Monday, 6 February 2012

သခင္ဘုရား၏ ပြဲေန႔ရက္မ်ား - အခန္း (၃၀)

THE FEASTS OF THE LORD

သမၼာက်မ္းစာ၀တ္ျပဳရာအခနး္ ၂၃ တြင္ သခင္ဘု၇ား၏ ပြဲႀကီးခုႏွစ္ပဲြအေၾကာင္းကုိ ေရးသားထား
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဤပြဲႀကီးခုႏွစ္ပြဲသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျဖစ္အပ်က္ခုႏွစ္မ်ဳိးကိုပံု
ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌ျပည့္စံုခ့ဲေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕
သည္ အနာဂတ္ကာလ၌ရွိေသးသည္။ မျပည့္စံုလာေသးေခ်။ ဤပြဲေန႔ရက္မ်ားသည္ အရိပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ျဖစ္ေသာ အစစ္အမွန္မွာေယရႈခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ (ေကာ ၂း၁၆-၁၇) ထုိ႔
ေၾကာင့္ ဤပြဲေန႔ရက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာ စည္းေ၀းပြဲႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိး
မ်ားအမ်ဳိးသားတုိင္းသည္ အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ စုေ၀းခ်ီတက္ၿပီးပြဲခံရေလသည္။
ထုိအခါ ဘုရားသခင္သည္သူတို႔ကုိမစ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ေပါ့ေပါ့ဆဆခံ
ယူ၍စိတ္အားထက္သန္ျခင္းေလွ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အားဆံုးမ၍ ေျပာဆိုေလသည္။
ဘုရားသခင္က -
“ငါ့၀ိညာဥ္သည္သင္တုိ႔လဆန္းေန႔မ်ားႏွင့္ သင္တုိ႔ပြဲမ်ားကိုမုန္း၏။ ငါ့ကုိေႏွာက္ယွက္စရာျဖစ္၏။ သည္းခံျခင္းအားျဖင့္ငါပင္ပန္း၏”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (ေဟ ၁း၁၄)
သခင္ေယရႈကလည္း ဤပြဲေန႔ရက္မ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရား၏ပြဲေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏ပြဲ
ေန႔ရက္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ပြဲေန႔ရက္မ်ားသည္ ခုႏွစ္ပြဲျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔အပါ
အ၀င္ေရတြက္လွ်င္ ရွစ္ပြဲရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပုသ္ေန႔သည္သီးသန္႔သန္႔ရွင္းေသာေန႔ရက္အျဖစ္သတ္
မွတ္ထားၿပီး ၊ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ဤသန္႔ရွင္းေသာဥပုသ္ေန႔ကုိအေလးထားရုိေသစြာျပဳမူထိန္းသိမ္းရေလ
သည္။ က်န္ပြဲခုႏွစ္ပြဲကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာက်င္းပရေလသည္။ ဥပုသ္ေန႔ရက္ကုိအိမ္၌လည္းဥပုသ္
ေစာင့္၍ေနခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္က်န္ပြဲေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေရာက္ၿပီးပြဲခံရေလသည္။
ဤပြဲခုႏွစ္ပြဲကို ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းျခားႏိုင္သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ ပသခါပြဲ၊ အဇုမပြဲ၊ ခ်ီလႊဲရာေကာက္လႈိင္းမ်ားပူ
ေဇာ္ပြဲဓ ပင္ေတကုေတၱပြဲစသည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအပို္င္းတြင္ တံပုိးမႈတ္ပြဲ၊ အျပစ္ေျဖရာပြဲႏွင့္ သေကေနပြဲတုိ႔
ျဖစ္ေလသည္။ ပထမပုိင္းေလးပြဲႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းသံုးပုိုင္းပြဲၾကားကာလသည္ ေလးလျခားထားေလသည္။ ဤ
ပြဲခုႏွစ္ပြဲ၌ အႀကီးမားဆံုးေသာပြဲမွာ ပသခါပြဲ၊ ပင္ေတကုေတၱပြဲႏွင့္ အဇုမပြဲတုိ႔ျဖစ္ေပသည္။ ဤပြဲမ်ားသည္
ပထမလတစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔မွစ၍ သတၱမလႏွစ္ဆယ္ေန႔ရက္အထိက်ငး္ပရေလသည္။
ပထမပို္င္း ပြဲတခ်ဳိ႕သည္သမၼာသစ္ေခတ္ကာလရွိ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသား(အသင္းေတာ္)ႏွင့္ပတ္သက္မႈ
ရွိၿပီး၊ ဒုတိယပုိင္းရွိပြဲသံုးပဲြမွာ ေလာကႏိုင္ငံသား(ယုဒလူမ်ဳိး) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပြဲမ်ားျဖစ္ေပသည္။

၁။ ပသခါပြဲ (Passover Feast)

ဤပြဲ၏မူလအစသည္ အဲဂုတၱဳ(အီဂ်စ္)ျပည္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္၌ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနစဥ္ဘုရားသခင္
ကယ္တင္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္က်င္းပရေသာပြဲျဖစ္သည္။
သခင္ဘုရား၏ပြဲေန႔မ်ား….
ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအီဂ်စ္အိမ္ေထာင္တုိင္းသည္ အျပစ္အနာအဆာမရွိသည့္သုိးတစ္ေကာင္ယူ၍ ပထမလ၏တစ္
ဆယ္ေလးရက္ေန႔ညတြင္ သတ္၍အေသြးကိုတံခါးတုိင္ႏွင့္အေပၚထုတ္တန္းကိုသုတ္လိမ္းရေလသည္။ ထုိအခါ
ညည့္၌ ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ေသြးသုတ္ထားသည့္အိမ္ကုိလြန္သြား၍ ထုိအိမ္၌သားဦးမေသ
ရေခ်။ သိုးသားကုိမီး၌ကင္၍ တေဆးမဲ့မုန္႔ႏွင့္ တမာရြက္ခါးတုိ႔ကုိအသားႏွင့္ေရာ၍စားရေလသည္။ စားႁကြင္းစား
စားက်န္ကို ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ထိမရွိေစရ။ သုိးသားကုိစားေသာသူတုိင္းသည္ ခါး၌ခါးပတ္ကုိစီးလ်က္၊ ေျခစုပ္
ဖိနပ္ကုိ၀တ္ၿပီး လက္၌လည္းေတာင္ေ၀ွးကုိကိုင္လ်က္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွထြက္ခါြသည့္ပံုစံအတိုင္းအဆင္သင့္အေနအ
ထားျဖင့္စားသံုးရေလသည္။
ဤပသခါပြဲသည္ ယုဒလူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္အတိုင္းလိုက္နာရမည့္ ပညတ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ (ထြ ၁၂း
၁၄) ပသခါပဲြ၌ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ပူေဇာ္ရေသာသုိးသူငယ္သည္ သားေတာ္ေယရႈဘုရားကုိပံုေဆာင္ထားေလ
သည္။ ကရာနီကုန္းေပၚလက္၀ါးကပ္တိုင္၌အေသခံခဲ့ေသာ ေယရႈဘုရား၏အေသြးေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
ႏွလံုးသားတံခါး၌သုတ္လိမ္းခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အ
မ်က္ေဒါသမွလြတ္ေျမာက္ျခင္းအခြင့္ရရွိေလသည္။ ထုိပသခါပြဲမွစ၍ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ ႏိုင္ငံသမိုင္းစတင္ခဲ့သ
ကဲ့သုိ႔ အျပစ္ရွိသူတစ္ဦးသည္ ေယရႈဘုရားအားမိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္၀န္ခံသည့္ေန႔မွစ၍ အသစ္တဖန္ျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္၀ိညာဥ္၌ေမြးဖြားျခင္းခံရေလသည္။ ထုိေန႔မွစ၍ အသစ္ေသာအသက္ျဖင့္ အသက္ရွင္မႈစ
တင္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ပသခါပြဲ၍ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္အသတ္ခံခဲ့ေလသည္။ (၁ေကာ ၅း၇)
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ အီဂ်စ္ျပည္အေပၚ၌အမ်က္ေဒါသထြက္ၿပီး က်ိန္ဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဣသေရလ
လူမ်ဳိးမ်ားပသခါပြဲစတင္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းဤပြဲကုိက်င္းပေသာအခါ အီဂ်စ္ျပည္၌
ကၽြန္ဘ၀၏ထမ္းပိုးျဖင့္ညွင္းပန္းမႈဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္လာျခင္းကိုေအာက္ေမ့သတိရလ်က္ ၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာစြာျဖင့္ပြဲခံၾကေလသည္။ ဒီေန႔ထိသူတို႔သည္ ပသခါပြဲကိုက်င္းပၾကသည္။ ယေန႔အသင္းေတာ္မ်ားသည္
ဤပသခါပြဲကိုမက်င္းပၾကေပ။ သခင္ဘုရား၏ပြဲေတာ္မဂၤလာအားျဖင့္သာ ထုိသခင္ကိုေအာက္ေမ့ဘုိ႔က်င္းပၾက
သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သုိးသူငယ္ကဲ့သုိ႔ အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။

၂။ အဇုမပြဲ (The Feast Of Unleavened Bread)
ပသခါပြဲလြန္ၿပီးေနာက္ အဇုမပြဲကုိ ဆက္ခံရေပမည္။ (၀တ္ ၂၃း၆-၈) ပသခါပြဲကုိတစ္ဆယ္ေလးရက္မ
နက္တြင္သုိးသူငယ္သတ္ျခင္းျဖင့္စတင္သည္။ ေနာက္တစ္ရက္တစ္ဆယ္ငါးရက္ေန႔ေရာက္လွ်င္ အဇုမပြဲကို
ဆက္က်င္းပရပါသည္။ ပသခါပဲြသည္ခရစ္ေတာ္အသေသခံျခင္းကိုပံုေဆာင္ၿပီး၊ အဇုမပြဲသည္ယံုၾကည္သူမ်ား၏
