Sunday, 5 February 2012

ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ျခင္း - အခန္း (၃)TO KNOW EXISTENCE OF GOD
            လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရာသခင္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ အထူးခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေန ပါသည္။ ဘုရားသခင္အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း
            (WE KNOW GOD THROUGH HIS CREATION)
            ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ မိုးေကာင္းကင္၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္၊ တို႔မွစ၍ တိရစၦာန္၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ဥစ္ပင္၊ ေရေျမသဘာဝအားလံုးတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာအရွင္ ဘုရား သခင္ ရွိေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (က၊၁း၁။ ေဟ၊၄၀း ၂၈း သု၊ ၈း၂၂-၃၁)။

၂။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း (WE KNOW GOD THROUGH JESUS CHRIST)
            ႀုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ေဖာ္၍ ျပသျခင္းငွာ မိမိသားေတာ္ကို ေလာကသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္က လူ႕ဇာတိကို ခံယူေစ၍ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟု အမည္ ရပါည္။ ထိုသခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားအေၾကာင္းကို လူတို႔သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ ၾကပါ သည္။
            က်မ္းစာလာသည္ကား “ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ် မျမင္စဖူးေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္၏ ရင္ခြင္၌ ရွိေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္(ေယရႈ)သည္ ဘုရားသခင္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူျပီ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္ (ေယာ၊၁း၁၈)။ ေယရႈဟူေသာ အမည္နာမ၏ အဓိပၸါယ္မွာ “လူတို႔ကို အျပစ္မွ ကယ္ခြ်တ္မည့္သူ” ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ၊၁း၂၁)။ ထာဝရဘုရား၏ ဘိသိက္ခံဘြဲ႔နာမမွာ “ခရစ္ေတာ္” ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “ကယ္တင္ရွင္” ျဖစ္ပါသည္ (လု၊၂း၁၁)။
            ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ျခင္း (ေယာ၊ ၁၀း၃၀)။
            ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း (ေယာ၊၁၁း၂၅။ ၅း၂၆။      
        ၆း၃၉-၄၀)။
ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသေသာသူကို ရွင္ျပန္ေစျခင္း (ေယာ၊ ၁၁း၄၃-၄၄)။
ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ အသက္ကိုေပးေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္ျခင္း (ေယာ၊
၆း၃၃)။

(၃) သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း (WE KNOW GOD THROUGH THE HOLY BIBLE)
            သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္က ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုက်မ္းစာ သည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္ (၂တိ၊၃း၁၆)။လူသားမ်ား၏ ဥာဏ္ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆအားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
            သမၼာက်မ္းစာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္ထူးျခားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရွိဘဲ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္ဆိုျပီး ေရာင္းရအေကာင္းဆံုး အစ္အုပ္ျဖစ္ျခင္း၊ က်မ္းစာ၏ၾကိဳတင္ ေဖာ္ျပခက္မ်ား မွန္ကန္ျပည့္စံုလာျခင္း၊ လူသားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္ျခင္း၊ တိက်ျပတ္ သားေသာ ကတိေတာ္မ်ားေပးထားျခင္း၊ ကမၻာ႔သမိုင္း ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္တို႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိေနျခင္း၊ စသည္တို႔က သမၼာက်မ္းစာသည္ ထူးျခား ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။

(၄) ဘုရားဟူေသာ ေဝါဟာရရွိေနျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း
(ALL MEN PRONOUNCE “GOD” IN THEIR OWN DIALECTS TO SHOW THAT
GOD IS IN EXISTANCE)
လူမ်ိဳးအလိုက္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားေနၾကေသာ္လည္း ဘာသာစကားတိုင္းတြင္ ဘုရား ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ အဓိကအက်ဆံုးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ မွန္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ မိမိတို႔ကို ဖန္ဆင္းသည့္ သခင္အား မေတြ႔ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာ ကို ဘုရားအျဖစ္ကိုးကြယ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ -– လဘုရား၊ ေနဘုရား၊ သစ္ပင္ဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရား၊ ေတာင္ဘုရားစသည္ျဖင့္)။

(၅) ပိုင္ဆိုင္သူကို စဥ္းစား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း
(WE KNOW GOD THROUGH CONCEPTION OF THE SOLE OWNER)
ဗလာကေပၚရွိမည္သည့္အရာကိုမဆို ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ အုပ္စိုးသူရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အိမ္မွစ၍ အတြင္း၌ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သူ၊ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္း ေနသူရွိေနသလို ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံစသည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္သူ၊ ထိန္ခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ေနသူတို႔ရွိေနသည္ ျဖစ္ရာ ဤေလာက စၾကၤဝဠာတစ္ခုလံုးကိုလည္း ပိုင္သအုပ္စိုး ထိန္ခ်ဳပ္ေနသူ မရွိဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကမၻာေျမၾကီးအပါအဝင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္အားလံုး သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူ စနစ္တက် သြားလာလည္ပတ္ေနသည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ စၾကဝဠာတစ္ခု လံုးကို ဖန္ဆင္းပိုင္သအုပ္စိုး ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ဘုရားရွိသည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအျမစ္က်က် စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို အလြယ္တကူပင္ သိရွိနား လည္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....