Monday, 6 February 2012

ပဋိညာဥ္တရား - အခန္း (၂၆)

(THE COVENANT)

ပဋိညာဥ္တရားဆုိသည္မွာ လူလူခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူမ်ားၾကား၌လည္းေကာင္း
၊ သေဘာညီညြတ္ၿပီး တည္ေစေသာအရာမွန္သမွ်ကို ပဋိညာဥ္ဟုေခၚေလသည္။ ဤေလာက၌ ပဋိညာဥ္မ်ား
သည္ အသျပာေငြေၾကးႏွင့္ ဥစၥာပစၥညး္မွတဆင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း(စာခ်ဳပ္-ဂတိ၀န္ခံခ်က္) သေဘာတူျခင္းၿပဳၿပီး၊
ဘုရားမွတဆင့္လူတို႔အား ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းသည္ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားႏွင့္လူၾကားပဋိညာဥ္ျပဳျခငး္သည္ အ
မ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ သူကုိယ္တုိင္ဂတိေပးၿပီးတည္ေစေသာ ပဋိညာဥ္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္(၈)ခုျပဳလုပ္ၿပီး အားလံုးသည္ ဤေလာကႏွင့္သာဆိုင္ေသာအေၾကာင္း
တရားမ်ားျဖစ္သည္။ ပဋိညာဥ္တုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ အသစ္မ်ားအတြက္ တဆင့္ျပဳႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိ
သည္။ ပဋိညာဥ္တရားေျခာက္ခုအထိသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ျပဳၿပီးအခ်ိန္ကာလလည္းရွိသည္။

၁။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာပဋိညာဥ္တရား (က ၁း၂၈-၃၀၊ ၂း၁၅-၁၇)
( The Edenic Covenant)

ဤပဋိညာဥ္တရားသည္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀အျပစ္ထဲသုိ႔မက်ေရာက္မွီ ဘုရားသခင္ျပဳလုပ္ထားေသာတရား
ျဖစ္သည္။ အျပစ္တရားမေရာက္မွီ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ေခတ္ကာလ၌ ပဋိညာဥ္ျပဳၿပီး နားေထာင္ျခငး္အေပၚ၌
အေျချပဳထားေလသည္။
ဤပဋိညာဥ္တရား၌ ေအာက္ပါအခ်က္ခုႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႔ရသည္
(၁) ေျမႀကီးကိုလူမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားျပည့္ေစၿပီးႏိုင္ဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ အာဒံမတိုင္မွီ လူသတၱ၀ါမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီး
ျခင္းခံရ၍ ဤကမၻာႀကီးသည္လည္း သက္ရွိသတၱ၀ါကင္းေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေစျခင္းျဖစ္
သည္။ (က ၁း၂)
(၂) ကမၻာေျမႀကီးကို အုပ္စုိးေစဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌အုပ္စုိးဘုိ႔ရန္ အခြင့္ေပးျခငး္သည္ ဤကမၻာေပၚ၌
ရွိေသာသက္ရွိသက္မဲ့အရာမ်ား၊ အလင္း၏တန္ခိုး၊ အပူဓာတ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္၊ ဆြဲငင္အားအမ်ဳိးမ်ဳိးစ
သည့္အရာမ်ားကုိ အသံုးၿပဳၿပီး မိမိလူသားမ်ားအတြက္ အသံုးးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
(၃) ဖန္ဆင္းထားေသာ တိရိစာၦန္၊ သတၱ၀ါအေပၚ၌ အခြင့္အာဏာရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္
သာမကေတာေတာင္၌က်င္လည္က်က္စားေနၾကေသာ တိရိစာၦန္မ်ားအေပၚ၌လည္း အုပ္စုိးခြင့္ေပးထား
သည္။
(၄) အသီးအႏွံစားျခငး္အေပၚ၌ကန္႔သတ္ရန္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားအျပစ္ထဲသို႔မက်ေရာက္ခင္ အသားစား
ျခငး္မရွိေခ်။ တိရိစာၦန္မ်ားလည္း ျမက္ပင္မ်ားကိုသာစားေလသည္။ (က ၁း၃၀)
(၅) ဥယာဥ္ေတာ္ကိုထိန္းသိ္မ္းဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။
ေလးလံေသာတာ၀န္မဟုတ္ေခ်။ ထုိအခ်ိန္ကာလ၌ေျမႀကီးသည္ က်ိန္ျခင္းမခံရေသာေၾကာင့္ ဆူးပင္
မ်ားမေပါက္ေသးေခ်။ (၃း၁၇-၁၉)
(၆) ေကာင္းမေကာငး္သိကၽြမ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားဘုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ လူသားသည္ ကေလးကဲ့သို႔အ
ျပစ္ကငး္စင္လွ်က္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ အျပစ္ဆိုသည္ကိုလည္းမသိနားမလည္ေသး။ တား
ျမစ္ထားသည့္အသီးကုိမစားခဲ့ေသာ္မ်က္စိလည္း ဖြင့္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ၎အျပင္အျပစ္ကင္းစင္သည့္
ဘ၀ျဖင့္ထာ၀ရဘုန္းေတာ္ထဲ၌ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။ သူတို႔ရာထူးလည္း တည္ၿမဲေနလိမ့္မည္။ သို႕
ေသာ္လည္းပဋိညာဥ္တရားကို သူတုိ႔ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းေသာ အရာႏွင့္ မေကာင္းေသာ
အရာကိုသိခြင့္ရရိွခဲ့ၾကသည္။ ဤအရာသည္ ပဋိညာဥ္တရားကိုမေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္
ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္ပင္ႏွေျမာစရာျဖစ္သည္။
(၇) နာမခံျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ခႏၶၶာကိုယ္ေသျခင္းတရား၀င္ေရာက္လာသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေမတၱာ၊ ကရုဏာရွင္ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ကို ေနာက္ထပ္အာဒံ၏ ပဋိညာဥ္အျဖစ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္
လွ်င္ ပဋိညာဥ္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းေသရမည္ျဖစ္ေပသည္။