အက်င့္ႏွင့္ အသက္တာက်င့္၀တ္ကိုပံုေဆာင္ေလသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္
လက္ခံၿပီးေနာက္သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာထဲ၌ အသက္ရွင္ၾကရေပမည္။
သမၼာက်မ္းစာ၌ပါေသာ တေဆးသည္ အျပစ္ကိုပံုေဆာင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤပြဲေန႔ရက္မ်ားတြင္ တေဆးပါေသာမုန္႔ကိုမစားရေပ။ (ထြက္ ၁၃း၇) ရွင္ေပါလုက အဓမၼအမႈအရာႏွင့္ ညစ္ညမ္းေသာအရာမွန္သမွ်
သည္တေဆးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေလသည္။ သူကသင္တုိ႔သည္ တေဆးမဲ့ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အသစ္ေသာမုန္႔
စိမ္းျဖစ္မည့္အေၾကာင္း၊ ေဟာင္းေသာတေဆးကုိသုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ဆိုခ့ဲေလသည္။ (၁ေကာ ၅း၇-၈) ေဟာင္းေသာတေဆး၊ ဆိုးညစ္ေသာတေဆးတို႔ကုိပစ္ပယ္၍ တေဆးမဲ့မုန္႔တညး္ဟူေသာ ၾကည္ျဖဴျခင္း၊
သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ပြဲခံၾကကုန္အံ့ဟုလည္းဆိုခဲ့သည္။
တေဆးထည့့္ျခင္း၏ ပံုေဆာင္ခ်က္အားျဖင့္ ဤသို႔သြန္သင္ထားေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္
၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရသူျဖစ္သျဖင့္၊ အသစ္ေသာထိုလမ္းအတုိင္းေလွ်ာက္လ်က္၊ ေလာကီ
ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဇာတိတေဆးအားလံုးကုိ ပယ္ရွားရလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျပဳသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းႀကီးဆုေက်းဇူးခံစားရသူျဖစ္သည္ဟုသိရွိနားလည္ေပသည္။

၃။ ေကာက္လႈိင္းခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္ပြဲ (The Feast of First Fruit)
ပသခါပြဲသည္ဆယ္ေလးရက္ေန႔၌က်င္းပရၿပီး၊ အဇုမပြဲကိုဆယ္ငါးရက္ေန႔တင္က်င္းပရေလသည္။ ထုိေန႔ရက္သည္ဥပုသ္ေန႔သတၱမေန႔ရက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေကာက္လႈိင္းမ်ားခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္ပဲြေန႔အျဖစ္
က်င္းပရေလသည္။ ဤပြဲကိုေတာအရပ္၌မက်င္းပႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ခါနန္ျပည္ကိုေရာက္ၿပီးမွသာလွ်င္ဤပြဲကို
က်င္းပၾကသည္။ ဤပြဲတင္အသီးမွည့္လာေသာေကာက္လႈိင္းတစ္စည္းကိုထာ၀ရဘုရားေရွ႕၌ ပူေဇာ္ရေလ
သည္။ ခ်ီလႊဲ၍ပူေဇာ္ရေလသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ပူေဇာ္ရျခင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္းႀကီးခံစားဘုိ႔ရန္ျဖစ္
ၿပီး၊ ဤပြဲေန႔တြင္ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ မုန႔္ညက္ႏွစ္ၾသမဲပူေဇာ္ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ရွိအခါမလည္သည့္
သိုးပူေဇာ္ျခင္းစသည္တို႔ျပဳလုပ္ရေလသည္။
ဤအဦးသီးေသာအသီးပူေဇာ္ပဲြသည္ခ၇စ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိပံုေဆာင္၍ ခ၇စ္ေတာ္သည
ဥပုသ္ေန႔လြန္ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရွင္ေပါလုကခရစ္ေတာ္ကို အဦးသီး
ေသာအသီးျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာသပ္သခ်ႋဳင္း၌ျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ မ်ဳိးေစ့တေစ့ေျမ၌
စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၂း၂၄) သူသည္ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သူတို႔အထဲမွ အဦးသီး
