Monday, 6 February 2012

ေနာက္ဆံုးကာလ၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား - အခန္း (၃၂)

(The Signs Of The Times)

ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာမည့္အခ်ိန္နာရီကုိအဘယ္သူမွ်မသိေသာ္လည္းယခုပစၥဳပၸန္ကာလ၏
နိမိတ္လကၡာဏာမ်ားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျပန္လာခ်ိန္နီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔
သိရွိနားလည္ရပါသည္။ (ဒံ ၁၂း၄၊ ၉-၁၀)
“သင္ဒံေယလမူကား အမႈကုန္ရသည့္ကာလတုိ္င္ေအာင္ဤစကားေတာ္တုိ႔ကိုပိတ္၍စာေစာင္ကိုတံဆိပ္
ခတ္ထားေလာ့။ အမ်ားေသာသူတုိ႔သည္ ေျပးလႊားသြားႀကၿပီး ဤစာေစာင္ကိုၾကည့္ရႈေသာအားျဖင့္ ပညာတိုး
ပြားလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ထုိသူကား သင္ဒံေယလသသြားေလာ့။ ထုိစကားသည္ အမႈကုန္ရသည့္ ကာလတိုင္
ေအာင္ပိတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ထားလ်က္ရွိ၏။ လူအမ်ားတုိ႔သည္ သန႔္ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ စံုစမ္းျခင္းကိုခံရၾက
လိမ့္မည္။ မတရားေသာသူတုိ႔သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳ၍တစ္ေယာက္မွ်နားမလည္ရ။ ပညာရွိေသာသူတုိ႔မူကား
နားလည္ၾကလိမ့္မည္”ဟုဒံေယလက်မး္၌ေရးသားထားေလသည္။
ဤေနရာ၌အမႈကုန္ရေသာေန႔ရက္ဆိုသည္မွာ ေန႔ရက္ကာလကုန္ဆံုးျခင္းကို မဆိုလိုဘဲ “တစ္ပါးအမ်ဳိး
သားမ်ား၏အခ်ိန္ကာလေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္အခါ”ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ဤစာေစာင္
ကိုဖြင့္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ပညာအရာ၌ မ်ားစြာတိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးလာလိမ့္မည္။ ယခုေခတ္ကာလ၌အာက
ကာသနည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဳတာနည္းပညာ၊ ဆက္သြယ္ေ၇းပညာႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္အံ့မခန္းဘြယ္
ရာလွန္ျပန္စြာတိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေနသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ဒံေယလ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာပေရာ
ဖက္မ်ား၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ပညာရွိသူမ်ားသည္ နားလည္ၾကလိမ့္မည္။ သန႔္ရွင္း
ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ဖြင့္ဟျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ားသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ကုိလက္မခံေသာသူမ်ားသည္ လူမုိ္က္မ်ားသာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ယခုေခတ္အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ သိသာ
ထင္ရွားႏုိင္ပါသည္။ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာသူမ်ားသည္ဤအေၾကာင္းအရာကိုနားမလည္ႏိုင္၊
ယေန႔ေခတ္လူမ်ား၏အက်င့္စရိုက္မ်ားသည္ ပေရာဖက္ျပဳထားသည့္အတုိင္းတစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေနသည္။
၀ိညာဥ္ေ၇းရာကိုပ်က္ရယ္ျပဳသူအမ်ားသည္ ဒံေယလ၏အနာဂတ္ေဟာေျပာသည့္ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို အ
ထင္အျမင္ေသးၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼာတရားကိုအမွန္ဆာငတ္၍ သိလုိေသာသူမ်ားသည္ဤဒံေယလ
က်မး္ကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာ၍ အမွန္တရားကို ရွာေဖြၾကေလသည္။ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ခန႔္မွန္းေလ့လာ
ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏အလင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ယံု
ၾကည္ကိုးစားအပ္ေသာတရားႏွင့္ သမၼာတရားအစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္
ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလသည္တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ား၏အခ်ိန္ကာလျပည့္စံုလုနီးေနေၾကာင္းသိရွိနားလည္သြား
ၾကေလသည္။
ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ၌သတို႔သား၏ေခၚသံသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာမွ စတင္ၿပီး တံဆိပ္ရိုက္၍
ပိတ္ထားေသာစာေစာင္လည္းထိုအခ်ိန္မွစတင္ဖြင့္ဟျပခဲ့သည္။ မဂၤလာေဆာင္လုလင္လာၿပီ။ ခရီးဦးႀကိဳျပဳဖို႔
ရန္ထြက္သြားၾကပါဟုေႁကြးေၾကာ္ျခင္းသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္မတိုင္မွီခရစ္ေတာ္ႁကြလာျခင္းကိုယံုၾကည္ျခင္း
(Premillennial Truth)ရွိသူမ်ား၏ ႏိုးထမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသင္းေတာ္သည္ငုိက္ျမည္း
၍အိပ္ေပ်ာ္သျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႁကြလာမည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းတည္းဟူေသာမဂၤလာရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလည္း
အားနည္း၍ေပ်ာက္ကြယ္လြင့္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိ္န္တြင္ အသင္းေတာ္အခ်ဳိ႕သည္ေနာင္တရ
၍ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအားရွိလာကာ ပညာရွိသတုိ႔သမီးမ်ားမီးခြက္ျပင္၍ လုလင္ကိုႀကိဳဆိုသကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏို္းထ
မႈျဖစ္လာၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသတိထားရမည္မွာ ပညာရွိသတုိ႔သမီး၏မီးခြက္၌သာဆီရွိသည့္အေၾကာင္းအရာ
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္ရွင္ရသည့္ေလာကသည္ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနေသာေနရာျဖစ္သည္။ အနာဂတ္
ကာလ၌ မၾကာမွွီအတြင္းဤေလာကမွထြန္းေတာက္ေသာၾကယ္ကိုေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၂၂း၁၆)။ မိုးေကာင္း
ကင္၌ သခင္ေယရႈႏွင့္ဆံုေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ထိုအာကာသမိုးေကာင္းကင္ေပၚသခင္ဘုရားျပင္ဆင္ထားသည့္
မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား၌ထိုင္ရလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ ပံုမ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာပါ။ ေနာက္ဆံုးကာလနိမိတ္လကၡဏာဆယ္ခုရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