၂။ အာဒံ၏ပဋိညာဥ္တရား (The Adamic Covenant)
(က ၃း၁၄-၁၉)
ဤပဋိညာဥ္တရားသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က အာဒံႏွင့္ဧ၀အား ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွမႏွင္ထုတ္မွီ
ေပးထားေသာ ပဋိညာဥ္တရားျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္ကာလကုိ အသိးတရားေခတ္ကာလ (Dis-pensation of
Conscience) ဟုေခၚသည္။ ဤပဋိညာဥ္တရားသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္ျပဳေသာတရားျဖစ္ၿပီး ၎ထဲတြင္ က်ိန္ျခင္းႏွင့္ ဂတိေတာ္မ်ားေရာေႏွာပါ၀င္ေလသည္။
(၁) က်ိန္ျခင္း။ ။ က်ိန္ျခင္း၌ေလးမ်ဳိးရွိေလသည္။
(က) ေႃမြကိုက်ိန္ျခင္း။ ။ ေႃမြသည္ဖန္ဆင္းသမွ်ထဲ၌ အလွပဆံုးသတၱ၀ါျဖစ္ေသာ္
လည္း စာတန္အသံုးေတာ္ခံျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးကိုစား၍ ၀မး္ျဖင့္သြားရေသာတိရစာၦန္ျဖစ္လာခဲ့ရ
သည္။ မူလ၌ ခႏၶာကိုယ္လွပမႈသည္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံစရာေကာင္းေသာ၊ ပံုသ႑ာန္သုိ႔
ေျပာင္းလဲသြားရသည္။

(ခ) မိန္းမကိုက်ိန္ျခင္း။ ။ မိန္းမအားက်ိန္ျခင္းသံုးမ်ဳိးရွိသည္။
(၁) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခငး္ ေ၀ဒနာႏွင့္သားမ်ားစြာေမြးဖြးေစမည္။ ကာဣနသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွႏွင္ထုတ္ၿပီး
ေနာက္ကိုယ္၀န္ေဆာင္၍ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ (က ၄း၁)အျပစ္ထဲမက်ဆင္းခင္ သားသမီးမထြန္းကားခဲ့
ေၾကာင္း က်မ္းစာမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိေခ်။ “ “မ်ားျပားစြာေမြးဖြားၾကေလာ့” ”ဆိုသည္မွာ အေမႊျဖင့္ႏွစ္ေယာက္
သံုးေယာက္ေမြးဖြားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအားျဖင့္ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာ
လတြင္ ကမၻာေပၚတြင္လူသားမ်ားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ တစ္မိသားစုအတြင္း၌ ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းအိမ္ေထာင္
ျပဳသည့္စနစ္လည္းရွိခဲ့သည္။