ေသာအသီးျဖစ္ရေလသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၂၀)
ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေန႔တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္အသန္႔ရွင္းဆံုးအခန္း၌ ၀င္၍အထက္မွ
ေအာက္သုိ႔စုတ္ကဲြသြားသည့္ကန္႔လန္႔ကာေရွ႕၌ေကာက္လႈိင္းကုိခ်ီလႊဲ၍ ပူေဇာ္ေနေသးသည္။ေရွ႕ေျပးပံုသက္
ေသျဖစ္ေသာ အရာသည္၎ေနာက္အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသည္ကုိသူတို႔မသိေသး။ ေယာသပ္သခ်ဳႋင္းထဲမွ
အဦးသီးေသာအသီးသည္ ထာ၀ရအတြက္ပူေဇာ္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ႏွစ္တစ္ေထာင္၌ ပသခါပြဲက်င္းပစ
ရာမလိုေတာ့ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာ၌ျပည့္စံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၄။ ပင္ေတကုေတၱပြဲ (The Feast of Pentecost)
ဤအဦးသီးေသာေကာက္လႈိင္းပူေဇာ္ပြဲၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္းငါးဆယ္ျပည့္လွ်င္ ပင္ေတကုေတၱပဲြက်င္းပ
ရေလသည္။ ဤပြဲႏွစ္ခုၾကားတြင္ ရက္သတၱပတ္ခုႏွစ္ပတ္ၾကာေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ခုႏွစ္ပတ္ပြဲေတာ္ဟူ၍လည္း
ေခၚသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲစသည့္အခ်ိန္သည္ ဂ်ဳံစတင္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဆက္သ
ပြဲျဖစ္၍ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ ဂ်ဳံအသစ္ကုိပူေဇာ္ရသည္။ အဦးရိတ္သိမ္းထားေသာဂ်ဳံေစ့အားျဖင့္ထုတ္လုပ္
သည့္ဂ်ဳံကိုပူေဇာ္ရၿပီး၊ ေကာက္လႈိင္းခ်ီပူေဇာ္ပြဲတြင္ အသီးအရြက္ႏွင့္ အကိုင္းပါပူေဇာ္ရေလသည္။ ပင္ေတကု
ေတၱပြဲတြင္ ႏူးညံ့ေသာတေဆးျဖင့္ေဖာင္းႁကြသည့္မုန္႔ညက္ႏွစ္လံုးကိုလည္းပူေဇာ္ရေလသည္။ ဤအရာသည္ အသင္းေတာ္ထဲ၌လူႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဣသေရလလူမ်ဳိးႏွင့္တပါးအမ်ဳိးသားပါ၀င္ၿပီး လံုး၀ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသာ
ေၾကာင့္တေဆးထည့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မီးကင္ထားေသာ ႏွစ္လံုးႏွင့္အတူ အျပစ္အနာဆာကင္းေသာ သုိးခု
ႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ႏြားပ်ဳိတစ္ေကာင္အျပင္ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာတုိ႔ျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ထံ မီးျဖင့္ပူ
ေဇာ္ရေလသည္။
၎အျပင္အျပစ္ေျဖလြတ္ဘုိ႔ရန္ဆိတ္ထီးတစ္ေကာင္ကိုလည္းပူေဇာ္ရေလသည္။ ဤအရာမ်ားသည္
ထာ၀ရဘုရားသခင္အတြက္ ေမႊးႀကိဳင္ရနံ႔ပူေဇာ္ျခငး္ျဖစ္ေလသည္။
ပင္ေတကုေတၱပြဲ၏ပံုသက္ေသမွာတမန္ေတာ္မ်ားအခ်ိန္၌ျပည့္စံုခဲ့ေလၿပီ။ ရွင္ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးထဲ၌ႏွစ္ျခင္းခံရသျဖင့္ တကိုယ္တည္းျဖစ္လာခဲ့ရေလၿပီဟုမိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ (၁ေကာ ၁၂း၁၃)
ပင္ေတကုေတၱေန႔၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ တမန္ေတာ္မ်ားအေပၚႁကြဆင္းလာခဲ့၍ အသင္း
ေတာ္စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲႏွင့္ တံပိုးမႈတ္ပြဲသည္ ေလးလျခားေနသည္။ ဤေလး
လသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားစပ်စ္သီးရိတ္သိမ္းသည့္ကာလျဖစ္သျဖင့္ ဓမၼသဘင္မ်ားမရွိေခ်။ မအားလပ္
သည့္အခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ ဤမွ်ေလာက္အခ်ိန္ၾကာေညာင္းျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက
အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ဘုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎အျပင္ဣသေရလ(ဂ်ဳး)လူမ်ဳိးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္းကုိ
ပံုေဆာင္ေပသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ေရြးေကာက္ျခင္းခံလ်က္၊ က်န္ႁကြင္းေသာသူတို႔လည္းရွိေသးသည္။ (ေရာ ၁၁း၂၅) ေက်းဇူးေတာ္ကာလကုန္ဆံုးလွ်င္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာစုစည္းလာၿပီး ပါလက္စတုိင္းတြင္ တံပုိးမႈတ္ပြဲက်င္းပလာၾကလိမ့္မည္။ (မ ၂၄း၃၁)

၅။ တံပိုးမႈတ္ပြဲ (The Feast of Trumpet)
ဤပြဲသည္ သတၱမလ၏တစ္ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ဤေန႔ရက္သည္ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား
သည္ႀကီးေသာတံပုိးမႈတ္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳေလသည္။ တံပုိးမႈတ္ပြဲေနာက္တစ္ေန႔သည္
အျပစ္ေျဖရာပြဲေန႔ျဖစ္ၿပီၤး ထိုလ၏တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေန႔သည္ သေကေနပြဲေန႔လည္းျဖစ္ေလသည္။ သေကေနပြဲ
ေန႔သည္လည္း ဥပုသ္ေန႔သတၱမေန႔ရက္ျဖစ္သည္။ ထုိလ၏ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ရက္ေန႔အထိက်င္းပရေလသည္။
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေတာ၌လွည့္လည္စဥ္ အျပစ္ေျဖဘု႔ိစည္းေ၀းေခၚေသာအခါ ေရႊျဖင့္ၿပီးေသာတံပိုး
ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအသံုးျပဳရေလသည္။ တံပုိးသည္ စစ္တပ္မ်ားစုစည္းသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳမႈတ္ရေလသည္။
(ေတာ ၁၀း၁-၁၀) ပင္ေတကုေတၱႏွင့္တံပုိးမႈတ္ပြဲၾကားကာလသည္ေက်းဇူးေတာ္ကာလကိုပံုေဆာင္ေလသည္။
ေက်းဇူးေတာ္ကာလကုန္လွ်င္ အသင္းေတာ္သည္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံလ်က္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတိုင္းျပည္သုိ႔
ျပန္လာရလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းႁကြလာ၍ သူကုိယ္တုိင္ေႁကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္း
အသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တံပိုးမႈတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သူ႔အသင္းေတာ္ကိုသူေခၚေဆာင္သြားလိမ့္မည္။ (၁သက္
၄း၁၆) ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္အိပ္ေပ်ာ္ၾကရသည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေနာက္ဆံုးေသာတံပုိးမႈတ္ေသာအခါ တခဏခ်င္းတြင္ မ်က္စိတစ္မွိတ္၌ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကမည္။ ေသလြန္ေသာသူတုိ႔သည္ထေျမာက္၍ငါ
တုိ႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကမည္။ (၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂)

ေနာက္ဆံုးေသာတံပုိးဟုဆိုရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌တံပုိးခရာခုႏွစ္လံုးကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း
ရွိတံပိုးသည္ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသံုးႏွစ္ခဲြလြန္မွမႈတ္လိမ့္မည္။ အသင္းေတာ္သည္ဤေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမ
ေရာက္မွီ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးတံပုိးသည္ ဣသေရလစစ္တပ္စတင္ခ်ီေဆာင္သည့္အခါမႈတ္
