဤေနရာတြင္ေကာင္းေသာသံလြင္ပင္ႏွင့္ သံလြင္ရိုင္းဟူ၍ႏွစ္
မ်ဳိးရွိေၾကာငး္သိရသည္။ ေကာင္းေသာသံလြင္ပင္သည္ ဣသေရလကိုပံုေဆာင္ၿပီး၊ အျမစ္မွာ အာျဗဟံျဖစ္သည္။
အျမစ္၌ ျဖာထြက္ေသာအကိုင္းႏွစ္လက္မွာ ဣဇက္ႏွင့္ ယာကုပ္ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္သည္ေမာေရွမွတ
ဆင့္ဣသေရလအားဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့ေလသည္။
“သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္၊ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရားတည္းဟူ
ေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ငါ့ကုိသင္တုိ႔ရွိရာသို႔ေစလြတ္ေတာ္မူၿပီၤ”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (ထြ ၃း၁၅) ဘုရား
သခင္သည္ဤအမည္နာမသံုးခုကို အဘယ့္ေၾကာင့္အသံုးျပဳပါသနည္း။ ဘုရားသည္ သံုးပါးတစ္ဆူရွိေၾကာင္းကို
ေဖၚျပလို၍ျဖစ္ေပသည္။ အာျဗဟံသည္ဖခမည္းေတာ္ဘုရားကိုပံုေဆာင္ၿပီး၊ ဣဇက္သည္ သားေတာ္ဘုရားကိုပံု
ေဆာင္ကာ ယာကုပ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိ ပံုေဆာင္ေလသည္။
အျမစ္သံုးခုရွိေသာသံလြင္ပင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာကိုပံုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္
လညး္အကိုင္းအခက္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ညစ္ညဴးေစပါသနည္း။ မသန႔္ရွင္းေသာအကိုင္းအခက္တစ္ခု
သည္ က်ဳိးပဲ့သြားရလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္က်ဳိးပဲ့သြားေသာ အကိုင္းအခက္ကိုတပါးအမ်ဳိးသားမ်ားဆက္သည္မ
ဟုတ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္သာ အကိုင္း၌ဆက္၍ မရျခင္းျဖစ္ေပမည္။ က်ဳိးပဲ့သြားေသာအကိုင္း
၌ဆက္၍မရျခင္းျဖစ္ေပမည္။ က်ဳိးပဲ့သြားေသာ အကိုင္းကိုမီးရႈိ႕၍သံလြင္ရုိင္းကုိ ဆက္ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ေကာင္း
ေသာအျမစ္သည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာအျမစ္၌ရွိေသာဓါတ္သည္လည္းအရိုင္းပင္
ထဲသုိ႔စိမ့္၀င္သြားေလသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာအရ ၾကည့္လွ်င္ဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္တပါးအမ်ဳိးသားအားလံုးသည္ ခရစ္
ေတာ္ထဲ၌ အာျဗဟံ၏ေျမးျမစ္မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ က်ဳိးပဲ့ေသာအကိုင္းသည္ခရစ္ေတာ္ကိုမယံုၾကည္သူမ်ား
ႏွင့္ အာျဗဟံကုိျငင္းပယ္ကာသူ႔ယံုၾကည္ျခင္းအတုိင္းအသက္မရွင္ေသာယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္သည္။
သံလြင္အရိုင္းအကုိင္း(တပါးအမ်ဳိးသား) သည္ေကာင္းေသာသံလြင္ပင္အစစ္၌ဆက္ေသာအခါ မ
ေကာင္းေသာအရုိငး္သီးမ်ားသာသီးလာခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ေကာင္းေသာ သံလြင္အကိုင္းကုိအရိုငး္ပင္စည္၌
ဆက္ေသာအခါ ေကာင္းေသာသံလြင္သီးမ်ားသီးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အရုိင္းကုိင္းကုိ
ေကာင္းေသာပင္စည္၌ ဆက္လွ်င္သာ၍မေကာင္းေသာအရုိငး္သီးသာသီးလာလိမ့္မည္ဟုဆုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ျငား
လည္း ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အရုိင္းကုိင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ခုတ္လွဲပယ္ရွားလ်က္တပါးအမ်ဳိး
သားမ်ားသည္ အျမစ္မွဓါတ္သဘာ၀ကိုမွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္သည္
လည္းေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးေသာ္ဘုရားရွင္သည္ခံတြင္းမွေထြးပစ္မည္ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၃း၁၆)သံလြင္ရိုင္းအကိုင္းကို
ခုတ္လွဲၿပီး သံလြင္စစ္အကိုင္းကုိအစားထိုးဆက္လိမ့္မည္။ (ေရာ ၁၁း၂၄) တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မိမိေနရပ္
ကိုစြန္႔ခြာကာခရစ္ေတာ္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႔လိမ့္မည္။ (စစ္မွန္ေသာဒုတိယေမြးဖြားသူကိုဆိုလိုသည္) သုိ႔ေသာ္
လည္းလိမ္ညာေသာ၊ မုသာေျပာေသာ၊ အသင္းေတာ္၏ညီအစ္ကိုမ်ား(တပည့္ေတာ္ဟုေခၚၾကေသာ္လည္း ၀ါ
ႁကြားေသာသူ) ကိုခုတ္လွဲၿပီးေနာက္ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ မီးအိုင္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
ပါလက္စတုိင္းေဒသရွိသံလြင္ပင္ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားအဓိကသံုးခ်က္သြန္သင္ေပးပါသည္။
(၁) တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအေရအတြက္ ျပည့္မွီလာသည့္တုိင္ေအာင္ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားမ်က္
ကန္းျဖစ္ေစမည္ဟုဆုိသည္။ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအေရအတြက္ျပည့္မွီလာသည့္အခ်ိန္တြင္ထုို
ဒုစရုိက္လူေပၚလာရလိမ့္မည္။
(၂) ခုတ္လွဲလိုက္ေသာ အကိုင္း၌သံလြင္ရိုင္းအလိုက္ဆက္စိုက္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏သန႔္ရွင္း
ေသာသာသနာေတာ္အမႈကို ဆက္လက္မထမ္းေဆာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၃) ဘုရားသခင္သည္သူ၏လူျဖစ္ေသာသူ၏လူျဖစ္ေသာ ဣသေရလူမ်ဳိးကိုဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔ပစ္
မည္မဟုတ္။ က်ဳိးပဲ့သြားေသာအကိုင္းကုိလည္းအသစ္တဖန္ဆက္၍စုိက္လိမ့္မည္။
သံလြင္ရိုင္းသည္ ေလာကပညာအားျဖင့္ဘုရားရွင္အားကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည္ကုိပံုေဆာင္ထားေလ
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခုတ္လွဲၿပီးေနာက္ မ်က္ကန္းအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကုသေပးၿပီး
ေကာင္းေသာ သံလြင္ပင္အစစ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။
သံလြင္ပင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ဘု၇ားသခင္ထံမွ အဦးဆံုးခံစားရမည့္ ေကာင္းႀကီးကိုပံုေဆာင္
ေလသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္ဤ သံလြင္ပင္ကို ဣသေရလအားပံုေဆာင္ထားၿပီးတပါးအမ်ဳိးသားကိုသား
ရဲအျဖစ္ပံုေဆာင္ထားေလသည္။ ဤပံုေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လံုး၀မွန္ကန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာပံုေဆာင္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပသည္။ (ဒံ ၇း၁-၂၈)

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....