(၂) ေ၀ဒနာတိုးပြားေစသည္။ အျပစ္ထဲမက်ဆင္းခင္ကေလးေမြးခဲ့ေသာ္ ေ၀ဒနာခံစားရမည္မဟုတ္ေပ။ မိခင္ဘ၀ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္စရာျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

(၃) ေနာဧႏွင့္ဆုိင္ေသာပဋိညာဥ္တရား (The Noahic Covenant)
(က ၈း၂၀၊ ၉း၁၇)

လူသားမ်ားသည္ အသိတရားေခတ္ကာလ၌ မိမိတို႔က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ကုိ သိရွိၿပီးေနာက္ ဘုရား
သခင္သည္ ေရလႊမ္းေစျခင္းျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးကုိ ေဆးေၾကာ၍ ေနဧမိသားစုမွတပါးက်န္လူမ်ားအားလံုးဖ်က္
ဆီးခဲ့ေလသည္။ ေရကုန္ခန္းေျခာက္ၿပီးေနာက္ ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယဇ္ပလႅင္တည္၍ ပူေဇာ္ေသာအ
ခါ ဘုရားသခင္လက္ခံ၍ အဖုိးအခမေတာင္းခံဘဲ ေနာဧျဖင့္ တဖန္ပဋိညာဥ္တရားကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္ကာလမွစ၍ လူသားမ်ားကုိယ္တိုင္အုပ္စုိးေသာေခတ္ကာလတစ္ခုရွိခဲ့ေလသည္။ ဤပဋိညာဥ္တရား၌

(၁) ဤပဋိညာဥ္တရားတည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမႀကီးကိုေရအားျဖင့္ တဖန္ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္မဟုတ္။ ကမၻာေျမ
တည္ေနသေရြ႕ ေႏြ၊မုိး၊ေဆာင္း ႏွင့္ ေန႔ႏွင့္ညအခ်ိန္အခါမျပတ္ရဟုလည္း မိန္႔ဆုိခဲ့သည္။
(၂) ေနာဧသားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားသည္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ေမြးဖြားၿပီး ကမၻာေျမႀကီးကိုျပည့္ေစလိမ့္မည္။
(၃) သူတုိ႕႔သည္ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔ကုိႏိုင္၍ အခြင့္ေပးျခင္းခံရေလသည္။
(၄) သူတို႔သည္ အသားကိုစားရေသာအခြင့္ရွိၿပီး အေသြးကိုကားမစားရ။ (က ၉း၃-၄)
(၅) လူ၏အေသြးကိုမသြန္းေစရ။ ဤအခ်က္ကိုေမာေရွ၏ ပညတ္တရား၌လည္းေဖၚျပထားသည္။
(ေတာ ၃၅း၁-၃၄)
(၆) ေျမႀကီးကိုေနာက္တဖန္ေရျဖင့္ မဖ်က္ဆီးမည့္အေၾကာင္းမိုဃ္းေကာင္းကင္၌သက္တန္႔ျဖင့္ သက္ေသထူေပး
ေလသည္။ (က ၉း၁၃-၁၇)

၄။ အာျဗဟံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပဋိညာဥ္တရား (Abrahamic Covenant)
(က ၁၂း၁-၃)