လ်က္ရွိၿပီး၊ ပထမတံပုိးသည္ စစ္သားမ်ားစုေဆာင္းသည့္အခါ မႈတ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား
သခင္သည္ ေဘးဒဏ္ကာလမေရာက္မွီ အစ၌တံပုိးတစ္ခါမႈတ္၍ ေသသူမ်ားကုိရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေလ
သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မႈတ္ေသာအခါ အသက္ရွင္ေနသူအားလံုးကိုခ်ီေဆာင္သြားရလိမ့္မည္။
ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္က်မ္း ၂၄း၃၀တြင္လူသားသည္ႀကီးစြာေသာဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတ္ကိုေဆာင္
လ်က္မုိဃ္းတိမ္ကုိစီးလ်က္ ႁကြလာေတာ္မူမည္။ တံပုိးမႈတ္ပြဲသည္ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး
မ်ားမိမိတိုင္းျပည္သုိ႔ျပန္လာၿပီး ဂ်ဴးႏိုင္ငံရွင္သန္လာျခင္းကုိပံုေဆာင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ပသခါပြဲေန႔၌ အေသခံကာ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေစလြတ္ခဲ့ေလသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊြင္ခ်ိန္(Rapture) ႏွင့္ေဖၚျပခ်ိန္ (Revelation)
ၾကားကာလ၌ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သေကေနပြဲက်င္းပၾကလိမ့္မည္ဟုယူဆထားၾကသည္။
ဤယံုၾကည္ခ်က္သည္ထုိေန႔ရက္ေရာက္မွသိရၾကလိမ့္မည္။

၆။ အျပစ္ေျဖရာပြဲ (The Feast Of Atonement)
ဤပြဲေန႔ကုိ အျပစ္ဖံုးလႊမ္းေပးေသာေန႔ရက္ဟူ၍လည္းေခၚသည္။ ဣသေရလလမ်ဳိးမ်ားႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
က်င္းပရေသာအျပစ္လြတ္သည့္ပြဲျဖစ္ေပသည္။ (၀တ္ ၁၆း၁-၃၄) သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာပညတ္
တရားသည္ခရစ္ေတာ္၏ခႏၵာကိုယ္၌ျပည့္စံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ သူအျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ကိုယ္စားအေသခံခဲ့ေလသည္။ (ေဟၿဗဲ ၉း၁၁-၁၄) အျပစ္
ေျဖရာပြဲေန႔သည္ တံပုိးမႈတ္ပြဲႏွင့္ သေကေနပြဲၾကားကာလ၌ျဖစ္သည္။ တံပိုးမႈတ္ပြဲသည္အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္
ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံဘုန္းတန္ခိုးႀကီးလာျခင္းကုိပံုေဆာင္ေလသည္။ သေကေနပြဲသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအႏွစ္တစ္
ေထာင္အနားယူျခင္းကိုပံုေဆာင္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ေျဖရာေန႔သည္ ဘာကိုပံုေဆာင္သနည္း။
ပေရာဖက္ဇာခရိကလည္း -
“ထုိကာလ၌ဒါ၀ိဒ္မင္းမ်ဳိးႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သားတုိ႔၏ ဒုစရိုက္အျပစ္အညစ္အေၾကးကိုေဆးေၾကာစ
ရာဘို႔စမ္းေရတြင္းသည္ ပြင့္လ်က္ရွိလိမ့္မည္”ဟုမိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ (ဇာ ၁၃း၁)
ဤအရာသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားမိမိတိုင္းျပည္သုိ႔ျပန္လာၿပီးေနာက္တြင္အမွန္တကယ္ျဖစ္လာရ
လိမ့္မည္။ ထုိအခါသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ေနာင္တသံေ၀ဂရလ်က္ျပန္လာၿပီး သူတို႔အျပစ္မ်ားကိုလည္း
သန္႔ရွင္းေစလိမ့္မည္။ (ဇာ ၁၂း၉း၁၄)

၇။ သေကေနပြဲ (The Feast Of Tabernacles)
ဤပြဲသည္ေနာက္ဆံုးပြဲျဖစ္ၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေကာက္ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္က်င္းပရေသာပြဲျဖစ္ေပ