၁။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ၿပီးမွ ခရစ္ေတာ္ႁကြလာမည္ဟု ခံယူသူမ်ားက ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း
(Post Millenial Scoffres)
၂ေပ ၃း၃-၄ ၌ ဤသို႔ေရးသားထားသည္ကုိဖတ္ရႈရသည္။
“………. ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ပ်က္ရယ္ျပဳတတ္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတပ္မက္ျခင္းအတိုင္းက်င့္ေန
၍သခင္ဘုရားႁကြလာေတာ္မူမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္သည္အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘုိးေဘးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည့္
ေနာက္ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းစကျဖစ္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ၾက၏ ဟုဆိုလ်က္ကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္တကြ ေပၚ
လာလိမ့္မည္”ဟုေတြ႔ရွိရသည္။
ဒီေန႔ေခတ္ကာလ၌လည္း ထုိကဲ့သို႔ပ်က္ရယ္ျပဳၿပီး ကဲ့ရဲ႕သူအမ်ားရွိေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ႁကြလားျခင္း
ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားအား ပ်က္ရယ္ျပဳ၍မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ၾကသည္။ ယံုၾကည့္သူမ်ားအားလူမိုက္၊ လူရူးဟူ၍
သမုတ္ထားၾကသည္။ မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ကဲ့ရဲ႕သည့္အျပင္ အသင္းေတာ္ဦးေဆာင္သူကို္ယ္တုိင္ကဲ့ရဲ႕
ေ၀ဖန္တတ္ၾကသည္။