လူမ်ဳိးမ်ားအႏံ႔ွအျပားကြဲျပားရျခင္းသည္ ဗာဗုလုန္ရဲတိုက္မွစတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး (က ၁၁း၁-၉)
အာဒံႏွင့္ ဧ၀ေခတ္ကာလမွစ၍ ရဲတိုက္ေခတ္ကာလအထိတိုင္းႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးဟူ၍ မထူေထာင္ၾကေသးေပ။
လူသားအားလံုးသည္ လူမ်ဳိးအုပ္စုႀကီးတစ္အုပ္အျဖစ္ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎ေနာက္ရုပ္တုဆင္းတုကိုကုိးကြယ္
တတ္လာသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ေရွသအမ်ဳိးမွလူတစ္မ်ဳိးကုိ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ကာ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္
လ်က္ထိုအျပစ္ကုိ ကုသဖို႔ရည္ရြယ္ခဲ့ေလသည္။ ၎လူမ်ဳိးႀကီး၏ ဖခင္မွာ အာျဗဟံျဖစ္သည္။ သူသည္ မက္ဆို
ပိုေတးမီးယားေဒသ (Chandees) ခါလဒဲရွိ ဥရ (Ur) ၌ေနစဥ္ ဘုရားသခင္ကေခၚထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ဘုရား
သခင္ေခၚ၍ သူႏွင့္ပဋိညာဥ္ျပဳေလသည္။ ဤပဋိညာဥ္ကိုသူ၏သားဣဇက္ႏွင့္လည္းခိုင္ျမဲေစခဲ့ေလသည္။ (က ၂၆း၁-၅) သူ၏ေျမးယာကုပ္ကိုလည္း တဖန္ေပးခဲ့ေလသည္။ (က ၂၈း၁၀-၁၅) ဤပဋိညာဥ္၌ ဂတိေတာ္ခုႏွစ္
ခ်က္ပါ၀င္သည္။
(၁) သင့္ကိုလူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ဤေနရာတြင္အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။
(က) လူမ်ဳိးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြမ်ဳိးစဥ္ဆက္။ ။ “သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔မ်ားျပားလိမ့္မည္။”
ဤဂတိေတာ္သည္ သားဣဇက္ႏွင့္ဣရွေမလတို႔၏အမ်ဳိးအႏြယ္မွ ျပည့္စံုေစလိမ့္မည္။ (က ၁၇း၂၀)
(ခ) ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္။ ။ “ေကာင္းကင္၌ၾကယ္ကဲ့သုိ႔တိုးပြားေစမည္” (ဂလာ ၃း၆၊၇၊၂၉)
(၂) သင့္ကိုငါေကာင္းႀကီးေပးမည္။ ယာယီအားျဖင့္ သုိးစု၊ ဆိတ္စုႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္စသည့္ ေကာငး္
ႀကီးမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ (က ၁၃း၁၄-၁၈၊ ၁၅း၁၈-၂၁၊ ၂၄း၃၄၊ ၃၅) အာျဗဟံသည္ ၀ိညာဥ္ေကာင္းႀကီးလည္း
ခံစားေလသည္။ (က ၁၅း၆)
(၃) သင္၏နာမကိုႀကီးျမတ္ေစမည္။ ခရစ္ေတာ္နာမၿပီးလွ်င္ အာျဗဟံ၏နာမည္မွာက်မ္းစာ၌ အထင္ရွားဆံုး
ေသာနာမတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။
(၄) သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံစားေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အာျဗဟံသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ၌ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ
ခံစားရသူျဖစ္ၿပီး သူ႔အားျဖင့္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိး၏ မ်ဳိးေစ့လည္းျဖစ္ေလသည္။ (ဂလာတိ ၃း၁၄)
(၅) သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္။
(၆) သင့္ကိုက်ိန္ဆဲေသာသူကို ငါက်ိန္ဆဲမည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ဤအရာ
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႔ခဲ့ရသကဲ့သို႔ အနာဂတ္၌လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတိုငး္၊ လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ဂ်ဴးႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာအဆင္ေျပႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းႀကီးခံစားရၿပီး အဆင္မေျပႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡေတြ႕
ရလိမ့္မည္။
(၇) သင့္အားျဖင့္လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ဤဂတိေတာ္သည္
၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ခရစ္ေတာ္ထံတြင္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေခတ္ကာလ၌လည္း ဣသေရလလူမ်ဳိး
မ်ားအားျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားေကာင္းႀကီးခံစားျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုလာမည္ျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ ၂၈း၁၄၊ ေဟ ၆၀း၃-၅၊ ၁၁၊ ၁၆)
ဤပဋိညာဥ္၏လကၡဏာမွာ အေရဖ်ားလွီးျခင္းျဖစ္သည္။ (က ၁၇း၉-၁၄) ဤတရားသည္ ေနာက္ဆံုး
ကာလတုိင္ေအာင္ ကမၻာေျမႀကီးသစ္အထိ ယူေဆာင္သြားမည့္ ပဋိညာဥ္တရားျဖစ္ေပသည္။
အာျဗဟံႏွင့္ျပဳသည့္ ပဋိညာဥ္အားျဖင့္ အာဒံႏွင့္ေနာဧတုိ႔အားျပဳခဲ့သည့္ ပဋိညာဥ္မ်ားတရားကုိ မဖ်က္
ဆီးေစသည့္သာမက ပစ္ပယ္ျခင္းလည္းလံုး၀မရွိေခ်။ အာျဗဟံ၏ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဣသ
ေရလလူမ်ဳိးအတြက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားအားလံုးႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေပသည္။ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ား
သည္ အသိတရားေခတ္ႏွင့္လူလူခ်င္းအုပ္စုိးသည့္ေခတ္ကာလထဲ၌ေနကဲ့သို႔ယေန႔လည္းေနထိုင္ၾကေသးသည္။