သည္။ သူတုိ႔သည္ တဲေတာ္ထဲ၌ခုႏွစ္ရက္ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီး က်င္းပရေသာပြဲျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ ၁၆း၁၃) တဲ
ေတာ္ကုိဗာဗုလုန္ျပည္၌ အမွတ္ရေစရန္ အာရဇ္သစ္ႏွင့္စြန္ပလြန္အကိုင္းတုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေလသည္။
(ဆာလံ ၁၃၇း၁-၉)
ဤပြဲသည္မည္သည့္အရာ၏ ပံုသက္ေသျဖစ္သည္ကုိ ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိရေသး။
ေတာင္ေပၚ၌ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေသာအခါ ေပတရုကဤေနရာသည္ေနခ်င့္စဘြယ္ေကာင္း
ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ဘုိ္႔တဲတစ္ေဆာင္၊ ေမာေရွဘုိ႔တစ္ေဆာင္၊ ဧလိယအဘုိ႔တစ္ေဆာင္ကိုယ္ေတာ္အလုိရွိလွ်င္
ကၽြႏု္ပ္ေဆာက္ပါမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ (မ ၁၇း၄) ေပတရုဤသုိ႔ဆုိျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ေလာကလူသားအတူတူေနထိုင္ခ်င္၍ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ခ၇စ္ေတာ္ဘုရားအေျဖမေပး။ ထုိအခ်ိန္
အခါသည္အခ်ိန္ကာလမေရာက္ေသးေခ်။ အနာဂတ္အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္ကာလတြင္ အတူတကြေနထုိင္ခြင့္
ရမည္ကုိ ပံုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သေကေနပြဲသည္သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာအႏွစ္တစ္ေထာင္
ေခတ္ကာလကိုေဖၚျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
သတၱမေန႔ရက္သည္ တစ္ပတ္တာ၏အနားယူသည့္ေန႔ရက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သတၱမလသည္လည္းအႏွစ္
တစ္ေထာင္၏ပံုသက္ေသတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ အနားယူသည့္ေန႔သည္ ေလာကအခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာ
ေျခာက္ေထာင္ႏွစ္ႏွင့္ဆက္၍အနားယူသည့္ႏွစ္တစ္ေထာင္၏ပံုသက္ေသျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ညစာစားပြဲ
၌ပံုေဆာင္ခ်က္ပထမတစ္ခုမွာ ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းကိုေအာက္ေမ့သတိရဘုိ္႔ရန္ျဖစ္
ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ခုသည္ ခရစ္ေတာ္ႁကြလာျခင္းကိုသတိရဘုိ႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအီဂ်စ္ျပည္၌
ကၽြန္ခံျခင္းကုိသတိရေစရန္ႏွင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ အနားယူျခငး္ကို သတိရဘုိ႔ရန္ယခုအခ်ိန္အခါ
၌လည္းဤပြဲကိုက်င္းပၾကသည္။
သေကေနပြဲသည္ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌က်င္းပေလသည္။ ဤပြဲစတင္က်င္းပသည့္ေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္
ၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ဥပုသ္ေန႔အဆံုးသတ္ေလသည္။ (၀တ္ ၂၃း၃၉) ရွစ္ရက္ေန႔သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္
ကာလကုန္ၿပီးေနာက္၊ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ျပည့္စံုသည့္ကာလကိုရည္ညႊန္းလ်က္၊ ေခတ္ကာလ
ရွစ္ခုေျမာက္ေသာေခတ္ကာလကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ အလြန္ေလးနက္ၿပီး အေရး
ႀကီးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မေမ့အပ္ေပ။ (အပုိင္း (၁)ရွိသမၼာတရားကိုမွန္ကန္စြာပိုင္းျခားျခင္းပံု၌ ေလ့လာပါ။)

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....