၂။ မမွန္ကန္ေသာၾသ၀ါဒကိုခံယူသူ (၀ါ) ေဖာက္ျပန္သူ (Apostasy)
“အေၾကာင္းမူကား ေနာင္ကာလ၌ လူတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာၾသ၀ါဒကိုနားမခံႏိုင္ဘဲယားတတ္ေသာ
နားရွိလွ်င္ မိမိတပ္မက္ျခင္းအတိုင္း မ်ားျပားေသာဆရာမ်ားေနာက္သုိ႔လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ သမၼာတရားကိုနား
မေထာင္ဘဲ ဒ႑ာရီစကားကိုနားေထာင္၍လႊဲသြားၾကလိမ့္မည္”ဟု (၂တိ ၄း၃-၄) ၌ေရးသားထားေလသည္။

၃။ မိစာၦဆရာမ်ားေပၚလာျခင္း (False Teachers)
ရွင္ေပတရုကလည္း -
“သုိ႔ေသာ္လည္း ယုဒလူတုိ႔တြင္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားရွိၾက၏။ ထုိနည္းတူဖ်က္ဆီးတတ္ေသာမိစာၦဒိ႒ိအ
ယူမ်ားကိုပရိယာယ္အားျဖင့္ သြင္း၍အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ဝယ္ေတာ္မူေသာအရွင္ကိုျငင္းပယ္လ်က္မိမိတို႔အ
ေပၚသို႔လ်င္ျမန္စြာဖ်က္ဆီးျခင္းကိုေရာက္ေစေသာမိစာၦဆရာမ်ားသည္သင္တုိ႔တြင္ရွိၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ညစ္ညဴး
ေသာအက်င့္ဓေလ့တုိ႔ကိုမ်ားေသာသူတို႔သည္လို္က္ေသာအားျဖင့္ သမၼာတရားလမ္းအသေ၇သည္ ပ်က္စီးလိမ့္
မည္”ဟု(၂ေပ ၁၊၂)၌ေရးသားထားေလသည္။
ရွင္ေပါလုကလည္းစင္ၾကယ္ေသာၾသ၀ါဒကိုနားမေထာင္သည့္အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ လူ
မ်ားသည္လည္းမိမိတပ္မက္လိုခ်င္သည့္အရာကိုသာ ေဟာေျပာသည့္ဆရာကိုရွာေဖြၾကလိမ့္မည္။ ဤအရာ
သည္သမၼာတရားမွလႊဲ၍ ဒ႑ာရီစကားကုိသာ၍နားေထာင္သျဖင့္ လႊဲသြားၾကလိမ့္ည္ဟုဆိုထားသည္။ (၂တိ
၄း၃-၄) ဤကဲ့သို႔လမ္းလႊဲသြားျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ေခါငး္ေဆာင္မ်ားလူငယ္မ်ားအားလံုးသမၼာတရားမွ
လႊဲမွားသြားျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာသြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားမွ လည္းေကာငး္၊ အသင္းသားမ်ား
၀ိညာဥ္ေရးရာ၌အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခငး္ဟူေသာဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ သမၼာတရားအ
တုိင္းအသက္တာမွန္မွန္ကန္ကန္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းမွလည္းေကာင္း၊ လႊဲသြားၾကလိမ့္မည္။ ၎အျပင္ယံု
ၾကည္သူမ်ားအျပစ္ထဲက်ဆင္းသြားျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ လူတုိင္းဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားရမည္ဟု၀ိညာဥ္
ပညတ္မ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းသို႔ဧကန္အမွန္က်ေရာက္မည္ဟုေဟာေျပာခ်က္မ်ား
ကိုနားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ေပ။ သူတုိ႔နားထဲသုိ႔ နား၀င္ခ်ဳိသည့္ေဟာခ်က္မ်ားႏွင့္လူ၏စိတ္ကိုရႊင္လန္းေစသည့္
စကားမ်ားကုိသာနားေထာင္လက္ခံခ်င္ၾကသည္။