၅။ ေမာေရွႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဋိညာဥ္တရား (The Mosaic Covenant)
(ထြ ၂၁း၁-၂၄း၁၈)

ဤတရားသည္ သိနေတာင္ေပၚ၌ ေမာေရွအားေပးေသာ ပညတ္တရားျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား
ကၽြန္ခံရာအီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာလာၿပီး မ်ားမၾကာမွီွေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပညတ္တရားေခတ္ကာလအတြက္
ျဖစ္သည္။ နာခံျခင္းအေပၚ၌ အေျချပဳၿပီးဤတရားကိုသံုးပုိင္းခြဲျခားထားေလသည္။
(၁) ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာပညတ္တရား။ (ထြ ၂၀း၁-၂၆) ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးျဖစ္ေလသည္။
(၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာပညတ္တရား။ (ထြ ၂၁း၁-၂၄း၁၈)
(၃) ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာပညတ္တရား။ (ထြ ၂၅း၁-၄၀း၃၈)
၀တ္ျပဳျခင္းဆို္င္ရာပညတ္တရားတြင္ တဲေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခငး္ဆို္င္ရာလုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္တာ၀န္မ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေလသည္။ ဤ
ပဋိညာဥ္တရား၏ လကၡဏာသည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ေလသည္။ (ထြ ၃၁း၁၂-၁၈)
သိို႔ေသာ္လည္း ေအဒီ ၇၀၌ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့၍ ၀တ္ျပဳျခင္းရပ္တန္႔သြားခဲ့ရ
သည္။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာကိုမီးျဖင့္ရႈိ႕၍သန္႔စင္သည့္ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္
ဤ၀တ္ျပဳျခငး္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၿမဲေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္။

၆။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဆိုင္၇ာ ပဋိညာဥ္တရား (The Davidic Covenant)
(၂ရာ ၇း၄-၁၇)