၄။ ၀ိညာဥ္မ်ားကုိ မပိုင္းျခားတတ္သူေပၚလာျခင္း (Spiritualism)
၁တိ ၄း၁-၂ ၌လည္း
“၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတိအလင္းဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ကား ေနာင္ကာလ၌ ၾသတၱပစိတ္တြင္
သံပူႏွင့္ခတ္ျခင္းကိုခံၿပီးလွ်င္ မုသာစကားကိုေျပာတတ္ေသာသူတုိ႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းအားျဖင့္ လူအခ်ဳို႕တုိ႔သည္
ယံုၾကည္ျခင္းကိုစြန္႔ပယ္၍ လွည့္ဖ်ားတတ္ေသာ စိတ္၀ိညာဥ္တုိ႔၌လည္းေကာင္း၊ နတ္ဘုရားတုိ႔ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ
ၾသ၀ါဒတုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း မွီ၀ဲဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္”ဟုရွင္းလင္းစြာေရးသားထားေလသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဘုရား၏ဖြင့္ျပခ်က္ကိုအားမကိုးဘဲ နတ္ဘုရားကိုေမးျမန္းျခင္း၊ အေယာင္အေဆာင္မ်ားေဆာင္ျခင္း၊ နတ္ေဗဒင္
လကၡဏာေမးျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္လႊဲမွားသြားၾကလိမ့္မည္။

၅။ ခဲယဥ္းေသာကာလျဖစ္လိမ့္မည္ (Perilous Times)

ရွင္ေပါလုက တိေမာေသအားဤသုိ႔မိန္႔မွာခဲ့ေလသည္။
“ေနာင္ကာလသည္ ခံယဥ္းေသာကာလျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ေလာ့၊ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား လူတို႔
သည္ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ခ်စ္ေသာလူ၊ ေငြကိုတပ္မက္ေသာသူ၊ ၀ါႁကြားေသာသူ၊ ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာသူ၊ သန္႔
ရွင္းျခင္းမရွိေသာသူ၊ ပကတိၾကင္နာစံုမက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းမဲ့ေသာသူ၊ ကုိယ့္ဣေႃႏၵကိုမခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူ၊ ျပင္းထန္ေသာသူ၊ သူေတာ္ေကာင္းကုိမုန္းေသာသူ၊ သစၥာကိုဖ်က္တတ္ေသာသူ၊ သတိေပးျခင္းကိုမခံယူေသာ
သူ၊ မာန္မာနႏွင့္ယစ္မူးေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကိုႏွစ္သက္သည္ထက္ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္းကိုသာ၍ႏွစ္သက္
ေသာသူ၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ေယာင္ေဆာင္၍ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းတန္ခိုးကုိ ျငင္းပယ္ေသာသူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတုိ႔ကိုေရွာင္ေလာ့”ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။ (၂တိ ၃း၁-၅)
အထက္ပါက်မ္းခ်က္ကိုခ်ဲ႕ၿပီး အနက္ဖြင့္ရန္ေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းျပဖို႔မလိုေတာ့ေပ။ ရွင္းလင္းစြာနား
လည္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ခဲယဥ္းသည့္အေျခေအေနသည္ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျဖတ္သန္းေနရသည့္အခ်ိန္
အခါျဖစ္သည္မွာ အဘယ္သူမွ် ျငင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၆။ စည္းစိမ္ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း (Heaped Up Treasure)
ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၅း၁-၆ အတြင္း၌ေလာကတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ သူေ႒းသူႁကြယ္မ်ားေပၚ
ေပါက္လာမည့္အေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
“အခ်င္းသူေ႒း၊ သူႁကြယ္တုို႔ယခုလာၾက၊ သင္တို႔အေပၚသို႔ေရာက္လတံ့ေသာဆင္းရဲဒုကၡေ၀ဒနာေၾကာင့္
ငိုေႁကြးျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႔ဥစၥာပစၥည္းသည္ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏။ အ၀တ္ကိုလည္းပိးုကိုက္စားေလသည္။
ေရႊေငြလည္းအေခ်းတက္၍ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊ ထုိအေခ်းသည္သင္တုိ႔တစ္ဖက္၌ သက္ေသျဖစ္၍မီးကဲ့သို႔သင္တို႔အ
သားကုိစားလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ကာလအဖို႔ဘ႑ာကိုဆည္းပူးၾကၿပီတကား၊ နားေထာင္ၾက။
သင္တုိ႔လယ္ကြက္၌ရိတ္ေသာသူတုိ႔ကိုလွည့္စား၍အခမေပးပဲေနေသာေၾကာင့္ ထိုအခသည္ ေႁကြးေၾကာ္ေလ
၏။ ရိတ္ေသာသူတုိ႔၏ေအာ္ဟစ္ျခင္းအသံသည္လည္းေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာ၀ရဘုရား၏နားေတာ္ထဲသုိ႔
၀င္ေလၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာကာမဂုဏ္ခံစား၍ အလြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကသည္။ သတ္ရေသာေန႔၌ကဲ့သုိ႔မိမိ
ႏွလံုးကိုေမြးျမဴၾကသည္”ဟုေရးသားထားသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသက္ရွင္ေနေသာဤေခတ္ကာလ၏ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟအစရွိသည့္လူမ်ား၏အက်င့္
စရုိက္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ မီလ်ံနာသူေ႒းျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္းမရွိႏိုင္ေခ်။ အမွန္တကယ္ကၽြႏ္ုပ္
တုိ႔၏ေခတ္ကာလသည္ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေပသည္။

၇။ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္ (A Laodicean Church)
ေလာဒိကိအသင္းေတာ္အားမိန္႔မွာသည့္ေနရာတြင္ (ဗ်ာ ၃း၁၄-၂၂) ကမၻာေပၚ၌ နာမည္ခံခရစ္ယာန္အ
သင္းေတာ္မ်ားအေျခအေနကိုထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ေတ္ာကအပူမဟုတ္၊ အေအးမဟုတ္၊ ေႏြးရံု
မွ်သာရွိေသာေၾကာင့္သူ၏ခံတြင္းမွေထြးလုၿပီဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ဥစၥာရတတ္၏။ ဘ႑ာမ်ားကိုလည္း
ဆည္းပူးေလသည္။ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ်မလိုဟုေျပာဆိုေနလွ်င္ခရစ္ေတာ္ကိုပင္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ထုိသူ
သည္ကိုယ္တိုင္ပင္ပန္းျခင္း၊ သနားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အ၀တ္အခ်ည္းအစည္းရွိျခင္းတုိ႔
ကိုမသိနားမလည္ေပ။ ထိုသုိ႔ေသာအသင္းေတာ္ႏွင့္အသင္းေတာ္သည္ယေန႔အေပၚယံအသင္းေတာ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္
ေရး၌လံုး၀နားမလည္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

၈။ သေဘၤာသဖန္းပင္၏လကၡဏာ (The Fig Tree Signs)
ဗိမၼာန္ေတာ္ပ်က္စီးမည့္အေၾကာင္းအရာကိုေဟာေျပာၿပီးေနာက္တပည့္ေတာ္မ်ားက ခရစ္ေတာ္အားဤ
အခ်င္းအရာသည္မည္သည့္အခါ၌ျဖစ္ပ်က္မည္ကိုေမးျမန္းေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာသည့္အ
ခါ၌ ျဖစ္ပ်က္မည္ကုိေမးျမန္းေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယႁကြလာသည့္အခါ ျဖစ္ပ်က္မည့္ပုပၸနိမိတ္လကၡဏာ
မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။ (မ ၂၄း၁-၃) သခင္ေယရႈက သေဘၤာသဖန္းပင္၏လကၡဏာသည္သူႁကြ
လာျခင္းကိုပံုေဆာင္ရည္ညႊန္းေၾကာင္းေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။
၉။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ျခင္း (The Sistress of Nations)
ခရစ္ေတာ္ေယရႈသည္တစ္ပါးအမ်ဳိးသားအခ်ိန္ကာလျပည့္စံုလာျခငး္ကုိေဟာေျပာၿပီး ေနာက္ဤသုိ႔မိန္႔
မွာခဲ့ေလသည္။ ေန၊လ၊ၾကယ္ နကၡတ္တုိ႔၌ ပုပၸနိမိတ္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္းလူအမ်ဳိးမ်ဳိးမၿငိိမ္
မသက္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ သမုဒၵရာလႈိင္းတံပုိးႀကီးျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚမွာျဖစ္လတၱံ႔ေသာေဘးမ်ားကိုေမွ်ာ္၍
ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ လူမ်ားတုိ႔၏အသက္ဆံုးျခင္း အမႈအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္တမန္တန္ခိုးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္စသည္ျဖင့္ဆက္လက္ေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။ (လု ၂၁း
၂၅-၂၇) ထုိ႔ေၾကာင့္ရွင္ေပါလုကလည္းမာနတ္၏ပရိယာယ္ကိုတားဆီးႏိုင္မည့္အေၾကာင္းဘုရားသခင္ျပင္ဆင္
ေတာ္မူေသာလက္နက္စံုကို၀တ္ဆင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔သည္အေသြးအသားရွိေသာရန္သူတုိ႔
ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရသည္မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း
ေလာကီေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရျပဳလုပ္ေသာ မင္းတုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မုိးေကာင္းကင္၌ ေနေသာနတ္ဆိုးတို႔
ႏွင့္လည္းေကာင္းဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရသည္ဟုမိန္႔မွာထားေလသည္။ (ဧ ၆း၁၁-၁၂)

“ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာ၀ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ကာလမၾကာမျမင့္မွီၤ ေကာင္းကင္၊ ေျမၾကီး၊ ပင္လယ္၊ ကုန္းတုိ႔ကိုတဖန္ငါလႈပ္ဦးမည္။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ငါလႈပ္ဦၤးမည္။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ႏွစ္
သက္ဖြယ္ေသာအရာသည္ ေရာက္၍ဤအိမ္ကုိဘုန္းႏွင့္ငါျပည့္စံုေစမည္ဟုေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာ၀ရ
ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္”ဟု(ဟဂၢဲ ၂း၆-၇)၌ေရးသားထားေလသည္။
ဤစကားမ်ားပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္အဘယ္နည္းႏွင့္မဆို ျပည့္စံုလာရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ
တုိင္း၌ေဘးဒုကၡတစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိးရင္ဆို္င္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးတုန္လႈပ္ၾက
ရသည္။ လူတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာသူခရစ္ေတာ္မႁကြလာမခ်င္းကမၻာေလာကထဲတြင္ လူမ်ဳိးအေပါငး္
တုိ႔သည္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္လိုလိုေတြ႔ၾကံဳေနရေလသည္။

၁၀။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလ (Noah Days)

ေနာဧလက္ထက္၌ျဖစ္သကဲ့သုိ႔လူသားလက္ထက္၌လည္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ေနာဧသည္ သေဘၤာသုိ႔၀င္၍
ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔ကုိသုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည့္ေန႔တိုင္ေအာင္လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္
လ်က္ထိမး္ျမားစံုဖက္လ်က္ေနၾက၏။ ထုိသုိ႔ေနစဥ္ေရလႊမ္းမိုး၍သူတို႔အားလံုးေသေၾကပ်က္စီးၾကရသည္ဟု
(လု ၁၇း၂၆-၃၀) ၌အေသးစိတ္ေရးသားထားေလသည္။
စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းျမားစံုဖက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သေလာ၊ သုိ႔ေသာ္ထိုသူတို႔သည္ေရလႊမ္းမိုး
သည့္ေန႔အထိမိမိအလိုဆႏၵကိုသာေရွ႕တန္းတင္၍ထုိအတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ကိုနာမခံျခင္းသည္သာ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔႕သည္ စားဘုိ႔ေသာက္ဘုိ႔အတြက္
သာရုန္းကန္ၾကၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးရာျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအမႈ၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေခ်။
ေလာကီႁကြယ္၀မႈအတြက္သာႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ထာ၀ရအသက္တာအတြက္ အယံုအၾကည္မရွိလုပ္
ေဆာင္မႈလည္းမရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာႏွင့္ အသက္ရွင္သည့္ေနာဧမိသားစုသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေလသည္။ ေနာင္ကာလ၌ လည္းဘုရားသခင္သည္ေလာကကိုတရားစီရင္၍ မီးအားျဖင့္ရႈိ႕
ေသာေန႔ရက္ေ၇ာက္လွ်င္ မယံုၾကည္သူမ်ားထိုကဲ့သို႔ပ်က္စီးရလိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....