ဤပဋိညာဥ္တရားသည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ေနထုိင္စဥ္ ပေရာဖက္နာႆန္မွတဆင့္ ျပဳခဲ့
ေသာပဋိညာဥ္တရားျဖစ္သည္။ ဤပဋိညာဥ္သည္ ေက်းဇးူေတာ္ပဋိညာဥ္တရားျဖစ္ၿပီး နာမခံ၊ လိုက္မေလွ်ာက္
သူတုို႔သည္ အမဂၤလာခံစားရမည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂတိေတာ္မ်ားသည္ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ျပည့္
စံုေစရန္ ၾက့ံၾကာေစေသာ္လည္း ရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ဤပဋိညာဥ္တရားတြင္ ဂတေတာ္ေလးမ်ုဳိးရွိသည္။
(၁) ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးအိမ္ေတာ္။ ။ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္သည္ ထာ၀ရတည္ရွိေနၿပီး ေကာင္းႀကီး
ခံစားရလိမ့္မည္။ (အပုိဒ္ငယ္ ၁၃)
(၂) ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ရာဇပလႅင္။ ။ ဒါ၀ိဒ္၏ရာဇပလႅင္သည္ ထာ၀ရတည္လိမ့္မည္။ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌
ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တဖန္ျပန္ရွင္သန္လာလိမ့္မည္။ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားကို တပါး
အမ်ဳိးသားမ်ားကုိသိမ္းပုိက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဒါ၀ိဒ္မင္း၏အမ်ဳိးသ၇ဖူေဆာင္းခဲ့သူမွာ ေယရႈခရစ္
ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆူးရစ္သ၇ဖူကိုသာေဆာင္းခဲ့သည္။ (မ ၂၇း၂၉) သုိ႔ေသာ္ ယုဒလူမ်ဳိး
မ်ားကိုအျပစ္ေပးသည့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္၍ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား ဒုတိယအႀကိမ္ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ႁကြလာကာ
ႏုိင္ငံေတာ္ကိုခံယူသည့္အခ်ိန္၌ ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္အျဖစ္ ေရႊသရဖူေဆာင္းရလိမ့္မည္။ (လု ၁း၃၀-၃၃)
(၃) ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ႏုိင္ငံေတာ္။ ။ ဒါ၀ိဒ္၏သားအားျဖင့္ ေလာကကုိသံလွံတံျဖင့္စိုးစံလိမ့္မည္။ ေျမႀကီး
ေပၚ၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ လႊမ္းမုိးလိမ့္မည္။“ပင္လယ္တစ္ပါးမွ တစ္ပါးတို္င္ေအာင္၎၊ ျမစ္မွသည္ ေျမစြန္းတုိင္ေအာင္၎၊ အစုိးရေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ဆာ ၇၂း၁-၂၀)
(၄) ၇ာဇပလႅင္သည္အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ ။ “သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္၊ သင္၏ႏိုင္ငံသည္ အစဥ္အၿမဲတည္
လိမ့္မည္။ သင္၏ရာဇပလႅင္သည္ အၿမဲတမ္းထာ၀ရတည္လိမ့္မည္။” (အပိုဒ္ငယ္ ၁၆)
ဤပဋိညာဥ္တရား၏ သက္ေသသည္ သားေယာက်္ားျဖစ္သည္။ (လု ၁း၃၀-၃၃၊ ၂း၁၂)
ဤပဋိညာဥ္သည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလအထိတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။

၇။ ပါလက္သိနႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဋိညာဥ္တရား (The Palestinian Covenant)
တရားေဟာ ၃၀း၁-၁၀)

ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ဴိးတို႔အား ေမာေရွမွတဆင့္ ေပးထားေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္
သည္။ ဣသေရလလူမ်ားေနာင္တရျခင္းအေပၚမူတည္၍ ေကာင္းႀကီးခံစားေစရန္ျဖစ္သည္။ ပါလက္သိနျပည္သုိ႔
ျပန္လာေသာအခါ ေနာင္တရလွ်င္ ဤပဋိညာဥ္တရားေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္။ အႏွစ္တစ္
ေထာင္ကာလသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ဤတရားျပည့္စံုလာလိမ့္မည္။

၈။ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ (The “New” Covenant)
(ေဟၿဗဲ ၈း၇-၁၃)

ဤပဋိညာဥ္တရားသစ္ကုိ လက္ခံျခင္းမရွိေသးေခ်။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ည္ေနထိုင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္အသစ္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ဤတရား
သည္ ေယရမိ ၃၁း၁၃-၃၇၌ ေပးထားေသာဂတိေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဂတိေတာ္မ်ားသည္ အဖုိးအခမယူဘဲ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ပဋိညာဥ္ျဖစ္သည္။ ဤတရားသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလမွ စ၍ေကာငး္ကင္
သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္အထိ တည္ရွိေနလိမ့္မည္။ ခ၇စ္ေတာ္ေယရႈဘုရား၏ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ အမႈေပၚအေျခခံ၍ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပဋိညာဥ္ျဖစ္သည္။ (မ ၂၆း၂၈) အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဤေက်းဇူးေတာ္ေခတ္ကာလႏွင့္ မသက္
ဆိုင္ေပ။ ရွင္သန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရျပည့္စံုျခင္းသည္ ဤပဋိညာဥ္တရားထဲ၌ ပါ၀င္ေလသည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....